Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:421
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad: 2006-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1012
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.

2 §   Begreppet TEN-vägnätet har i denna förordning samma betydelse som i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.
Fordonsbegreppen har i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Säkerhetskrav

3 §   Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, meddela föreskrifter om de säkerhetskrav som en tunnel ska uppfylla.
Förordning (2010:153).

Undantag från säkerhetskraven

4 §   Tunnelmyndigheten får på begäran av en tunnelhållare medge undantag från säkerhetskraven på en tunnel om det
   1. är motiverat av att ny teknik används och om säkerheten i tunneln inte därigenom försämras, eller
   2. finns tvingande skäl för undantaget och om alternativa riskbegränsande åtgärder säkerställer att säkerheten i tunneln inte försämras.

Undantag enligt första stycket 2 får inte medges i fråga om utformningen av räddningsstationer, skyltar, nöduppställningsplatser eller nödutgångar eller i fråga om återutsändning av radio.

5 §   En begäran om undantag från säkerhetskraven skall innehålla
   1. en beskrivning av det eller de undantag som begärs,
   2. en beskrivning av de omständigheter som tunnelhållaren vill anföra till stöd för att undantag skall medges, och
   3. en utredning som visar att säkerheten inte försämras.

Om undantag begärs enligt 4 § första stycket 1 skall begäran också innehålla ett yttrande av en kontrollenhet.

6 §   Om tunnelmyndigheten anser att undantag enligt 4 § för en tunnel som ingår i TEN-vägnätet bör medges, ska myndigheten lämna in en ansökan om undantag till Europeiska kommissionen.
Till ansökan ska tunnelmyndigheten bifoga tunnelhållarens begäran och de handlingar som anges i 5 §.
Förordning (2015:430).

7 §   Tunnelmyndigheten får även på andra tunnlar tillämpa ett undantag från säkerhetskraven som har beviljats för en tunnel enligt förfarandet i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.

Tunnelmyndighet

8 §   Transportstyrelsen är tunnelmyndighet.
Förordning (2008:1181).

Säkerhetsdokumentation

9 §   En säkerhetsdokumentation enligt 6 § 1 lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar skall innehålla en beskrivning av de förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder som behövs
   1. för att garantera säkerheten för trafikanterna, med beaktande även av personer med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga,
   2. med hänsyn till hur tunneln är uppbyggd i stort, och
   3. med hänsyn till tunnelns omgivning, trafikens karaktär och möjliga räddningsinsatser.

Tunnelhållaren skall underrätta säkerhetssamordnaren om varje ändring av säkerhetsdokumentationen.

10 §   Under projekteringen av en tunnel skall följande handlingar tas in i säkerhetsdokumentationen:
   1. en beskrivning av den planerade tunneln och infarterna till den,
   2. handlingar som visar hur tunneln kommer att vara uppbyggd och vilka driftsanordningar som planeras,
   3. en trafikprognos med en riskanalys i fråga om trafik med farligt gods,
   4. en särskild utredning som beskriver olycksriskerna och åtgärder för att minska risken för olyckor och deras följder och
   5. ett yttrande över samtliga säkerhetsaspekter från en kontrollenhet eller någon annan med speciell sakkunskap på området.

11 §   När en tunnel är färdig att tas i drift skall säkerhetsdokumentationen, utöver vad som anges i 10 §, innehålla
   1. en beskrivning av organisationen för att säkra driften och underhållet av tunneln,
   2. en plan för räddningsinsatser, som särskilt tar hänsyn till de behov som personer med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga har, och
   3. en beskrivning av hur olyckor och allvarliga olyckstillbud skall rapporteras.

Tunnelhållaren skall samråda med den kommunala organisationen för räddningstjänst och säkerhetssamordnaren vid utarbetandet av den plan som anges i första stycket 2.

12 §   När en tunnel är i drift skall säkerhetsdokumentationen, utöver vad som anges i 10 och 11 §§, innehålla
   1. en beskrivning med analys av de olyckor och allvarliga olyckstillbud som har inträffat i tunneln, och
   2. en förteckning över de övningar i räddningsinsatser som har genomförts och en analys av dessa.

13 §   Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen.
Förordning (2010:153).

Säkerhetssamordnarens verksamhet

14 §   Säkerhetssamordnaren skall, utöver vad som är särskilt föreskrivet,
   1. säkerställa samordningen med den kommunala organisationen för räddningstjänst,
   2. delta i utarbetandet av planer för driften av tunneln,
   3. bistå den kommunala organisationen för räddningstjänst vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av räddningsinsatser,
   4. delta i utarbetandet av säkerhetsplaner och specifikationer för stomme, utrustning och drift,
   5. kontrollera att tunnelhållaren ger driftspersonal och räddningspersonal den utbildning som behövs,
   6. ge råd när stomme och utrustning tas i drift samt vid driften av tunneln i övrigt,
   7. kontrollera att stomme och utrustning underhålls och repareras, och
   8. delta i utvärderingen av alla olyckor och olyckstillbud enligt 31 §.

15 §   Tunnelhållaren skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerhetssamordnaren skall kunna utföra de uppgifter som anges i 14 §.

16 §   En säkerhetssamordnare får ha till uppgift att vara säkerhetssamordnare för flera tunnlar.

17 §   Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om säkerhetssamordnarens verksamhet och uppgifter. Förordning (2010:153).

Godkännande av en tunnel

18 §   Tunnelhållaren skall till en begäran om godkännande enligt 10 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar bifoga
   1. den säkerhetsdokumentation som anges i 11 § denna förordning och säkerhetssamordnarens yttrande över säkerhetsdokumentationen,
   2. de planer för organisationen och driften av tunneln som har upprättats enligt 6 § 2 lagen om säkerhet i vägtunnlar, och
   3. en beskrivning av de rutiner för stängning av tunneln i en nödsituation som har utarbetats enligt 6 § 3 lagen om säkerhet i vägtunnlar, och
   4. tillgängliga yttranden av kontrollenheter över säkerheten i tunneln.

19 §   Tunnelmyndigheten skall underrätta tunnelhållaren om beslut i ärenden om godkännande av en tunnel enligt 10 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Underrättelser om sådana beslut skall också sändas till säkerhetssamordnaren och den kommunala organisationen för räddningstjänst.

Byggnadstekniska förändringar m.m. av tunnlar i drift

20 §   En tunnel skall anses ha genomgått sådana byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar som anges i 10 § första stycket andra meningen lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar, om förändringarna innebär att någon punkt i säkerhetsdokumentationen måste ändras väsentligt.

21 §   Tunnelhållaren skall underrätta säkerhetssamordnaren om andra förändringar i tunnelns byggnadstekniska utförande eller i planerna för driften än som avses i 20 §.

Om tunneln skall byggas om, skall tunnelhållaren innan arbetet påbörjas underrätta tunnelmyndigheten och den kommunala organisationen för räddningstjänst om de planerade åtgärderna och om säkerhetssamordnarens synpunkter på åtgärderna.

Kontrollenhet

22 §   En kontrollenhet som utför kontroller, utvärderingar och provningar skall ha en hög kompetens och använda ett högkvalitativt förfarande samt även i övrigt vara lämplig att utföra sina uppgifter.

Kontrollenheten skall vara funktionellt oberoende av tunnelhållaren.

23 §   Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela ytterligare föreskrifter om kontrollenheters verksamhet och uppgifter. Förordning (2010:153).

Regelbundna kontroller och övningar

24 §   Kontroller enligt 11 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar skall utföras av en eller flera kontrollenheter.

Tunnelhållaren skall underrätta tunnelmyndigheten om resultatet av kontrollerna.

25 §   Övningar i räddningsinsatser enligt 12 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar ska genomföras under realistiska förhållanden i syfte att uppnå tydliga utvärderingsresultat av tunnelns säkerhet.

Säkerhetssamordnaren ska i samarbete med den kommunala organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten upprätta en rapport över varje övning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av övningen och de förslag till förbättringar av säkerheten som behövs. Säkerhetssamordnaren ska skicka rapporten till tunnelhållaren. Tunnelhållaren ska med eget yttrande överlämna rapporten till tunnelmyndigheten.
Tunnelhållaren ska skicka sitt yttrande även till säkerhetssamordnaren. Förordning (2014:1277).

26 §   Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om regelbundna kontroller och övningar. Förordning (2010:153).

Riskanalyser

27 §   Riskanalyser skall utföras i den utsträckning det är särskilt föreskrivet. Den som utför en riskanalys skall vara funktionellt oberoende av tunnelhållaren.

Med riskanalys avses en analys av de risker som är förknippade med en viss tunnel. Analysen skall göras i enlighet med bästa tillgängliga metod och med beaktande av alla faktorer som rör utformningen och dimensioneringen av tunneln samt de trafikförhållanden som påverkar säkerheten, särskilt trafikens karaktär och typ, tunnelns längd, tunnelgeometrin och det förväntade antalet tunga lastfordon per dag.

28 §   Innan en tunnel tas i bruk för allmän trafik skall tunnelhållaren genomföra riskanalyser som avser omkörning med tunga lastbilar i tunneln och transport av farligt gods i tunneln. Riskanalyserna skall sändas till den eller de myndigheter som har rätt att meddela lokala trafikföreskrifter i dessa avseenden.

29 §   Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket, meddela närmare föreskrifter om utförandet av riskanalyser.
Förordning (2010:153).

30 §   Transportstyrelsen ska löpande informera Europeiska kommissionen om vilken eller vilka metoder för riskanalys som används. Förordning (2008:1181).

Rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud

31 §   Tunnelhållaren skall skyndsamt upprätta en rapport över varje olycka och allvarligt olyckstillbud som har inträffat i tunneln.

Rapporten skall innehålla en beskrivning av händelsen och en analys av omständigheterna kring olyckan eller olyckstillbudet.
Om orsakerna till olyckan eller olyckstillbudet kan fastställas, skall rapporten innehålla förslag till åtgärder för att förhindra olyckor eller olyckstillbud av liknande slag.

Rapporten skall inom en månad från färdigställandet skickas till tunnelmyndigheten, säkerhetssamordnaren och den kommunala organisationen för räddningstjänst.

32 §   I rapporter enligt 31 § skall inblandade personers namn, fordons registreringsnummer och andra liknande uppgifter inte anges.

33 §   Tunnelmyndigheten ska senast den 1 juni vartannat kalenderår, med början år 2008, sammanställa en rapport om bränder och olyckor som har inträffat i tunnlar på TEN-vägnätet under de två föregående kalenderåren och som klart har inverkat på trafikanternas säkerhet. Rapporten ska för varje brand och olycka innehålla en utvärdering av säkerhetsutrustningens och säkerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen ska göras av en kontrollenhet.

Tunnelmyndigheten ska överlämna rapporten till Europeiska kommissionen senast den 30 september året efter rapporteringsperioden. Förordning (2008:1181).

Överklagande

34 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. En tunnelmyndighets beslut i ett ärende om undantag från säkerhetskraven får dock inte överklagas, om beslutet har föregåtts av en ansökan till Europeiska kommissionen om undantag från säkerhetskraven. Förordning (2018:1012).

Bemyndiganden

35 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter
   1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
   2. för verkställighet av lagen och denna förordning.

Föreskrifter för verkställigheten meddelas efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket har hörts. Förordning (2010:1608).


Övergångsbestämmelser

2006:421
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
   2. I fråga om tunnlar som är i drift på TEN-vägnätet vid ikraftträdandet skall tunnelmyndigheten
      a. senast vid utgången av år 2006 upprätta en plan för gradvis tillämpning av säkerhetskraven och underrätta Europeiska kommissionen om planen, och
      b. senast den 30 april 2007 underrätta Europeiska kommissionen om hur säkerhetskraven uppfylls samt om vilka åtgärder som planeras och dessas effekter.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.