Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Motion 2020/21:3974 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2020/21:133
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-07
Granskad
2021-04-13
Bordlagd
2021-04-14
Hänvisad
2021-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder för att säkerställa en trygg och stabil elförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transportsystem/transportförsörjning och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad trygghet i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äga, bruka och vårda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna står bakom huvudsyftet i regeringens strategi för hållbar regional utveckling i hela landet. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på inriktningen av den regionala utvecklingspolitiken och samordna detta med övriga politikområden såsom landsbygdspolitiken, politiken för hållbar stadsutveckling, miljöpolitiken samt andra berörda politikområden. Moderaterna anser dock att strategin missar viktiga delar för att uppnå en bättre regional tillväxt i hela landet samt åtgärder för att lyfta Sverige efter pandemin. Pandemin har inte bara varit en mänsklig tragedi utan även åsamkat otroliga skador för stora delar av vårt näringsliv. Det är av oerhörd vikt att regeringen tar pandemin och dess effekter i beaktande i kommande strategi för att på riktigt kunna möjliggöra tillväxt och utveckling i hela landet.

För att säkerställa jobb och tillväxt behöver Sverige ha ett tryggt och stabilt energisystem som levererar energi till hushåll och företag till rimliga kostnader. Det senaste årets elkriser, framför allt i Skåne och Stockholm, har påvisat uppenbara brister i vårt elsystem. Det har inte bara blottat brister i elsystemet, utan även hur det slår mot investeringar, jobb och tillväxt. Regeringen måste säkerställa en trygg och stabil elförsörjning i hela landet.

Tungrodd byråkrati utgör en stor kostnad och försvårar för företagare runt om i landet att både starta och växa. Att minska regelbördan för företag uppmuntrar till mer företagande och lägger grunden för fler företag som växer, fler svenska jobb och ökade investeringar i hela Sverige. Vill vi underlätta för företagande genom att göra det lätt att göra rätt måste också reglerna bli enklare att tillämpa. En lantbrukare har ungefär 600 lagkrav att förhålla sig till i sin dagliga verksamhet. Det ställer höga krav på den enskilda företagaren, men även på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillstånd, tillsyn och kontroll. För att ta ett helhetsgrepp och stärka konkurrenskraften vill Moderaterna tillsätta en regel- och förenklingskommission för de gröna näringarna. Den behöver identifiera vilka regelförenklingar som kan genomföras och hur admi­nistrationen kan minskas och myndighetskontakterna effektiviseras. Vi vill ge Jord­bruksverket i ansvar att samla näringen och berörda myndigheter för detta ändamål.

För många regioner i Sverige är skogsindustrin en viktig näringsgren som skapar jobb och välstånd i områden som annars inte har stort utbud av arbetstillfällen. Grundläggande för all skogsproduktion är äganderätten. Äganderätten är en mänsklig rättighet, som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen. En stark äganderätt som omfattar rätten att bruka den mark man äger och principen om frihet under ansvar krävs för att de svenska skogsbrukarna ska ha goda möjligheter att driva och utveckla sin verksamhet. Vi moderater vill att de svenska skogsbrukarna fortsatt ska stå starka i den internationella konkurrensen och därför är det viktigt att värna äganderätten.

Fungerande transporter är förutsättningen för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas. Detta är grunden för tillväxt, sysselsättning och i förlängningen finansier­ingen av vår gemensamma välfärd och våra trygghetssystem. Omställningen gör också att allt fler människor vill köpa en elbil. Människor måste känna trygghet att det går att ladda över hela Sverige när de investerar i en fossilfri bil. Moderaterna vill införa ett teknikneutralt stöd för utbyggnaden av tank- och laddinfrastruktur för fossilfria transporter över hela Sverige. I Sverige finns det 74 000 km enskild väg med statligt stöd som tillsammans med 98 500 km statlig väg och 42 300 km kommunala vägar och gator bygger det för transporterna helt avgörande svenska vägnätet. De enskilda vägarna förvaltas av drygt 23 000 olika väghållare. Enskilda människor och olika vägföreningar gör därmed stora insatser för näringsliv och pendling. Staten bör ta ett större ansvar för att planera underhåll och reinvesteringar i det enskilda vägnätet utifrån nuvarande ekonomiska ramar. Sverige behöver en bättre planering i arbetet med att värna och utveckla det enskilda vägnätet. Det finmaskiga vägnätet ska erbjuda en hållbar standard för bärighet och väghållningen måste fungera året runt. Myndigheternas tillämpning av regelverken ska syfta till att underlätta för underhåll och reinvestering av dessa vägar. Det enskilda vägnätet behöver långsiktigt stärkas och regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell underhålls- och investeringsplan för det enskilda vägnätet.

Regelverket för strategisk och ekonomisk planering av vägar är komplext och svåröverskådligt. Dessa lagar har ofta tillkommit vid olika tider och med olika syften. Detta försvårar för en realistisk planering som kan spänna över flera områden och förhindrar kostnadseffektivitet. Det behövs mot denna bakgrund en genomgripande översyn av lagstiftningen och regeringen bör initiera en sådan översyn. För den regionala utvecklingen krävs inte bara förbättrade underhållsplaner och kloka eko­nomiska avvägningar; det krävs även tydliga satsningar både på det enskilda vägnätet och på underhållet. Moderaterna vill därför se en förstärkt satsning på både invester­ingar och underhåll. I kombination med satsningar på laddinfrastruktur i hela Sverige säkerställer vi en långsiktigt hållbar omställning till fossilfria vägtransporter.

Sverige behöver en robust järnväg med bra underhåll. Moderaterna vill kombinera kraftiga underhållsinsatser med investeringar i kostnadseffektiva och kapacitetshöjande åtgärder på järnväg runt omkring i landet. Det behövs mer av underhåll, fler spår i befintligt nät och helt ny kapacitet. De stora statliga flygplatserna förutsätter inflödet från regional passagerartrafik för vidare transport ut från Sverige. Människors resande med flyg börjar ofta med att man söker sig till närmaste regionala flygplats och flyger till någon större, exempelvis Arlanda eller Landvetter, för transport med nytt plan vidare ut i världen. De regionala flygplatserna brottas med stora ekonomiska problem. Kom­munala och regionala skattemiljoner tillförs flygplatserna varje år för att säkerställa deras fortsatta överlevnad. De regionala flygplatserna är inte bara viktiga för jobb och tillväxt i hela landet utan också nödvändiga ur ett säkerhets- och beredskapsperspektiv.

För att uppnå en hållbar regional utveckling måste satsningar på ökad trygghet nå hela Sverige. Moderaterna vill se en storsatsning för färre brott i hela landet. Det handlar både om skärpta krav vid våra gränser och om förbättrade utredningar, fler övervakningskameror i hela landet och en förstärkning av polisens hundresurs för att underlätta polisens arbete och öka uppklaringen av brott. Polismyndigheten står inför stora utmaningar. Polisen upplevs som frånvarande i stora delar av landet. Det är långt ifrån självklart att polisen kan rycka ut när man drabbas av ett brott. Skjutningar har blivit vanligare och det grova våldet har eskalerat. Allt fler enskilda utsätts för brott, t.ex. sexualbrott, hot, misshandel och personrån. Alldeles för få brott klaras upp, utredningar tar för lång tid och polisen tvingas på grund av den ansträngda situationen prioritera mellan utredningar om grova brott. Satsningar på trygghet behövs för att uppnå ökad regional tillväxt så att fler hushåll och företag vågar flytta och etablera sig på glesbygden utan rädslan för att polisen inte ska vara närvarande.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska vidta åtgärder för att säkerställa en trygg och stabil elförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad trygghet i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äga, bruka och vårda och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om transportsystem/transportförsörjning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.