Förarbevis för vattenskoter

Betänkande 2020/21:TU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 juni 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Krav på förarbevis för vattenskoter (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet på förarbevis börjar gälla den 1 maj 2022. Regler för utbildare och utfärdare av förarbevis börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen välkomnar reglerna men anser att de är för snävt utformade och inte tar hänsyn till teknikutvecklingen. Vidare är det enligt riksdagen viktigt att man drar nytta av de organisationer och företag som i dag bedriver utbildning för förarintyg för fritidsbåt. Därför riktade riksdagen tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den bör

 • införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon utan att lagen ytterligare fördröjs
 • se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis
 • se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis.

Tillkännagivandena har sin grund i förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon. Tillkännagivanden till regeringen om att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att dels utbilda och examinera för förarbevis, dels utfärda förarbevis. Bifall till motionsförslag om ovanstående. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-03
Justering: 2021-06-08
Trycklov: 2021-06-08
Reservationer: 9
Betänkande 2020/21:TU12

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-06-03

Krav på förarbevis för vattenskoter (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet på förarbevis föreslås börja gälla den 1 maj 2022. Regler för utbildare och utfärdare av förarbevis ska börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottet välkomnar reglerna men anser att de är för snävt utformade och inte tar hänsyn till teknikutvecklingen. Vidare är det enligt utskottet viktigt att man drar nytta av de organisationer och företag som i dag bedriver utbildning för förarintyg för fritidsbåt. Därför föreslår utskottet tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den bör

 • införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon utan att lagen ytterligare fördröjs
 • se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis
 • se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis.

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-06-14
Debatt i kammaren: 2021-06-15
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:TU12, Förarbevis för vattenskoter

Debatt om förslag 2020/21:TU12

Webb-tv: Förarbevis för vattenskoter

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Jens Holm (V)

Förarbevis för vattenskoter

Fru talman! "Äntligen!" skulle jag vilja utbrista. Äntligen lägger regeringen fram ett krav på förarbevis, körkort, för att få köra vattenskoter. Hur vi har hanterat dessa farkoster, vattenskotrar, i Sverige är en ganska lång och stundtals tragisk historia.

Redan i början av 1990-talet fick vi ett generellt förbud mot vattenskotrar formulerat i vattenskoterförordningen från 1993. Där var vattenskotrar förbjudna förutom i allmänna farleder och på andra utpekade områden. Men så fick vi inte ha det för EU, som ansåg att det var en begränsning av den fria rörligheten. Det slutade med en dom i EU-domstolen 2009, och ända sedan dess har vi haft en lång diskussion i Sverige om hur vi ska kunna få ordning på sjön och hur vi ska kunna reglera dessa farkoster som kallas för vattenskotrar.

Vi i Vänsterpartiet har länge varit tydliga. Vi tycker att det ursprungliga förbudet var bra. Om vi inte kan använda oss av det har vi länge drivit att det ska finnas körkortskrav för vattenskotrar, och det ska också finnas en tydlig åldersgräns.

Det behövs, för vattenskotrarna är farkoster med en motorkapacitet jämförbar med en normalstor bil. De har flera hundra hästkrafter och en topphastighet på över 100 kilometer i timmen. De är också grundgående, så de kan framföras nästan överallt. Det är ett stort problem eftersom man kan köra väldigt nära stränder med dem, där till exempel badande barn, kanotister, sjöfåglar och många andra vill vara.

Dessvärre är framförande av vattenskotrar förenat med många olyckor. Varje sommar får vi nya förfärliga rapporter från sjöpolisen och andra om hemska olyckor som till och med kan sluta med dödsfall, invalidisering etcetera.

Vi måste alltså få en bättre ordning på sjön, och det är nu väldigt välkommet att regeringen föreslår ett krav på förarbevis för att ha vattenskoter.

Fru talman! Jag sa "äntligen". Men när man tittar lite noggrannare på förslaget från regeringen ser man att det inte träder i kraft i sommar. Det är helt i strid med det förslag som regeringen lade fram för bara ett halvår sedan. I den promemoria som kallats just Förarbevis för vattenskoter, som regeringen lade fram den 7 december 2020, förutskickades att ett krav på förarbevis skulle träda i kraft nu i sommar. Så blir inte fallet. Körkortskravet träder i kraft först nästa sommar. Det innebär att vi kommer att få ännu en sommar med stora risker för fortsatta olyckor och olägenheter orsakade av framföring av vattenskoter.

Jag kan inte annat än hålla regeringen ansvarig för denna saktfärdighet. Jag förstår inte varför det ska ta så lång tid för regeringen att agera. Det här är en fråga som har utretts och föreslagits flera gånger om. Det finns tillkännagivanden från riksdagen där vi vädjar till regeringen att lägga fram krav på förarbevis för vattenskoter. Havs- och vattenmyndigheten har också föreslagit det. I interna dokument och promemorior från regeringen sedan många år tillbaka finns det också förslag om körkort för vattenskoter. Jag har också från 2013 och framåt föreslagit detta i flera interpellationsdebatter i riksdagens kammare och i skriftliga frågor.

Jag förstår alltså inte varför det inte kan träda i kraft i sommar, varför vi måste vänta ännu en sommar. Regeringen föreslog detta i december. Då pågick pandemin; redan då visste regeringen att det pågick en pandemi. Ändå sa man att detta skulle träda i kraft till sommaren 2021. Nu blir det alltså inte så. Det blir ett underbetyg för regeringen i denna fråga.

Fru talman! Jag förstår inte heller varför regeringen inte passar på att höja åldersgränsen för att köra vattenskoter. För två år sedan trädde regeringens åldersgräns, 15 år, i kraft. Man ska vara 15 år för att framföra ett fordon med flera hundra hästkrafter och med en topphastighet på över 100 kilometer i timmen. Vi skulle förstås aldrig tillåta detta på land. Man skulle inte få köra en motorcykel med motsvarande hastighet och motorstyrka om man är 15 år. Men på sjön får man tydligen göra det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Vänsterpartiet har därför lagt fram ett konkret förslag i betänkandet om att passa på att införa en åldersgräns på 18 år för att få köra vattenskoter. Den åldersgränsen kan träda i kraft redan nu i sommar. Jag yrkar bifall till reservation nummer 8, som handlar om just detta.

Fru talman! Jag vill dra riksdagens uppmärksamhet till två viktiga tillkännagivanden, förslag till beslut, som en majoritet i riksdagen har föreslagit och som Vänsterpartiet förstås står bakom. Det första rör hur själva utbildningsverksamheten för förarbevisen ska utföras. Vi anser att vi förstås ska dra nytta av båtlivets befintliga utbildningsorganisationer. Redan i dag kan man gå en utbildning för att ta förarintyg eller kustskepparexamen för vanliga båtar och fartyg. Det sköts på ett alldeles utmärkt sätt genom olika organisationer med koppling till sjöfart, båtar och annat.

Vi tycker inte att vi behöver uppfinna hjulet igen och ta fram en ny utbildningsorganisation för just förarbevis för vattenskotrar. Låt oss dra nytta av båtlivets befintliga utbildningsorganisationer. Just ett sådant förslag hoppas jag att vi kommer att fatta beslut om när vi röstar om det här betänkandet. Det finns en majoritet som är för det, och det är något som vi i Vänsterpartiet bland annat har lyft fram.

Fru talman! Det finns ett andra tillkännagivande som jag vill uppmärksamma riksdagen och kammaren på. Här debatterar vi förarbevis för vattenskotrar. Men när man tittar lite närmare på frågan är det inte helt enkelt att definiera exakt vad en vattenskoter är. Utvecklingen går ganska fort. Det som här och i dag definieras som en vattenskoter kanske inte är det i morgon eller nästa år. I grunden behöver vi ett krav på förarbevis för alla snabbgående fordon som kan framföras till sjöss. Det är vi också överens om i betänkandet.

Vi vill ha en teknikneutral definition för snabbgående fordon till sjöss, och vi vill att de ska omfattas av krav på körkort. Exakt vilken hastighet det ska gälla kan regeringen få återkomma med. Vi i Vänsterpartiet tycker att gränsen ska dras någonstans vid 20-25 knop, med andra ord motsvarande ungefär 50-60 kilometer i timmen. Vi tycker också att det är viktigt att det förslaget ska läggas fram utan fördröjning av det krav på förarbevis för vattenskoter som vi nu debatterar.

Låt oss ta ett bredare grepp och se till att alla snabbgående vattenfordon omfattas av krav på körkort. På så sätt kan vi få bättre ordning och reda på sjön. På så sätt kommer liv att sparas. På så sätt kommer vi också att värna djurlivet och det marina livet. Det hotas nämligen av att vattenskotrar kör i områden där bland annat sjöfåglar häckar.

Fru talman! Det är bra att det här äntligen kommer. Men det borde ha gått mycket fortare.


Anf. 2 Johan Büser (S)

Fru talman! Nu är sommaren här. Med den väntar förhoppningsvis ledighet och fler möjligheter att vara utomhus i vårt vackra land. Kanske blir det i skogen, i stan, på stranden eller till sjöss - vem vet?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

På sommaren är vi många som uppskattar närheten till våra vatten. Ett inslag som på senare år diskuterats mycket och framför allt på sommaren är just användningen av vattenskotrar. De används allt som oftast för nöjeskörning, inte sällan i närheten av våra hamnar och badplatser. Men tyvärr har vi på senare år också fått se en hel del otäcka olyckor där förarna emellanåt visar sig ha bristande båtlivserfarenhet. Om vattenskotern körs på ett olämpligt sätt kan även såväl skyddade kustområden som djurlivet - till exempel fåglar, häckning och annat - ta skada.

För att såväl öka sjösäkerheten och se färre olyckor som undvika att vattenskotrarna blir ett störande moment har ett förslag om förarbevis för vattenskoter diskuterats under en tid. Det är många som har motionerat om det på olika nivåer, alltifrån C-G Haglund i Socialdemokraterna hemma i Göteborg till mina göteborgska riksdagskollegor Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson och en rad andra motionärer som representerar olika partier här i kammaren.

För kännedom har riksdagen dessutom sedan tidigare riktat ett tillkännagivande om just de frågor som vi debatterar i dag. Och den lag som nu presenteras av regeringen är väl avvägd, nödvändig och klok.

Fru talman! Syftet med det lagförslag om förarbevis för vattenskoter som nu ligger på bordet för riksdagen att hantera är som sagt att säkerställa att vattenskotrar används på ett miljövänligt och säkert sätt.

Bestämmelsen om förarbevis, kontroll och straffbestämmelser föreslås träda i kraft den 1 maj 2022. Bestämmelserna om tillstånd för utbildare, utbildningens innehåll och utfärdande av förarbevis föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2021. På så vis genomförs lagen i två steg. Under ett år från ikraftträdandet av kravet på förarbevis ska personer som redan har bland annat förarintyg för fritidsbåt kunna få ett förarbevis för vattenskotrar utan att behöva genomgå utbildning. Det är tanken.

Jag kan nämna något mer om vad lagen innehåller. Föraren måste, som vi redan har hört, ha fyllt 15 år och ha genomgått en utbildning för förarbevis med godkänt resultat. Utbildningen ska innehålla både teoretiska och praktiska inslag. Fokus under utbildningen ska förstås ligga på både säkerhetsfrågor och hänsyn till miljö och naturliv. Om någon kör vattenskoter utan förarbevis ska böter kunna aktualiseras. Undantag från kravet ska kunna gälla statliga myndigheter, och det ska av uppenbara skäl kunna omfatta räddningstjänsten.

För att få bedriva utbildningen ska tillstånd krävas. Det ska också utövas viss tillsyn över verksamheten. Tillstånd för att bedriva utbildningen ska få beviljas juridiska personer som har förutsättningar för att klara av detta. Vi socialdemokrater anser till exempel att det är rimligt att överlåta uppgiften till sådana aktörer som NFB, Nämnden för båtlivsutbildning, som har nämnts här.

Vi ser gärna att dessa är med och tar det här ansvaret. Ideella föreningar kan, som vi vet, utgöra juridiska personer. Uppfyller de kraven som ställs kommer de att kunna få tillstånd att bedriva utbildning för vattenskoter för förarbevis.

Det kommer också att införas ett förarbevisregister. Efter genomgången utbildning ska den som kör skotern ha med sig både sitt förarbevis och en giltig identitetshandling. Enligt förslaget är det Transportstyrelsen som kommer att utfärda förarbevisen. Vi tycker att det är en rimlig ordning, även sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Det är också viktigt att nämna att lagen ska omfatta samtliga vattenskotrar, oavsett om de drivs med elmotor eller förbränningsmotor. Regeringen har alltså valt att anpassa definitionen av vattenskoter på ett sådant sätt att båda dessa typer av motorer omfattas. Detta är naturligtvis viktigt. Det är också någonting som har framförts här i kammaren av andra partier, som kommer att debattera den här frågan vidare senare.

Vi noterar att det i dagens debatt och utifrån betänkandet kommer önskemål om att vidga lagen ytterligare, så att även snabbgående fritidsbåtar omfattas av lagstiftningen. Men då vill jag påpeka att det finns en del skillnader mellan vattenskotrar och snabbgående motorbåtar. Bland annat är ofta tillgången till de här motorbåtarna lite mer begränsad. Det skiljer sig också lite hur man brukar använda dem. Det är oftast mer erfarna förare som kör de snabbgående motorbåtarna. Man ska också komma ihåg att båtar faktiskt ibland används till livsnödvändiga dagliga lösningar, som den dagliga transportlösningen så att säga, för transport till allt från bostad till skola och sjukvård. I dagsläget anser vi från Socialdemokraternas sida att det inte finns tillräckliga skäl att införa behörighetskrav för andra snabbgående fritidsbåtar än vattenskotrar.

Fru talman! Att införa lagen om förarbevis för vattenskoter är det som sagt många som har efterfrågat. Vi ser det som viktigt att lagen nu införs så snabbt som möjligt. Självklart kommer det att finnas anledning att utvärdera den lite längre fram. Redan i december i år kommer till exempel Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen att utvärdera den sedan tidigare införda åldersgränsen om 15 år, som vi hörde föregående talare, ledamoten Jens Holm, tala om.

Med anledning av den nämnda åldersgränsen, som infördes 2019, och detta förslag om förarbevis, som så småningom kommer att klubbas, får det tillkännagivande som riksdagen tidigare riktat mot regeringen anses vara slutbehandlat. Jag vill härmed inför kommande debatt avsluta med att yrka bifall till reservation 2 om lagens omfattning, reservation 3 om utbildningsverksamhet samt reservation 4 om utfärdare av förarbevis, enligt motiveringar i detta anförande. Samtliga reservationer som jag nämnde och som jag har yrkat bifall till är gemensamma för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I övrigt vill jag yrka bifall till förslaget gällande resterande del av trafikutskottets betänkande TU12 Förarbevis för vattenskoter. Det känns gott att lagen förhoppningsvis kommer på plats så snart som möjligt. Med det sagt vill jag passa på att önska alla ledamöter och alla som lyssnar på debatten en riktigt skön och härlig sommar.

(Applåder)

I detta anförande instämde Teres Lindberg och Jasenko Omanovic (båda S).


Anf. 3 Jens Holm (V)

Fru talman! I min hand har jag en promemoria från regeringen. Den är daterad den 7 december 2020 och heter Förarbevis för vattenskoter. I denna promemoria föreslår regeringen precis samma sak som vi debatterar nu, nämligen att det ska vara ett krav på förarbevis för att köra vattenskoter och att det här ska träda i kraft den 15 juli 2021. Det var en promemoria, inte en proposition. Sedan har regeringen även tagit fram en proposition. Innehållet är nästan identiskt, men med en stor skillnad. Enligt propositionen ska detta inte träda i kraft den 15 juli 2021, det vill säga denna sommar, utan först nästa sommar, 2022, som Johan Büser redogjort för.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Jag skulle vilja fråga Johan Büser: Vad var det som hände mellan den 7 december och våren 2021? Varför kunde ni inte lägga fram ett förslag som träder i kraft nu i sommar?

Jag har en andra fråga. Vi vet alla att vattenskotrar har en motorkapacitet stor som en bils, 200-300 hästkrafter, och att de kan gå i över 100 kilometer i timmen. Enligt förslag från den socialdemokratiska regeringen har en åldersgräns på 15 år införts för dessa fordon. Anser Johan Büser att 15 år är en rimlig åldersgräns för ett fordon på 300 hästkrafter som kan framföras i en hastighet av 130 kilometer i timmen?


Anf. 4 Johan Büser (S)

Fru talman! Jag tackar ledamoten Holm för frågan. Precis som jag sa i talarstolen är vi väldigt glada över att nu kunna presentera den här lagstiftningen. Som alltid är inte det svåra att tala om vad som ska göras. Det svåra och viktiga är att faktiskt göra det, att få saker och ting gjorda. Vill man få på plats lagstiftning som är klokt avvägd, bra och rimlig måste remissinstanser komma med sina synpunkter. Vi har eventuella kommande utbildningsanordnare som får vara med och tycka till. Självklart är det så att det ibland tar tid att få fram en lagstiftning. Det vet ledamoten Holm också.

Jag är stolt över den lagstiftning vi har. Jag tycker att det är klokt och väl avvägt att vi inför den i två delar. Vi börjar med att få på plats utbildningen. De stegen införs redan i år. Nästa år får vi förarbeviset, så att man kan börja utbilda på plats. Det är också rimligt att man får tid att ställa om och förbereda sig på detta, eftersom det är en ny situation, då ett förarbevis tidigare har saknats.

År 2019 införde vi åldersgränsen på 15 år. Tidigare fanns inte den. Vi har lyssnat på vad riksdagen har sagt i de tillkännagivanden som har gjorts. Socialdemokraterna tycker att det är rimligt. Vi tycker att regeringen har gjort ett bra jobb med förslag till lagstiftning. Åldersgränsen på 15 år är som sagt införd relativt nyligen, 2019. Den ska utvärderas av Transportstyrelsen, och utvärderingen ska presenteras den 1 december. Ungefär så tänker vi.


Anf. 5 Jens Holm (V)

Fru talman! Jag förstår fortfarande inte detta. I december lägger man fram ett förslag om att kravet på förarbevis ska träda i kraft till sommaren 2021. Människor tänker: Äntligen får vi lite ordning och reda på sjön! Sedan blir det inte så. Varför?

Jag tolkar Johan Büsers svar som att Johan Büser och Socialdemokraterna tycker att 15 år är en väl avvägd åldersgräns för ett fordon som kan framföras i 130 kilometer i timmen. Jag undrar: I vilket annat sammanhang skulle vi tillåta det? När man nu lägger fram det här förslaget förstår jag inte varför man inte också passar på att höja åldersgränsen, så att vi får samma åldersgräns på sjön som på land, nämligen 18 år.


Anf. 6 Johan Büser (S)

Fru talman! Det är ett stort steg vi tar, eftersom det inte fanns någon reglering tidigare. Vi införde en åldersgräns på 15 år 2019. Nu kommer denna lagstiftning, som vi genomför i flera steg i år och under nästa år. Det kommer att bli en viktig förändring som bidrar till ökad sjösäkerhet och mer hänsyn till hamnar, badplatser och vårt djurliv, vilket både jag och ledamoten Holm brinner för.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Frågan om ålder kommer att behöva utvärderas. Vi kommer att få en rapport om det från Transportstyrelsen den 1 december i år. Då är vi förstås beredda att ta nya tag. Det kan gälla definitioner såväl som åldersgränser och annat. Om man behöver ta nya steg är vi förstås beredda att göra det. Men i det förslag vi har här i dag är det 15 år som gäller. Det blir ett förarbevis. Utbildningsanordnarna kan börja planera för detta. Nästa år får vi en fullständig lagstiftning på plats. Det ser jag fram emot. Jag tycker att det är bra och viktigt att de här stegen har tagits för en säkrare miljö till sjöss.


Anf. 7 Maria Stockhaus (M)

Fru talman! I dag när vi ska diskutera regleringar kring vattenskotrar är regering och opposition faktiskt helt överens om problembilden. Vattenskotrar är snabba farkoster på vatten som ofta körs av människor som inte har någon större vana vid sjön och som saknar utbildning. De går att köra in på grunt vatten, det vill säga i områden där oskyddade människor simmar och leker. Förutom att de är ett irritationsmoment finns det risk för svåra olyckor, och det finns statistik på att sådana tyvärr har inträffat.

Normalt sett är vi moderater inte de största pådrivarna för nya regleringar, och särskilt inte när det gäller båtliv. Det är med tanke på att just båtliv innebär stor frihet för människor och möjlighet att komma ut i naturen. Men när det gäller vattenskotrarna kan vi inte blunda för de problem som finns.

Vi har i dag en oreglerad situation på svenska vatten. De som kör vattenskotrar behöver veta hur man uppför sig på sjön. I dag kan de köra hur fort som helst utan någon utbildning alls. Nu går vi tyvärr mot en sommar till utan några krav på dem som kör vattenskoter. Det innebär att vi har människor därute som kör omkring på våra badstränder bland badande och lekande barn utan något som helst vett om hur man uppför sig på sjön.

Vi behöver en ny lagstiftning. Vi hade egentligen behövt att den var på plats redan till den här sommaren. Men vi är överens om att ny lagstiftning behövs. Regeringen lyckades se problembilden och sedan fullständigt bortse från remissinstanser och deras påpekanden om brister i de förslag den lägger fram. Lagstiftningen som regeringen föreslår riskerar att vara inaktuell innan den ens träder i kraft och riskerar att inte lösa de problem vi ser på svenska vatten.

Det finns redan i dag en väl utvecklad utbildningsverksamhet när det gäller svenskar som frivilligt tar förarintyg för båttrafik. Det hade kunnat vara en väldigt bra grund att stå på. Privata aktörer har också visat intresse inför möjligheten att kunna utbilda för det nya förarbeviset.

Det finns med andra ord en mycket god tradition att bygga vidare på och ge uppdrag med krav på de nya skärpta obligatoriska förarintygen. En lösning byggd på den organisation för förarintyg som redan finns hade dessutom kunnat sjösättas redan i år.

Vi vill gärna se en modern lagstiftning som löser de faktiska problemen på svenska vatten. Den behöver vara teknikneutral, och det är rimligt att man kopplar lagstiftningen till hastighet. Det är där problemen ligger. Människor kör för fort utan att ha koll på reglerna på sjön. Det finns en stor risk att lagstiftningen inte får önskat resultat. Därför har vi moderater krävt att man ska göra en utvärdering ganska snabbt efter att den är införd för att säkerställa att man kommer åt de problem vi ser.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Den lag som regeringen föreslår bygger på längd och teknik. I propositionen står att med "vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter och som har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på skrovet snarare än i farkosten".

Det finns ganska många synpunkter man kan ha på denna väldigt snäva definition. Vattenskoterbranschen säger för det första att det kommer att komma vattenskotrar som är längre än fyra meter. Man kan också tänka sig att det börjar säljas särskilda förlängningsdelar som sätts på en befintlig vattenskoter så att den blir över fyra meter. Då kan den köras utan förarbevis.

För det andra kommer många vattenskotrar som är på väg ut på marknaden att drivas av el. De eldrivna vattenskotrarna kommer att ha propeller, enligt vad branschen säger, och inte vattenjet. Det innebär att lagstiftningen inte heller gäller dem.

För det tredje kommer alla andra vattenfordon att kunna köras oreglerat i hög hastighet och var som helst.

Det är fortfarande så att den här lagstiftningen riskerar att bli ett slag i luften, eller man kanske ska säga ett slag i vattnet, utan att få någon större effekt. Vad borde man då föreslå i stället?

En majoritet i utskottet är överens om att det är viktigt att den är teknikneutral och att man kopplar lagstiftningen till hastighet och inte till utformningen av själva fordonet.

Det är viktigt att människor som ger sig ut på sjön vet hur man beter sig och vilka regler som gäller. Ska man köra i hög hastighet ute på sjön är det viktigt att man har ett förarbevis där man har fått bevisa att man vet vad som krävs. Då kan man hantera risker, och man vet var man får köra.

Sammanfattningsvis riskerar lagstiftningen att vara otillräcklig och omodern redan när den träder i kraft den 1 juli 2022. Hade regeringen gjort sitt jobb ordentligt kunde vi ha haft en enig riksdag som löst ett stort problem och kanske minskat olyckorna redan i år. Det finns rimligen inga ideologiska spänningar i detta eller frågor där vi för den delen inte är överens. Regeringen har genom slarv och oförmåga lyckats skapa en konflikt i en fråga där vi egentligen är överens. Det är faktiskt ganska sorgligt.

Det är glädjande att vi i det parlamentariska arbetet i utskottet har majoritet för att göra förändringar i lagstiftningen så att den kan bli mer effektiv. Det föreslås hela tre tillkännagivanden till regeringen i detta betänkande. Det innebär att vi bara har en reservation att yrka bifall till, och det är reservation nummer 6.


Anf. 8 Jimmy Ståhl (SD)

Fru talman! År 2015 gav riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att det behövde införas förarbevis och åldersgräns för framförande av vattenskoter. Det var 2015, fru talman. Smaka på den! I dag är det 2021. Det har tagit sex år för regeringen att ta fram detta lagförslag. Visst kan man ha respekt för att det ska utredas. Det ska inte bli fel när man inför nya lagar och regler. Men det roliga - eller rättare sagt det tragiska - är att på det lagförslag som regeringen har lagt fram har det getts nya tillkännagivanden, då förslaget från regeringen enligt trafikutskottet inte höll måttet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Vi vill till exempel att man ska införa ett teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart. Vi sverigedemokrater anser till exempel att 35 knop hade varit en bra hastighet. Det är en hastighet som motsvarar ungefär 65 kilometer i timmen. Det bör gälla alla farkoster.

Det andra är att man inom befintlig utbildning ska kunna fortsätta utbildningen så att man inte, som tidigare talare har sagt, uppfinner hjulet en gång till, utan att det går väldigt fort.

Fru talman! Sjösäkerheten är mycket viktig, och det har den alltid varit. Under pandemin har vi dessutom sett att det blivit ett enormt tryck på försäljningen av båtar och andra flytetyg. Det är inte konstigt att det har blivit mer populärt att köpa en båt och vistas i skärgården eller längre ut till havs. Då det inte längre går att resa utomlands har väldigt många valt att köpa en båt och semestra på hemmaplan.

Den som går i båtköpartankar och har läst på vet att det är väldigt svårt att få tag i en båtplats i vissa delar av landet. Där kan man få vänta i upp till tio år eller mer för en båtplats.

Den som har gjort sin läxa och vet att det är svårt att få en båtplats men ändå vill ha ett vattengående fordon kan välja att köpa en mindre båt eller en vattenskoter som man med släp kan köra ned i vattnet via en ramp. Senare när man är färdig för dagen kan man lasta på den på släpet och köra hem den igen då det inte finns båtplatser.

Utskottet reagerade redan 2015 på att sjösäkerheten behövde ses över och att olyckor med just vattenskotrar var överrepresenterade. Varje sommar sker otäcka olyckor med snabbgående båtar och vattenskotrar. Att framföra en snabbgående båt eller en vattenskoter kan inte liknas vid vägtrafik. Det lurar väldigt många faror i vattnet: grund, grynnor och märken som är utplacerade. De med sjövana kan lätt navigera sig förbi dessa hinder, men för dem som inte har sjövana kan olyckan vara ett faktum.

Utskottet har valt att innefatta snabbgående flytetyg och inte bara vattenskotrar i detta lagförslag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har motsatt sig detta. De hävdar att konstruktionen är annorlunda. Här får jag ge Socialdemokraterna och Miljöpartiet rätt. Ja, en båt är en båt, och en vattenskoter är en vattenskoter. Men när man preciserar hur en vattenskoter ser ut i lagtext kommer tillverkarna - och de har redan möjliggjort det - enkelt att kunna modifiera vattenskotern så att den liknar en båt. I dag finns det dessutom båtar med vattenjet som inte är mycket större än en vattenskoter, och dessa kan framföras i hiskeliga hastigheter.

Fru talman! Sedan ska vi inte glömma att de som framför snabbgående båtar inte är speciellt skyddade. Om man kör på ett grund i hög fart blir det tvärstopp. Man kan lätt slå ihjäl sig. Vi är absolut inte emot vare sig snabba båtar eller vattenskotrar. Självklart ska man få köra fort. Man ska kunna åka vattenskidor, hoppa på vågor eller bara transportera sig fram snabbt. Men det ska ske med kunskap och omdöme.

Fru talman! Vi yrkar bifall till reservation 7 och i övrigt till utskottets förslag i betänkandet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

(Applåder)

I detta anförande instämde Patrik Jönsson och Thomas Morell (båda SD).


Anf. 9 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Det har länge funnits en irritation bland traditionella båtturister och badande avseende vattenskotrar som framförs i hög hastighet nära andra båtar eller personer som badar. Det är därför positivt att det nu kommer en reglering som syftar till att få dem som framför dessa fordon att uppträda på ett mer korrekt och säkert sätt.

Samtidigt väljer regeringen lösningar som inte stämmer överens med den tradition som finns inom sjöfarten. KD står därför bakom utskottets tre förslag till tillkännagivanden avseende ett teknikneutralt obligatoriskt förarbevis, att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis samt att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis.

Fru talman! Samtidigt som vi nu ser över lagen avseende förarbevis för vattenskoter ska vi vara medvetna om att det finns allt fler båtar som är konstruerade på ett sådant sätt att de kan framföras med en väldigt hög fart. Vi har därför pekat på behovet av en mer generell översyn av behovet av förarbevis när det gäller båtar som går i förhållandevis höga hastigheter.

Vi anser inte att obligatoriska praktiska moment ska ingå i utbildningen för det nya förarbeviset för vattenskoter. Ett skäl till detta är att de praktiska momenten i regel inte utgör ett problem. Tvärtom verkar dessa personer ofta ha god kunskap om hur man kör själva fordonet. Man brister dock i sjövett och respekt för övriga personer som befinner sig i eller på vattnet. Ett annat skäl att avstå från praktiska utbildningsmoment är att det är kraftigt kostnadsdrivande. Samtidigt bidrar det troligtvis inte till något substantiellt i själva utbildningen.

Fru talman! Vi står bakom de tillkännagivanden som föreslås i betänkandet. Vi står även bakom våra egna reservationer, men för tids vinning yrkar vi bifall enbart till reservation nummer 9.


Anf. 10 Emma Berginger (MP)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet - reservationerna 2, 3 och 4. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Vattenskoterkörningen har kontinuerligt ökat över tid. Och det har varit ett växande problem som jag tror att de som badar och de som bor vid sjöar och vattendrag har uppmärksammat, inte minst vid kusten.

Det kan såklart vara spännande att köra ett snabbt fordon på vatten, där man till synes inte har några begränsningar. Men det får också en rad negativa effekter och konsekvenser. Det handlar inte minst om risken för allvarliga olyckor och om störningar av miljö och naturliv och djurliv. Det handlar som sagt också om de störningar som människor upplever - människor som badar eller som bor vid vatten eller som transporterar sig på vatten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Hittills har det inte funnits något krav på förarbevis eller utbildning för att få köra vattenskoter, trots att det är ett fordon som kan komma upp i riktigt höga hastigheter, över 100 kilometer i timmen. Det enda som krävs är att föraren ska ha fyllt 15 år. Därför har regeringen nu lagt fram en proposition om en ny lag om förarbevis för vattenskoter. Det är väldigt positivt.

Kraven för förarbevis är att föraren ska ha fyllt 15 år, precis som tidigare, och ska ha genomgått en utbildning med både teoretiska och praktiska moment med ett godkänt resultat. Undantag från detta krav skulle möjligtvis finnas till exempel inom statliga myndigheters verksamhet och i räddningstjänsten. Men i övrigt skulle förarbeviset gälla. Det skulle också kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till exempelvis sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik eller om innehavaren har brutit mot sjövägsreglerna eller framfört en vattenskoter i vissa områden där det inte är tillåtet. Det finns alltså en sanktionsmöjlighet när man har ett förarbevis.

Som jag sa: Vattenskoterkörningen har ökat. Det finns inte några säkra uppgifter om hur många vattenskotrar som finns, men man beräknar att antalet uppgår till runt 12 000. Det är alltså inte så konstigt att problemen med vattenskoterkörningen uppfattas som omfattande.

Redan i dag omfattas en vattenskoterförare av vissa lagar, till exempel sjölagen, fartygssäkerhetslagen och sjötrafikförordningen. De reglerar hur trafik till sjöss ska bedrivas rent generellt. Men jag misstänker att den 16åring - eller 23-åring, 35-åring eller 45-åring - som sätter sig på en vattenskoter för första gången och ska testa att köra lite på semestern inte fullt ut vet vad lagstiftningarna innebär och vad det innebär i form av ansvar och gott sjömanskap. Därför är kravet på utbildning och förarbevis väldigt välkommet. Det kommer att leda till bättre kunskaper hos de personer som kör vattenskoter.

Utbildningen ska bedrivas med särskilt fokus på säkerhet och med hänsyn till miljö och naturliv. Samtidigt vill jag säga att vi från Miljöpartiets sida inte är främmande för att vidta ytterligare åtgärder om det skulle krävas för att få ett förändrat beteende hos dem som kör vattenskoter. Vi tycker nämligen att det är väldigt viktigt att man beaktar trafiksäkerhet, miljö och naturliv när det gäller alla transportformer.

Med anledning av de diskussioner som har varit här tidigare kan jag konstatera att vi från Miljöpartiets sida gärna hade sett att man hade infört detta så snart som möjligt. Nu har man gjort en avvägning från regeringens sida. Man har valt att just de delar som rör utbildningen, utbildare, utbildningsinnehåll och utfärdande av förarbevis ska träda i kraft den 1 juli 2021 och att de bestämmelser som gäller just förarbeviset ska träda i kraft den 1 maj 2022. Det blir alltså ett successivt införande av lagstiftningen.

Jag ser också fram emot att följa den utvärdering som baserar sig på ett regeringsuppdrag till Transportstyrelsen, där man ska utvärdera just åldersgränsen på 15 år. Detta ska komma den 1 december 2021.

Med anledning av detta har jag yrkat bifall till utskottets förslag om att införa lagstiftningen, men jag har också yrkat bifall till de tre reservationer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lagt fram. Jag är också tydlig med att jag är öppen för skärpningar av lagen om det skulle behövas framöver.


Anf. 11 Jimmy Ståhl (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Fru talman! Det kom ett tillkännagivande 2015 om förarbevis för vattenskoter, men det kommer att ta sex år, kanske sju eller åtta år, innan det blir verklighet.

Jag har faktiskt ett eget förarbevis, som jag tog för att jag kunde och för att jag har ett intresse för sjöfart. Jag ville få lite djupare kunskaper om hur man agerar på sjön. Jag äger ingen båt, men jag vill ha kunskapen.

Tidigare har det egentligen inte funnits krav på förarbevis, utan det har funnits en möjlighet för personer att lära sig mer om sjölivet. Man har inte haft någon nytta av förarbeviset, förutom kunskapen. Förarbeviset har, rent praktiskt, inte gällt någonting.

Fru talman! Jag tänkte fråga ledamoten varför man motsätter sig förarbevis för snabbgående båtar. Utskottet har kommit på att även snabbgående båtar bör inkluderas i förarbeviset. I dag finns vattenjetbåtar som gör samma hiskeliga hastigheter. För att ta förarbeviset får du lära dig väjningsplikt, vem som har företräde, vad det är för skillnad på motorbåt och segelbåt i farlederna, hur du ska agera, vilka faror som finns och att planera din rutt innan färd. Det är sällan det på en vattenskoter eller på de snabba båtarna finns en plotter där djupen syns och så vidare.

Fru talman! Varför vill regeringspartierna inte införa förarbevis för snabbgående fordon?


Anf. 12 Emma Berginger (MP)

Fru talman! Det tar, som bekant, tid för lagstiftandets kvarnar att mala. Jag är den första att säga att jag i många fall önskar att de kunde mala lite snabbare. Men just därför är jag glad över att vi i dag är framme vid att fatta beslut om en lagstiftning som gäller förarbevis för vattenskotrar.

Precis som det har redogjorts för tidigare, bland annat av min socialdemokratiske kollega Johan Büser, finns vissa skillnader mellan vattenskotrar och andra typer av fritidsbåtar och båtar. Även om det finns båtar som kör riktigt snabbt - ledamoten Jimmy Ståhl nämnde vattenjetbåtar - har man i detta läge valt att inrikta sig på vattenskotrarna, som är populära för nöjeskörning, framför allt bland människor som annars inte har en relation till båtliv eller vatten som många som har en något större, riktig, båt har.

Egentligen finns ingenting som hindrar att man går vidare och tittar på en ytterligare utökning av förarbevis, men i det här läget har man valt att gå fram med en lagstiftning som omfattar just förarbevis för vattenskotrar. Jag skulle tro att det är en något större process om man ska titta på ett mer generellt förarbevis som gäller flera typer av båtar. Som jag har nämnt tidigare tycker jag att man kan överväga den typen av åtgärder i de fall där de behövs. Det handlar om att säkerställa att det råder säkerhet på sjön och att ta hänsyn till djurliv och natur. I nuläget är jag glad att vi har ett förslag till lagstiftning om förarbevis.


Anf. 13 Jimmy Ståhl (SD)

Fru talman! Att införa förarbevis för snabbgående båtar hade varit enkelt. Förarbevis är inte något nytt, utan de har funnits länge. Det hade varit lätt att föra in krav på förarbevis för snabbgående båtar i lagstiftningen.

Jag är glad över att regeringen har kommit till skott med en proposition. Under pandemin har vi sett att regeringen kan vara snabb med att lägga fram lagförslag. Man behöver inte dra förslagen i långbänk. Vi vet att det är möjligt att snabbare införa lagstiftning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

Jag är fortfarande förvånad över att man inte har inkluderat snabbgående fartyg. Problemet i dag är att i och med att det saknas båtplatser blir det mer och mer vanligt att köpa små snabbgående båtar och även vattenskotrar som man sätter på släp och använder för dagsutflykter. Många av dem som är sjövana bor i skärgården med sina fartyg och båtar, och de har inte de hiskeligt snabba båtarna och vattenjetskotrarna som man far runt med till vardags. Till exempel 35 knop motsvarar 65 kilometer i timmen. Jens Holm anförde tidigare hastigheter uppåt 100-130 kilometer i timmen. Det är monstruösa motorer på just vattenjetbåtar och även på vanliga båtar.

Du är inte skyddad i en båt. Det finns ofta inte säkerhetsbälten, krockkuddar med mera. Därför är du grymt utsatt i en båt. Får du tvärstopp och åker in i ratten krossar du magen, njurar och så vidare. Jag önskar att dessa frågor hade tagits med.


Anf. 14 Emma Berginger (MP)

Fru talman! Jag kan förstå den oro som ledamoten Jimmy Ståhl känner inför snabbgående farkoster på vatten och de risker som finns för den som framför ett sådant fordon. Men jag skulle också vilja påpeka de risker som de innebär för medtrafikanter på sjön, badande och simmande personer, barn och ungdomar, djurliv och natur. De störs också av framförandet av sådana farkoster.

Vi kan konstatera att i det här läget har regeringen valt att gå fram med en lagstiftning som rör förarbevis för vattenskoter. Det har varit ett särskilt problem med förare av vattenskotrar, och många som framför den typen av fordon är ovana vid att befinna sig på sjön. Då har man valt att gå fram med en lagstiftning som rör det området.

Men samtidigt är jag inte främmande för att i framtiden gå vidare med förarbevis för ytterligare typer av fordon som förs fram på sjön, i den mån det behövs för trafiksäkerheten, för respekten för djur- och naturliv och för miljön.

I detta läge är jag glad att vi har kommit fram till en lagstiftning som innebär att det införs ett förarbevis för vattenskoter och att det kommer att införas en utbildning för dem som ska föra fram en vattenskoter på sjön. Fokus ska vara på trafiksäkerhet och hänsyn till djur- och naturliv. Det är något som vi ska vara tacksamma för eftersom det har varit ett omfattande problem. Förhoppningsvis får det goda effekter. Men jag är inte främmande för att gå fram med ytterligare åtgärder om så skulle krävas.


Anf. 15 Mikael Larsson (C)

Fru talman! Intresset för vattenskotrar och mindre båtar har ökat stort de senaste åren. Att ha båt och vattenskoter har blivit en aktiv folkrörelse. Just med vattenskotrar genomförs även flera arrangemang och tävlingar runt om i landet.

Nu när denna typ av farkost blivit så populär måste man också kunna hantera den med förstånd och respekt.

För flera år sedan riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att införa förarbevis för vattenskotrar, vilket Centerpartiet välkomnade. På så sätt kan utbildning om säkerhet, miljö med mera bli mer känd bland dem som far fram på dessa farkoster.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förarbevis för vattenskoter

I den proposition som regeringen har lämnat till riksdagen har man utrett förarbevis för vattenskotrar. I betänkandet som vi nu debatterar har en majoritet av riksdagens partier också fått med att det förarbevis som ska införas ska vara teknikneutralt. Det är viktigt att koppla förarbeviset till flera olika typer av farkost, men det är också oerhört viktigt att man kopplar det till hastigheten.

Centerpartiet står därför bakom de tillkännagivanden till regeringen som föreslås i betänkandet. Vi tycker att det är viktigt att de utbildningsinstanser som utbildar i dag ska få fortsätta göra detta.

Vi vill dock peka på det viktiga i att det är just hastigheten som vi ska ha stort fokus på. En liten plastbåt eller eka som far fram i väldigt låga hastigheter ska man självklart inte behöva ha ett förarbevis för.

Detta är en bransch där teknikutvecklingen går väldigt fort, och nya farkoster kommer hela tiden. Därför är det bra att betänkandet har vidgats och även innefattar snabba båtar och vattenskotrar av flera olika modeller.

Detta handlar i grunden om säkerhet till sjöss, både för personer som framför fordonet och för personer som åker med men också för personer runt om i andra fordon och längs vägen, till exempel på badstränder.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara meddela att Centerpartiet står bakom de tillkännagivanden som föreslås i betänkandet.


Anf. 16 Helena Gellerman (L)

Fru talman! I dag debatterar vi betänkandet TU12 Förarbevis för vattenskoter. Jag ställer mig bakom utskottets förslag och även mitt särskilda yttrande, som pekar på att Liberalerna helst hade sett att den nya lagen började gälla redan i sommar. Men nu är vi där vi är, och därför ställer vi oss bakom den här lagen så att den kommer på plats så snart som möjligt och inte fördröjs ytterligare.

Vattenskotrar har en viktig funktion att fylla vid myndighetsutövning av olika slag och som arbetsredskap längs kusterna. Vattenskotrar är ett bra komplement till mindre båtar, bland annat för att man med dem kan komma åt mindre tillgängliga delar av kusterna.

Majoriteten av dagens vattenskotrar används dock till nöjesåkning, dessutom nära land där många andra människor befinner sig. Vi ser också allt yngre förare av vattenskotrarna. Vi har på senare år sett en ökning av antalet vattenskoterolyckor tillsammans med att lagar som gäller miljöhänsyn inte har respekterats. Kustbevakningen konstaterar också att många förare kör vattenskoter på ett sätt som visar att de har dålig båtlivserfarenhet.

Fru talman! År 2015 tillkännagav vi i riksdagen för regeringen att vi ville se ett förarbevis och en åldersgräns för att köra vattenskoter. Det skulle dröja ända till 2019 innan regeringen införde en åldersgräns på 15 år. Under tiden har som sagt antalet vattenskotrar ökat dramatiskt. Det finns i dag 12 000 vattenskotrar i Sverige. Samtidigt beräknas cirka 75 000 personer köra vattenskoter.

Då regeringen inte hörsammade hela tillkännagivandet från 2015 motionerade jag i höstas om att ett förarbevis snarast skulle införas så att utbildning skulle kunna genomföras under våren och kravet på förarbevis införas till sommaren 2021.

En av anledningarna till att jag motionerade var att vi hade en väldigt tragisk olycka i min hemkommun förra sommaren som skakade om hela samhället. De här förarbevisen behövs verkligen.

Förarbevis för vattenskoter

Det är bra att det nu ligger en proposition på riksdagens bord. Avsikten med propositionen är att säkerställa att den som framför en vattenskoter har tillräcklig kompetens för att göra det på ett sjösäkert och miljövänligt sätt. Utöver att förstå hur en vattenskoter beter sig i olika situationer ska man känna till de delar i sjölagen, fartygssäkerhetslagen och sjötrafikförordningen som gäller för vattenskoter.

Liberalerna anser som jag sa att det är viktigt att lagen börjar gälla snarast, och därför ställer vi oss bakom det förslag som ligger på riksdagens bord i dag.

Jag anser dock att förslaget hade kunnat göras mer teknikneutralt. Förslaget begränsas till vattenskotrar under fyra meter som drivs av ett vattenjetaggregat. Denna definition riskerar att bli förlegad redan innan den införs om ett år. Enligt branschen utvecklar man nu vattenskotrar på över fyra meter.

Vi hörde också tidigare talare ta upp detta att man lätt kan förlänga sin vattenskoter med några decimeter med något tillbehör, varvid lagen inte gäller.

I övergången till elmotorer finns det koncept som kombinerar elmotorn med propellrar. Då är fordonet inte en vattenskoter enligt den här lagen.

Jag anser att förslaget inte är tillräckligt teknikneutralt, och jag har ställt mig bakom det föreslagna tillkännagivandet om att det ska införas ett förarbevis som är kopplat till hastighet för vissa farkoster. Jag hoppas att regeringen kan ta tag i detta snarast.

I dag finns det som sagt cirka 75 000 förare av vattenskotrar. Ska vi hinna utbilda dem till nästa sommar är det viktigt att vi utnyttjar de organisationer som redan finns etablerade, till exempel Nämnden för båtlivsutbildning, som har lång erfarenhet. Vi anser att dessa organisationer efter utfärdat utbildningstillstånd för vattenskoter ska kunna utbilda, examinera och även utfärda förarbevis. Genom att samma organisation genomför hela processen kan en hög effektivitet erhållas.

Regeringen bör i stället för att utpeka en myndighet för utfärdande av förarbevis utse en myndighet som ska utföra tillsyn av de utbildande organisationer som kan utfärda förarbevis. På det sättet belastas inte våra myndigheter i lika hög grad, och vi har en möjlighet att till sommaren 2022 hinna utfärda förarbevis till alla som nu vill utbilda sig.

Med detta som bakgrund ställer jag mig bakom förslagen till tillkännagivanden om att externa utbildningsaktörer ska få möjlighet att utbilda, examinera och även utfärda förarbevis.

Dessa förslag till tillkännagivanden har funnit en majoritet i trafikutskottet, och det tycker jag är väldigt positivt. Det är min förhoppning att det inte ska gå ytterligare sex år innan regeringen uppdaterar lagen som läggs fram i dag. Då kan vi täppa igen de tekniska kryphål som lagen ger upphov till och underlätta hela processen för att de som vill ska kunna erhålla ett förarbevis på ett smidigt sätt.

Överläggningen var härmed avslutad.

Förarbevis för vattenskoter

(Beslut skulle fattas den 16 juni.)

Järnvägsfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-06-16
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 4, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om förarbevis för vattenskoter.
  2. lag om ändring i kustbevakningslagen (2019:32).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:190 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

  2020/21:925 av Roland Utbult (KD),

  2020/21:1839 av Isak From m.fl. (S),

  2020/21:2152 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S),

  2020/21:2452 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

  2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 12,

  2020/21:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

  2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 4.
  • Reservation 1 (KD)
 2. Lagens omfattning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 1,

  2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 1 och

  2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 1.
  • Reservation 2 (S, MP)
 3. Utbildningsverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

  2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del,

  2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2 i denna del och

  2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.
  • Reservation 3 (S, MP)
 4. Utfärdare av förarbevis

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

  2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 2 i denna del och

  2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 2 i denna del och

  avslår motion

  2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.
  • Reservation 4 (S, MP)
  • Reservation 5 (V)
 5. Övriga frågor

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 3,

  2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 3,

  2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 3 och

  2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1-3.
  • Reservation 6 (M)
  • Reservation 7 (SD)
  • Reservation 8 (V)
  • Reservation 9 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD001052
  C50026
  V00423
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0011
  Totalt271118293
  Ledamöternas röster