Hemlig dataavläsning

Proposition 2019/20:64

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-12-16
Bordlagd
2019-12-16
Hänvisad
2019-12-17
Motionstid slutar
2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Hemlig dataavläsning

Regeringens proposition 2019/20:64

Hemlig dataavläsning

Prop.

2019/20:64

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 december 2019
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
De brottsbekämpande myndigheterna har för närvarande flera hemliga tvångsmedel till sitt förfogande. Den tekniska och samhälleliga utveck- lingen har dock medfört svårigheter att använda dessa tvångsmedel. Infor- mationen som ska avlyssnas, övervakas eller beslagtas är ofta krypterad. De brottsbekämpande myndigheterna har ingen faktisk möjlighet att bryta eller kringgå sådan kryptering. Kriminella hittar även metoder för att på andra sätt undkomma vissa hemliga tvångsmedel.
Regeringen föreslår därför

Förslagspunkter (6)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om hemlig dataavläsning.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.