Sök

Avdelning
Hoppa till filter

119 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2006:1194) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

  Svensk författningssamling 2006:1194

  Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas med 1 procent från och med den 1 februari
  Utfärdad
  2006-11-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1186) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1186

  Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2007. Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om
  Utfärdad
  2006-11-09
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien

  Svensk författningssamling 2006:1201

  Regeringen föreskriver att Skatteverket skall pröva sådana ärenden som skall handläggas av behörig myndighet enligt artikel 21 i avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Indien
  Utfärdad
  2006-11-02
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Svensk författningssamling 2006:1165

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för 1. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som
  Utfärdad
  2006-11-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:916
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007

  Svensk författningssamling 2006:1157

  Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår
  Utfärdad
  2006-09-28
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2006:1163
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

  Svensk författningssamling 2006:1119

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Yttrande från Kriminalvården 2 § Kriminalvårdens yttrande enligt 9 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall innehålla
  Utfärdad
  2006-09-14
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:220
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1111) om Antarktis

  Svensk författningssamling 2006:1111

  Definitioner 1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:924) om Antarktis. Tillstånd 2 § Polarforskningssekretariatet prövar frågor om tillstånd för vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (2006:924) om Antarktis och
  Utfärdad
  2006-09-07
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:635
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1086

  Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 40 300 kronor respektive 41 100 kronor för
  Utfärdad
  2006-08-31
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

  Svensk författningssamling 2006:1085

  1 § Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut nr 502/2006/EG av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för medlemsstaterna att förbjuda att leksaksliknande eller icke barnsäkra tändare släpps ut på marknaden, ändrat genom Europeiska kommissionens beslut nr 231/2007/EG
  Utfärdad
  2006-08-31
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2007:684
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling

  Svensk författningssamling 2006:1083

  1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681). 2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller
  Utfärdad
  2006-08-31
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1011
 • Dokument & lagar

  Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

  Svensk författningssamling 2006:1089

  Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende. 1 § Med anledning av 150-årsjubileet av den
  Utfärdad
  2006-08-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Svensk författningssamling 2006:1068

  Beslutande myndighet 1 § Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Förordning (2017:874). Kampsportsdelegationen 1 a § Av 17 § förordningen
  Utfärdad
  2006-07-27
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:874
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2006:1052

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2006 är 2,5
  Utfärdad
  2006-06-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

  Svensk författningssamling 2006:1051

  Inledande bestämmelse 1 § Enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) skall verksamhet som rör överföring av naturgas (överföringsverksamhet), lagring av naturgas (lagringsverksamhet) och drift av en förgasningsanläggning (förgasningsverksamhet) ekonomiskt
  Utfärdad
  2006-06-29
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1410
 • Dokument & lagar

  Naturgasförordning (2006:1043)

  Svensk författningssamling 2006:1043

  Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till naturgaslagen (2005:403). Definitioner 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403). I denna förordning
  Utfärdad
  2006-06-29
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1409
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

  Svensk författningssamling 2006:1024

  Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005
  Utfärdad
  2006-06-29
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1018
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Svensk författningssamling 2006:1006

  Krav på tillstånd 1 § Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd enligt denna lag. För tävling och uppvisning i
  Utfärdad
  2006-06-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2015:455
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

  Svensk författningssamling 2006:985

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. 2 § Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat. Definitioner 3 § I denna lag
  Utfärdad
  2006-06-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:238
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

  Svensk författningssamling 2006:977

  Nedan anges internationella överenskommelser som kan omfattas av tilllämpningen av följande bestämmelser i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. Kontrollerade leveranser 13 § I följande överenskommelser finns bestämmelser om
  Utfärdad
  2006-06-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

  Svensk författningssamling 2006:954

  1 § Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem, skall
  Utfärdad
  2006-06-14
Bevaka via RSS