Interparlamentariska unionen

Betänkande 2022/23:UU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 maj 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Interparlamentariska unionens arbete under 2022 (UU11)

Riksdagen har behandlat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2022.

Det pågående ryska anfallskriget i Ukraina har stått allra högst på dagordningen för delegationens arbete. Vid höstförsamlingen antogs en resolution som bland annat krävde ett omedelbart slut på den ryska militära ockupationen av suveränt ukrainskt territorium och att återställa Ukrainas territoriella integritet.

En särskild arbetsgrupp har bildats med syfte att underlätta den politiska dialogen mellan parlamenten i Ryska Federationen och Ukraina.

Andra frågor i fokus har bland annat varit att

 • övervinna pandemin
 • hantera klimatrelaterade utmaningar genom att mobilisera IPU:s medlemsparlament
 • utveckla nya parlamentariska strategier för att stärka fred och säkerhet
 • främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer.

Riksdagen välkomnade både redogörelsen och det arbete som delegationen har gjort under året och lade redogörelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen lägger redogörelse 2022/23:RS3 till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Framställningar / redogörelser: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-04-20
Justering: 2023-04-27
Trycklov: 2023-04-28
Betänkande 2022/23:UU11

Alla beredningar i utskottet

2023-04-20

Interparlamentariska unionens arbete under 2022 (UU11)

Utrikesutskottet har behandlat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2022.

Det pågående ryska anfallskriget i Ukraina har stått allra högst på dagordningen för delegationens arbete. Vid höstförsamlingen antogs en resolution som bland annat krävde ett omedelbart slut på den ryska militära ockupationen av suveränt ukrainskt territorium och att återställa Ukrainas territoriella integritet.

En särskild arbetsgrupp har bildats med syfte att underlätta den politiska dialogen mellan parlamenten i Ryska Federationen och Ukraina.

Andra frågor i fokus har bland annat varit att

 • övervinna pandemin
 • hantera klimatrelaterade utmaningar genom att mobilisera IPU:s medlemsparlament
 • utveckla nya parlamentariska strategier för att stärka fred och säkerhet
 • främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer.

Utskottet välkomnar både redogörelsen och det arbete som delegationen har gjort under året och föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-05-03
Debatt i kammaren: 2023-05-04
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:UU11, Interparlamentariska unionen

Debatt om förslag 2022/23:UU11

Webb-tv: Interparlamentariska unionen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 180 Serkan Köse (S)

Fru talman! I dag behandlar vi verksamheten inom Interparlamentariska unionen, IPU, och den svenska delegationens arbete under det gångna året.

Först och främst vill jag yrka bifall till utrikesutskottets förslag att redogörelsen läggs till handlingarna.

Fru talman! IPU är en organisation av stor betydelse för att främja fred och demokrati runt om i världen. Sedan dess grundande år 1889, då den bestod av en liten grupp parlamentariker, har organisationen vuxit till att bli en global rörelse med 179 medlemmar och 14 associerade medlemmar. Den är därmed en av de största internationella organisationerna. IPU har spelat en central roll i bildandet av Nationernas förbund och Förenta nationerna samt i skapandet av flera av de internationella rättsliga institutioner vi har i dag.

Sverige har varit en aktiv och inflytelserik medlem i IPU sedan 1902 och har alltid haft en stark tro på organisationens viktiga roll för att främja fred och demokrati runt om i världen. Som en av de äldsta demokratierna i världen har Sverige en viktig roll att spela i att sprida demokratiska värderingar och stödja likasinnade länder.

Fru talman! Under det gångna året har en fråga stått högst upp på IPU:s agenda - det pågående ryska illegala anfallskriget i Ukraina. IPU har agerat för att kräva ett omedelbart slut på den ryska militära ockupationen av suveränt ukrainskt territorium och ett återställande av dess territoriella integritet till dess internationellt erkända gränser. IPU har också inrättat en arbetsgrupp för att underlätta den politiska dialogen mellan parlamenten i Ryska federationen och Ukraina.

Fru talman! Under det gångna året har IPU arbetat för att säkerställa att beslutsfattandet är inkluderande och representativt för allmänheten. Detta är avgörande för att stärka demokratin och öka förtroendet för parlamentariska institutioner. Men det finns en utmaning som hotar parlamentarismen och demokratin i flera delar av världen, nämligen det faktum att det varje år är många parlamentsledamöter runt om i världen som utsätts för övergrepp och misshandel eller till och med dödas. Detta är helt oacceptabelt och kränker de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.

Fru talman! Fängslandet av folkvalda politiker strider mot folkets vilja, demokratiska principer och internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt att vi arbetar för att säkerställa att parlamentsledamöter, oavsett politisk övertygelse, kan arbeta fritt och utan rädsla för övergrepp. Detta är avgörande för att stärka demokratin och garantera att folkets röst hörs och respekteras.

Fru talman! Vi måste också ta itu med den ökande trenden av politiskt motiverade attacker och hot mot demokratiska institutioner och processer runt om i världen. Vi kan inte tillåta att våra demokratiska värderingar hotas av auktoritära krafter och antidemokratiska strömningar.

Fru talman! Sveriges engagemang i IPU är en viktig del av vårt lands övergripande åtagande att främja fred och demokrati runt om i världen. Som en ledande demokrati har Sverige en avgörande roll att spela i att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra länder och samtidigt lära sig av andra. Vi är också stolta över att vara en stor bidragsgivare till IPU:s arbete genom Sidas biståndsstöd.

Fru talman! Den svenska IPU-delegationen har sedan 1940-talet bestått av en ordförande från den regeringsbärande sidan och en vice ordförande från oppositionen. Jag är glad och stolt över att sedan november 2022 vara vice ordförande för den svenska IPU-delegationen och vill betona att delegationen är partipolitiskt obunden. Delegationens fem ledamöter utses av talmannen och företräder i första hand Sveriges riksdag. Partipolitiken lämnas hemma i Sverige, för i den internationella kontexten är det betydligt mer som förenar oss än som skiljer oss åt.

Fru talman! Jag vill passa på att tacka den svenska IPU-delegationen för delegationens insatser under det gångna året. Delegationen har arbetat hårt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter och för att stärka parlamentens roll runt om i världen. Det interparlamentariska arbetet är avgörande för att säkerställa att demokratiska värderingar och processer respekteras och främjas i hela världen.

Slutligen vill jag tacka Sveriges riksdag, talmannen, talmanspresidiet, riksdagens internationella avdelning och utskottshandläggare för deras ovärderliga arbete för att göra det interparlamentariska arbetet möjligt. Vi måste fortsätta att stödja och arbeta för IPU:s mål och värderingar för att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.

(Applåder)


Anf. 181 Arin Karapet (M)

Fru talman! Ärade ledamöter! Sedan i november har jag haft förmånen att vara ordförande i den svenska IPU-delegationen. I dag ska vi redogöra för det gångna året för kammaren.

Det vi från den avgående svenska IPU-delegationen lyckades med tillsammans med demokratiska allierade var bland annat att i en internationell kontext få igenom en resolution där man fördömer Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina. Att få igenom en sådan resolution i en organisation där inte bara Ryssland utan även andra icke-demokratier och diktaturer som Iran, Syrien etcetera finns och har inflytande visar att den svenska IPU-delegationen har nått en framgång.

Som ordförande, fru talman, måste jag säga att jag är otroligt stolt och nöjd med sammansättningen av vår delegation. Vi har haft ett välfungerande arbete med vice ordförande Serkan Köse och delegationens ledamöter Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, Janine Alm Ericson från Miljöpartiet och Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Hon lämnar nu delegationen, och det kommer att komma en ersättare.

Den svenska IPU-delegationen må vara en liten delegation i en väldigt stor organisation, men tillsammans med våra nordiska allierade blir vi en väldigt stor kraft. Med den kraften lyckades vi nu i Bahrain få Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna invald i det globala högnivårådet mot terrorism. Vi lyckades även se till att Janine Alm Ericson fick behålla Sveriges mandat i den exekutiva kommittén.

Fru talman! IPU är kanske för de flesta även här i riksdagens kammare en organisation som man inte har så stor koll på. Är det ännu en byråkratisk organisation som inte gör någon nytta, kan man tänka. Jag var kanske själv av den åsikten innan jag var på min första IPU-session. Men IPU-sessionen är ett forum där man i direkta högnivåmöten kan lyfta upp frågor med länder som inte är demokratiska. Varför har ni fängslat oppositionspolitiker? Varför kränker ni det fria ordet? Varför finns det ingen fri press och fria medier i ert hemland? De frågorna kan man ställa i den här typen av organisation.

En demokratis främsta vapen är det fria ordet. Det är med det fria ordet vi argumenterar och kommer överens - och inte kommer överens. När man i en fullsatt IPU-session kan konfrontera Islamiska republiken Iran och fråga varför de mördar oskyldiga kvinnor och män vars enda strävan är att slippa tvingas bära slöja och slippa tvingas leva under sharialager och kan se och höra hur de reagerar vet man att budskapet har nått fram. Det är att ge röst till dem som inte kan göra sina röster hörda.

Det är också en organisation där vi kan säkerställa att vi inte glömmer bort våra kollegor runt om i världen som sitter fängslade av den enkla anledningen att de inte är överens med den styrande makten i sina hemländer. Vi kan säga till dem att det inte bara är oppositionspolitiker som sitter fängslade utan även journalister. Det är där vi sätts på prov och där vi kan visa vilka värderingar som är viktiga för oss här hemma i Sverige.

Fru talman! IPU är en organisation där vi slår vakt om mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Jag är väldigt stolt över den IPU-delegation som nu finns. Fru talmannen var även med på den senaste resan till Bahrain, där vi tillsammans på högnivåmöten, direkt med ministrar i Bahrain, lyfte upp för oss självklara men för dem väldigt känsliga frågor. Det kan vi göra, och sedan kan vi åka hem till Sverige och säga: Det här är det inte många som vet om, men vi gör någonting som många kanske inte hade vågat.

Detta är vår plikt och vår skyldighet, och vi kommer att fortsätta med det. Jag ser fram emot redogörelsen 2024, för år 2023.

(Applåder)


Anf. 182 Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Fru talman! Vi lever i omvälvande tider. Mycket talar för att Pax Americana och den unipolära, regelbaserade och västdominerade världsordningen som upprättades genom segrarna i andra världskriget och kalla kriget går mot sitt slut eller åtminstone allvarligt utmanas av andra krafter. Vi tycks vara på väg mot en mer multipolär, mer konfliktfylld och mer komplicerad och oförutsägbar världsordning.

I ett sådant scenario tror jag att neutrala, multilaterala organisationer som IPU kan komma att få en ökad betydelse framöver, inte minst som forum för global diplomati.

I ett sådant scenario tror jag också att det är av största vikt att västvärlden och våra allierade runt om i världen finslipar våra strategier, stärker vårt samarbete och våra samarbetsformer, både för att värna våra egna intressen och för att slå vakt om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter.

Det är intressant att notera, fru talman, att arbetet inom IPU sedan länge är organiserat i kontinentala och civilisatoriska grupper. Uppenbarligen trumfar kultur och civilisation politisk tillhörighet i många fall. Den insikten tror jag kan vara värdefull att bära med sig även på andra områden.

Det nordiska samarbetet och samarbetet inom den svenska IPU-delegationen är enligt min uppfattning ett belysande exempel på det här. Trots till synes stora ideologiska skillnader och höga tongångar i den inhemska debatten har vi på den globala arenan betydligt mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Jag vill ta tillfället i akt och tacka mina kollegor från Moderaterna och Socialdemokraterna för ett mycket gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.

Jag är stolt över det sätt på vilket vi gemensamt har stått upp mot bland annat den ryska imperialismen och den olagliga ockupationen av Ukraina, för ett fritt och demokratiskt Ukraina.

Jag är stolt över hur vi har stått upp för våra kollegor i andra länder som sitter olagligen fängslade - parlamentariker som på grund av att de nyttjat sin yttrandefrihet sitter bakom lås och bom och ibland även utsätts för tortyr och annan kränkande behandling.

Jag är stolt över att vi gemensamt har stått upp för homosexuellas rätt till frihet och trygghet mot religiösa fundamentalister av olika slag.

Jag är stolt över att vi gemensamt har stått upp för jämställdhet och unga kvinnors rättigheter mot mullorna i Iran.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka mina kollegor från Socialdemokraterna och Moderaterna för det stöd jag erhöll i min kandidatur till det globala högnivårådet mot terrorism. Jag och mitt parti lovar att återgälda tjänsten så snart tillfälle ges. Ju fler svenskar vi har på höga positioner i organisationer som IPU, desto bättre - oavsett partibok och partitillhörighet.

Sist men inte minst vill jag tacka IPU-delegationens kompetenta och trevliga tjänstemän vars råd och stöd har varit mycket värdefulla under det gångna verksamhetsåret.

Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga att även om IPU är en viktig organisation är det värt att fråga sig om det är rimligt att det svenska ekonomiska bidraget till organisationen ligger så enormt högt över det genomsnittliga stöd som andra länder ger. Ekonomin i Sverige är mycket ansträngd, och många grupper i Sverige har det svårt. Min och SD:s uppfattning är att vår uppgift och plikt som svenska förtroendevalda är att i första hand se till det svenska folkets behov och intressen. Med utgångspunkt i det sistnämnda skulle jag vilja se en dialog framöver om hur IPU-delegationen i sitt arbete kan inkorporera mer av ett handelsfrämjande perspektiv.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)

I detta anförande instämde Rasmus Giertz och Markus Wiechel (båda SD).

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 10 maj.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-05-10
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2022

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger redogörelse 2022/23:RS3 till handlingarna.