Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:418
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TP
Utfärdad: 2006-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1094
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag gäller säkerhet för trafikanter i vägtunnlar som är längre än 500 meter.

2 §   I denna lag betyder

tunnelns längd: det längsta körfältets längd i den helt inneslutna delen,
väg: en sådan väg, gata eller annan led som allmänt används för trafik med motorfordon,
TEN-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2 till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet.

Säkerhetskrav

3 §   En tunnel skall uppfylla föreskrivna säkerhetskrav i fråga om
   1. antal tunnelrör och körfält,
   2. tunnelgeometri,
   3. utrymningsvägar och nödutgångar,
   4. tillträde för räddningspersonal,
   5. nödfickor,
   6. dränering,
   7. brandmotstånd,
   8. belysning,
   9. ventilation,
   10. räddningsstationer,
   11. vattenförsörjning,
   12. vägmärken, skyltar och information,
   13. övervakningssystem,
   14. utrustning för stängning av tunneln,
   15. kommunikationssystem,
   16. strömförsörjning och elkretsar,
   17. brandsäker utrustning, och
   18. trafiken i tunneln.

Tunnelmyndighet

4 §   För varje tunnel skall det finnas en tunnelmyndighet som bestäms av regeringen.

Tunnelmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Tunnelhållare, säkerhetssamordnare och kontrollenhet

5 §   För varje tunnel som projekteras, byggs eller är i drift ska det finnas en tunnelhållare som ansvarar för tunneln.

Tunnelhållare är i fråga om
   1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen,
   2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen, och
   3. annan väg, den som tunnelmyndigheten utser.
Lag (2010:918).

6 §   Tunnelhållaren skall
   1. sammanställa en säkerhetsdokumentation för tunneln och hålla den uppdaterad,
   2. upprätta planer för organisationen och driften av tunneln,
   3. utarbeta rutiner för stängning av tunneln i en nödsituation, och
   4. upprätta rapporter över olyckor och allvarliga olyckstillbud i tunneln.

7 §   Tunnelhållaren skall utse en säkerhetssamordnare, som är godkänd av tunnelmyndigheten. Säkerhetssamordnaren skall medverka i frågor som rör tunnelsäkerheten.

Varken tunnelhållaren eller övriga arbets- eller uppdragsgivare får hindra eller försöka påverka säkerhetssamordnaren i fullgörandet av dennes uppgifter.

8 §   Kontroller, utvärderingar och provningar av tunnlar skall, i den utsträckning det är särskilt föreskrivet, utföras av kontrollenheter.

Åtgärder innan byggandet av en tunnel påbörjas

9 §   Innan arbetet med att bygga en tunnel påbörjas skall tunnelhållaren till tunnelmyndigheten överlämna föreskriven säkerhetsdokumentation och säkerhetssamordnarens yttrande över dokumentationen.

Godkännande av en tunnel

10 §   En tunnel får inte tas i bruk för allmän trafik förrän den godkänts av tunnelmyndigheten. Detsamma gäller om tunneln skall tas i bruk på nytt för allmän trafik efter betydande byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar.

Tunnelmyndigheten skall lämna sitt godkännande om tunneln uppfyller säkerhetskraven i 3 § samt om tunnelhållaren har sammanställt föreskriven säkerhetsdokumentation och har fullgjort sina skyldigheter enligt 6 § 2 och 3.

Regelbundna kontroller och övningar

11 §   Tunnelhållaren ska se till att det genomförs regelbundna kontroller av en tunnel som är i drift. Kontroller ska genomföras minst vart sjätte år och omfatta alla föreskrivna säkerhetskrav.

I 8 § andra stycket vägsäkerhetslagen (2010:1362) finns bestämmelser om inspektioner som ska genomföras på vägsträckor som gränsar till en tunnel. Lag (2021:1094).

12 §   Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten ska årligen, i samarbete med säkerhetssamordnaren, genomföra gemensamma övningar i räddningsinsatser i en tunnel som är i drift. Lag (2014:741).

Tillsyn

13 §   En tunnelmyndighet har för sin tillsyn rätt att få tillträde till en tunnel och rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tunnelmyndigheten får meddela de förelägganden, förbud och villkor som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Överklagande

14 §   En tunnelmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 10 § får överklagas endast av tunnelhållaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

15 §   Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 §   Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om
   1. säkerhetskraven på tunnlar,
   2. tunnelhållarens, säkerhetssamordnarens och kontrollenhetens verksamhet och uppgifter,
   3. upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen,
   4. förfarandet vid sådana förändringar av tunnlar som inte omfattas av 10 §,
   5. regelbundna kontroller och övningar,
   6. riskanalyser,
   7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud, och
   8. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet i ärenden om undantag från säkerhetskraven, motiverade av att ny teknik används eller av tvingande skäl. Lag (2010:1573).


Övergångsbestämmelser

2006:418
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
   2. På vägar som inte ingår i TEN-vägnätet gäller lagen endast tunnlar som projekteras efter lagens ikraftträdande.
   3. Om ett byggnadstekniskt krav för en tunnel som är i drift eller under byggande vid lagens ikraftträdande är tekniskt omöjligt att uppfylla, eller om det skulle medföra oproportionerligt höga kostnader att uppfylla kravet, får tunnelmyndigheten på tunnelhållarens begäran besluta att alternativa åtgärder får vidtas. Sådana åtgärder får dock inte innebära en lägre säkerhetsnivå. Åtgärdernas effektivitet skall visas genom en riskanalys.
   4. Tunnelhållaren skall för en tunnel som är under byggande vid lagens ikraftträdande ge in de handlingar som anges i 9 § utan onödigt dröjsmål.
   5. För en tunnel som är i drift vid lagens ikraftträdande skall tunnelmyndigheten före utgången av år 2006 bedöma om säkerhetskraven är uppfyllda. Bedömningen skall grunda sig på föreskriven säkerhetsdokumentation och på resultatet av en kontroll som utförts av en kontrollenhet.

Om tunneln inte uppfyller kraven skall tunnelmyndigheten besluta om de åtgärder som behövs för att anpassa tunneln till säkerhetskraven och den tidpunkt, senast den 30 april 2014, när åtgärderna skall vara utförda.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.