Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2018/19:2732

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Klimatet kan inte vänta

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

1 Nollutsläpp från transporter

1.1 Utfasning av fossila bränslen

1.2 Tågtrafik

1.3 Godstransporter

2 100 procent förnybart

2.1 Solenergi

2.2 Ett mer flexibelt elsystem

2.3 Folkligt stöd för omställning

2.4 Skydda Arktis

3 Klimatsmart mat

3.1 Ekonomiska styrmedel för att gynna klimatsmart mat

3.2 EU:s jordbrukspolitik

3.3 Minskat matsvinn

4 Klimatsmart ekonomi och konsumtion

4.1 Förändra reseavdraget

4.2 Förändra ROT-avdraget

4.3 HYBER-avdrag

4.4 Hållbart sparande

4.5 Hållbara produkter

4.6 Hållbart byggande

4.7 Nudging och mobility management

4.8 Plast

5 Negativa

Yrkanden (31)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skattesystemet inom livsmedelskedjan i syfte att minska matens negativa klimatpåverkan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU12
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de statliga AP-fonderna och annat offentligt sparande bara bör ha hållbara investeringar och att investeringar i fossil energi bör fasas ut (divesteras), och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU6
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om högre ambitioner vad gäller ekonomiska styrmedel för minskat flygresande, främst genom flygskatt och marknadsbaserade slottider, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att rusta upp och bygga ut elsystemet med smarta och flexibla elnät och större möjlighet till energilager och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU12
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta en nationell solenergistrategi för solel och solvärme och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU14
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för kollektivtrafik och möjlighet till att hyra cykel genom gemensamt biljettsystem och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordna tågtrafiken i Europa samt arbeta för gemensamma system för biljettbokning via SJ och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en differentierad avståndsbaserad vägslitageavgift och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU12
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra företagscykel och pendelkort till skattefria förmåner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur offentliga aktörer i större utsträckning ska kunna använda sig av nudging och mobility management för att bidra till hållbarhetsmålen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU4
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för EU-krav i det s.k. ekodesigndirektivet om att stoppa produkter med planerat åldrande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i alla relevanta forum verka för skydd av arktiska vatten samt motverka exploatering och utvinning av olja i området och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa pantsystem för fler varor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att globalt verka för minskad avskogning och att fler skogar restaureras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU4
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anta som nationellt mål att hälften av alla byggnader senast år 2025 byggs med trästomme och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU11
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för privatpersoner att spara klimatsmart i gröna sparkonton och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU22
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en svensk klimatpositiv strategi för negativa utsläpp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU4
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett reformerat ROT-avdrag så att det riktas till energi- och klimatsmarta åtgärder och renoveringar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom t.ex. förbud på nationell nivå eller EU-nivå minska användningen av ohållbar plast och engångsplast och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på lagstiftning som kraftigt minskar matsvinnet i livsmedelskedjans samtliga led, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett reformerat reseavdrag så att det blir avståndsbaserat, gynnar lands- och glesbygd samt utformas så att det gynnar kollektivtrafik och samåkning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera EU:s jordbrukspolitik så att den bidrar till klimatmålen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett s.k. HYBER-avdrag (hyra-begagnat-reparation) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2018/19:SkU10
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att klimatsmarta och ekologiska råvaror ska vara utgångspunkten för offentliga kök och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU12
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på olika nivåer underlätta för forskning, utveckling och användning av biokol och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sista datum för försäljning av fossila drivmedel 2030 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU4
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för laddinfrastruktur som ska komma hela landet till del och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatanpassning av transportinfrastrukturen tydligare ska ingå i de transportpolitiska målen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återföra fastighetsskatten från vind- och vattenkraft till de kommuner där den produceras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU8
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna för grannar att bli delägare i nya vindkraftverk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU14
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omfattande investeringar i det befintliga järnvägssystemet samt bygget av nya stambanor för höghastighetståg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.