Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:174
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-05-13
Granskad
2016-05-17
Bordlagd
2016-05-18
Hänvisad
2016-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Sammanfattning

Den migrationspolitiska uppgörelsen

En ansvarsfull väg framåt

Regeringens förslag

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår propositionen i sin helhet.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna den migrationspolitiska uppgörelse som slöts i oktober 2015 mellan regeringen, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsbegränsade uppehållstillstånd bör vara treåriga och ha undantag för bl.a. barn och barnfamiljer i enlighet med den migrationspolitiska uppgörelsen från oktober 2015 och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försörjningskrav för anhöriginvandring ska utformas i enlighet med den migrationspolitiska uppgörelsen från oktober 2015 och tillkännager detta för regeringen.

Sammanfattning

Regeringen föreslår i prop. 2015/16:174 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige en tillfällig lag som ska göra Sverige till ett mindre attraktivt land så att antalet människor som söker asyl i Sverige minskar.

Centerpartiet tar ansvar i en svår tid. Vi har visat att vi är redo att samarbeta med andra partier i Sverige och med andra länder i EU. Vi står upp för rätten och möjlig­heten att söka asyl och vi värnar familjers möjlighet att hålla ihop. Vi vill se ett gemen­samt europeiskt asylsystem. Vi vill sänka trösklarna till arbetsmarknaden och minska kostnaderna för mottagandet.

Centerpartiet fortsätter ta ansvar och vi är öppna för samarbete och står fast vid den migrationspolitiska uppgörelsen från i oktober. Men regeringens förslag går mycket längre i en skadlig riktning och kommer att försvåra etableringen av nyanlända och att splittra många familjer.

Centerpartiet föreslår därför att riksdagen avslår propositionen i sin helhet.

Den migrationspolitiska uppgörelsen

Över sextio miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Under hösten 2015 tog Sverige emot sammanlagt 126 000 asylsökande varav nästan 30 000 var ensam­komm­ande barn och ungdomar. Det skapade en mycket an­strängd situation där an­svar­iga mynd­igheter, kommuner och frivilliga krafter sattes under stor press. Det är uppenbart för alla att Sveriges system inte är byggda för ett så stort mottagande.

När reg­er­­ingen bjöd in till blocköverskridande samtal valde vi i Center­partiet att hålla en konstruktiv linje och ta ansvar för breda uppgörelser om vikt­iga frågor och deltog i den hittills enda migrationsuppgörelse som slutits över block­gränsen sedan valet 2014. Centerpartiet har under en lång tid föreslagit ansvarsfulla reformer för att minska kostnaderna, korta vägen till jobb och värna rätten att söka asyl.

Regeringen och allianspartierna kom överens om ett antal åtgärder för att få ordning och reda i mottagandet, bättre etablering och dämpade kostnads­ökningar. Center­partiet fick igenom viktiga förhandlings­seg­rar, såsom en utvidgning av RUT-avdraget, fler YA-jobb och fler lagliga vägar. Andra delar av migrationsöverens­kom­mel­sen i oktober inne­bar för Center­partiet svårare åtgärder, som till exempel en över­gång till fler till­fäll­iga uppe­hålls­­tillstånd och ökade försörjningskrav för anhörig­invandring. Vi fick dock in viktiga undan­tag från skärpningarna, till exempel att barn och barnfamiljer fortsatt skulle få permanenta uppe­hålls­tillstånd.

Centerpartiet står fortsatt bakom uppgörelsen vi slöt i oktober. Vi kommer också att fortsätta att delta i diskussioner om regeringen kallar till sådana. Vi är och har alltid varit beredda att samarbeta brett för att nå ytterligare överenskommelser. Sverige be­höv­er breda uppgörelser om migrationspolitiken, för att stärka mottag­ande­kapaciteten och förbättra integrationen, för att korta handlägg­nings­tiderna och få ned kostnaderna och för att bibehålla öppenheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

En ansvarsfull väg framåt

Vägen framåt kräver nu handlingskraft, ansvarstagande och omfattande reformer. Centerpartiet delar dock inte regeringens syn utan ser andra­ lösningar. Vi står upp för Sveriges öppenhet och männ­is­kors grundläggande rätt att söka skydd. Vi ser också behov av en reforminriktad politik som på ett hållbart sätt kan hantera de utmaningar Sverige står inför.

Såväl den fria rörligheten inom EU som öppenheten mot andra delar av världen är en starkt bidragande orsak till Sveriges välstånd. Ett land som vill stå rustat i den inter­nat­ion­ella konkurrensen kan inte sluta sig. Vi lever i en globaliserad värld. Marknader och arbetsmarknader blir allt mer gränslösa och vårt samhälle behöver formas i vet­skapen att människor inte bor på samma plats under hela livet. Redan på kort sikt finns behov av en reforminriktad politik som på ett hållbart sätt kan hantera en ökande migration.

Centerpartiet har därför under lång tid föreslagit flera åtgärder för att öka möjlig­heterna till inte­grat­ion och sänka kostnaderna för mottagande. Ingångsjobb, ingångs­företag, enklare former för boende samt etableringslån är några av dem. Våra re­former skulle spara tiotals milj­arder, kapa kostnaderna och minska de regler och hinder som står i vägen för eta­bleringen.

Tyvärr går denna proposition inte i den riktningen.

Regeringens förslag

Efter uppgörelsen har regeringen föreslagit kraftiga begränsningar av möjligheten att söka asyl i Sverige. Det är förslag som inte bara begränsar öppenheten och försämrar för asylsökande och gränsregioner. De gör också mottagandet dyrare och mer byråkratiskt och riskerar att bli kontraproduktiva när det gäller integrationen.

Centerpartiet är bekymrat över konsekvenserna av id-kravet, både för flyktingarna och asylrätten, men också för näringslivet och pendlingen. Därtill var beredningen av ärendet grovt undermålig, vilket också Lagrådet påtalade. Även de andra allianspartierna har kritiserat beredningen och anser att lagen enbart bör vara giltig i ett halvår.

Centerpartiet anser att de ytterligare stegen mot fler kategorier av tidsbegränsade uppe­hållstillstånd och kraftiga begränsningar av rätten till familjeåterförening är djupt problematiska. Regeringens fram­lagda proposition innebär kortvariga tidsbegränsade uppe­hållstillstånd som ska om­prövas ofta och kraftiga begränsningar i flyktingars och skydds­be­höv­andes möjlighet till familjeåterförening. Helt utan de viktiga undantag som fanns med i den migrationspolitiska överenskommelsen. I propositionen föreslås vidare att ömmande omständig­­heter ska tolkas så restriktivt det bara går, och att övriga skydds­behövande – till exempel per­soner på flykt från miljökatastrofer – inte ska kunna be­viljas uppehålls­tillstånd.

Förslagen som regeringen lägger fram riskerar att få stora negativa effekter. De minskar både möjligheten för utsatta människor att söka asyl och möjlig­­het­en för de som får asyl att etablera sig i samhället. De gör byråkratin krång­lig­are och mer om­fatt­ande, de gör vägen till jobb längre och de splittrar barnfamiljer. I princip samtliga re­miss­­­instans­er har också noterat stora brister och omfattande negativa konsekvenser av regeringens proposition.

För att kunna bevara öppenheten, värna ett effektivt mottagande och skapa en bättre etablering krävs många reformer, men det krävs andra reformer än de regeringen nu lägger på bordet.

Centerpartiet föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag i sin helhet.

 

 

 

 

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen avslår propositionen i sin helhet.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna den migrationspolitiska uppgörelse som slöts i oktober 2015 mellan regeringen, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidsbegränsade uppehållstillstånd bör vara treåriga och ha undantag för bl.a. barn och barnfamiljer i enlighet med den migrationspolitiska uppgörelsen från oktober 2015 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försörjningskrav för anhöriginvandring ska utformas i enlighet med den migrationspolitiska uppgörelsen från oktober 2015 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.