Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Motion 2001/02:Sf383 av Margit Gennser m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en avveckling av Integrationsverket bör inledas.

 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om var Introduktionsenheten skall förläggas.

 3. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen om i vilken form kommunersättningar vid flyktingmottangande skall distribueras.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en avveckling av anslag 10:2 Integrationsåtgärder inleds.

 5. Riksdagen avslår regeringens förslag om resurstilldelning till utvecklingsinsatser i storstäderna.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Ombudsmannen mot diskriminering överförs till utgiftsområde 14.

 7. Riksdagen anvisar till anslag 10:1 Integrationsverket för budgetåret 2002 71 561 000 kr.

 8. Riksdagen anvisar till anslag 10:2 Integrationsåtgärder för budgetåret 2002 8 242 000 kr.

 9. Riksdagen anvisar till anslag 11:1 Utvecklingssatsningar i storstadsregionerna för budgetåret 2002 0 kr.

Anslag 10:1 Integrationsverket

Från första början ifrågasatte vi syftet med inrättandet av ett Integrationsverk. Vi har inte haft någon anledning att ompröva vår åsikt. Därför vill vi nu lägga ner Integrationsverket. Anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande anser vi dock fortfarande behövs. Vi vill att regeringen återkommer med förslag på var Introduktionsenheten, som har hand om kommunersättningar vid flyktingmottagande på Integrationsverket, skall förläggas.

Anslag 10:2 Integrationsåtgärder

Sverige lider av för mycket regleringar, och arbetsmarknaden är inte något undantag. Att människor som flyttat till Sverige har svårt att etablera sig tillskriver vi främst den väldigt reglerade arbetsmarknaden respektive näringlivet. Vi anser därför att innan arbetsmarknaden och näringslivsklimatet har avreglerats och öppnats är det meningslöst att tillföra anslag 10:2 Integrationsåtgärder mer resurser.

Anslag 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Vi anser att det skall finnas ett ombudsmannaskap mot diskriminering. Vi föreslår att anslaget Ombudsmannen mot etnisk diskriminering förs över till utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv.

Anslag 11:1 Utvecklingssatsningar i storstäderna

Regeringen vill fortsätta att anslå budgetmedel till vissa invandrartäta bostadsområden i storstäderna med detaljregler om hur pengarna skall användas. Vi vill pröva andra möjligheter som innebär en mindre belastning av offentliga medel och mindre centralstyrning. Ett exempel på detta är våra förslag om en sfi-check som innebär att den enskilde invandraren själv får bestämma var och hur studierna i svenska för invandrare skall genomföras.

Den avreglering av den svenska arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som Moderaterna förespråkar skulle öka den sociala och geografiska rörligheten i det svenska samhället och därmed leda till en ökad integrering av invandrade och infödda svenskar.

Vi vill att resurserna som regeringen anvisar till utvecklingssatsningar i storstäderna används till annat.

Stockholm den 28 september 2001

Margit Gennser (m)

Gustaf von Essen (m)

Göran Lindblad (m)

Cecilia Magnusson (m)

Margareta Cederfelt (m)

Björn Leivik (m)

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Carl G Nilsson (m)

Leif Carlson (m)


Yrkanden (9)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en avveckling av Integrationsverket bör inledas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på var Introduktionsenheten skall förläggas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen om i vilken form kommunersättningar vid flyktingmottagande skall distribueras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en avveckling av anslag 10:2 Integrationsåtgärder inleds.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 5
  Riksdagen avslår regeringens förslag om resurstilldelning till utvecklingsinsatser i storstäderna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Ombudsmannen mot diskriminering överförs till utgiftsområde 14.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 7
  Riksdagen anvisar till anslag 10:1 Integrationsverket för budgetåret 2002 71 561 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  Riksdagen anvisar till anslag 10:2 Integrationsåtgärder för budgetåret 2002 8 242 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 9
  Riksdagen anvisar till anslag 11:1 Utvecklingssatsningar i storstadsregionerna för budgetåret 2002 0 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.