Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Proposition 2002/03:110

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Registrering
2003-03-27
Inlämning
2003-03-27
Bordläggning
2003-03-27
Hänvisning
2003-03-28
Motionstid slutar
2003-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Regeringens proposition 2002/03:110

Lag om elektronisk kommunikation, m.m.

Prop.

2002/03:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 mars 2003

Göran Persson

Ulrica Messing

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation. Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag (1993:597) och lag (1993:599) om radiokommunikation. Lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen skall dock inte vara tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

Målet

Förslagspunkter (3)

 1. att riksdagen dels antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:TU6
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. att riksdagen dels godkänner vad regeringen föreslår om 8. mål för sektorn elektronisk kommunikation och att målet för telepolitiken upphör att gälla (avsnitt 7.4),
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:TU6
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. att riksdagen dels godkänner vad regeringen föreslår om 9. ändring av konventionen om inrättande av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) till att avse inrättandet av ett europeiskt kommunikationskontor (ECO) (avsnitt 27).
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:TU6
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.