Åtgärder mot institutionaliserad korruption

Motion 2020/21:601 av Josef Fransson (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och banta public service och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort presstödet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att halvera partistöden och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stödet till genusvetenskap och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka anslagen till universitet och högskolor där antivetenskapliga ideologier ges näring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Brå och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta ideella och ekonomiska föreningar myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Sida och tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimera Sveriges engagemang i FN och tillkännager detta för regeringen.
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda ekonomiskt stöd från det offentliga till föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster och certifieringar av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan och tillkännager detta för regeringen.
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar och tillkännager detta för regeringen.
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av ambassadörer och tillkännager detta för regeringen.
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om lobbyistregister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ligger mycket bra till i internationella jämförelser vad gäller korruption. Detta stämmer bra om man ser på sådant som man normalt förknippar med korruption, så som mutor, förskingring, otillbörliga upphandlingar och riggade val. Sverige är dock plågat av annan sorts korruption som är djupt institutionaliserat.

 

Detta visar sig bland annat genom en indirekt, men högst påtaglig, ideologisk styrning av en lång rad samhällsbärande institutioner så som myndigheter, public service och stora delar av utbildningsväsendet. Samtidigt strömmar pengar från det offentliga till fickorna på organisationer som sysslar med opinionsbildning. Från mak­tens sida har man på detta sätt lagt ut opinionsbildningen på entreprenad. Samtidigt börjar postmoderna antivetenskapliga ideologier få ett allt starkare grepp om akademien.

Sverige har en rad stora – i vissa fall existentiella – problem som blir allt mer påtagliga. Många av dessa problem hade varit betydligt mer hanterbara om vi haft en friare debatt. Som ett led i att vitalisera den svenska demokratin, bekämpa den institutionaliserade korruptionen och få de bästa idéerna att konkurrera på en fri marknad av idéer menar jag att man som en början bör genomföra följande åtgärder:

 1. Reformera och banta public service till en bråkdel så att fler röster, perspektiv och narrativ kan konkurrera.
 2. Ta bort presstödet. Systemet är omodernt och understödjer politiska strömningar på ett otillbörligt sätt. 
 3. Halvera partistöden. Ett stort partistöd skapar ett osunt oberoende för de politiska partierna gentemot medlemmar och väljare.
 4. Återinför tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism.
 5. Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stöd till genus­vetenskap.
 6. Skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel från det offentliga, där det inte är tillåtet att beakta ovidkommande faktorer som inte har med projekten att göra, så som klimat och genus.
 7. Sänk anslag till universitet och högskolor som inte förmår hålla tillbaka anti­vetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik från att infiltrera fakulteterna.
 8. Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten.
 9. Lägg ner Brå. Brottsförebyggande rådet har i decennier levererat desinformation utifrån ett förljuget politiskt narrativ som kommit i vägen för nödvändiga politiska beslut. 
 10. Frånta myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag till samtliga ideella eller ekonomiska föreningar som uppbär sådant, så som Folkbildningsrådet och Krav.
 11. Lägg ner Allmänna arvsfonden.
 12. Lägg ner Sida. Miljardbelopp försvinner årligen i korruption och organisationen saknar förmåga och vilja att komma till rätta med problemen.
 13. Minimera Sveriges engagemang i FN och styr om det internationella engagemanget till transparenta insatser och samarbeten som är moraliskt försvarbara.
 14. Förbjud i lag ekonomiskt stöd från det offentliga till ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 15. Förbjud i lag att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster, certifieringar och liknande av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 16. Frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan.
 17. Reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar så att tillsättningsprocessen blir transparent och meritbaserad och inte missbrukas för politruker och som förhandlingsvaluta. Flytta utnämningsmakten till riksdagen.
 18. Reglera tillsättning av ambassadörer där ett krav ska vara att man arbetat med diplomati i ett antal år innan man kan bli aktuell som ambassadör.
 19. Inför lag om lobbyistregister.

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Yrkanden (19)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och banta public service och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka anslagen till universitet och högskolor där antivetenskapliga ideologier ges näring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att halvera partistöden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stödet till genusvetenskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 9.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Brå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 10.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta ideella och ekonomiska föreningar myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 13.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimera Sveriges engagemang i FN och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 18.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av ambassadörer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 16.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 14.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda ekonomiskt stöd från det offentliga till föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 11.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 17.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 15.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster och certifieringar av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort presstödet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU33
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 12.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Sida och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2020/21:UU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 19.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om lobbyistregister och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU35
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.