Protokoll 2022/23:106 Onsdagen den 10 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:106

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Proposition
2022/23:117 till justitieutskottet
Redogörelse
2022/23:Europol1 till justitieutskottet
EU-dokument
COM(2023) 160 till näringsutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 3

juli.
COM(2023) 237 till försvarsutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 3

juli.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Kulturutskottets betänkanden
2022/23:KrU7 Spelfrågor
2022/23:KrU8 Kultur för alla
Skatteutskottets betänkande
2022/23:SkU12 Företag, kapital och fastighet
Utbildningsutskottets betänkande
2022/23:UbU10

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.