Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Betänkande 2023/24:SoU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 april 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Förbud mot upphettade tobaksvaror med karaktäristisk smak (SoU9)

Det blir förbjudet med upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Upphettade tobaksvaror är något som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier och som sedan inandas av användarna. Beroende på dess egenskaper, så kan det vara en rökfri tobaksvara eller en sådan man röker. Vidare ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak.

Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och föreslås börja gälla den 1 maj 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2024-03-12
Justering: 2024-03-19
Trycklov: 2024-03-19
Reservationer: 5
Betänkande 2023/24:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2024-02-15, 2024-03-12

Förbud mot upphettade tobaksvaror med karaktäristisk smak (SoU9)

Det blir förbjudet med upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Upphettade tobaksvaror är något som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier och som sedan inandas av användarna. Beroende på dess egenskaper, så kan det vara en rökfri tobaksvara eller en sådan man röker. Vidare ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak.

Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och föreslås börjar gälla den 1 maj 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2024-04-02
Debatt i kammaren: 2024-04-03
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:SoU9, Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Debatt om förslag 2023/24:SoU9

Webb-tv: Genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 17 Karin Sundin (S)

Fru talman! Det är inte alla dagar vi debatterar ett förslag från regeringen där vi över partigränserna är överens om huvuddragen, men i socialutskottets behandling av frågan om genomförandet av nya krav på upphettade tobaksvaror har alla partier ställt sig bakom kravet och förslaget till ny lagstiftning - även om några partier har förslag på hur informationen borde utformas eller hur uppföljningen borde gå till. Det tänker jag att de kommer att redogöra för längre fram i debatten.

Jag tänker att det nog finns mer än ett skäl till att vi är överens den här gången. Förslaget handlar om att förbjuda smaktillsatser i så kallade upphettade tobaksvaror. Det är ett EU-direktiv som inte lämnar något utrymme för Sverige eller andra EU-medlemsstater att göra som vi vill. EU har fattat beslut om att det ska införas ett förbud mot smaksättning av upphettade tobaksvaror, och Sverige är medlem i EU. Vi gör därför som vi ska och lever upp till våra åtaganden. Förslaget ligger också helt i linje med den europeiska och den svenska tobakspolitiken, som redan i många år har förbjudit tobaksvaror med en annan doft eller smak än just tobak. Det är klok politik.

Förslaget innebär att vi tydliggör att tobak är skadligt för hälsan och att vi inte ska ha regler som uppmuntrar till användning av tobak. Därför ska tobak inte smaka annat än tobak; det ska inte få smaka choklad eller kanel, för då skulle sannolikt fler lockas till att använda tobak. Därmed skulle fler drabbas av tobakens skadeverkningar, vilket vore dumt. Eftersom så kallade upphettade tobaksvaror är just tobak bör inte heller dessa varor få smaka choklad eller kanel.

Fru talman! Möjligen är det också så att dagens politiska enighet underlättas av att det här är produkter som inte riktigt har fått fäste på den svenska marknaden än. För en gångs skull ligger vi som lagstiftare steget före. Jag erkänner att jag har fått googla för att begripa vad en upphettad tobaksvara egentligen är. Det är precis vad det låter som: Det är tobak som hettas upp, vilket gör att det produceras ett utsläpp som man sedan andas in.

Det är något annat än rökning, där ju röken skapas genom att man förbränner tobaken, och det är förstås något annat än att stoppa tobak under läppen i form av snus. Men det handlar som sagt om tobak, vilket vi vet innehåller nikotin som är beroendeframkallande. Det försämrar blodkärlens funktioner, ger ökad hjärtfrekvens och högre blodtryck, och det kan leda till en rad olika sjukdomar.

Även om det inte finns tillräckligt mycket forskning kring de upphettade tobaksvarorna vet vi vad traditionell rökning kan leda till: cancer, KOL och hjärtinfarkt - bland annat. Principen att tobak och även de ångor som uppstår från tobak ska smaka tobak, inte exempelvis choklad, bör alltså gälla också för upphettade tobaksvaror. Det är ett sätt att mota en utveckling där våra medborgares hälsa riskeras. Inte minst vet vi att de här produkterna marknadsförs mot en ung målgrupp som är sårbar för skadeverkningarna.

Det är egentligen bara två remissinstanser som har motsatt sig ett förbud mot smaksättning, och det är Svenska Tobaksleverantörsföreningen och en av dess medlemsorganisationer, JTI Sweden AB. De representerar alltså den bransch som tjänar sina pengar på att människor använder tobak eller nikotinprodukter. Det är en bransch som aldrig har haft människors hälsa som sin drivkraft - annat än i marknadsföringssyfte. Mycket riktigt marknadsförs också de här nya tobaksvarorna som bättre, eller i alla fall mindre skadliga, än traditionella cigaretter.

Regeringen konstaterar torrt i sin proposition att det enligt WHO saknas tillräckliga bevis för att man ska kunna dra slutsatsen att de här produkterna skulle vara mindre skadliga. Och när man lyssnar på marknadsföringen hör man att det låter lite grann som på 1930-talet, när Lucky Strike marknadsfördes som skonsammare för halsen eftersom tobaken rostades i stället för att soltorkas.

Fru talman! Det är bra att vi genom EU-samarbetet försöker hålla jämna steg med produkter som äventyrar människors hälsa och riskerar att leda till stora kostnader för hälso- och sjukvården. På det sättet är den proposition som i dag ligger på bordet ett exempel på EU när EU är som bäst. Ett genomförande av nya krav på upphettade tobaksvaror innebär bland annat att vi underlättar handeln inom EU eftersom vi har gemensamma regler. Det innebär också att vi samarbetar för att alla EU:s medlemsländer ska uppfylla WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Det innebär dessutom att vi skyddar våra medborgares hälsa från tobakens negativa hälsoeffekter och att vi skyddar våra ungdomar från att lockas att börja använda tobak med smaktillsatser som choklad eller kanel.

Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till socialutskottets förslag till beslut.


Anf. 18 Leonid Yurkovskiy (SD)

Fru talman! Det finns en hel del logik i förslaget, men det är inte helt oproblematiskt. Jag skulle säga att EU är som bäst när det inte lägger sig i Sveriges angelägenheter alltför mycket.

Jag uppfattar det här som en ren anpassning till numera gällande EU-rätt. Att vi inte kommer att rösta emot förslaget handlar till stor del om en teknikalitet. I det här fallet rör det sig om ett delegerat direktiv som uppstår när rådet och parlamentet ger kommissionen befogenheter att anta kompletteringar till fattade beslut.

Vi tycker såklart att det är helt orimligt att andra länders politiker, och ofta anonyma tjänstemän, ska reglera hur Sverige hanterar nikotinprodukter och i förlängningen hur vi bedriver skadereducerande ANDTS-politik. Sverige är som bekant bland de bästa i världen på det här, och vi ska försöka att inte sänka oss till EU:s nivå. Men nu står vi här, och vi i Sverigedemokraterna har åtminstone en del förslag i vår följdmotion som vi anser vara konstruktiva - även om propositionen såklart inte är någon katastrof för samhället.

Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna är ett snusvänligt parti, men vi är också ett rökningsovänligt parti. Jag vill gärna se ett Sverige som har noll rökare. Noll nikotinister är också ett bra framtida mål, men det viktigaste nu är att vi får så få rökare som möjligt. Den här sortens förslag från EU riskerar att skada de svenska företag som i dag tillgängliggör mindre skadliga alternativ till rökning samt minskar incitamentet för individer att välja de mindre skadliga alternativen.

Sett till befolkningsmängd är Sverige det land i Europa som har lägst antal tobaksrelaterade dödsfall, och det är en direkt följd av att snus - men även andra nikotinprodukter som är mindre skadliga än rökningen - har en större del av marknaden. Faktum är att Sverige är det land i Europa som har absolut lägst andel rökare: cirka 6 procent av befolkningen. Det kan jämföras med Holland, som är näst längst ned på listan och där 12 procent röker.

Just nu fortsätter rökningen dessutom minska, och det är en utveckling som vi i Sverigedemokraterna vill understödja, inte förhindra. Därför vill vi naturligtvis följa upp effekterna på de svenska företagen och effekterna på folkhälsan samt säkerställa att den illegala handeln inte ökar till följd av det förslag vi behandlar i dag.

Det absolut viktigaste bör vara att de produkter som finns tillgängliga på marknaden lever upp till kvalitetskraven och att det finns en åldersgräns som efterlevs. Vi är i teorin öppna för nya hälsovarningar, men det ska ske på Sveriges initiativ - inte EU:s.

Enligt en undersökning från 2020 - Europeiska kommissionens Eurobarometer - var den vanligaste anledningen till att respondenter valt att använda upphettade tobaksvaror att de uppfattade dem som mindre skadliga än andra tobaksvaror för rökning. Sverigedemokraterna motsätter sig därför att cigarettröken i praktiken likställs med de mindre skadliga alternativen på marknaden. Vi anser att regeringen noggrant bör följa upp och kartlägga effekterna av det som föreslås träda i kraft. Därutöver bör man vid behov vidta åtgärder för att stärka folkhälsoarbetet i Sverige och säkerställa att andelen rökare inte börjar öka.

Vi sverigedemokrater står bakom alla våra reservationer i betänkandet. För tids vinning yrkar jag dock bifall endast till Sverigedemokraternas reservation 5, som handlar om att analysera folkhälsokonsekvenserna av denna lagändring och vid behov vidta åtgärder för att stärka det svenska folkhälsoarbetet.


Anf. 19 Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fru talman! Det betänkande vi debatterar i dag bygger på ett EU-direktiv som förbjuder upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Detta är ett EU-direktiv som Sverige är sent med att införa; det har redan implementerats i nästan alla andra av unionens medlemsländer. Återförsäljare av dessa produkter har därför haft god tid på sig att anpassa inköp, lagerhållning och skyltning i butik.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 maj i år. Ett viktigt tillägg till detta är att kommunerna, länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten ska låta sin tillsyn omfatta förbudet. Vi förväntar oss inte några stora ökningar av tillsynsavgifter, eftersom återförsäljare av upphettade tobaksvaror redan säljer andra tobaksprodukter som omfattas av tillsyn.

Fru talman! Sverige är snart det första rökfria landet i världen, enligt den definition som säger att landet är att betrakta som rökfritt om färre än var 20:e vuxen - alltså mindre än 5 procent av befolkningen - inte röker dagligen. Det är bra. Ju färre som röker, desto längre liv kan vi förväntas leva. Det minskar de tobaksrelaterade sjukdomarna och minskar pressen på sjukvården, eftersom färre får till exempel cancer till följd av rökning.

För enskilda människor, för deras anhöriga och för Sverige som land är det bra om människor slutar att vanemässigt röka tobak. Om medarbetarna i AB Sverige mår bra, då går också AB Sverige bra.

En stor del av detta har vi det svenska snuset att tacka för. Genom att det erbjuds alternativ till rökning av cigaretter kan den som är beroende av nikotin använda mindre farliga alternativ. Snus är ingen hälsoprodukt; det ska sägas. Det är dock ett långt bättre alternativ än cigaretter. Därför är det viktigt att vi fortsätter ha tydlig information om relativ farlighet till dem som brukar tobaks- och nikotinprodukter, så att människor kan fatta informerade beslut om sitt bruk.

Herr talman! I olika länder gör man olika bedömningar av hur vägen mot ett rökfritt land ska se ut. Jag vill vara tydlig med att vi från Moderaternas sida kommer att fortsätta stå upp för det svenska snuset. Vi kommer att fortsätta bejaka de tobaksfria alternativ som sätts på marknaden. Vi står också bakom målet om ett rökfritt Sverige.

I detta arbete är det viktigt att vi säkerställer att barn och unga skyddas samt att konsumenter får tillräcklig och tydlig information. Därför ska det såklart vara olagligt att langa nikotinprodukter till omyndiga. Tillsynen behöver vara rättssäker och effektiv. Målet om ett rökfritt Sverige ska nås genom en skadereducerande politik.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 20 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Även jag fick googla vad upphettade tobaksvaror är. Heated tobacco products, HTP, är ett nytt sätt att använda tobak. I stället för att tobaken förbränns, som i traditionella cigaretter, värms den upp och bildar en nikotinhaltig ånga. Det finns alltid nya produkter som tobaksindustrin kan ta fram - industrin är väldigt duktig på det, måste jag säga.

För att leva upp till krav i EU-direktiv har regeringen nu lagt fram en proposition om ändringar i tobakslagen som innebär förbud mot karakteristisk smak på HTP. EU-kommissionen ställer också krav på hälsovarningar för denna produkt.

I propositionen står att förpackningar till upphettade tobaksvaror för rökning bör förses med hälsovarningar. Vi tycker att detta är lite vagt och svagt. Cancerfonden vill i stället att man försöker hitta någon typ av informationstext som kombineras med direkta hälsovarningar. Det ska inte spela någon roll om det är en produkt för rökning eller inte. Regeringen svarar att detta skulle vara att gå längre än EU-direktiven.

Vår utgångspunkt är att ingen människa ska bli nikotinberoende av någon produkt. Det tycker vi är viktigt. De som blir beroende av nikotin genom andra tobaksprodukter än cigaretter får kanske ett friskare liv, men de blir ändå beroende; det visar olika undersökningar. Vi lyssnar gärna på forskningen och väldigt lite på tobaksindustrin.

Vi anser att Sverige bör införa krav på information och hälsovarningar även på upphettade tobaksprodukter som inte är avsedda för rökning. Även om det undantag som har funnits tas bort när det gäller upphettade tobaksvaror för rökning menar ett antal remissinstanser att upphettade tobaksvaror ska förses med en varning.

Det pratas mycket om snus, och visst är det så att snus är betydligt mindre skadligt än tobaksrökning. Vi har fått ned rökningen, men vi har också jobbat med detta i många år.

Det intressanta är att tobaksindustrin ligger på. Jag vet inte hur många av er i kammaren som har blivit inbjudna till olika middagar, luncher och happenings med tobaksindustrin. Jag säger alltid nej till sådant. Jag tycker att man ska säga nej till sådana inbjudningar från tobaksindustrin eller alkoholindustrin om man sitter i riksdagen.

Det vita snuset är på uppgång bland ungdomar. Det är klart beroendeframkallande, och det är designat - med fiffiga smaker - för att nå ungdomar. Så här jobbar tobaksindustrin, herr talman. Vi anser att regeringen borde göra någonting åt detta för att förhindra att unga använder vitt snus och andra tobaksprodukter.

Vänsterpartiet vill också införa ett generellt exponeringsförbud för tobaksprodukter. Flera länder har redan gjort det. Det handlar inte om några udda länder utan om grannländer som Island, Norge och Finland. Island var först år 2001. Kanada, Irland, Storbritannien, Frankrike, Kroatien, Nya Zeeland och Australien är andra länder som har infört exponeringsförbud för tobak. I några av dessa länder är det betydligt fler som röker cigaretter än i Sverige, men unga röker mindre. Lagen underlättar för de personer som försöker sluta med tobak.

Vi anser att försäljning av tobaksprodukter ska vara dold och att produkterna inte borde få exponeras. Vi tycker att detta är viktigt just när det gäller det vita snuset, som alltså är på stark uppgång bland ungdomar - det är bara att titta på exempelvis CAN:s undersökningar.

Hjärt-Lungfonden, som har jobbat med dessa frågor länge, lyfte nyligen fram sin starka oro i en genomgång av läget för socialutskottet. Vi i Sverige går en lite annan väg än våra grannländer för att reglera nikotinprodukter. Detta tycker jag att SD och regeringen ska fundera på. Om man har en väldigt positiv attityd till snus innebär det förstås att problemen kan öka. Jag skulle vilja att regeringen och SD lyssnade mer på forskare och mindre på tobaksindustrin.

Jag yrkar bifall till reservation 3.


Anf. 21 Dan Hovskär (KD)

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag.

Kristdemokraternas mål är att minska skador kopplade till tobak och nikotin. Vi kan nå detta mål genom att lägga kraft på att de som i dag röker uppmanas att övergå till rökfria nikotinprodukter. Samtidigt är det viktigt att bedriva ett starkt förebyggande arbete så att unga varken börjar röka eller använda andra nikotinprodukter.

Regeringen har föreslagit ändringar i lagen om tobak och liknande produkter, och utskottet ställer sig bakom regeringens förslag.

Vi kristdemokrater stöttar förbudet mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak i lagen om tobak och liknande produkter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak.

Vidare gör regeringen bedömningen att förpackningar till sådana upphettade tobaksvaror som är en tobaksvara för rökning bör förses med hälsovarningar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bör få meddela föreskrifter om hur hälsovarningarna ska utformas.

Regeringen gör också bedömningen att det tillsynsansvar som kommunerna, länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten har i dag även bör omfatta de nya kraven. Folkhälsomyndigheten och kommunerna bör få ta ut avgifter för sin tillsyn. Nuvarande sekretessbestämmelser bör omfatta även Folkhälsomyndighetens och kommunernas tillsyn över de nya kraven.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj i år.

Jag ställer mig bakom utskottets ställningstagande i betänkandet.

Vad handlar då detta förslag om? Jo, regeringen har föreslagit att det ska ställas nya krav på upphettade tobaksvaror. Det handlar om att det ska införas ett förbud mot karakteristisk smak på upphettade tobaksvaror och att det ska vara möjligt att genom myndighetsföreskrifter reglera krav på informationstexter och hälsovarningar för dessa produkter.

Att vi nu föreslår ändringar i svensk lag beror på att det är nödvändigt för att implementera EU-kommissionens direktiv. Tidigare har det funnits undantag från vissa krav för upphettade tobaksvaror, och dessa undantag tas nu bort.

Vad är då bakgrunden till det här förslaget? Jo, i juni 2022 beslutade riksdagen att säga nej till förbud mot smaksättning av ecigaretter, men riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler. Anledningen var att regeringen nyligen gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar, och man ansåg att det behövdes ett fullgott kunskapsunderlag innan man fattade beslut om en hårdare reglering. Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till dåvarande regeringen om att se över frågan om att göra det straffbart att ge eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Herr talman! Kristdemokraterna välkomnade den nya lagen om hårdare reglering av nikotinprodukter och införandet av en åldersgräns för försäljning av nikotinprodukter för att begränsa tillgängligheten för barn och unga.

För att anpassa svensk rätt till det delegerade direktivet och för att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande har det inom Socialdepartementet tagits fram en promemoria med förslag om ett förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Genom förslagen i avsnitt 5.4 är tillkännagivandet därmed slutbehandlat.

Kristdemokraterna fortsätter att arbeta för att minska skadeverkningarna för barn och unga kopplat till tobak och nikotinprodukter.


Anf. 22 Ulrika Westerlund (MP)

Herr talman! Vi är många som har fått lära oss mycket om olika tobaksvaror som vi kanske inte kände till så mycket om innan, både i förberedelserna inför denna debatt och nu när vi lyssnar på varandra.

Miljöpartiet välkomnar också förslaget att upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak ska förbjudas i enlighet med det delegerade direktivet. Direktivet lämnar inget utrymme för medlemsstaterna att avstå från att införa smakbegränsningar för upphettade tobaksvaror, och förslaget är därför det enda rimliga. Som tidigare talare nämnt kommer dessa tobaksvaror att läggas till i uppräkningen i 2 kap. 1 § i lagen om tobak och liknande produkter.

Insatser som minskar risken att i synnerhet unga blir beroende av tobak eller nikotin är angelägna. Olika smaktillsatser är ett led i att skapa ett sådant beroende, och det är därför bra att dessa produkter inte längre ska få saluföras.

Miljöpartiet vill dock göra några tillägg och förändringar i det som nu föreslås.

Det finns i dag enligt EU:s regelverk krav på informationstexter och kombinerade hälsovarningar för förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipor. Tidigare har upphettade tobaksvaror varit undantagna, men nu föreslås att samma krav ska gälla för upphettade tobaksvaror i den mån de är för rökning.

Cancerfonden föreslog i sitt remissvar att kravet ska utvidgas till alla upphettade tobaksvaror. Även om det undantag som funnits nu tas bort vad gäller upphettade tobaksvaror för rökning menar de alltså att även upphettade tobaksvaror som är rökfria tobaksvaror bör ingå. Regeringen svarar kort att man anser att det saknas förutsättningar för detta.

Miljöpartiet anser att det ändå bör vara möjligt i Sverige, och om det inte är fallet anser vi att regeringen bör undersöka hur detta ska möjliggöras så att krav på information och hälsovarningar även på upphettade tobaksprodukter som inte är avsedda för rökning kan införas.

I detta sammanhang ska jag också nämna att Miljöpartiet anser att det är angeläget att regeringen generellt vidtar åtgärder som minskar tobaksanvändningen bland ungdomar. Det övergripande målet i ANDTS-strategin är att tillgången till tobaks- och nikotinprodukter ska minska. Men för närvarande ökar antalet produkter, och de är lätta att få tag på. Att regeringen också har valt att sänka skatten på snus rejält är minst sagt problematiskt. Miljöpartiet anser att det är en klar felprioritering som vi har svårt att förstå eftersom priset enligt forskningen är en viktig faktor när det gäller användning av tobaks- och nikotinprodukter. Miljöpartiet anser att regeringen snarast bör låta snabbutreda vad som krävs för att förhindra att minderåriga börjar använda tobaks- och nikotinprodukter och återkomma med ett sammansatt förslag.

Jag ansluter mig till Vänsterpartiet och yrkar bifall till reservation 3.


Anf. 23 Jakob Olofsgård (L)

Herr talman! Att vi i dag debatterar nya krav på upphettade tobaksvaror känns lite bakvänt, för förslaget kan snarare sammanfattas med att det handlar om att tobak ska smaka tobak, inte något annat. Man ska inte tro att det är något annat än just tobak när det gäller upphettade tobaksvaror. Den som använder en ecigarett ska veta att det är tobak.

I juni 2022 föreslog EU-kommissionen att ecigaretter med smaktillsatser ska förbjudas inom EU för att skydda fler från att börja med tobaksprodukter. Nu läggs förslaget fram här, och detta görs för att vi behöver skydda i synnerhet unga från att börja använda upphettade tobaksvaror. Detta är viktigt.

Skillnaden mellan mig som är mitt i livet och den som är ung är att jag har varit ung. Det gläder mig att välkomna en del av den unga generationen som nu kommer in på läktaren och ska ta del av ett mycket viktigt ämne. Det är nästan så att jag vill dröja lite tills alla har kommit på plats.

Jag kan dra ett minne från min egen ungdom. I högstadiet smygrökte jag. Ja, herr talman, jag kommer ut med detta. Jag tror att många gjorde det. Varför jag gjorde det var inget annat än att jag ville vara med i det coola gänget, såklart. Det smakade skit med cigaretter, och jag slutade sedan, men ändå gjorde jag detta i ett halvårs tid och fick komma hem och förklara rökdoften för mina föräldrar, som var strängt emot detta, förklara varför jag klantigt nog hade låtit bränna mig under hakan med en cigarett. Var kom det ifrån? Varför gjorde jag det här? Man är ung, man vill pröva och tänja gränser och allt vad frigörelse heter.

I dag lockar de smaktillsatser som vi vill förbjuda med det här förslaget när det gäller ecigaretter. Det ska smaka som tobak smakar och ingenting annat. Produkterna uppfattas som ofarliga eftersom man tänker att det inte är farligt att röka ecigg för att det inte smakar eller luktar tobak. Men forskning i dag visar tvärtom att nikotinprodukter ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och depression och kan orsaka permanenta skador på hjärnan.

EU-kommissionen strävar mot att uppnå en tobaksfri generation år 2040. Det är en bit kvar kan vi tänka, men det går snabbt dit. Det innebär att färre än 5 procent av befolkningen inom EU ska använda tobaks- eller nikotinprodukter. Detta vill EU uppnå till 2040, och hur ska vi komma dit om vi inte gör åtgärder? Det är vad vi gör här i riksdagen och som vi debatterar här i dag. Smaktillsatserna på ecigg ska inte få vara där. Det ska smaka tobak.

I dag uppger mer än hälften av de unga att de anser att den goda smaken är en anledning till att vilja testa en ny nikotinprodukt. Dessutom anser över 60 procent av de unga att det är lätt att få tag på både ecigaretter och vitt snus när man är minderårig. Även om strävan ska vara att unga människor inte ska få tillgång till dessa produkter är det faktiskt dagens verklighet att de får tillgång till dem på ett eller annat sätt.

Det är väldigt viktigt att lagförslag grundas i forskning, vilket detta gör. Studier visar att ungas användning av ecigaretter, enskilt eller i kombination med att röka vanlig cigg, ökar risken för diagnostiserad bronkit, lunginflammation och kronisk hosta. Dessutom kan en kombinerad användning av ecigaretter och cigaretter öka risken för att man utvecklar lungsjukdomar av olika slag.

Forskare vid Göteborgs universitet säger att en kombinerad användning ökar hälsoriskerna betydligt. Exempelvis kan smaksättningen i ecigaretter orsaka cellskador i munhåla och lungor samt öka risken för luftvägsinflammationer, något som orsakas genom e-cigaretter både med och utan nikotin av smaktillsatserna, som vi i dag förbjuder.

Kära unga på läktaren! Förr sa vi fimpa, och det går ju inte att göra med en ecigg, men jag säger ändå: Fimpa! Det här är inte bra.

Forskare menar att det inverkar på kärl och hjärta, att blodkärlen blir mer styva - be mig inte förklara hur, men de uttrycker det så - och att användning av ecigaretter är värre än traditionella cigaretter ur den här synpunkten.

Som liberal vill jag också flyga in klimatperspektivet på ecigaretter. 844 miljoner ecigaretter för engångsbruk slängs varje år. Som jämförelse motsvarar det sex Eiffeltorn.

Ecigaretter består av plast, miljöfarliga ämnen och spår av tungmetaller som ofta hamnar i hushållssoporna eller i naturen. Det skadar i sin tur djur, natur och miljö. Det är inte enbart behållarna i sig som skadar miljön utan även innehållet.

Herr talman! Att 56 procent av alla gymnasieelever i årskurs 2 har testat ecigaretter är mycket oroväckande. Sex av tio unga mellan 14 och 18 år uttrycker att nikotinprodukter verkar mindre farligt, vilket är en trolig anledning till att man testar upphettade tobaksvaror, såsom ecigaretter. Studier visar vidare att ungdomar som använder ecigaretter är benägna att också testa på det som jag själv gjorde där i högstadiet - den vanliga cigaretten, som är oerhört hälsofarlig.

En tydlig men enkel åtgärd är, som vi gör i dag, att förbjuda smaktillsatser i upphettade tobaksvaror. Därigenom når vi förhoppningsvis EU:s mål om en tobaksfri generation.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2024-04-03
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 4, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:54.
 2. Illegal handel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2809 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3.
  • Reservation 1 (SD)
 3. Alternativ formulering av bestämmelse

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2808 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 1.
  • Reservation 2 (V, MP)
 4. Information och hälsovarningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2808 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 2.
  • Reservation 3 (V, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920014
  SD63009
  M60008
  C21003
  V02103
  KD15004
  MP01404
  L14002
  -1001
  Totalt26635048
  Ledamöternas röster
 5. Konsekvenser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2809 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 4 (SD)
 6. Folkhälsoeffekter

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2023/24:2809 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 1.
  • Reservation 5 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S920014
  SD06309
  M60008
  C21003
  V21003
  KD14005
  MP14004
  L14002
  -1001
  Totalt23763049
  Ledamöternas röster