Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

Motion 2021/22:4247 av Larry Söder m.fl. (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2021/22:24
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-27
Granskad
2021-10-29
Bordlagd
2021-11-04
Hänvisad
2021-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt i samband med att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda lagts fram utreda hur energideklarationerna som styrmedel kan effektiviseras och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i direktiven för utredningen om energideklarationernas effektivisering också utvärdera tillförd nytta av de kommunala energirådgivarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat systemet med energideklarationer av byggnader. Riksrevi­sionen anser att energideklarationerna har svaga förutsättningar att få enskilda småhus­ägare att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Som följd av detta rekommenderar de att Boverket ges i uppdrag att utreda hur energideklarationerna kan effektiviseras som styrmedel.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning och deklarerar i sin skrivelse en intention att återinföra återrapporteringskrav kring energideklarationerna och den kom­munala energi- och klimatrådgivningen. I relation till Riksrevisionens rekommendation att utreda hur energideklarationerna kan effektiviseras som styrmedel föredrar regering­en att avvakta den kommande revideringen av EU-direktivet om byggnaders energipre­standa.

Kristdemokraterna välkomnar ett återrapporteringskrav för hur energideklarationer­na fungerar eller i vilken mån den kommunala energi- och klimatrådgivningen medför någon nytta för medborgarna eller över huvud taget efterfrågas. I tidigare gjorda under­sökningar från t.ex. Villaägarna indikeras en mycket svag upplevd nytta av energidekla­rationer från småhusägare. Energideklarationerna leder sällan till rekommendationer om åtgärder och än mer sällan till att åtgärder vidtas. En obesvarad fråga är också huruvida dessa åtgärder skulle genomförts även utan upprättad energideklaration. Krav på energi­deklarationer med dagens dåliga uppföljning innebär en risk att endast vara en transfere­ring från fastighetsägare till konsulter.

Samma frågeställning föreligger också vad gäller den kommunala klimat- och energi­rådgivningen där Riksrevisionen efterlyser uppföljningsbara mål samt rapportering av effekter och resultat. Riksrevisionen konstaterar att andelen husköpare som under 2018–2020 sökte rådgivningen inte är väsentligen högre än andelen i befolkningen som tidi­gare år sökt rådgivningen. Det finns goda skäl att särskilt utvärdera vilket mervärde råd­givarna bidrar med i anslutning till upprättandet av energideklaration. Om inte detta mervärde kan konstateras bör energirådgivningen avvecklas.

Som Riksrevisionen framhåller föreligger ett behov av att effektivisera arbetet med energideklarationer. Det är därför angeläget att snarast i anslutning till att omarbetning­en av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda läggs fram också gå vidare med Riksrevisionens rekommendationer.

 

 

Larry Söder (KD)

 

Camilla Brodin (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt i samband med att EU-direktivet om byggnaders energiprestanda lagts fram utreda hur energideklarationerna som styrmedel kan effektiviseras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i direktiven för utredningen om energideklarationernas effektivisering också utvärdera tillförd nytta av de kommunala energirådgivarna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.