Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Motion 1994/95:Bo5 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:3
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-10-17
Bordläggning
1994-10-18
Hänvisning
1994-10-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1. Allmänt
Undertecknade motionärer anser att riksdagen bör ta
ställning för att slutgiltigt bevara området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården. Det innebär:att avvisa vissa
exploateringar,att ge nationalstadsparken
tillfredsställande skydd för natur, kultur och friluftsliv,att
aktivt medverka till att arbetet med ekologiska
skötselplaner inleds,att restaureringsplaner,
bullerskydd, försköningsprogram, ekologiska
stadsdelsprojekt för en uthållig livsstil i storstaden etc.
kommer till stånd.
Liggande förslag om nationalstadspark är, med vissa
justeringar, säkert en framkomlig väg. Vi anser att
propositionen ska tillstyrkas men ger förslag i syfte att
stärka skyddet för den föreslagna nationalstadsparken
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.
2. Mål för nationalstadsparken genom att värna, vårda
och visa
Följande delmål bör nationalstadsparken uppfylla.
2.1 Värna
Området ska bevaras i första hand för naturvård,
kulturvård och friluftsliv.Den biologiska mångfalden
ska bevaras och stärkas.Visuella störningar, vatten-
och luftföroreningar samt buller ska aktivt minskas.
Området ska förskönas.Nationalstadsparkens
historiska sammanhang ska tydliggöras.Inga
byggprojekt ska tillåtas som skadar området eller dess
natur- och kulturvärden eller tar nya grönytor i anspråk.
Eventuella byggprojekt ska ha starka restriktioner mot
skador under byggtiden.Området måste ges
interimistiskt skydd mot pågående och planerad
exploatering som kan skada området eller dess natur- och
kulturvärden.
2.2 Vårda
Ekologiska skötselplaner, baserade på
vetenskapliga inventeringar, ska utarbetas för
nationalstadsparkens grönytor.Speciella
biotopprojekt ska startas för att öka den biologiska
mångfalden inom en särskild biotop (naturtyp).
Återinplantering av växt- eller djurarter i
nationalstadsparken för att berika området med arter som
gått förlorade ska utföras.Kulturminnen ska
restaureras liksom parker och trädgårdar.Ett
ekologiskt synsätt bör i ökad utsträckning genomsyra dem
som bor och arbetar i nationalstadsparken.
En skötselplan måste upprättas för hela
nationalstadsparken. Den bör innehålla mål för området
som helhet och för dess olika delar. Av planen bör framgå
vilka områden som i första hand ska brukas för
friluftsliv/idrott, nöjen respektive biologisk
mångfald/naturvård etc. Den biologiska mångfalden ska
prioriteras vid skötseln. Just nu är det viktigt att värna den
biologiska mångfalden genom att stoppa trädavverkningar
i området. Därför måste det särskilt betonas att
trädavverkning inte får ske innan en skötselplan föreligger.
Ett interimistiskt skydd måste inrättas så att inte
naturvärden förskingras under utredningstiden.
2.3 Visa
Nationalstadsparken ska:fungera som en
pedagogisk port till natur och kultur för Stockholms
invånare och besökare,marknadsföras som en unik
attraktion för Sverige,kunna användas i
utbildningssammanhang i hela Sverige.
När nationalstadsparken inrättas måste ett samordnat
program för inrikes och utrikes besökare tas fram liksom
utbildningsprogram för skolor och högskolor. Riksdagen
bör anta som målsättning att nationalstadsparken ges en
framträdande roll som en av Sveriges och Stockholms
sevärdheter och därvid också anslå informationsmedel för
ändamålet.
Det stora antalet museer och andra sevärdheter, bl.a.
Naturhistoriska riksmuseet, Vasa, Skansen, Gröna Lund,
Kaknästornet och slotten, bidrar till att göra området till
Sveriges i särklass största samlade turistattraktion. Detta är
också Sveriges mesta besökta grönområde och
förutsättningar finns för att området blir norra Europas
mest besökta turistområde, vilket också är ett viktigt
argument för bevarandet. Nationalstadsparken sätter
Sverige och Stockholm på kartan, tillför inkomster samt ger
ett gott exempel på ''den goda staden''. Staten ska stimulera
att området blir en internationell sevärdhet. Riksdagen bör
uttala målsättningen om nationalstadsparkens roll och anslå
medel för information.
3. Benämn nationalstadsparken Ekoparken!
Den föreslagna nationalstadsparken kommer att bli
Sveriges första nationalstadspark. Propositionen antyder
dock att fler nationalstadsparker kan komma att inrättas.
Därför bör ett egennamn hittas som sammanfattar
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Hittills har
begreppet ''Ekoparken'' använts i olika sammanhang och
torde numer vara allmänt känt. Namnet ger turistnäringen
ett tydligt begrepp om att parken har en klar ekologisk
profil. På engelska kan förslagsvis namnet vara ''Royal
Ecopark of Stockholm''. Ordet ''eco'' är ett vanligt begrepp
utomlands som för tanken till uthålliga städer och
Rioavtalet. Det är viktigt att ordet ''nationalstadspark''
förekommer som underrubrik i officiella texter för att
markera området status, t.ex. ''Ekoparken -- landets första
nationalstadspark''.
4. Gränser för nationalstadsparken
Flera remissinstanser har föreslagit andra
gränsdragningar än propositionens. Det är viktigt att, i
nationalstadsparkens omland, inräkna de områden som
ingick i kommunernas programområde (norr och öster om
Valhallavägen-Oxenstjernsgatan). Dessa områden bör
starkt uppmärksammas för influenser av typ buller, visuella
störningar och exploateringar. På sikt kan en ändrad
markanvändning i området Värtan-Frihamnen-Loudden-
Hjorthagen motivera att en grön stadsdel skapas. Den
gröna stadsdelen kan sedan inkorporeras med nu föreslagna
nationalstadspark. Riksdagen bör överväga att redan nu
inkorporera Husarviken-Hjorthagen i nationalstadsparken
eftersom detta område är en viktig grön spridningskorridor
och ett väl bevarat historiskt landskap.
I förslaget till nationalstadspark försöker man säkra
spridningsvägarna mellan Ladugårdsgärde och Lill-
Jansskogen på Norra Djurgården vilket är lovvärt.
Korridoren är dock i smalaste laget. Hela Gärdet-
Hjorthagen (även områden utanför nationalstadsparken)
bör, i en skötselplan, visa särskild hänsyn till den biologiska
mångfalden och i förekommande fall visa att den biologiska
mångfalden kan stärkas. Spridningskorridorer i hela
nationalstadsparken ut till det yttre gröna bältet behöver
stärkas, vilket är en viktig uppgift i en skötselplan. En
sammanhängande grönstruktur med bevarande av den
biologiska mångfalden är viktig. En ekologisk skötselplan
bör sålunda vara gränsöverskridande när en ekologisk
helhetssyn kräver det.
Det har under processens gång framkommit
framställningar om att diverse områden borde ingå i
nationalstadsparken. Områden som föreslagits är: Nacka
strand-Svindersvik, Lidingö-Bogesund, Vanadisparken,
Karlbergsparken, Norra kyrkogården, Lilla Frösunda,
Ulriksdalsfältet, Järvafältet, Tegelhagen-Rådan-
Margareteborg, Kevinge och Cedergrenska tornet med
park.
Genom att skapa länkar av områden som skyddas med
främst NVL-bestämmelser säkras nationalstadsparkens
spridningskorridorer ut till det yttre gröna bältet. Det är
oerhört viktigt att spridningsvägarna gränsande till
nationalstadsparken inte blir mindre än idag. Annars
drabbas målsättningen att bevara biologisk mångfald inom
nationalstadsparken. Känsliga områden som de
ovannämnda bör särskilt nämnas.
5. Lagstiftning 5.1 
Vad är nationalstadsparken?
Svea hovrätt anser att nationalstadsparken bör få en
tydlig definition. Definitionen bör vara att
nationalstadsparker inrättas i tätorter för att stärka
invånarnas behov av friluftsliv kombinerat med säkrande av
biologisk mångfald. Skyddet bör samordnas med
friluftslivets och kulturminnesvårdens intressen.
Nationalstadsparken skyddar sålunda områden med starkt
blandade natur- och kulturvärden i tätorter.
5.2 Komplettera ordet förvanska med ordet skada!
Ordet förvanska bör kombineras med ordet skada som
flera remissinstanser påvisat.
Det bör påpekas att det är ytterst viktigt att
kommunerna följer upp nationalstadsparken med
förstärkande natur- och kulturreservat.
Största problemet på kort sikt är avverkningar av den
gamla grova barrskogen, ädellövskogen, och särskilt de
grova ekarna. Där är natur- och friluftsvärdena som störst.
Ett interimistiskt skydd mot trädavverkning bör därför ges
inom nationalstadsparken. Då säkras skyddet till dess att
eventuellt naturreservat inrättas.
5.3 Hot mot nationalstadsparken
Det är viktigt att riksdagen uttalar vilka konkreta
projekt som samspelar respektive inte samspelar med
nationalstadsparkens intentioner.
Följande exploateringar utgör de största hoten mot
nationalstadsparken. Deras relation till
nationalstadsparken bör tydliggöras och de exploateringar
som nedan anges som ''ej förenlig'' måste förhindras genom
ett interimistiskt skydd.
 1. Österleden/ ej förenlig
 2. Norra länken: Norrtull--Bellevue--Kräftriket--
Värtan/ stora miljöhänsyn
 3. Husarviken-Storängsbotten -- OS-2004/ ej förenlig
 4. Norrtull -- Japanskrapan/ ej förenlig
 5. Vetenskapsstaden -- Norra Djurgårdens
institutionsområde/ stora miljöhänsyn
 6. Ladugårdsgärde -- Expo '97/ ej förenlig
 7. Kaknäs skjutbana/ ej förenlig
 8. Sörentorp -- ny stadsdel/ ej förenlig
 9. Exploatering intill nationalstadsparken i Solna/
kraftigt reducerade volymer 10. 
Trafik och buller/ aktiva åtgärder, bullerskydd 11. 
Visuella störningar/ aktiva åtgärder.
Expo '97
Expo '97 är ett projekt med ''tillfälliga byggnader'', s.k.
industripaviljonger, på Ladugårdsgärde. Risken är
överhängande att paviljongerna blir kvar, så som blivit fallet
med andra ''tillfälliga byggen'' i nationalstadsparken.
Hänsyn till nationalstadsparken kräver att stora områden
med tillfälliga byggnader inte berör grönytor.
7. Sörentorp
För att kunna få underlag till en pendeltågsstation
försöker Sollentuna och Solna kommuner samsas kring en
exploatering vid Sörentorp och strax norr därom i
Margareteborgområdet. Detta klipper av den ekologiska
spridningskorridoren såväl mot Järvafältet som mot nordöst
via Edsviken-Rösjön. För att spara spridningskorridoren
bör området upp till Tegelhagen i Sollentuna säkras i
naturreservat alternativt inlemmas i nationalstadsparken.
8. Buller från flyg, vägtrafik och skytte
Redan nu bör delar av Lidingövägen, Bergshamraleden,
Roslagsvägen och E 4 
bullerskyddas genom vägsänkning, plank, murar,
vallar och vegetation. Lindarängsvägen och Björnnäsvägen
bör redan nu stängas av för biltrafik. Samtliga vägar ovan
bör få bättre övergångar, ekodukter, för att underlätta
passage för människor och djur. Kraftiga restriktioner mot
flyg över området bör gälla.
9. Visuella störningar
Nedskräpning och olaga vägreklam inom området för
den blivande nationalstadsparken är ett växande problem
som måste stävjas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tydliga mål för ekoparken
beträffande värna, vårda och visa,
2. att riksdagen beslutar att namnet på landets första
nationalstadspark bör vara Ekoparken samt på engelska
Royal Ecopark of Stockholm,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett starkt skydd som inkluderar
omlandet i nationalstadsparken, varvid även Hjorthagen
bör övervägas ingå,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en ekologisk
skötselplan som belyser den ekologiska helheten kring
nationalstadsparken, varvid särskilt uppräknade större
områden utanför nationalstadsparken bör säkras som
spridningskorridorer,
5. att riksdagen beslutar att ordet skada kompletteras
med ordet förvanska,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att kommunerna bör förstärka
nationalstadsparken med natur- och kulturreservat,
7. att riksdagen beslutar om att interimistiskt skydd för
träden i området införs så fort som möjligt i syfte att
förhindra olämpliga avverkningar,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om målsättningen att
nationalstadsparken bör bli en stor turistattraktion för
Stockholm och Sverige,
9. att riksdagen anslår medel för information om
nationalstadsparken som en av Sveriges största
turistattraktioner,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om interimistiskt naturreservat.

Stockholm den 18 oktober 1994

Ewa Larsson (mp)

Krister Skånberg (mp)

Per Lager (mp)


Yrkanden (20)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tydliga mål för ekoparken beträffande värna, vårda och visa
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om tydliga mål för ekoparken beträffande värna, vårda och visa
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar att namnet på landets första nationalstadspark bör vara Ekoparken samt på engelska Royal Ecopark of Stockholm
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar att namnet på landets första nationalstadspark bör vara Ekoparken samt på engelska Royal Ecopark of Stockholm
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett starkt skydd som inkluderar omlandet i nationalstadsparken, varvid även Hjorthagen bör övervägas ingå
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett starkt skydd som inkluderar omlandet i nationalstadsparken, varvid även Hjorthagen bör övervägas ingå
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ekologisk skötselplan som belyser den ekologiska helheten kring nationalstadsparken, varvid särskilt uppräknade större områden utanför nationalstadsparken bör säkras som spridningskorridorer
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ekologisk skötselplan som belyser den ekologiska helheten kring nationalstadsparken, varvid särskilt uppräknade större områden utanför nationalstadsparken bör säkras som spridningskorridorer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen beslutar att ordet skada kompletteras med ordet förvanska
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen beslutar att ordet skada kompletteras med ordet förvanska
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kommunerna bör stärka nationalstadsparken med natur- och kulturreservat
  Behandlas i
 • 6
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att kommunerna bör stärka nationalstadsparken med natur- och kulturreservat
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen beslutar om att interimistiskt skydd för träden i området införs så fort som möjligt i syfte att förhindra olämpliga avverkningar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 7
  att riksdagen beslutar om att interimistiskt skydd för träden i området införs så fort som möjligt i syfte att förhindra olämpliga avverkningar
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om målsättningen att nationalstadsparken bör bli en stor turistattraktion för Stockholm och Sverige
  Behandlas i
 • 8
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om målsättningen att nationalstadsparken bör bli en stor turistattraktion för Stockholm och Sverige
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen anslår medel för information om nationalstadsparken som en av Sveriges största turistattraktioner
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 9
  att riksdagen anslår medel för information om nationalstadsparken som en av Sveriges största turistattraktioner
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om interimistiskt naturreservat.
  Behandlas i
 • 10
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om interimistiskt naturreservat.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.