Vårändringsbudget för 2019

Proposition 2018/19:99

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-10
Bordlagd
2019-04-10
Hänvisad
2019-04-11
Motionstid slutar
2019-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Vårändringsbudget för 2019

Regeringens proposition

2018/19:99

Vårändringsbudget för 2019

Regeringens proposition

2018/19:99

Vårändringsbudget för 2019

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2019 samt förslag till ändrat utgiftstak.

P R O P . 2 0 18 / 1 9: 9 9

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

8

1

Förslag till riksdagsbeslut .....................................................................................

11

2

Lagförslag...............................................................................................................

23

2.1

Förslag

Förslagspunkter (37)

 • 1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (avsnitt 2.1, 5.6 och 5.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 2.2 och avsnitt 5.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.3 och 5.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 2.4 och 5.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 (avsnitt 2.5 och 5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 2.6 och 5.8).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Kungliga Myntet 1 i Stockholm (avsnitt 5.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten Kungliga Myntet 1 i Stockholm, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning (avsnitt 5.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm (avsnitt 5.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen godkänner att regeringen från försäljningsintäkterna får avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten Ladugårdsbron 14 i Stockholm, dels de direkta försäljningsomkostnader som uppkommer för staten vid en försäljning (avsnitt 5.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 439 miljarder kronor för 2021 (avsnitt 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner att regeringen under 2019 förvärvar fastigheten Lejonet 4 i Stockholm för 550 000 000 kronor (avsnitt 6.2).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för vidmakthållande av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 6.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för anskaffning av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar (avsnitt 6.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut ett tillfälligt garantikapital till Afrikanska utvecklingsbanken som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 1 722 000 000 Units of Account (avsnitt 6.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen bemyndigar regeringen att betala Sveriges andel av kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken under 2019-2025 (avsnitt 6.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen godkänner att de medel om 500 000 000 kronor på anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård som avsatts till cancervård och en ny cancerstrategi i stället får användas till att generellt stärka cancervården i Sverige (avsnitt 6.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna (avsnitt 6.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:5 Arbetslivspolitik (avsnitt 6.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till EIT Raw Materials på högst 1 200 000 kronor (avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslagen 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årliga medlemsavgifter till EIT Digital på högst 400 000 kronor (avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till KIC InnoEnergy SE på högst 700 000 kronor (avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till Centre Européen de Calcul Atomique et Moleculaire (CECAM) på högst 350 000 kronor (avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom livsmedel under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Foods) och att under 2019-2025 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor (avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019-2022 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift till EIT Health på högst 900 000 kronor (avsnitt 6.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Åtgärder på konsumentområdet (avsnitt 6.17).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27
  Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2019-2021 som en riktlinje för Natur-vårdsverkets investeringar (avsnitt 6.19).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:16 Klimatinvesteringar (avsnitt 6.19).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 29
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:20 Industriklivet (avsnitt 6.19).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 30
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Trafikverket (avsnitt 6.21).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 31
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket (avsnitt 6.22).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 32
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel (avsnitt 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 33
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 90 000 000 kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB (avsnitt 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 34
  Riksdagen bemyndigar regeringen att godkänna avtal om rätten att ge ut Post- och Inrikes Tidningar mot en upplåtelseavgift på högst 8 000 000 kronor per år 2019 och 2020 (avsnitt 6.23).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 35
  Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 (avsnitt 5.14 tabell 5.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 36
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 37
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.