Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Proposition 1994/95:3

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-07-28
Bordläggning
1994-10-02
Hänvisning
1994-10-10
Motionstid slutar
1994-10-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1994/95:3
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården

Prop.
1994/95:3
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 juni 1994
Carl Bildt
Görel Thurdin
(Miljö- och naturresursdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m.
I propositionen läggs fram förslag att områden i tätorter och
tätortsregioner där parklandskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer
flätas samman till unika historiska landskap skall kunna ges ställning
som nationalstadspark och få ett samlat och långsiktigt skydd mot
exploateringsföretag m.m. Med en nationalstadspark avses ett riksin-
tresse som har stor betydelse för det nationella

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1994/95:BoU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.