Hemlig dataavläsning

Betänkande 2019/20:JuU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 februari 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Hemlig dataavläsning blir tillåten vid allvarliga brott (JuU19)

Den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit svårare att ta del av sådan information som behövs för att kunna utreda brott. Till exempel är information ofta krypterad och går därför inte att komma åt med de metoder som står till buds idag. Därför föreslår regeringen att hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna innebär att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter får ta sig in i datorer och andra typer av teknisk utrustning som används för kommunikation, till exempel mobiltelefoner. Hemlig dataavläsning ska få användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll. Hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 april 2020. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år. Därefter ska lagen utvärderas.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer: 6
Betänkande 2019/20:JuU19

Alla beredningar i utskottet

2020-01-23, 2020-02-06

Hemlig dataavläsning blir tillåten vid allvarliga brott (JuU19)

Den tekniska utvecklingen har gjort att det har blivit svårare att ta del av sådan information som behövs för att kunna utreda brott. Till exempel är information ofta krypterad och går därför inte att komma åt med de metoder som står till buds idag. Därför föreslår regeringen att hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna innebär att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter får ta sig in i datorer och andra typer av teknisk utrustning som används för kommunikation, till exempel mobiltelefoner. Hemlig dataavläsning ska få användas i vissa förundersökningar, i underrättelsesyfte och vid särskild utlänningskontroll. Hemlig dataavläsning ska bara få användas vid särskilt grov brottslighet.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 april 2020. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i fem år. Därefter ska lagen utvärderas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:JuU19, Hemlig dataavläsning

Debatt om förslag 2019/20:JuU19

Webb-tv: Hemlig dataavläsning

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 64 Mikael Damsgaard (M)

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till propositionen samt bifall till reservation 2.

Den grova brottsligheten drabbar vårt samhälle hårt. Vi kan nästan dagligen ta del av skjutningar och sprängningar som på ett mycket påtagligt sätt påminner oss om hur de kriminella nätverken har flyttat fram sina positioner och hotar själva samhällskontraktet. Terrorismen har under senare år vid alltför många tillfällen spridit fruktan och skräck i Europa. Så också i Sverige.

Det har under lång tid varit tydligt att brottsbekämpande myndigheter behöver ges nya verktyg för att kunna bekämpa de grövsta formerna av brottslighet. Nu står vi till slut här redo att fatta beslut om ett nytt redskap för brottsbekämpande myndigheter i deras arbete mot den grova kriminaliteten. Hemlig dataavläsning har utretts och diskuterats i många år. Redan 2005 föreslogs i en SOU att polisen skulle ges möjlighet att använda hemlig dataavläsning. Det har gått 15 år sedan dess, och behovet har blivit allt tydligare i takt med den snabba tekniska utvecklingen och en oroväckande brottsutveckling.

Den tekniska utvecklingen har inneburit att de nu befintliga hemliga tvångsmedel som står till brottsbekämpande myndigheters förfogande över tid har blivit allt mindre effektiva. Inte minst har kryptering och anonymisering fått den effekten. Vi använder allt mindre traditionell telefoni i vår kommunikation. Nya internetbaserade kommunikationsplattformar utvecklas, och telefonin blir ip-baserad.

Utredningen pekar på att mer än 90 procent av den avlyssnade internettrafiken i dag är krypterad. I stort sett samtliga kommunikationsplattformar har inbyggda funktioner för skydd och säkerhet. Det är naturligtvis en positiv utveckling för oss vanliga användare genom att vår kommunikation därmed blir säkrare och tryggare.

Det innebär dock också en uppenbar svårighet för brottsbekämpande myndigheter. Förekomsten av krypterad och anonymiserad information som brottsbekämpande myndigheter i dag inte kan få tillgång till innebär betydande negativa effekter i form av att brottsutredningar läggs ned. I andra fall kommer de inte åt ledarna i de kriminella nätverken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Moderaterna har under lång tid drivit frågan om att brottsbekämpande myndigheter ska ges möjlighet till hemlig dataavläsning, och vi fick med frågan i den första terroröverenskommelsen 2015. Den utredning som ligger till grund för lagstiftningen redovisades i november 2017, och i den föreslogs att den nya lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 januari 2019.

När vi nu med mer än ett års försening kan ta ställning till regeringens förslag säger vi "Äntligen!". Vi ställer oss bakom propositionen men ser att den på två punkter inte är tillräcklig.

För det första menar vi, i likhet med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, att det i samband med hemlig dataavläsning i inhämtningsfallen ska vara tillräckligt att åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss allvarlig och samhällsfarlig brottslighet. Det är samma krav som gäller i inhämtningslagen i dag. Vi vill därför att regeringen återkommer till riksdagen med ett sådant lagförslag.

För det andra bedömer vi att det platskrav som regeringen föreslår vid avläsning eller upptagning av kameraövervaknings- och rumsövervakningsuppgifter kommer att försvåra användningen av hemlig dataavläsning. Platskravet innebär att hemlig dataavläsning i dessa avseenden bara får användas på förutbestämda platser i stället för att följa en person. Polismyndigheten pekade i sitt remissyttrande på att platskravet riskerar att göra regleringen verkningslös eftersom elektronisk kommunikationsutrustning ofta förflyttas med personen. Vi föreslår därför att regeringen på nytt utreder frågan om platskrav.

Fru talman! Hemlig dataavläsning innebär att brottsbekämpande myndigheter tillförs ett kraftfullt verktyg. Samtidigt måste vi vara medvetna om att hemlig dataavläsning är en ingripande åtgärd som kan innebära att riskerna för den personliga integriteten ökar jämfört med dagens användning av hemliga tvångsmedel.

Moderaterna delar emellertid regeringens bedömning att den nya regleringen är nödvändig och att de positiva effekterna av att införa hemlig dataavläsning klart överskrider det integritetsintrång som personer som blir föremål för åtgärden blir utsatta för. På samma sätt som vi alla lever alltmer av våra liv på nätet gäller det också för personer som ägnar sig åt grov kriminalitet.

Brottslighet som tidigare planerades eller genomfördes på andra arenor har i dag i allt större utsträckning flyttat till den digitala arenan. Att lämna stora delar av den digitala arenan oåtkomlig för brottsbekämpande myndigheter skulle också göra det omöjligt att bekämpa vissa brott.

Det är glädjande att lagstiftningen om hemlig dataavläsning till slut har kommit till riksdagen för beslut. Samtidigt kan vi konstatera att det som vanligt med den här regeringen är för sent och för klent.


Anf. 65 Bo Broman (SD)

Fru talman! Vi debatterar i dag justitieutskottets betänkande 19 om regeringens proposition Hemlig dataavläsning. Jag vill börja med att yrka bifall till propositionen samt reservation 3. Det gläder oss att regeringen har tagit fram den proposition som nu ligger på bordet och att nästan alla partier ställer sig bakom den. I kampen mot den organiserade brottsligheten krävs alla medel för att stävja den utveckling vi ser i samhället.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Sedan tidigare har de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till flera hemliga tvångsmedel: avlyssning av elektronisk kommunikation, övervakning av elektronisk kommunikation, kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Den tekniska utvecklingen de senaste åren har dock undergrävt effektiviteten hos dessa tvångsmedel. Det är därför ett måste att även hemlig dataavläsning läggs till denna katalog av hemliga tvångsmedel som våra myndigheter kan använda sig av. Redan 2015 motionerade vi sverigedemokrater om nödvändigheten i att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen och tillåta hemlig dataavläsning.

Fru talman! Den grova organiserade brottsligheten har drabbat vårt land likt en naturkatastrof. Det är en exceptionell utveckling vi ser i vårt land. Man får bege sig till krigszoner för att hitta en liknande mängd sprängdåd. Hur har det blivit så? frågar man sig. Från vissa håll lyfts fattigdom och utanförskap fram som orsaker. Från andra håll lyfter man fram narkotikabruket i välbärgade områden eller den stora mängd vapen som förs in i vårt land. Men det finns fattigdom i många andra länder. Knarket flödar i många städer, och skjutvapen finns det betydligt fler av på andra ställen. Ändå är dödsskjutningar och sprängdåd sällsynta i exempelvis Tyskland.

Vad är det då som skiljer oss från andra liknande länder? En sak som skiljer oss från andra länder är den låga uppklaringsprocenten. Vår underbemannade och tyvärr ständigt underfinansierade poliskår förmår inte att hålla jämna steg med den organiserade brottsligheten. Risken för upptäckt är liten och konsekvenserna små för kriminella i Sverige. Samtidigt har de ställts inför ett smörgåsbord av möjligheter i form av välfärdsbrott, id-fusk och oseriösa bolagsupplägg.

En annan sak som skiljer ut Sverige är den omfattande invandringen av lågkvalificerade personer till utanförskapsområden. Mycket av den grova brottslighet som vi i dag ser har kopplingar till så kallade utsatta områden.

Det är några av förklaringarna till det exceptionella läget i Sverige, men få förutom vi sverigedemokrater har framhållit dem i denna kammare. Det är alltså fråga om en kombination av mycket omfattande invandring till segregerade områden och ett rättsväsen som inte har förmått matcha den framväxande kriminaliteten.

Men inget av detta är naturkrafter. Det är följder av politiska beslut tagna av denna regering och föregående regeringar. Den nu sittande regeringen har haft fem år på sig att ge polisen medel för att komma till rätta med problemen. Vi välkomnar detta lagförslag, men det kommer som vanligt alldeles för sent och är enligt vår mening inte tillräckligt.

Fru talman! Vi sverigedemokrater ställer oss bakom propositionen, men anser att platskravet som försvann vad avser tillstånd till hemlig dataavläsning för att ta del av kameraövervaknings- och rumsavlyssningsuppgifter inte tillräckligt beaktar de förutsättningar som det nya tvångsmedlet innebär. Exempelvis mobiltelefoner är ofta i rörelse. Det skulle krävas ett omfattande spaningsarbete innan hemlig dataavläsning kan verkställas. Detta riskerar att bli ännu mer integritetskränkande än förslaget som utredningen lämnat. Det finns redan i dag en generell medvetenhet hos de kriminella om lagstiftningens krav på plats för befintliga tvångsmedel. Detta är något som utnyttjas. Vi anser att det finns starka skäl att åter utreda frågan om platskrav med hänvisning till teknikens utveckling och de svårigheter gällande tillämpning som de brottsbekämpande myndigheterna anför.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! En annan sak vad avser plats är de undantag för vissa platser som föreslås i lagens 11 § 3. Säkerhetspolisen har återkommande noterat hot från den våldsbejakande islamistiska miljön, vilket nyligen visade sig vid tillämpningen av särskild utlänningskontroll gällande flera imamer och islamister. Det finns således skäl att anta att det i vissa fall kan finnas behov av hemliga tvångsmedel även på sådana platser som föreslås omfattas av detta förbud. Det är något som inskränker den personliga integriteten i större utsträckning än på vissa andra platser, men vi anser att det i vissa fall kan anses motiverat utifrån den särskilda hotbilden i det enskilda fallet om det kan motiveras utifrån proportionalitetsprincipen. Vi kan aldrig låta islamister och andra extremister verka i det fördolda. Vi måste ge både polisen och Säkerhetspolisen de verktyg de behöver för att förhindra att dessa begår avskyvärda dåd i vårt land. Vi kan inte låta den organiserade kriminaliteten verka fritt. Vi måste ta vårt ansvar som folkvalda politiker och garantera medborgarna säkerhet och trygghet.


Anf. 66 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! När riksdagen lagstiftar måste det ske med ett helhetsperspektiv och en medvetenhet om vilket samhälle det är som vi vill forma med lagar och praxis. Det gäller särskilt i dag, när en ny form av hemligt tvångsmedel kommer att klubbas igenom, egentligen utan någon större debatt. Det är ett tvångsmedel som är oerhört ingripande i den personliga integriteten, ett tvångsmedel som det är ytterst oklart vilken kapacitet våra myndigheter har att använda och ett tvångsmedel som väcker fler frågor än vad regeringen kan svara på.

Vänsterpartiet gör i motsats till regeringen bedömningen att nyttan av hemlig dataavläsning inte är tillräckligt stor för att göra ett så här stort ingrepp i den personliga integriteten. Hemlig dataavläsning kommer att ge staten möjlighet att genom ett virusliknande program med så kallade trojaner se elektronisk kommunikation i realtid. Det handlar om lösenord och vad som skrivs på datorer och mobiler. Det här innebär att kommunikation som sker i kriminellt syfte kommer att kunna ses, men även kommunikation inom familjen, med vänner, med journalister och med läkare. Allt syns.

Men det är inte bara den personliga integriteten som gör att det här är en tveksam lagstiftning. Även den rent tekniska kompetensen är oklar. Det är inte riktigt någon som kan svara på om svenska myndigheter har kompetens att använda det här tvångsmedlet eller hur det egentligen ska gå till att läsa av krypterade appar. Dessvärre finns det inte mycket som tyder på att hemlig dataavläsning är den enkla lösning som så många verkar hoppas på.

En sak är tydlig. Säkerhetsluckan - kryphålet - som måste finnas för att man ska kunna installera en trojan är väldigt liten. Det krävs tekniska brister eller mänskliga svagheter för att man ska hitta det här kryphålet. Och den krypterade informationen är väldigt stor.

Intrånget som måste ske för att man ska kunna installera trojanerna kan se ut på olika sätt. Men en förutsättning är att det finns en sårbarhet i mobilen. Det kan handla om att den misstänkt kriminella ska luras att installera drivrutiner eller trojanen. Polisen kan också använda sig av sårbarheter i själva it-systemet vilka inte är kända av tillverkaren av it-systemet. Det är en teknik som tidigare såldes på den svarta marknaden men som nu är öppet tillgänglig för alla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Om myndigheterna kommer att använda sig av den här metoden är oklart. Lika oklart är det om sårbarheterna sedan kommer att kommuniceras med företagen som tillverkar it-systemen, så att de har en möjlighet att åtgärda sårbarheterna.

Fru talman! Det är oerhört viktigt att stävja kriminalitet, att ha en effektiv underrättelseverksamhet och att kunna inhämta relevant information på rätt sätt. Men det är ytterst tveksamt om den hemliga dataavläsningen kommer att göra just detta.

I stället skulle regeringen kunna lägga sin energi på att utöka det internationella samarbetet för att komma åt gränsöverskridande brottslighet och se till att Sverige blir riktigt engagerat i det arbete som Europol utför.

Regeringen skulle också kunna se till att Sverige ratificerar Budapestkonventionen, vars huvudsakliga syfte är att harmonisera den nationella lagstiftningen rörande it-relaterad brottslighet, samt förenkla det internationella samarbetet om dessa frågor.

Det behövs sällan ny lagstiftning. Det behövs däremot samarbete mellan länder för att stävja kriminalitet.

Jag yrkar avslag på förslaget och bifall till reservation 1.


Anf. 67 Mattias Ingeson (KD)

Fru talman! I förra veckan möttes vi här för att debattera styrningen av rättskedjan. Jag konstaterade då att den organiserade brottsligheten måste mötas av ett rättsväsen som är ännu bättre organiserat.

I dag gäller debatten införandet av en ny lag som ska ge de brottsbekämpande myndigheterna bättre verktyg i kampen för att förhindra, ingripa mot och lagföra grova brott och brottslingar.

Har brottslingarna tillgång till bra teknik för att kommunicera och planera måste vårt rättsväsen ha tillgång till ännu bättre teknik.

I det betänkande vi nu diskuterar konstateras att det finns ett påtagligt behov av nya och bättre metoder för att i hemlighet komma åt uppgifter som får hämtas in redan i dag, med befintliga tvångsmedel, men som på grund av den tekniska utvecklingen och brotts- och samhällsutvecklingen inte går att komma åt.

Den kraftigt ökade användningen av kryptering innebär att de brottsbekämpande myndigheterna bara kan läsa av mindre än 10 procent av den datakommunikation som i dag får avlyssnas eller övervakas.

Fru talman! Kristdemokraterna vill se att rättsväsendet får ändamålsenliga tvångsmedel för att beivra brott. Vi ställer oss därför bakom att regeringen nu utvidgar möjligheten att avlyssna personer som är misstänkta för allvarlig brottslighet. Vårt rättsväsen ska inte bakbindas av att lagstiftningen ligger efter den tekniska utvecklingen.

De risker för den personliga integriteten som olika remissinstanser på goda grunder lyft fram tycker vi har hanterats på ett rimligt sätt genom den beskrivna tillståndsprocessen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning och begränsningen av lagens giltighetstid. På några punkter anser vi emellertid att regeringen inte i tillräcklig grad varit lyhörd för de synpunkter och önskemål som kommer från de myndigheter som ska tillämpa den nya lagen i praktiken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

I en följdmotion som Moderaterna glädjande nog valt att göra även till sin har vi lyft fram några punkter där den föreslagna lagstiftningen bör justeras.

Det platskrav som regeringen föreslår ska gälla kommer att komplicera användningen av hemlig dataavläsning för rättsvårdande myndigheter. Kristdemokraterna delar invändningarna från bland annat Polismyndigheten och Tullverket, som förespråkar att tvångsmedlen knyts till person i stället för till plats.

Polisen och Säpo förordar vidare att hemlig dataavläsning ska beviljas om åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet som anges i inhämtningslagen. Regeringen gör i stället bedömningen att detta ska beviljas endast om åtgärden är av synnerlig vikt. Det är ett högre krav än inhämtningslagens krav på exempelvis masttömning för att lokalisera mobiltelefoner.

Kristdemokraterna delar Säpos och polisens bedömning och anser att kravet för hemlig dataavläsning inte bör sättas högre än vad som redan föreskrivs i inhämtningslagen.

Flera remissinstanser påpekar problemet med att få ett tillträdestillstånd godkänt av domstol i tid eller oroar sig för att tolkningen och tillämpningen ska bli alldeles för snäv. Man kan tänka sig en situation där en misstänkt lägger ifrån sig en mobiltelefon på en för allmänheten tillgänglig plats - ett omklädningsrum, kanske. Fönstret för att handla kan vara litet och därmed omöjligt att utnyttja om tillstånd ska ges av en domstol. Förslaget att åklagare ska kunna fatta interimistiska beslut är inte tillräckligt.

Kristdemokraterna anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som tar hänsyn till de invändningar som Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har gällande tillträdestillståndets räckvidd och process.

Avslutningsvis vill vi kristdemokrater också lyfta fram att polisen i sitt remissvar skriver att de inte kommer att kunna hantera kostnaderna för hemlig dataavläsning inom den befintliga ramen för verksamheten. Säpo gör samma bedömning. Sveriges Domstolar säger att det är svårt att bedöma kostnaderna. Mot bakgrund av att regeringen tidigare visat ovilja eller kanske oförmåga att möta de ekonomiska behoven hos rättsväsendets myndigheter ser vi med oro på de ekonomiska konsekvenser som kan komma av detta och vill uppmana regeringen att ta det på allvar.

Med detta sagt: Tillämpningen av den nya lagen kan komma att bli resurskrävande, men det är värt det. Antalet fall där den nya lagen tillämpas bedöms bli relativt begränsat, men det är värt det. Den nya lagen innebär att riskerna för enskildas integritet ökar i viss mån, men det är ändå värt det.

Teknikens utveckling får inte innebära att vårt rättsväsen inte kan ingripa mot organiserad brottslighet, terrorism och till exempel barnpornografinätverk. Återigen: Har brottslingarna tillgång till bra teknik för att kommunicera och planera måste vårt rättsväsen ha tillgång till ännu bättre teknik.

Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation nr 5.


Anf. 68 Fredrik Lundh Sammeli (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! Vi socialdemokrater gick till val 2018 på att bygga ett starkare samhälle. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi vill betydligt mer. Vi kommer i varje läge att göra allt för att stärka välfärden, trygga gatorna och minska klyftorna i vårt land.

På justitieutskottets område är vi mitt uppe i historiska satsningar på svensk polis. Målet är 10 000 fler polisanställda fram till år 2024, och redan vid årsskiftet hade myndigheten vuxit med 3 500 anställda jämfört med 2015. Detta tillsammans med ett femtiotal straffskärpningar som vi redan gjort och satsningar på hela rättskedjan är viktiga delar i vårt arbete för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Vi ska stoppa gängkriminaliteten och bekämpa den organiserade brottsligheten i vårt land. Här är en stark polis, skärpt lagstiftning och nära samverkan mellan olika myndigheter otroligt viktigt.

Men det krävs också kraftfulla verktyg för att få full effekt. Under 2019 fattade vi beslut här i kammaren om att bland annat ge polisen effektivare möjligheter till kameraövervakning samt nya former för datalagring för brottsbekämpande ändamål. Det är två verktyg som gör skillnad och som polisen tydligt har efterfrågat.

I dag debatterar vi ytterligare ett förslag och en viktig pusselbit i att ge brottsbekämpande myndigheter kraftfullare verktyg. Det är en viktig del i det arbete regeringen gör för att stärka samhällets skydd och förmåga att förhindra och klara upp grova brott som mord, grova narkotikabrott, våldtäkter och brott mot rikets säkerhet.

De brottsbekämpande myndigheterna har tillgång till flera olika tvångsmedel för att utreda och förebygga grova brott. Vissa tvångsmedel används i hemlighet, det vill säga utan att den som utsätts för dem känner till det. Det är till exempel tillåtet med hemlig avlyssning av telefonsamtal och hemlig rumsavlyssning för att fånga upp samtal mellan enskilda.

Men den tekniska utvecklingen med mer krypterad kommunikation och lättanvända appar tillsammans med kriminellas agerande försvårar i dag för de brottsbekämpande myndigheterna att samla in den information som behövs för att utreda och förebygga brott. Verkligheten har sprungit ifrån den lagstiftning och de verktyg som svensk polis och brottsförebyggande myndigheter har.

Det är därför otroligt viktigt att vi här i den svenska riksdagen förmår att hänga med när det gäller lagstiftning. Som föregående talare föredömligt pekade på behöver vårt gemensamma samhälle mot bakgrund av den utveckling där kriminella blir duktigare och använder svårare sätt alltid leverera ännu mer.

Det här är en lagstiftning som följer med utvecklingen. Det är otroligt bra att vi här i dag kan debattera och också kommer att fatta beslut om hemlig dataavläsning. Det är ett hemligt tvångsmedel som finns med i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Hemliga tvångsmedel är viktiga och nödvändiga för att utreda, förebygga och förhindra brott. De kan ge information om vem en misstänkt har kommunicerat med eller var hon eller han befinner sig. Brottsbekämpande myndigheter pekar tydligt på att man i dag inte når 90 procent av den information man tidigare kunde ta del av eftersom de kriminella använder krypterade kommunikationskanaler i olika former. Detta är ett reellt problem kopplat till den grova organiserade brottsligheten i Sverige och de individer och gängnätverk som i dag kommer undan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Hemlig dataavläsning råder bot på detta problem och innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten får bättre möjligheter att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för eller förväntas begå allvarliga brott. Lagstiftningen ger effektiva verktyg för att klara upp brottslighet och kommer att leda till att grova brott kan klaras upp i större utsträckning men också tydligt förhindras.

Några frågar sig såklart hur det blir med rättssäkerheten. Hemlig dataavläsning är ett ingripande tvångsmedel på samma sätt som mer traditionella tvångsmedel, och det är såklart viktigt att det finns garantier för rättssäkerheten.

Hemlig dataavläsning ska för det första endast användas när andra, mindre ingripande tvångsmedel inte är tillräckliga och man behöver komma vidare i en utredning om allvarlig brottslighet. Frågan om hemlig dataavläsning måste också alltid prövas av domstol, och den som utsatts för hemlig dataavläsning ska som huvudregel få besked om detta i efterhand. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kommer att bedriva tillsyn, och det kommer dessutom att finnas en parlamentarisk kontroll på samma sätt som för dagens tvångsmedel genom redovisning för riksdagen.

Kort och gott, fru talman: Dagens debatt och beslut handlar om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel som syftar till att brottsbekämpande myndigheter ska ha samma möjlighet att få viktig information som innan krypterade appar och kommunikationsmedel begränsade denna möjlighet. Jag yrkar bifall till propositionen.

(Applåder)


Anf. 69 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Jag har frågat Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Europol och även inrikesministern utan att få något egentligt svar. Jag passar därför på att ställa samma fråga till justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Det är en fråga som ingen annan verkar kunna svara på och som är anledningen till att Vänsterpartiets kritik mot denna nya lagstiftning är så pass stor: Hur ser de brottsförebyggande myndigheternas handlingsutrymme, förmåga och möjlighet att faktiskt använda hemlig dataavläsning ut?

Vi vet att detta med it-hallar är eftersatt hos både polisen och Säkerhetspolisen. Man har inte den it-kompetens som behövs för att använda ens ganska enkla hemliga tvångsmedel. Har polisen kompetens att använda hemlig dataavläsning med tanke på att vi vet att poliser ibland har svårt att tömma en vanlig mobiltelefon och i förundersökningar om exempelvis barnpornografibrott missar stora, öppna chattar på till exempel Steam för att de saknar grundläggande it-kompetens?

I detta läge vill regeringen ge våra myndigheter en otroligt ingripande lagstiftning. Staten ska få installera statliga trojaner i privatpersoners telefoner. Hur ska våra myndigheter ha förmåga att använda denna lagstiftning?


Anf. 70 Fredrik Lundh Sammeli (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vända på hela perspektivet när det gäller den fråga Linda Westerlund Snecker ställer. I grunden finns en teknisk utveckling som gör att våra brottsbekämpande myndigheter inte får den information eller kommer över den kunskap man behöver för att bekämpa några av de grövsta brotten i vårt samhälle. Tidigare gjorde man det och fick den kunskapen genom de tvångsmedel vi har. Nu inför vi ytterligare ett tvångsmedel för att vara i takt med tiden och ha en teknik som räcker till.

Jag tror inte att våra brottsbekämpande myndigheter till punkt och pricka och på alla områden har exakt den kompetens eller teknik som detta kanske framöver kommer att kräva, just eftersom möjligheten inte har funnits. Det är här och nu vi i riksdagen säger att denna möjlighet ska finnas. Det kan leda till att våra myndigheter framöver kommer att behöva utveckla sin teknikpark och sitt kunnande, men jag tycker att det är tydligt att det finns ett behov. Grova brott begås av brottslingar som kommer undan för att tekniken har sprungit ifrån lagstiftningen. Då är detta rätt väg att gå, och därför förvånas jag över att Vänsterpartiet så tydligt fokuserar på just tekniken. Jag uppfattar inte att Vänsterpartiet i övrigt har varit så kraftigt emot de mer traditionella tvångsmedlen, och detta är för mig en uppdatering av möjligheten till bra och kraftfulla verktyg.


Anf. 71 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Då föreslår jag att Fredrik Lundh Sammeli läser på lite mer om Vänsterpartiets politik. Är det några som konsekvent har varit kritiska mot just användning av hemliga tvångsmedel är det Vänsterpartiet. Vi är just nu de enda i svensk politik som över huvud taget nämner personlig integritet som en viktig faktor i det öppna och fria samhället. Människor ska inte vara rädda att bli övervakade av staten. Den fajten kommer vi alltid att ta.

Vända på perspektivet, säger Fredrik Lundh Sammeli. Absolut, men varför då lagstifta om en teknik som har funnits i 15 år? Varför utvecklade inte regeringen i så fall detta och föreslog att vi ska ha statliga krypteringsnycklar så att vi kan avkryptera den krypterade information som till 90 procent används i kriminella kretsar? Varför backar man tekniskt in i framtiden med en lagstiftning som myndigheterna inte kommer att använda för att it-kompetens saknas och datahallarna inte är uppdaterade? Varför går inte regeringen i så fall längre, om man vill vara uppdaterad och kunna beivra brott på riktigt utan att över huvud taget bry sig om den personliga integriteten, som uppenbarligen inte är en faktor som regeringen bryr sig om?

Jag tänker tala mer om teknik, för jag vill veta var trojanerna ska komma ifrån. Vilka företag kommer att utveckla trojanerna? Vilken information kommer dessa företag att få tillbaka från myndigheterna för att kunna täppa till luckorna, så att företagen kan utveckla säkrare medel? Eller är det regeringens mening att vi ska ha it som inte är säker, så att staten alltid har möjlighet att när som helst installera hemlig dataläsning när man känner för det?

(Applåder)


Anf. 72 Fredrik Lundh Sammeli (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! Det som nu ligger på riksdagens bord och som vi har att ta ställning till är en lagstiftning som ger polisen nya, kraftfulla verktyg - ett hemligt tvångsmedel som i övrigt ska hanteras på samma sätt som de tidigare och prövas på samma sätt som de tidigare. Det är en rimlig avvägning för att ge brottsbekämpande myndigheter de verktyg de behöver för att bekämpa den brottslighet som vi ser, inte minst grov organiserad brottslighet men också brott mot rikets säkerhet, våldtäkter eller grov narkotikabrottslighet, där man i dag kommer undan för att det med dagens teknik är så enkelt att gömma sig.

Vi som politiker och lagstiftare behöver säkerställa att vi har en lagstiftning som ger de verktygen och samtidigt har en rimlig balans i förhållande till rättssäkerhet och integritetsperspektiv. Jag tycker att den här produkten på ett bra sätt hanterar detta, på samma sätt som de övriga hemliga tvångsmedlen.

Jag tänker att det stora problemet inte är att Vänsterpartiet utmålar sig som de enda som tänker på integritetsperspektivet utan att Vänsterpartiet därmed är det enda parti som här i riksdagen inte vill ge brottsbekämpande myndigheter de verktyg de behöver i den tid vi lever i.

(Applåder)


Anf. 73 Johan Hedin (C)

Fru talman! Varje åtgärd som vidtas för att lösa samhällsproblem måste analyseras utifrån en mängd förutsättningar.

Förväntad nytta måste vägas mot eventuella risker. Positiva effekter måste vägas mot kostnaden för åtgärden och brytas mot alternativen, så att vi alltid säkerställer att vi får bästa möjliga nytta av de medel vi avtvingar skattebetalarna.

På rättsområdet är det inte alldeles ovanligt att olika åtgärder föreslås som samtidigt är ingripande gentemot medborgarna, hotar deras personliga integritet och utmanar den så viktiga balans i maktförhållandena som måste råda mellan människa och stat i varje liberal demokrati.

Det medel vi diskuterar idag, hemlig dataavläsning, har kommit till för att uppfylla ett behov som teknikutvecklingen har ställt oss inför. Detta kom att aktualiseras under de fruktbara och konstruktiva blocköverskridande samtal som ägde rum under förra mandatperioden om hur vi bäst bekämpar terrorismen. Just hemlig dataavläsning blev en del i den överenskommelse som slöts.

Ett välbekant och relativt okontroversiellt hemligt tvångsmedel som har använts i många år är telefonavlyssning. Problemet är att det regelverket bygger på förutsättningar från en annan tid. Numera går trafiken företrädesvis inte analogt över koppartråd utan över nätet och inte sällan genom krypterade tjänster. För att rättsvårdande myndigheter inte ska förlora alltför mycket förmåga i och med detta teknikskifte krävs andra medel för att kunna avlyssna samtal i syfte att bekämpa allvarliga brott. Ett sådant medel kommer på plats i och med detta lagförslag.

Befogade frågor kring medlet har väckts, men Centerpartiets bedömning är ändå att fördelarna överväger nackdelarna. Det finns i förslaget ett tydligt regelverk för när, var och hur medlet får användas. Detta tror jag är viktigt för att hindra ändamålsglidning och missbruk. Vi måste också lagstifta så framtidssäkrat vi kan, och i detta ligger naturligtvis att så långt det är möjligt vara teknikneutral, men det handlar också om att göra lagarna så bra att de används på det sätt det var tänkt även om staten och dess olika maktmedel skulle komma att styras av krafter som inte på samma sätt värnar grundläggande demokratiska spelregler. Sådana krafter kan förstås både bryta mot lagen och försöka ändra den, men att man lagstiftar bra från början är ett viktigt hinder för en sådan framfart.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! Ibland kan det i debatten framstå som att något enskilt policyförslag skulle lösa samhällsproblem i ett enda rejält alexanderhugg. Min erfarenhet är att det aldrig är så. Det krävs en lång rad olika åtgärder och ett långsiktigt, enträget och målinriktat arbete.

Hemlig dataavläsning är lika lite som något annat tvångsmedel det enda tillräckliga, men vi är nu överens om att pröva detta under en period av fem år. Jag tror att det kommer att bli ett värdefullt verktyg och att rättsvårdande myndigheter med hjälp av medlet kommer att kunna åstadkomma viktiga insatser för allas vår trygghet, men vi ska samtidigt vara medvetna om att det är ett verktyg som både är kostsamt och kräver stor kompetens att hantera.

Det är därför klokt att noggrant utvärdera metoden, så att vi säkerställer att vi använder skattebetalarnas pengar så ansvarsfullt som det någonsin är möjligt.


Anf. 74 Johan Pehrson (L)

Fru talman! För Liberalerna är det viktigt att vi med kraft kan bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Det är viktigt att ha rejält med personal i de brottsbekämpande myndigheterna. Det krävs ett bra ledarskap och en relevant lagstiftning, och det krävs också det som vi nu debatterar, nämligen tillgång till relevanta tvångsmedel.

Kommunikationerna har utvecklats från brevduvor och röksignaler till enskilda samtal via teknik, och under hela tiden har staten haft möjlighet att vid misstanke om grova brott inskränka, avlyssna och kontrollera kommunikationen. Kommunikation är ju helt avgörande för allt trevligt vi som människor håller på med och också för de grovt kriminella som har som idé att kränka andra människors integritet.

Här i kammaren har vi de senaste årtiondena talat om alltifrån kameraövervakning till Försvarets radioanstalt och signalspaning. Detta har man nu slutat prata om, men då lät det på debatten som om det skulle införas en diktatur i Sverige. I dag vet de flesta vilken viktig roll det spelar att vi har en svensk signalspaning. På samma sätt som vi hade signalspaning under andra världskriget har vi det i dag för att skydda Sverige mot yttre angrepp.

Vi har pratat om datalagring, rumsavlyssning - det som populärt kallas buggning, det vill säga att man har mikrofoner i en bil, en lokal eller vad det nu kan vara - och nu kan vi konstatera att den analoga tekniken för telefonsamtal har ersatts av total digitalisering. Man använder olika former av appar, kryptering och andra tjänster.

Nu vill vi, och Liberalerna stöder detta, se till att samma regler ska tillämpas på detta område som för annan kommunikation via mobiltelefon och fast telefoni, om nu någon använder det. Jag ser unga människor på läktaren här. Jag tror att få av dem brukar använda en fast telefon. Det är alltså en sådan som brukade stå i köket hemma förr. Men lagstiftningen ska alltså vara teknikneutral, oavsett om man ringer, sms:ar eller använder appar. Det är inte svårare än så.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! Som vanligt är bilden av förändringen dystopisk från något håll. Invändningen har varit att polisen inte kan och inte klarar av något. Det fick vi höra från Vänsterpartiet nyss. Någon annan tror att polisen kan göra vad som helst och bör få göra vad som helst.

Från Liberalernas sida tycker vi att det här är en väl avvägd produkt. Vi tycker att det är en väl avvägd balans mellan behov och ändamål och en proportionalitet som är rimlig.

Man måste vara lite försiktig. Man måste gå fram långsamt. Även jag själv tänker ibland när jag tar del av massmedier eller pratar med poliser, åklagare och socialarbetare att det kinesiska systemet med total övervakning av alla hela tiden skulle bekämpa en hel del brottslighet. Det är jag helt säker på, faktiskt. Men det vore fruktansvärt obehagligt, och det skulle innebära en total nedsläckning av det öppna samhället.

Det kommer nog att fortsätta vara så att vi här är lite efter. Vi tar steg och går sakta framåt för att möta ny teknik, som skapar nya hot och nya situationer. Människors integritet kan kränkas. I värsta fall kan liv släckas. Detta är ju som bekant tänkt att riktas mot grov brottslighet. Därför är det väldigt viktigt att man tar detta med ett stort mått av sans och balans, och från Liberalerna menar vi att så är fallet.

Frågan om huruvida tvångsmedel ska knytas till person i stället för plats, oavsett om det är avlyssning eller buggning, har varit uppe förut. Då har det inte funnits samma stöd som det nu finns från några företrädare för andra partier här. Jag hör vad ni säger, men risken är att man i domstol, när detta ska tillämpas, känner att proportionaliteten skenar: att det är för många oskyldiga människor vars integritet kan bli kränkt. Det finns därför argument som talar för att man ska fortsätta att knyta det till plats, även om det kan vara lite knöligt och även om man får fatta flera beslut. Men jag tror att man ska skynda långsamt på detta område.

Frågan om ekonomiska förutsättningar var uppe. Det här är kostnadskrävande. Det är tidskrävande. Liberalerna har inom samarbetet om budgeten med regeringen och Centerpartiet sett till att det har satts av resurser för att detta ska vara möjligt. Detta kommer förhoppningsvis att leda till det som är avgörande för Liberalerna, nämligen minskad brottslighet och ökad trygghet med bibehållen integritet för människor som faktiskt har rätt att leva i frihet i detta underbara land.

Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 75 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Johan Pehrson börjar som vanligt väldigt brett i något slags förvirrad anekdot om signalspaning, som vi redan har debatterat och lagstiftat om.

Du går över till Kinas sociala kreditvärderingssystem i någon väldigt konstig harang, som vi definitivt inte kommer att lagstifta om i Sveriges riksdag. Du pratar väldigt lite om hemlig dataavläsning, som faktiskt är det vi ska debattera just i dag, och vi ska trycka på våra knappar för att få igenom det. Det finns liksom inget parti som är så himla fladdrigt i sin rättspolitik som Liberalerna. Det kanske också gör att ni är ett av de partier som har minst väljarstöd. Det vete tusan vad ni tycker i olika frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Jag vill ställa frågor till Johan Pehrson: Vad tycker Liberalerna om den hemliga dataavläsningen och om de trojaner, det dataprogram, som ska installeras som virus i det fria och öppna samhälle som du gärna hänvisar till, vilket du även gjorde i dag? I människors fria och öppna telefoner ska staten kunna gå in och installera trojaner. Varifrån ska dessa trojaner komma? Är det staten som ska utveckla trojanerna, eller är det it-företag? Om det är it-företag undrar jag: På vilket sätt ska it-företagen arbeta när det gäller läckor, som polisen kan använda för att installera trojaner? Ska de motverkas, eller ska de förbli öppna?

Det är ett ganska stort säkerhetshot om man anser att det är företag som ska "lajja omkring", som Johan Pehrson säkert skulle ha uttryckt det, i människors mobiltelefoner. Men jag skulle faktiskt vilja höra dig prata om det lagförslag som vi debatterar i dag.


Anf. 77 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Då ska vi "lajja på" lite med Linda Westerlund Snecker. Ja, vi tycker att det här uppfyller de krav som ställs på behov och ändamål, och det har en bra proportionalitet. Vi tycker inte att det ska vara någon större skillnad om en människa beställer ett mord analogt genom att ringa med en mobiltelefon eller om en människa beställer ett mord genom att skicka ett meddelande på Whatsapp. Vi tycker att båda morden är lika allvarliga. Kommunikationen ska avlyssnas helst för att man ska kunna avvärja brott men också för att man ska kunna klara upp brott. Det är väldigt enkelt.

Sedan förstår jag att Linda Westerlund Snecker gärna vill se att det är statliga fabriker som ska tillverka detta, men jag kan försäkra Linda Westerlund Snecker och Vänsterpartiet att det finns en marknad för säkerhetsutrustning som den svenska staten använder. Det gäller dels polisen, dels vår försvarsmakt som ska skydda oss från tydliga yttre hot. Det finns en industri som tillverkar dessa produkter. Poängen med detta är att vi ska kunna knäcka den grova brottsligheten.

Själva åtgärden kommer att prövas i en rad olika rättssäkerhetsgarantiinstanser. Det ska vara åklagare. Det ska kunna prövas i domstol. Det kommer att göras en skrivelse. Detta kommer att fortsätta att skickas till riksdagen, och vi kommer att debattera det här.

Min poäng är att det är balanserat. Min poäng med inledningen var att Vänsterpartiet har sagt nej till FRA. Ni har sagt nej till signalspaning. Ni har faktiskt sagt nej till allting för att det riskerar att kränka integritet. Det var min poäng. Men jag kan också konstatera att det finns andra som vill gå betydligt längre, som säger sig vilja ge ännu mer resurser och möjligheter för polisen just nu. Vi från Liberalerna säger att vi tycker att det här är balanserat. Det kan inte vara jättesvårt att ta till sig en sådan mittenståndpunkt, men i Ytterkantssverige är det väl så.


Anf. 78 Linda Westerlund Snecker (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Fru talman! Det är intressant att det fortfarande inte går att få ett seriöst svar från Liberalerna över huvud taget när det kommer till lite mer komplicerade frågor. Hur ska den fria människan kunna värna sin integritet i ett öppet samhälle?

Fru talman! Johan Pehrson börjar prata och raljera om statliga fabriker. Det är inte seriöst att debattera på det sättet. Det är en oerhört stor skillnad mellan olika tvångsmedel. Det är en enorm skillnad att installera statliga trojaner i mobiltelefoner för att i realtid kunna se all kommunikation som sker, jämfört med andra tvångsmedel. Det här är mycket mer ingripande. Så har vi inte haft det i Sverige tidigare. Då raljerar Liberalerna och Johan Pehrson om att det ska vara statliga fabriker som tillverkar trojaner. Det är bara för att Johan Pehrson inte kan svara på hur det här faktiskt ska gå till, precis som regeringen inte kan svara på hur detta tvångsmedel faktiskt ska kunna användas av polis och Säpo.

Jag tycker att det är sorgligt. Jag tycker att det är oseriöst när vi lagstiftar om en så här ingripande sak. Det handlar om den fria människans rätt att inte behöva ha staten som övervakare.

Hur kan man som ett liberalt parti å ena sidan raljera över att Vänsterpartiet vill ha övervakning överallt eller säger nej till övervakning överallt och å andra sidan inte ha någon som helst tanke på att människor har rätt att inte bli bevakade av en stark stat? Det är oerhört viktigt att vi ständigt värnar den personliga integriteten. Det har Liberalerna totalt tappat bort i sin iver att verka handlingskraftiga.


Anf. 79 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Jag förstår men kan ändå beklaga att Linda Westerlund Snecker inte gärna vill se den historiska kopplingen. I Vänsterpartiet är man kanske inte så glad över sin historia. Men ni vägrar se att ni har sagt nej till alla åtgärder som vi hittills har haft på bordet.

Jag vill bara återkomma till att detta är ett sätt att vara teknikneutral när människor kommunicerar till exempel via sina telefoner eller via sina datorer. Det finns rättssäkerhetsgarantier - de är återgivna i vårt betänkande och i propositionen. Tanken är att detta ska användas vid misstanke om mycket grov brottslighet.

Det kommer att vara åklagarbeslut. Det kommer att vara domstolsbeslut. Det kommer att granskas av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Det kommer rapporter hit till riksdagen. Detta är ett sätt att jämna ut spelplanen lite för att se till att människor kan leva i frihet och trygghet. Det finns nämligen för många människor i dag som ägnar sig åt grova brott och som har som affärsidé att förstöra livet för andra. De människorna vill Linda Westerlund Snecker och Vänsterpartiet i praktiken skydda.


Anf. 80 Rasmus Ling (MP)

Fru talman! Att införa hemlig dataavläsning är att införa ett nytt tvångsmedel. Syftet är att polisen ska kunna lösa grova brott liksom att förhindra att de sker. Det här är en av de åtgärder som såväl rikspolischefen som Säpochefen har understrukit behovet av mest tydligt, och det är också något som tidigare har överenskommits mellan flera av riksdagens partier.

Vi lever inte i en polisstat, turligt nog. Att polisen önskar något innebär inte att vi som lagstiftare ska gå dem till mötes utan vidare. Men vi har en skyldighet att lyssna, vara lyhörda och värdera både behovet och hur en utformning i så fall kan se ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemlig dataavläsning

Tvångsmedel är till sin natur integritetskränkande, och det här blir ett nytt tvångsmedel. Vi har sedan länge i Sverige och andra länder haft tvångsmedel som husrannsakan, visitering, telefonavlyssning och buggning. Det här är nödvändiga verktyg. Inte när det gäller alla brott - långt ifrån. Men de måste finnas för de grövre, under ett strikt regelverk och under kontroll och tillsyn.

Det är värt att nämna att tvångsmedel är integritetskränkande, men att bli utsatt för brott är det också.

Fru talman! Det är oerhört viktigt att det finns en strikt kontroll kring hur tvångsmedlen används. I det här fallet krävs domstolsbeslut för att hemlig dataavläsning ska få användas, precis som för flera av de andra tvångsmedlen. Det här kommer också att följas upp årligen i regeringens skrivelse, som vi kommer att behandla i riksdagen. Det ska vara en tillsyn av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Lagstiftningen gäller under fem år. Det kommer att finnas all anledning att utvärdera den seriöst och följa upp hur det här sker, vilka effekter det får både för brottsbekämpningen och ur andra aspekter liksom hur användbart det är innan detta behandlas nästa gång.

Fru talman! I dag lever vi i stor utsträckning våra liv digitalt. Många ägnar sig åt sina mobilskärmar, sin padda eller sin dator fyra fem timmar om dagen, ibland mer, även om många önskar att det vore mindre. Man har sitt liv och sin kommunikation digitalt på ett helt annat sätt än för tio femton år sedan. Det här är en otroligt stor förändring, och det har fått konsekvenser på alla områden, så också när det gäller brottslighet och brottsbekämpning.

När det tidigare var mer framkomligt med telefonavlyssning eller husrannsakan är det i dag mindre som framkommer där och mer som finns digitalt på telefonen. Det är också bakgrunden till att det här har tagits fram: Verkligheten har förändrats. Det har skett en utveckling.

Fru talman! Det här är förhoppningsvis någonting som kan bidra till att liv räddas och att grov kriminalitet minskar. Det är någonting som jag och Miljöpartiet ställer oss bakom och ska rösta ja till här i kammaren om några timmar.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-02-19
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 2, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Hemlig dataavläsning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om hemlig dataavläsning,
  2. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
  3. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
  4. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
  5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  6. lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,

  med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2020 och att lagen om hemlig dataavläsning ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2025.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:64 punkterna 1-6 och avslår motion

  2019/20:3451 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M62008
  SD59003
  C28003
  V02403
  KD18004
  L17002
  MP13102
  -1100
  Totalt28626037
  Ledamöternas röster
 2. Platskrav

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 2 och

  2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 2 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M06208
  SD05903
  C28003
  V00243
  KD01804
  L17002
  MP14002
  -1010
  Totalt1481392537
  Ledamöternas röster
 3. Hemlig dataavläsning i inhämtningslagsfallen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 1 och

  2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.
  • Reservation 3 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M06208
  SD05903
  C28003
  V20223
  KD01804
  L17002
  MP14002
  -1010
  Totalt1501392337
  Ledamöternas röster
 4. Förbud mot hemlig dataavläsning i vissa fall

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 4 (SD)
 5. Beslut om tillträdestillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD) yrkande 3.
  • Reservation 5 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S870013
  M62008
  SD59003
  C28003
  V00243
  KD01705
  L17002
  MP14002
  -1010
  Totalt268172539
  Ledamöternas röster
 6. Territorialitetsprincipen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.
  • Reservation 6 (SD)