Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2015/16:2605 av Ulf Berg m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till supermiljöbilspremie och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till laddinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nytt anslag till en CCS-strategi och tillkännager detta för regeringen.

 

Sammanfattning

Sverige är och ska fortsätta att vara ett grönt föregångsland. Alliansregeringen lämnade över ett Sverige med effektiv miljöpolitik med goda miljö och klimatresultat. Moderaterna vill kraftfullt fortsätta arbetet för bättre miljö och ett hållbart klimat.  Vår politik är kostnadseffektiv och resultatorienterad.

Moderaterna fortsätter att agera kraftfullt för att hejda oönskad kemikaliespridning och minska gifterna i vår miljö. Arbetet med en giftfri vardag är prioriterat.

Ekosystem i balans är en förutsättning för både samhällsekonomin och välfärden.  I haven lever en stor del av vår biologiska mångfald. Moderaterna fortsätter att verka för livskraftiga ekosystem, både på land och i vattenmiljöer.

 

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

 

Anslagsförslag 2016 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Naturvårdsverket

433 435

50 000

1:2

Miljöövervakning m.m.

333 214

50 000

 

 

 

 

1:3

Åtgärder för värdefull natur

1 002 535

350 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

815 018

350 000

1:5

Miljöforskning

80 831

 

1:6

Kemikalieinspektionen

229 623

10 000

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

141 131

 

1:8

Supermiljöbilspremie

309 000

+41 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

221 781

 

1:10

Klimatanpassning

119 000

57 000

1:11

Inspire

20 000

 

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

751 565

 

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

205 000

 

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

 

1:15

Hållbara städer

2 500

 

1:16

Skydd av värdefull natur

1 343 500

590 000

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

225 266

10 000

1:18

Klimatinvesteringar

600 000

600 000

1:19

Elbusspremie

50 000

50 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

56 189

 

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

688 268

 

 

Nya anslag

 

 

1:21

CCS-strategi

 

+5 000

1:22

Laddinfrastruktur

 

+75 000

3:1

Justerad PLO-uppräkning

 

 

 

Summa

7 661 756

1 996 000

 

Politikens inriktning

Klimatförändringarna är ett globalt problem. Internationellt samarbete är nyckeln framåt för att vi ska hålla den globala uppvärmningen under två grader. Ambitiösa, realistiska och långsiktiga utsläppsmål med klimatpolitiska etappmål mot 2050 behöver sättas för att skapa trygghet och förutsättningar för industri att fortsätta verka i Sverige. Sverige är ett föregångsland vad gäller att minska utsläppen av klimatgaser. Under alliansregeringens tid visade vi att det går att förena sjunkande utsläpp med ökande tillväxt.

För att nå vår vision om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2050 behöver vi steg för steg ställa om vårt samhälle till ett klimatsmart samhälle. Utsläppen av växthusgaser behöver fortsätta minska och effektiva styrmedel av olika slag behöver sättas in för att komma åt utsläppen inom fler sektorer. Detta samtidigt som vi värnar om svensk industris konkurrenskraft, jobb och tillväxt.

Sveriges basindustri är mycket energiintensiv. Basindustrin skapar arbetstillfällen och är en viktig del av Sverige. Vi behöver därför skapa förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta ha kvar industrin i Sverige.

För Moderaterna är det viktigt att behålla basindustrin i Sverige, och undvika att arbetstillfällen och utsläppen av växthusgaser flyttar utomlands. Svensk industri ligger i miljö- och klimatmässig framkant. Att värna svensk industri är därför att värna miljö och klimat. Processindustrin står idag för cirka en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. För processindustrin finns det idag inte möjlighet att komma ner till noll i nettoutsläpp, eftersom koldioxid är en biprodukt vid produktion hos fler olika industrier. För att industri och tillverkning även i fortsättningen ska finnas kvar i Sverige ser vi ett stort behov av att hitta lösningar för att minska utsläppen. Vi anser därför att Sverige behöver en CCS-strategi (carbon capture and storage). Vi vill därför inrätta ett sekretariat som ska öka kunskapen om samt undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för etablering av koldioxidavskiljning och lagring (CCS) i Sverige. Vi inrättar ett nytt anslag på 5 miljoner kronor per år med start 2016 för att påbörja arbetet med en svensk CCS-strategi. Det tror vi kan vara ett av verktygen för att Sverige ska vara ett koldioxidneutralt samhälle 2050.

Moderaternas politik är kostnadseffektiv och resultatorienterad. Vi eftersträvar välinvesterade skattepengar, med största utsläppsminskning per investerad krona. Klimatutmaningen är global och kräver internationellt samarbete och globala lösningar. Klimatinvesteringar i utvecklingsländer är därför ett viktigt verktyg i klimatarbetet. De investeringar som har gjorts har gett stor klimatnytta per investerad krona samt positiva effekter för hållbar utveckling, inte minst tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad, och ökar möjligheterna att nå klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ökar därför anslaget Internationella klimatinvesteringar med 100 miljoner från och med 2017.

Våra hav är oerhört viktiga resurser som dras med stora problem som övergödning, föroreningar och överfiske. Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen, omgivet av några av världens rikaste länder. Havsmiljön liksom de flesta stora miljöproblem kräver internationellt samarbete.

Haven påverkas av alla aktörer som nyttjar och utnyttjar dem. Ett brett internationellt samarbete för en hållbar havsförvaltning är därför viktigt för att knyta alla berörda länder och aktörer till en gemensam strategi.

Under Alliansens tid i regeringsposition var arbetet med hav och havsmiljö högt prioriterat. De åtgärder som sattes in av alliansregeringen har gett goda resultat. Sverige har idag många bra reningsverk och tack vare Alliansens satsning på Lokala vattenvårdssatsningar, LOVA, har vi lyckats minska näringsläckaget till Östersjön. Utsläppen av närings­ämnen som påverkar övergödningen i Östersjön och våra andra hav har minskat med omkring 20 procent för kväve och 12 procent för fosfor. Förekomsten av marint skräp är ett stort, växande och allvarligt problem. Bara i Nordsjön beräknas hela 20 000 ton skräp dumpas årligen, en stor del av det är plastavfall. Plasten bryts ner i mindre och mindre delar till dess att plasten till slut brutits ned till mikropartiklar. Den största mängden marint skräp blir kvar i haven där det flyter omkring, sjunker till botten eller spolas upp på land.  I Sverige är särskilt Bohuskusten drabbad. Detta orsakar stora kostnader för berörda kommuner och är naturligtvis ett stort problem för såväl boende som det lokala näringslivet, inte minst för fisket och turistnäringen. Vi ser ett akut behov av att öka vattenvårdssatsningarna. Vi vill förstärka LOVA, från 75 miljoner kronor per år till 100 miljoner kronor per år, samt bredda LOVA så att fler miljöproblem kan tas om hand, så att även bidrag för strandstädning och andra åtgärder för att minska problemet med marint skärp ska kunna sökas. Vi vill även öka andelen marina reservat.

Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga med att de produkter de köper inte innehåller farliga ämnen, de ska inte vara skadliga för oss, djur eller natur. Arbetet med en giftfri vardag med särskilt fokus på barn, är därför högt prioriterat för Moderaterna. Ökad och breddad kunskap kring kemikalier är direkt nödvändig.

Vi vill inrätta en kunskapsportal som ska hjälpa både privatpersoner och företag. Kunskapsportalen skulle sammanställa information från samtliga berörda myndigheter och ge råd åt såväl producenter som konsumenter. Kemikalieinspektionen ska bli ansvarig myndighet för en sådan portal dit man också kan vända sig för hjälp med tolkning av regelverken i Sverige, EU och internationellt.

När alliansregeringen tillträdde 2006 hade Sverige en av unionens mest bensinslukande fordonsflotta. Transportsektorn står för omkring en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Beroendet av fossila bränslen är både en belastning på miljön och en säkerhetspolitisk risk.  Alliansregeringen genomförde flera åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn. Vi vill fortsätta arbetet med klimatsmarta transporter. Vi vill fortsätta med den mycket populära supermiljöbilspremien som alliansregeringen införde 2011. Under 2015 står supermiljöbilarna för ca 17 procent av nybilsförsäljningen. Det är positivt att fler använder premien och att utsläppen från nya fordon minskar snabbt men vi har fortfarande mycket kvar att göra för att minska utsläppen från transportsektorn. Vi förstärker anslaget till supermiljöbilspremien till totalt 350 miljoner kronor för 2016. Vi anser att supermiljöbilspremien behövs i väntan på att ett bonus malus-system kan träda i kraft. Ett bonus–malus-system innebär att mer miljöanpassade fordon premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre fordonsskatt. Detta system ska finnas på plats senast den 1 januari 2017 och kommer då att ersätta supermiljöbilspremien

Moderaterna vill att satsningen på statligt stöd till laddstolpar fortskrider. Vi satsar därför 75 miljoner kronor under 2016 för att säkerställa att nödvändig infrastruktur finns för att en omställning av fordonsflottan ska kunna ske.

 

Minskad uppräkning av förvaltningsanslag

För att finansiera prioriterade satsningar görs en justering av de anslag som berörs av PLO-uppräkning. Effekten blir att uppräkningen av vissa anslag blir något lägre jämfört med regeringens förslag.

 

Ulf Berg (M)

 

Johan Hultberg (M)

Åsa Coenraads (M)

Gunilla Nordgren (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till supermiljöbilspremie och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat anslag till laddinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nytt anslag till en CCS-strategi och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.