Till innehåll på sidan

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Proposition 2015/16:174

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-28
Bordlagd
2016-04-28
Hänvisad
2016-04-29
Motionstid slutar
2016-05-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:174

Tillfälliga begränsningar av möjligheten

Prop.

att få uppehållstillstånd i Sverige

2015/16:174

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en tidsbegränsad lag som innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd enligt utlänningslagen i vissa fall. Lagen föreslås gälla i tre år.

Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige har under 2015 varit rekordhögt. Påfrestningarna på det svenska asylsystemet är stora och även andra centrala samhällsfunktioner utsätts för en stor belastning. Regeringen presenterade den 24 november 2015 åtgärder

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.