Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Motion 2020/21:3924 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2020/21:133
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-06
Granskad
2021-04-13
Bordlagd
2021-04-14
Hänvisad
2021-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en regionalisering av fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktionsenheter och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av bilen, lastbilen och väginfrastrukturen för glesbygden och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av en modern och välfungerande infrastruktur i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett statligt ansvar för de regionala flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av tillgänglig polis i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en realistisk och pålitlig energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ambitiös skolpolitik som säkerställer näringslivets kompetensförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skrivelsen beskriver regeringens strategi och prioriteringar på ett övergripande plan gällande inriktning av de regionala utvecklingsstrategierna. Regeringens ”strategiska områden” är följande:

 • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
 • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
 • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet.

Vi välkomnar regeringens skrivelse men noterar blinda fläckar och saknar ett antal per­spektiv i regeringens politik. För det första ser vi positivt på landsbygdens möjligheter, samtidigt som vi inte kan blunda för stora utmaningar, inte minst vad gäller avfolkning och ofrivillig urbanisering. Omkring en tredjedel av Sveriges befolkning bor på lands­bygden. Dessa möjliggör en stark handelsbalans genom sitt värv inom t.ex. skogs-, gruv- och metallindustrin. Staten bör ha en aktiv roll vad gäller förutsättningar för regional tillväxt. Det kan finnas ett ömsesidigt positivt samspel mellan det offentliga och det privata där utmaningen inte ligger i att fördela en kaka utan i att få den att växa.

Regional tillväxt på riktigt – en regionalisering av fastighetsskatten

Regional utveckling är en nationell fråga. Däremot har staten inte alltid bäst kunskap om eller förmåga att identifiera vilka satsningar som gör mest nytta lokalt. Vi förespråkar därför en regionalisering av fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktions­enheter. Detta skulle stärka ekonomin i landets samtliga regioner och därmed väsentligt bidra till att främja framtida förutsättningar för en regional utveckling i hela landet. Vi föreslår därför att regeringen låter utreda möjligheterna att införa en regionalisering av fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktionsenheter.

Bilens, lastbilens och väginfrastrukturens betydelse

I ett land som präglas av långa avstånd, gles befolkning och mycket landsbygd finns inte förutsättningar att tillgodose människors och företags transportbehov med endast kollektivtrafiklösningar. Möjligheten att använda bil är av central betydelse om det ska vara möjligt för folk att bo och leva på Sveriges landsbygder. Bilen utgör dessutom, tillsammans med lastbilen, en absolut förutsättning för gods- och arbetskraftsförsörjning för företag utanför storstadsregionerna. Att utjämna kostnader för transporter är därför avgörande i ett land som Sverige. Till detta ska kopplas vikten av en väl utbyggd, underhållen och fungerande väginfrastruktur. Därför utgör regeringens signaler om införande av kilometerskatt och kraftigt försämrade reseavdrag exempel på glesbygds­fientliga förslag som, om de realiseras, kommer att slå hårt mot boende och företag i glesbygd.

Behovet av en modern och välfungerande infrastruktur i hela landet

En väl utbyggd och fungerande infrastruktur för kommunikation utgör grunden för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet. Utan fungerande transporter kan företag inte leverera varor till sina kunder och leverantörer. Detta blir inte möjligt om man inte beaktar samspelet mellan samtliga transportslag och ser till de behov som föreligger för att möjliggöra tillväxt i hela landet. I detta sammanhang ska exempelvis behovet av sats­ningar på järnvägsinfrastrukturen framhållas. Vi ser stora behov av att göra reinvester­ingar i befintliga järnvägsnät. Sådana investeringar skulle kunna kapa transporttiderna och skapa en högre tillförlitlighet i hela landet, på ett sätt som den av regeringen före­slagna höghastighetsjärnvägen mellan landets tre största städer aldrig skulle kunna till­skapa.

Vi vill också framhålla behovet av att investera i nya isbrytare för att hålla Sveriges hamnar öppna året runt och kunna möta en modern sjöfarts behov. En stor del av de företag som verkar i norra delen av Sverige är i behov av en fungerande sjöfart under årets alla dagar, för sin råvaruförsörjning och utskeppning av färdiga produkter.

I detta sammanhang kan flygets betydelse för den regionala utvecklingen i Sverige inte bortses ifrån. De långa avstånden i Sverige ställer stora krav på att transportsätt som möjliggör snabbt resande är tillgängliga. Möjligheten att resa snabbt i landet kan både utgöra en avgörande faktor för människors vilja att bo och leva i vissa delar av landet och vara avgörande för företags möjligheter att få tillgång till högspecialiserad kompetens. Därför utgör regeringens signalpolitik beträffande flyget, exempelvis flygskatt, exempel på glesbygdsfientlig politik som riskerar att slå hårt mot boende och företag i glesbygd.  

Värna regionala flygplatser

Människor ska kunna leva utanför storstäderna och man ska kunna förlita sig på hjälp när krisen knackar på dörren. De regionala flygplatserna är en förutsättning för det. De regionala flygplatserna spelar en central roll för brandflyg, ambulansflyg, polis och försvar. Coronapandemins framfart i Sverige har fått förödande konsekvenser för våra regionala flygplatser. Det krävs ett statligt ansvar för att rädda flygplatserna. Om inte detta sker blir konsekvenserna förödande för tillväxt, näringsliv, jobb och inte minst för beredskapen ute i landets regioner.

Trygghet i hela landet

På grund av den rådande situationen med den ökande grova kriminaliteten, inte minst den organiserade och många gånger från utlandet tillresta, behöver Sverige mer än någonsin fler poliser för att upprätthålla lag och ordning. Polisen ska finnas tillgänglig i hela samhället, landsbygd som storstad, och under hela året. För att få en närvarande polis i hela landet måste antalet poliser öka. Till detta kommer att Tullverkets förmåga att upprätthålla en god gränskontroll, inte minst för att stoppa misstänkta stöldligor från att föra stöldgods ut ur landet, måste säkerställas. 

Pålitlig elförsörjning

En pålitlig energiförsörjning är grundläggande för både större städer och mindre sam­hällen med elintensiv industri. Vi går in i en tid där alltmer, inte minst som en följd av politiska beslut, styrs mot en högre grad av elektrifiering. Industrisatsningar som LKAB:s Hybrit i Norrbotten eller etablering av stora serverhallar kommer att vara oerhört energikrävande och ställer stora krav på tillgång till leveranssäker ren el till ett konkurrenskraftigt pris. Enbart satsningen på att producera fossilfritt stål i Malmfälten kommer att förbruka el motsvarande 85 procent av vår nuvarande vattenkraftsproduk­tion. Samtidigt har en inventering av all för vindkraftsproduktion lämplig mark i Norr­botten visat att det inte är möjligt att tillgodose industrins behov med enbart vindkrafts­utbyggnad, samtidigt som fungerande kärnkraftsreaktorer stängs i södra Sverige och kraftnätet byggs ut för att kunna överföra mer energi från norr till söder, trots att norra Sverige i och med dessa satsningar inte kommer att ha ett överskott att skicka till södra Sverige. Sverige måste få en ny, pålitlig och realistisk energipolitik.

Enklare tillståndsprocesser

Vi ser exempel på hur de tillståndsprocesser som gäller för gruvprojekt, men även vid etableringar av elledningar och infrastrukturprojekt, tar allt längre tid i anspråk och upplevs som nyckfulla och oförutsägbara. Att det kan ta bortåt 10–15 år av kostsamt processande att etablera en ny gruva eller uppföra en ny elledning skapar enorma låsningar som på sikt kan grusa flera av de ambitiösa och jobbskapande satsningar som har förutsättningar att skapa välstånd. Problematiken kring tillståndsprocesser måste lösas ut av regeringen.

Skogen och äganderätten

På Sveriges landsbygder har vi rik tillgång till skog. Skogen är inte bara en plats för rekreation, jakt och fiske; den är även en viktig naturresurs i vår strävan att utveckla en hållbar bioekonomi. Inte minst behovet av biobränslen, där råvara från skogen är en viktig del, kan inte nog betonas. Ska landets transporter kunna utvecklas i fossilfri riktning, räcker det inte med att satsa på batterier och elfordon, utan här har olika bio­bränslen som är baserade på skogsråvara en given plats.

Vi menar att den biologiska mångfalden, liksom ett effektivt skogsbruk, åstadkoms bäst av en privat skogsägare som ges incitament och frihet att skydda och utveckla sin skog. Politiska beslut har på senare tid lett till att alltmer skog undantas från brukande. Detta är ett ingrepp i den privata äganderätten och hämmar såväl levnadsförhållandena i många bygder som den enskilda skogsägarens motivation att investera i och vårda sin egen skog. Svensk skogslagstiftning bygger på principen om frihet under ansvar. Vi mot­sätter oss därför regeringens förslag om att undanta ytterligare 500 000 hektar skogs­mark från brukande (enligt Skogsutredningens förslag). Vi vill också betona vikten av att skogspolitiken förblir en nationell angelägenhet och inte övergår till att bli en fråga som regleras av EU för att inte ytterligare hämma näringslivets och de enskilda skogsägarnas investeringar i skogsrelaterade produkter.

Kompetensförsörjningen

På senare år har Sverige presterat dåligt i internationella jämförelser av skolelevers kunskaper. Satsningar på skolväsendet måste ske hela vägen från grundskola till akademi. Det måste göras attraktivt att studera och forska i hela landet. Sverige behöver en ambitiös skolpolitik som säkerställer näringslivets kompetensförsörjning i hela landet.

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

 

 

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en regionalisering av fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktionsenheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av bilen, lastbilen och väginfrastrukturen för glesbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av en modern och välfungerande infrastruktur i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett statligt ansvar för de regionala flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av tillgänglig polis i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en realistisk och pålitlig energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ambitiös skolpolitik som säkerställer näringslivets kompetensförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.