Onsdag den 19 februari 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:77

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:77

Onsdagen den 19 februari 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 januari

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Göran Lindell (C) som ersättare fr.o.m. den 21 februari t.o.m. den 31 augusti under Annie Lööfs (C) ledighet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv COM(2019) 640

MJU

4

2019/20:FPM14 Meddelande om investeringsplanen inom den gröna given COM(2020) 21

FiU

5

2019/20:FPM15 Fonden för en rättvis omställning COM(2020) 22, COM(2020) 23

NU

6

2019/20:FPM16 Ett starkt socialt Europa för rättvis omställning COM(2020) 14

AU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

7

RiR 2020:2 Rutavdraget - konsekvenser av reformen

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

8

2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

FiU

 

Framställningar

 

9

2019/20:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019

FiU

10

2019/20:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2019 med mera

FiU

 

Redogörelser

 

11

2019/20:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2019

KU

12

2019/20:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2019

KU

13

2019/20:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2019

KU

14

2019/20:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2019

KU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019

 

15

2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård

6 res. (M, SD, C, KD)

17

Bet. 2019/20:MJU7 Skogspolitik

11 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:UU13 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

1 res. (M)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur

2 res. (V)

 

Finansutskottets betänkande

 

20

Bet. 2019/20:FiU49 Ändringar i statens budget för 2020 – Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2019/20:NU9 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015

1 res. (M, SD, KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2019/20:CU7 En utvecklad översiktsplanering

2 res. (KD)

23

Bet. 2019/20:CU9 Hyresrätt m.m.

4 res. (C, V, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

24

Bet. 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning

6 res. (M, SD, V, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

4 res. (S, SD, C, V, L, MP)

26

Bet. 2019/20:SfU14 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

2 res. (SD, L)

 

Socialutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2019/20:SoU5 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

28

Bet. 2019/20:SoU7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

8 res. (SD, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2019/20:KrU5 Styrning av kulturområdets institutioner

1 res. (SD)

30

Bet. 2019/20:KrU7 Kultur och fritid för barn och unga

6 res. (M, SD, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.