Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Skrivelse 2020/21:133

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-22
Bordlagd
2021-03-23
Hänvisad
2021-03-24
Motionstid slutar
2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2020/21:133

Nationell strategi för hållbar regional utveckling

Skr.

i hela landet
2021–2030

2020/21:133

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2021

Stefan Löfven

Jennie Nilsson (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Denna skrivelse är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet
2021–2030.
Strategin utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken ska vara samordnad med landsbygdspolitiken, politiken för hållbar stadsutveckling, miljöpolitiken samt andra berörda politikområden.

Strategin med dess strategiska områden och prioriteringar är vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.