Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Motion 2015/16:3414 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:174
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-12
Bordlagd
2016-05-18
Hänvisad
2016-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd genom särskilt ömmande omständigheter och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att få permanent uppehållstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen skriver helt riktigt i sin proposition att antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under 2015 har varit rekordhögt. Det stora mottagandet är något som Sverigedemokraterna länge har varnat för och ända sedan vårt inträde i riksdagen 2010 har vi arbetat förebyggande för att den situation som vi nu bevittnat inte skulle uppkomma. Regeringen skriver vidare att påfrestningarna på det svenska asylsystemet är stora och att även andra centrala samhällsfunktioner utsätts för en stor belastning som följd av det stora antalet asylsökande som kommit till Sverige. Även här har Sverigedemokraterna länge påpekat detta faktum trots en närmast total förnekelse från övriga riksdagspartier.

En av åtgärderna som regeringen presenterat är den tidsbegränsade lag som i propositionen föreslås att under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.

I dagsläget finns knappt några skäl alls att förvänta sig en påtaglig minskning av migrationsströmmarna. Snarare kan vi förvänta oss ett ökat migrationsflöde som följd av de rykten som florerar om vår generositet och våra förmånliga villkor för migranter. Lägg där till de bristfälliga resurser som ges till människor i krisområden och dess närhet, vilket ger ytterligare skäl till människor att söka sig vidare. Sverigedemokraterna menar därför att propositionen är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräcklig, vilket vi har påtalat vid ett flertal tillfällen. Att dessutom enbart föreslå en temporär lag menar vi är ogenomtänkt och inte långsiktigt hållbart. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen att permanenta miniminivåerna för ett svenskt mottagande istället för att införa lagen endast tillfälligt.

 

Flera av lagförslagen som presenteras behöver göras om i sin helhet. I motiveringen förklarar regeringen att man vill anpassa den svenska migrationslagstiftningen till EU:s miniminivå, vilket dock inte helt stämmer, och det menar Sverigedemokraterna måste korrigeras. I EU:s skyddsgrundsdirektiv finns det exempelvis inga skrivningar om särskilt ömmande omständigheter, samtidigt som regeringen felaktigt påstår att inte så många fick asyl på den grunden. År 2014 fick exempelvis en majoritet av de ensamkommande flyktingbarnen från Afghanistan asyl på den just grunden särskilt ömmande omständigheter. År 2015 kom 23 480 asylsökande från Afghanistan och sökte asyl som ensamkommande minderåriga (drygt 66 procent av totalt 35 369 ensamkommande barn). Som bekant är ensamkommande barn och unga dessutom en grupp som på grund av dess höga kostnader belastar det svenska samhället betydligt hårdare än andra grupper. Detta bör regeringen ta i beaktande i en tid då statsfinanserna är hotade av stora migrationsvolymer. Det är tydligt att systemet med särskilt ömmande omständigheter utgör en stark pull-faktor och att ha kvar denna grund motarbetar regeringens uttalade ambition att minska asyltrycket mot Sverige med den nya lagen. Inte minst då uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter i praktiken innebär att man saknar andra skyddsskäl för att för få stanna i Sverige är det enligt Sverigedemokraterna en självklarhet att det ska bort, vilket riksdagen bör ge regeringen till känna.

 

Vad som också är anmärkningsvärt i propositionen är förslaget att enbart begränsa möjligheten till familjeåterförening då regeringen tycks vara medveten om de extrema påfrestningar som det svenska samhället lider av som följd av asylmottagandet. Sverigedemokraterna är ett familjevänligt parti, som värnar en stark sammanhållning inom familjen. Vi verkar för en stabil och sund utveckling för hela vårt samhälle, och motsätter oss därför en politik som skapar segregation, splittring och utanförskap. Alltför ofta hamnar anhöriginvandrare i utanförskap vilket inte bara kan innebära enorma tragedier för enskilda familjer utan det spär ytterligare på landets segregation och innebär en belastning på samhällets resurser. Att tillåta den här sortens familjeåterförening riskerar även öka attraktionskraften för människor att söka sig till just Sverige. Vi menar att familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande som princip är önskvärd. Återförening bör ske i hemlandet eller i hemlandets närområde varför Sverigedemokraterna önskar reformera och kraftigt höja återvandringsbidraget. Att däremot tillåta uppehållstillstånd i Sverige för familjeåterförening är dyrt, motverkar riktig flyktinghjälp och riskerar medföra andra negativa konsekvenser i vårt samhälle. Av den anledningen bör regeringen utreda möjligheten till att helt stoppa familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande vilket riksdagen bör ge regeringen till känna.

 

Sverigedemokraterna vänder sig även emot permanenta uppehållstillstånd som fenomen då vi menar att en person som sökt sig till Sverige, annat än tillfälligt, ska sträva efter att slutligen bli svensk medborgare och på så sätt omfamna, samt omfamnas av det svenska samhället. På så sätt bildas en stark gemenskap och migranter får en värdig chans att inkluderas i det svenska samhället. Om man erbjuder asylsökande migranter permanent uppehållstillstånd genom arbete öppnar man samtidigt upp för en marknad av falska arbetskontrakt och möjligheter till utnyttjande av människor i en utsatt situation, något som vi redan har sett. Detta anser Sverigedemokraterna vara djupt olyckligt och fullkomligt oacceptabelt. Med anledning av detta bör riksdagen ge regeringen till känna att avskaffa möjligheten för asylsökande att få permanenta uppehållstillstånd genom arbete.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

Jennie Åfeldt (SD)

Linus Bylund (SD)

Heidi Karlsson (SD)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd genom särskilt ömmande omständigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att få permanent uppehållstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.