Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Motion 1994/95:Bo4 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:3
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-10-17
Bordläggning
1994-10-18
Hänvisning
1994-10-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Vänsterpartiet ser med tillfredsställelse att våra krav på
att öka skyddet för detta unika område har resulterat i ett
förslag om en nationalstadspark.
Parken är både nationellt och internationellt sett unik i
ett flertal avseenden. Om man lägger ihop de biologiska,
kulturella och sociala värdena samt rekreationsvärdena är
parken utan motstycke i Europa -- kanske i hela världen.
Ett flertal hot mot parken finns dock, framförallt
planerna på byggandet av sexfiliga stadsmotorvägar. Det är
bl.a. Norra länken och Österleden som skulle kunna
komma att påverka parkens kvaliteter negativt. Därför
räcker inte kravet att utbyggnaden av infrastruktur ska
''sammantaget medföra förbättring av miljön inom
nationalstadsparken''.
Riksdagen bör besluta att berörda
infrastrukturutbyggnader ska gagna en långsiktigt hållbar
utveckling inom parken och regionen i övrigt.
Parkens avgränsning är i stort tillfredsställande. För att
parken ska vara komplett behöver dock Hjorthagen -- dvs.
området mellan Husarviken i norr och Lidingövägen i söder
och öster -- inkluderas.
Hjorthagen är ett tidigt och ovanligt lyckat exempel på
funktionalismens strävan att bygga högklassiga
arbetarbostäder luftigt lagda i naturen. Hjorthagen är
dessutom en viktig del av naturkorridoren mellan Norra och
Södra Djurgården.
Även KTH-området bör ingå. KTH är med sina
förnämliga, tidstypiska, unika tegelbyggnader ett lyckat
exempel på ''kultur i natur''.
Riksdagen bör besluta att Hjorthagen och KTH-
området ska inkluderas i nationalstadsparksområdet.
Regeringen bör få i uppdrag att utreda och återkomma
med förslag om ytterligare nationalstadsparker.
Det kan finnas andra områden som kan kvalificera sig till
nationalstadsparker, t.ex. området närmast Uppsala slott.
Det bör dock iakttagas stor restriktivitet med detta.
Begreppet ''nationalstadspark'' är nytt och noggranna
överväganden bör ske innan man eventuellt definierar fler
områden som nationalstadsparker. För de flesta människor
är nationalpark orörd natur. Ett gediget utredande är av
avgörande betydelse för den fortsatta hanteringen av detta
nya begrepp.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att infrastrukturutbyggnader som berör
nationalstadsparken skall gagna en långsiktigt hållbar
utveckling i parken och i regionen i övrigt,
2. att riksdagen uttalar att Hjorthagen och KTH-området
skall inkluderas i nationalstadsparken i enlighet med de
gränsdragningar som anges i motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om
det kan finnas fler områden som kan bli
nationalstadsparker.

Stockholm den 14 oktober 1994

Owe Hellberg (v)

Kenneth Kvist (v)

Jan Jennehag (v)

Maggi Mikaelsson (v)


Yrkanden (6)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att infrastrukturutbyggnader som berör nationalstadsparken skall gagna en långsiktigt hållbar utveckling i parken och i regionen i övrigt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att infrastrukturutbyggnader som berör nationalstadsparken skall gagna en långsiktigt hållbar utveckling i parken och i regionen i övrigt
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen uttalar att Hjorthagen och KTH-området skall inkluderas i nationalstadsparken i enlighet med de gränsdragningar som anges i motionen
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen uttalar att Hjorthagen och KTH-området skall inkluderas i nationalstadsparken i enlighet med de gränsdragningar som anges i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen hos regeringen begär en utredning om det kan finnas fler områden som kan bli nationalstadsparker.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen hos regeringen begär en utredning om det kan finnas fler områden som kan bli nationalstadsparker.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.