Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Betänkande 2021/22:FiU44

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 februari 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ja till ekonomisk kompensation för höga elpriser (FiU44)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig ekonomisk kompensation för hushåll som förbrukar mycket el, till följd av vinterns höga elpriser. Kompensationen kommer att betalas ut under 2022 och gälla elförbrukning under perioden december 2021 till och med februari 2022.

Regeringen har även föreslagit ytterligare åtgärder med anledning av att smittspridningen av sjukdomen covid-19 fortfarande har en betydande påverkan på samhället i stort. Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens förslag, med vissa ändringar.

Anståndstiden för inbetalning av skatt för företag ska förlängas. Riksdagen beslutade efter förslag från finansutskottet att anståndstiden bör utökas till 36 månader istället för 24 månader, som regeringen föreslagit. Lagändringarna börjar gälla den 7 mars 2022.

Den karenstid på 24 månader som i dagsläget finns för stöd vid korttidsarbete tas tillfälligt bort. Det innebär att arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan få stöd på nytt, förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2022 och slutar gälla den 1 januari 2024.

Besluten om ändringar i statens budget för 2022 innebär att de anvisade medlen ökar med 10,3 miljarder kronor. Ökningen består i huvudsak av kompensation för höga elpriser (7,5 miljarder kronor), utökat evenemangsstöd (1,75 miljarder kronor) och stöd till idrott och civilsamhälle (0,4 miljarder kronor).

Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att omställningsstödet bör ses över för att utformas mer träffsäkert för mötesarrangörer och besöksnäringen, till exempel hotellbranschen. Även andra stöd bör ses över i samma syfte. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att relevanta stöd når ut till de här aktörerna.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen punkt 1. I övrigt bifall till propositionen. Bifall till utskottets förslag om ändring i lag om att ändra anståndstiden för inbetalning av skatt från 24 månader till 36 månader. Bifall till initiativ om tillkännagivande om utformningen av stöd till olika branscher. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-02-21
Justering: 2022-02-22
Trycklov: 2022-02-22
Betänkande 2021/22:FiU44

Alla beredningar i utskottet

2022-02-15, 2022-02-17, 2022-02-21

Ja till ekonomisk kompensation för höga elpriser (FiU44)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tillfällig ekonomisk kompensation för hushåll som förbrukar mycket el, till följd av vinterns höga elpriser. Kompensationen kommer att betalas ut under 2022 och gälla elförbrukning under perioden december 2021 till och med februari 2022.

Regeringen har även föreslagit ytterligare åtgärder med anledning av att smittspridningen av sjukdomen covid-19 fortfarande har en betydande påverkan på samhället i stort. Finansutskottet föreslår med vissa ändringar att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Anståndstiden för inbetalning av skatt för företag ska förlängas. Finansutskottet anser att anståndstiden bör utökas till 36 månader istället för 24 månader, som regeringen föreslagit. Utskottet föreslår därför genom ett utskottsinitiativ att anståndstiden utökas till 36 månader. Lagändringarna ska börja gälla den 7 mars 2022.

Den karenstid på 24 månader som i dagsläget finns för stöd vid korttidsarbete tas tillfälligt bort. Det innebär att arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan få stöd på nytt, förutsatt att övriga krav är uppfyllda. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2022 och sluta gälla den 1 januari 2024.

Förslagen om ändringar i statens budget för 2022 innebär att de anvisade medlen ökar med 10,3 miljarder kronor. Ökningen består i huvudsak av kompensation för höga elpriser (7,5 miljarder kronor), utökat evenemangsstöd (1,75 miljarder kronor) och stöd till idrott och civilsamhälle (0,4 miljarder kronor).

Finansutskottet föreslår slutligen att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att omställningsstödet bör ses över för att utformas mer träffsäkert för mötesarrangörer och besöksnäringen, till exempel hotellbranschen. Även andra stöd bör ses över i samma syfte. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att relevanta stöd når ut till de här aktörerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-02-23
Debatt i kammaren: 2022-02-24

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Åsa Westlund (S)

Fru talman! I dag ska vi behandla årets tredje ändringsbudget, och det mesta pekar på att den mest allvarliga fasen av coronapandemin är avslutad. Men morgonens besked om Rysslands invasion av Ukraina visar hur snabbt allt kan ändras. Vi står förstås helt bakom statsministerns kraftfullaste fördömande av Rysslands agerande. Och vi kastas nu återigen in i en period av stor osäkerhet och mänskligt lidande, som Ryssland bär det fulla ansvaret för.

Rysslands invasion innebär också stor ekonomisk osäkerhet; börserna runt om i världen faller, och oljepriset har stigit till nivåer som vi inte har sett sedan 2014. Vi har under vintern sett hur det säkerhetspolitiska läget lett till höga elpriser för svenska hushåll, och vi har all anledning att tro att Sverige fortsatt kommer att påverkas ekonomiskt. Självklart kommer både regeringen och riksdagen att följa situationen noga för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

Men i dag är det alltså regeringens förslag till extra ändringsbudget 3 som vi beslutar om. Den innehåller viktiga åtgärder för att stötta och skapa trygghet för berörda sektorer när pandemirestriktionerna avvecklas samt en kompensation till hushåll som drabbats av höga elpriser. Det är åtgärder om totalt 10 ½ miljard kronor.

Vi har dragit betydelsefulla lärdomar av finanskrisen vad gäller vikten av att inte dra undan krisstöden för snabbt. Så trots att pandemirestriktionerna håller på att avvecklas tar vi i dag beslut om viktiga åtgärder för att fortsätta stötta berörda branscher och ge idrott och civilsamhälle bättre förutsättningar att ta igen verksamhet och engagemang som förlorats under krisen.

För att underlätta för företag som har drabbats av pandemin slopas tillfälligt karenstiden för det ordinarie korttidsstödet. Tiden för anstånd med skatter som beviljats under pandemin förlängs efter utskottets justering till 36 månader. I dag tar vi också beslut om ett förlängt och förstärkt evenemangsstöd till en beräknad kostnad av 1,75 miljarder kronor. Idrotten och civilsamhället tillförs totalt 430 miljoner kronor för att återaktivera barn och unga samt mildra pandemins konsekvenser för utsatta grupper. I förslaget ligger också ett tillfälligt ökat stöd till regionala flygplatser på 100 miljoner kronor.

Fru talman! Extra ändringsbudgetens största post är dock en elpriskompensation på 7,5 miljarder kronor som används för att lätta den ekonomiska bördan för de hushåll som har drabbats av extremt höga elpriser i vinter. Den viktigaste orsaken bakom den elkris som har drabbat hela Europa är att Ryssland strypt tillgången till naturgas, vilket kraftigt drivit upp priserna på el. I dag beslutar vi därför om en kompensation till de hushåll som har drabbats hårt av de rekordhöga elpriserna. Stödet innebär i korthet en kompensation med upp till 2 000 kronor per månad - totalt 6 000 kronor. Den högsta summan går till dem som förbrukar över 2 000 kilowattimmar per månad, vilket motsvarar förbrukningen för en normalstor villa med eluppvärmning.

Målet är att lätta på den ekonomiska bördan för alla som bor i hus, småhus, radhus och större lägenheter och som sett sina kostnader öka dramatiskt de senaste månaderna. Kompensationen kommer att nå hela 2 miljoner hushåll i Sverige. Stödet är inte perfekt, men det är genomförbart och innebär att pengarna kan komma ut till hushållen redan i mars eller i april. Stödet är också utformat för att vara så träffsäkert som möjligt, där de som har högre förbrukning ges en högre kompensation. Samtidigt finns det ett tak på 2 000 kilowattimmar per månad för att se till att pengarna verkligen träffar dem som behöver pengarna mest i denna situation.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Det alternativa förslag som Moderaterna med flera presenterade i denna process hade inte varit genomförbart. Men om det hade varit genomförbart hade den normalstora eluppvärmda villan fått totalt 1 750 kronor i stöd. Med vårt förslag får de 6 000 kronor. Det beror givetvis på att deras förslag saknade tak, alltså att både företag och konsumenter med mycket hög elförbrukning skulle ha fått orimligt mycket pengar. Har man mycket stora fastigheter har man nästan alltid en ekonomisk buffert att själv stå för den typen av kostnader.

Fru talman! Jag vill ändå betona att elpriskompensationen är en tillfällig stödåtgärd i en akut situation. För att verkligen kunna säkerställa rimliga elpriser för svenska hushåll och företag måste vi öka elproduktionen både på kort och på lång sikt men också använda elen på ett smart sätt. Regeringen presenterade i början av februari en nationell elektrifieringsstrategi för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Elektrifieringen är avgörande för att vi ska nå klimatmålen och ta ytterligare steg på vägen att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Fru talman! Coronapandemin har varit en stor påfrestning för vårt land. Regeringen har från dag ett varit noga med att pengar inte ska stå i vägen för att rädda liv och hälsa samt få åtgärder på plats för att mildra konsekvenserna för svenska jobb och företag. Stöden togs fram i snabb takt och har inte alltid fungerat från start utan har behövt justeras kontinuerligt i nära samarbete mellan regering och riksdag. Hanteringen hade inte varit möjlig utan ett konstruktivt samarbete mellan partierna i utskottet, och jag tackar för detta samarbete. Jag hoppas också att detta samarbete kan bestå i den allvarliga situation som vi nu befinner oss i.

Vi är förstås inte heller helt nöjda med stöden. Vi behöver fortsätta att utvärdera och justera i stöden, inte minst för att stå rustade inför kommande kriser.

Gällande utskottsmajoritetens förslag till tillkännagivande om mer träffsäkra stöd för bland annat besöksnäringen finns det ingen meningsskiljaktighet. Vi vill samma sak. Stöden behöver fortsatt förbättras. I bakgrunden till tillkännagivandet som föreslogs lyfts ett antal frågor fram som vi tillsammans i utskottet och regeringen har tittat noga på, och de har varit aktuella under hela pandemin. Men ingen har lyckats presentera en genomförbar lösning på dessa problem. Tillkännagivandet innehåller inte heller några konkreta och genomförbara förslag, och därför ser vi inte riktigt vad det skulle tillföra att utskottet föreslår ett sådant tillkännagivande till regeringen. Om det däremot finns konkreta och genomförbara förslag är vi fortsatt villiga och intresserade av att titta vidare på dem.

Fru talman! Rysslands invasion av Ukraina gör att den ekonomiska situationen nu är högst osäker.

Fram tills nu har vi sett att svensk ekonomi återhämtar sig starkt efter pandemin. Genom att lära från tidigare kriser har vi sett till att inte dra tillbaka stöden för snabbt, och vi har också sett tydliga indikationer på att den strategin har varit framgångsrik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Pandemistöden har hjälpt livskraftiga svenska företag att överbrygga krisen. Bnp är nu tillbaka på den nivå regeringen förutspådde före pandemin. Vi har historiskt låga tal för varsel och konkurser. Arbetslösheten har också sjunkit.

Fru talman! Även före Rysslands invasion stod vi inför en rad utmaningar i pandemins spår, inte minst inom välfärden. Barn och unga har förlorat mycket undervisningstid och undervisningskvalitet, och många patienter har inte fått den vård de behöver under pandemin.

Oavsett vilka utmaningar det handlar om - de här men också dem som vi kan behöva möta med anledning av det aktuella läget - är jag och mitt parti övertygade om att vi möter dem bäst tillsammans. Det gäller oavsett om det handlar om välfärdens utmaningar eller om säkerhetspolitiska sådana. Jag hoppas på fortsatt gott samarbete med andra partier.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 2 Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Vi ska diskutera en viktig ändringsbudget i dag. Men det är ändå någonting mycket viktigare och allvarligare som har hänt.

Vi vaknade upp i morse till beskedet och den sorgliga nyheten att flyglarmen ljuder i Kiev och att bombningen av europeiska länder har inletts. Ryssland har startat krig i Europa. Soldater har dött, och människor har skadats. Barn och föräldrar flyr nu för att söka skydd.

Det här är en tragedi för Ukraina, fru talman, men det är också en tragedi för hela Europa. I dag tänker vi på det ukrainska folket och står på deras sida. Vi i Sverige bör göra allt vi kan för att stötta Ukraina och det ukrainska folket i denna svåra stund.

Som fru ordföranden var inne på här tidigare kommer det här naturligtvis att få följdverkningar för svensk ekonomi, men jag lämnar det åt sidan just nu.

Fru talman! Den här vintern har väldigt många människor kämpat med sin hushållsekonomi. Skyhöga elräkningar och höga drivmedelspriser har gröpt ur hushållens plånböcker.

Jag pratade med Christer Lindeblad i Skåne för några månader sedan. Ni kanske har läst intervjuer med honom i till exempel Expressen. Han berättade för mig att han använde halva sin pension i december för att kunna betala elräkningen. Christer är dessvärre inte ensam. Många hushåll har haft det tufft och har det just nu tufft när det gäller att klara de höga priserna.

Det är ingen slump, fru talman, att elpriserna har hamnat där de har hamnat. Det har inte bara skett av sig självt. Det finns många orsaker, men en viktig orsak är politiskt fattade beslut i Sverige men också i andra delar av Europa. Om man lägger ned fyra fullt fungerande kärnkraftsreaktorer blir priserna högre. Jag ska inte göra en energipolitisk debatt av detta, men jag kan bara konstatera att det inte är någon slump.

Moderaterna presenterade i december ett förslag om att underlätta för hushållen och göra det lite lättare i den här svåra tiden, som många andra EU-länder hade gjort. Vi föreslog att man skulle lyfta bort elskatten och slopa den under två månader. Det är fullt möjligt att göra så framåt, men det lyssnade inte regeringen på. Sanningen är att när jag presenterade förslaget i december var regeringen väldigt kritisk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Sedan gick det några dagar och veckor, och regeringen började inse att det nog skulle finnas en majoritet för att kompensera hushållen. Bra att regeringen såg det! Så presenterade regeringen sitt förslag till elkompensation, och jag måste säga att jag inte är jätteimponerad av konstruktionen. I grund och botten är det bra att hushållen kompenseras, men det riksdagen nu fattar beslut om väcker rätt många frågor. Tyvärr fick inte Moderaterna stöd för sitt förslag, utan ganska snart, för några veckor sedan, ställde sig också Sverigedemokraterna bakom regeringens förslag.

I grund och botten har jag ändå några frågor till Socialdemokraterna. Varför ska 3 miljoner hushåll inte kompenseras över huvud taget när i princip alla hushåll har drabbats? Varför ska en pensionär i en lägenhet med mycket små marginaler inte få en enda krona i kompensation när regeringens ministrar som bor i villor får ganska bra betalt? Jag tycker att det är orimligt. Det är därför jag i grund och botten inte tycker att den här vägen var den bästa vägen att gå.

Men nu är vi där vi är, och riksdagen fattar detta beslut i dag. Jag är ändå glad för att Moderaterna var pådrivande för att se att vanligt folk från norr till söder kämpar och har en tuff situation just nu både med elpriserna och, som jag sa tidigare, med drivmedelspriserna.

Jag ska också säga någonting kort om övriga delar av budgeten. Jag vill nämna två saker. I dag knyter vi ihop säcken vad gäller kultur- och evenemangsstöd. Vi hoppas alla här inne att det här ska bli den sista pandemibudgeten. Det kommer säkert upp fler krisbudgetar, men vi hoppas att det blir den sista pandemibudgeten.

Vi ger detta stöd för att vi ser att det finns många småföretagare som kämpar och har kämpat länge i de här sektorerna. Nu får de det stöd som de så väl behöver. Jag är glad för att alla riksdagens partier ställer sig bakom detta.

Jag är också glad för att vi har kunnat enas i finansutskottet om att se till att företag nu kan få ytterligare anstånd med att betala in skatten. Många är nu hårt belånade, särskilt i de mest drabbade branscherna. Å ena sidan, fru talman, har många företag gått fantastiskt bra under pandemin - faktiskt bättre än någonsin. Å andra sidan har många, exempelvis i hotell- och besöksnäringen, kämpat stenhårt. De har gått på knäna och fälgarna under lång tid, och de är högt belånade. Det minsta vi kan göra tillsammans är att underlätta för dem genom att skjuta fram anståndstiden. Jag är väldigt glad att vi gör det.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 3 David Perez (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att säga att också vi från Sverigedemokraterna kraftigt fördömer de ryska aggressioner som vi nu ser mot Ukraina. Det är inte minst en kränkning av Ukrainas suveränitet och den internationella folkrätten. Vi hoppas att man från europeiskt håll kommer att kunna enas om kraftiga sanktioner mot Ryssland för dessa kränkningar så att det kommer att kännas.

När det gäller ärendet i dag vill jag börja med att säga att Sverigedemokraterna yrkar bifall till utskottets förslag även om vi anser att det finns utrymme för förbättring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Det förslag som vi debatterar är troligtvis en av de sista stödåtgärderna till följd av den kraftiga pandemi som har försatt vårt land och vår världsdel i en kris under två års tid. Det här är stöd som i allra högsta grad behövs för att hjälpa alla företag och föreningar som haft det mycket svårt under pandemin. Det är glädjande att vi i utskottet kunnat enats om att förlänga anståndstiden ytterligare. Förhoppningsvis kommer det att kunna leda till att fler företag undviker att hamna på obestånd och i konkurs.

Det förslag som läggs fram innebär att anståndstiden förlängs med 36 månader i stället för 24 månader, som regeringens förslag grundar sig på. Denna förlängning är inte bara rätt utan också nödvändig, då många företagare och branscher på mycket kort tid tvingats stänga ned sin verksamhet för att minska smittspridningen i samhället. Vi hoppas att denna utökning kommer att kunna göra skillnad för alla småföretag med mycket små och tuffa marginaler.

Gällande det extra tillskott som föreslås riktas till Skatteverket är det glädjande att regeringen agerar och flyttar ansvaret för uppföljningen och utbetalandet av korttidsstöd från Tillväxtverket till Skatteverket. Det har snart gått ett år sedan SVT:s Uppdrag granskning uppmärksammade oss på myndighetens bristfälliga tillsyn, och tråkigt nog är det först nu regeringen valt att agera i frågan. Det man kan konstatera är att det var naivt av regeringen att lägga ansvaret för korttidsstödet, eller permitteringsstödet som det ibland kallas, på en myndighet som saknade både erfarenhet och resurser för att ta sig an uppdraget och som dessutom tvingades massrekrytera för att klara av uppgiften.

Vidare välkomnar Sverigedemokraterna stödåtgärder till både kultur och idrott, men även evenemangsstödet som finns med i förslaget. Dessa branscher har länge varit utan stödåtgärder, och de utgör en viktig del av fritidslivet som många är i desperat behov av att få uppleva igen. Inte minst har de en betydande roll för att främja folkhälsan runt om i landet.

Det finns även andra sektorer som varit utan stöd, och utskottet riktar därför en stark uppmaning till regeringen att skyndsamt återkomma med stödåtgärder för bland annat hotell, turism- och evenemangsbranscherna - viktiga sektorer som på sikt kommer att kunna bidra till att fler kommer i arbete.

Fru talman! Det har varit en tuff vinter för många hushåll. Det höga priset på el har fått stora konsekvenser för många familjer och utsatta. På löpsedlarna har vi kunnat läsa om ensamstående föräldrar och pensionärer som tvingats frysa för att de inte haft råd med elräkningen. Vissa har till och med tvingats ta lån för att betala sina elräkningar.

Det är glädjande att regeringen nu går vidare med förslaget att kompensera hushåll med hög elförbrukning. Hushållen behöver denna kompensation, men från vår sida hade vi hellre sett att förslaget utformats på ett sätt som skulle ha kommit alla hushåll till del och inte bara de hushåll som haft en hög förbrukning. Förslaget gör inte heller någon skillnad på vilket prisområde du tillhör, samtidigt som vi kunnat se att elpriset i norr har varit mycket lägre än det i söder.

För dem som dessutom haft en förbrukning som legat strax under kriteriet för att tilldelas maxbeloppet har effekten i stället blivit att dessa ökat sin förbrukning enbart i syfte att få ta del av maxbeloppet. Förslaget gjorde att det lönade sig att konsumera mer, och regeringen ger inte en enda krona till alla de hushåll som konsumerat mindre än 700 kilowattimmar per månad. Man kan ställa sig frågan om det är rättvist.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Från vår sida hade vi gärna sett att regeringen varit proaktiv inför höstens kommande prisökning. Sverigedemokraterna var tidigt ute med att föreslå en sänkning av skatten på energi för södra Sverige, som haft störst prisökning. Vi hade hoppats att förslaget från Moderaterna skulle vinna gehör på något sätt men inser att det enklaste sättet är att gå vidare med regeringens förslag.

Fortsättningsvis behöver Sverige en stabil elproduktion, även när det inte blåser. Det är dags att bygga ut kärnkraften för att tillfredsställa framtidens behov om vi på riktigt ska kunna ställa om fordonsflottan och undvika bidrag som plåster på såren för en ansvarslös energipolitik.

Avslutningsvis, fru talman, välkomnar vi stödet som riktas till landets regionala flygplatser, som spelat en väldigt viktig roll inte minst under pandemin. Våra regionala flygplatser är en viktig del av svensk infrastruktur som i dag utför flera viktiga insatser - ambulanstransport, sjöräddning, fjällräddning och brandspaning är bara några exempel. Det är inte mer än rimligt att även dessa får stöd för att fortsättningsvis kunna genomföra och säkerställa alla dessa viktiga uppdrag.

(Applåder)


Anf. 4 Martin Ådahl (C)

Fru talman! Som så många andra i den här kammaren hade jag önskat att vi stod här i slutet av en kris, att vi i dag med debatten om denna extra ändringsbudget satte slutpunkten för en drygt två år lång pandemikris. Men tyvärr är det inte så. Knappt har pandemikrisen släppt greppet om vår ekonomi förrän tankarna i dag går till de familjer som nu hukar i sina hem runt om i Ukraina, till de ukrainska medborgare som just nu samlar sitt yttersta mod för att försvara sin demokrati.

EU och västvärlden måste svara, och kommer att svara, med de mest kraftfulla ekonomiska sanktioner vi besitter, som slår mot allt det som Putins genomkorrupta regim är beroende av - hans och hans hejdukars banker, hans och hans hejdukars korrupta penningflöden, hans och hans hejdukars exploatering av landets naturresurser. Vi måste helt koppla loss Ryssland från internationella banksystem Putin inte längre har rätt att nyttja.

Dessa sanktioner kommer också att drabba oss själva hårt, just eftersom vårt näringsliv trott, hoppats och satsat på att det ryska folket skulle kunna utvecklas och växa ur sin misär trots regimens vanstyre. Detta gör dem dock inte mindre nödvändiga och oundvikliga. Misslyckas vi med att avskräcka Putin kommer konsekvenserna att bli mångdubbelt större.

Fru talman! Jag önskar att detta inte hade någonting med dagens ärende att göra, men det har det tyvärr. Nu börjar en svår ekonomisk tid. Vi kan hoppas och arbeta för i denna kammare att det inte blir så, men vi måste stålsätta oss för ännu högre energipriser, ännu högre råvarupriser, ännu mer instabila börser och ännu fler inflationsrisker. Naturligtvis måste vårt militära försvar nu tillföras, så som det också är tänkt, mer resurser. Men vårt beroende av rysk fossil energi i Europa måste upphöra. Vår import av ryskt kärnbränsle måste upphöra.

Vårt omedelbara behov är nu att skapa ett oberoende av rysk energi i hela Västeuropa, vilket kommer att kräva en unik, omfattande och snabb uppbyggnad av den förnybara, självständiga energin. Det är något vi i Sverige måste göra gemensamt med våra demokratiska grannländer för att tillsammans frigöra oss från Kreml.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Tysklands lovvärda, självuppoffrande stängning av Nord Stream 2 är en markör. Tiden för väldiga ledningar fyllda med fossil energi från Ryssland går mot sitt slut. Tiden för kapade elkablar och för elnationalism gentemot våra demokratiska grannländer är ute, mina vänner! Tiden är inne för ett nära ekonomiskt och energipolitiskt samarbete för att säkra vårt gemensamma oberoende och samtidigt säkra klimatet. Detta är i vårt djupaste och mest akuta intresse.

Tiden är också inne för att spara energi och hushålla med den el vi producerar. Den kommer att behövas, inte bara för den gröna omställningen utan också för det energioberoende vi måste bygga.

I denna budget kompenseras våra hårt prövade elkonsumenter, så som många har nämnt, för chockartade elräkningar, vilka också indirekt är en följd av Kremls energipolitik. Jag hade i detta läge önskat att Moderaterna och Socialdemokraterna hade gjort det som de så föredömligt gjort med ändringsbudgeten i övrigt och många andra frågor i vinter: lagt undan det politiska käbblet och enats om vettiga, pragmatiska lösningar i ett läge där det ena förslaget som fanns på bordet inte var genomförbart och det andra högst otillfredsställande, så att elkompensationen hade blivit bredare och enklare. Men det gick inte.

Nu accepterar vi regeringens modell. Det viktigaste är att detta genomförs skyndsamt och trots sina brister når de drabbade elkonsumenterna.

Dock hade vi verkligen önskat att man inte bara givit de drabbade hushållen kortsiktiga lättnader utan en bot för elberoendet - att man satsat en bråkdel av dessa resurser på att hjälpa de drabbade att minska sina framtida elräkningar i detta svåra läge. Elpriskrisen har exponerat vidden av vår sårbarhet. De i vårt land som haft möjlighet att ställa om och spara el skonas i dag från de värsta elräkningarna. Men många har inte haft denna möjlighet.

Fru talman! I Sverige är fortfarande hundratusentals hushåll beroende av direktverkande el för sin uppvärmning. Här har vi i Centerpartiet givit politiken ett redskap redo att användas: det gröna avdraget. Det är lika enkelt som ett rot- eller rutavdrag, och kostnaden sänks på själva fakturan för dina gröna investeringar så att du själv kan bidra till omställningen. Redan för ett halvår sedan vädjade vi om att bredda detta gröna avdrag till energibesparingar. Nu är tiden att göra det och enas kring detta.

På samma sätt hade vi önskat, även om det inte ligger i just denna budget, att vi tidigt skulle ha stärkt vårt jordbruks konkurrenskraft och klarat en förbättrad självförsörjning. I stället tvingas nu regeringen, på anmodan från oss här i kammaren, inrätta en nödmiljard för att rädda jordbruken och livsmedelsförsörjningen.

Vi hade också önskat att man i denna budget hade hörsammat vår och andras vädjan om att värna våra beredskapsflygplatser och skydda dem mot nedläggning - de som har burit ett så stort ansvar under pandemin men inte blivit kompenserade fullt ut för detta.

Särskilt viktigt i dessa orostider är att vi måste se till att våra företag ändå har möjlighet att växa av egen kraft när restriktionerna nu är lyfta. Vi beklagar att pandemistöden till företagen förblivit så svårtillgängliga, ansökningarna så tillkrånglade och utbetalningarna så orimligt försenade att kulturabetare går på knäna, inte för att det saknas pengar till offentlig kompensation utan för att dessa pengar inte når ut. Vi står därför bakom förslaget till tillkännagivande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Men nu är inte tid för split och politiska förseningar. Därför välkomnar vi den enighet som ändå nåtts i mitten av svensk politik mellan moderater och socialdemokrater kring dessa, förhoppningsvis sista, pandemiinsatser.

Vi ger vårt varma stöd till att så mycket ändå nu kan genomföras. Det är bra att alla de företag som står med uppskjutna skatteskulder sedan pandemin inte måste återbetala dem i närtid, inte ens under detta år, utan får mycket längre tid på sig. Det är absolut nödvändigt.

Det är en stor lättnad att evenemangsstödet tack vare riksdagens insatser nu förstärks och förbättrar för alla dem som verkat under tuffa omständigheter inom kultur, idrott och civilsamhälle.

Men ytterst är det här en tid då småföretagandet, små företags jobbskapande, och den nya gröna industrialiseringen är vad vi har att förlita oss på när vi ska styra svensk ekonomi ur krisen. Det är de som ska anställa några av de 400 000 arbetslösa och 200 000 långtidsarbetslösa.

Skyddet mot pandemin bestod i första hand av våra heroiska sjuksköterskors, undersköterskors och läkares uppoffringar. Men det bestod också av många föregående år av sunda statsfinanser, av robust finanspolitik med en minskande statsskuld, av strukturreformer som gjordes innan pandemin slog till och av att återhämtningen därefter kunde stärkas.

Så är det även framöver. Skyddet av vårt lands säkerhet består först och främst av dem som är beredda att bära vårt lands uniform, av de frivilliga som nu strömmar till vårt hemvärn och av vår sammanhållning och vår orubblighet i det demokratiska Europa när vi ställs inför nya hot. Men bakom detta finns även för vårt land en fortsatt försvarslinje som bygger på respekt för våra finanspolitiska ramverk och som utgörs av starka statsfinanser.

Det låter ibland som att de statliga miljarderna växer på träd, redo att plockas av partiledare som vill dela ut dem till en tacksam befolkning. Men varenda krona av dessa pengar är en krona som våra hårt arbetande skattebetalare tjänat ihop och avstått eller som statskassan lånat i deras namn. Varenda krona måste i slutändan skapas av flit och företagsamhet, av mångas arbete och av många företags jobbskapande.

Låt oss därför nu ge dessa företag chansen! Lätta i dessa tuffa tider deras börda och lyft hindren i deras väg mot att skapa jobb. Då kommer Sverige trots allt att gå starkare och uthålligare även ur dessa nya oroliga och sorgliga tider.


Anf. 5 Ali Esbati (V)

Fru talman! Jag vill inleda med att konstatera, som flera andra också har gjort, att vi håller den här debatten på en väldigt mörk dag i europeisk historia. Det angreppskrig som Ryssland har startat mot Ukraina är ett flagrant brott mot fred och folkrätt. Det är brutalt och oacceptabelt, och det kommer att innebära oerhörda påfrestningar på vanliga människors liv. Det är också troligt att de ekonomiska följderna även för den bredare omvärlden blir betydande och att vi kommer att återkomma till de efterdyningarna också i det avseendet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Fru talman! Det här är såvitt jag kan förstå den 23:e extra ändringsbudgeten som riksdagen behandlar, huvudsakligen med anledning av covid-19-pandemin. Låt mig säga att jag tycker att det är bra att möjligheterna att agera snabbt och återkommande för att hantera de ekonomiska effekterna av pandemin, att tillgodose de speciella resursbehov som har uppstått och, om än i mindre skala, att adressera problem och brister som har funnits där sedan tidigare men nu gjort sig mer akut påminda blir tillvaratagna.

Det är riksdagen som har budgetmakten, och den har riksdagen också använt. I det aktuella ärendet kan vi samtidigt konstatera att motionsrätten på extra ändringsbudgetar är mycket kraftigt beskuren. Som budgetregelverket ser ut är extra ändringsbudgetar i huvudsak regeringens instrument för att göra korrigeringar under innevarande budgetår. Oppositionspartierna får bara ändra i anslag som regeringen så att säga öppnar genom att föreslå ändringar i dem, och de får då endast föreslå lägre anslag. Det ser ut på motsvarande sätt på inkomstsidan där man bara kan föreslå ändringar som ökar statens inkomster.

Under de extra ändringsbudgetarnas gyllene era har vi från Vänsterpartiet därför främst lagt kraften på att förbättra regeringens förslag i utskottshanteringen och driva igenom egna förslag genom så kallade utskottsinitiativ. Tidigare har vi bland annat sett till att få ett regelverk på plats för att de företag som använder sig av korttidsarbeten inte samtidigt ska få göra aktieutdelningar. Vi lyfte in och fick igenom att det så kallade familjemedlemsundantaget tillfälligt slopades i samband med korttidsarbetena i syfte att underlätta för små familjeföretag.

Vänsterpartiet har också pressat regeringen att anslå mer pengar till landets kommuner och regioner till att göra satsningar på äldreomsorgen. Det har kunnat ske med stöd i överläggningar och överväganden mellan partierna i riksdagen. Det har ofta varit en bra process.

Också i det här betänkandet finns ett förslag som Vänsterpartiet har varit med och drivit på för och som utskottet har ställt sig bakom. Det handlar om att utskottet vill instruera regeringen att skyndsamt återkomma med stöd som på ett bättre sätt kan hjälpa besöksnäringen och arrangörer för möten och evenemang.

På grund av den speciella situation som har rått för de här branscherna och hur planering, riskfördelning och fakturering fungerar för dem är de här branscherna mycket hårt drabbade, och samtidigt har de haft svårt att få de tillgängliga stöden att fungera i den utsträckning som motsvarar den faktiska påverkan på verksamheterna och därmed på intäkterna.

Vänsterpartiet och Liberalerna hade i riksdagsbehandlingen sett delvis samma typ av problem och kunde därför presentera ett gemensamt initiativ som alltså har fått utskottets stöd. Nu gäller det för regeringen att visa tillbörligt engagemang och skyndsamt verkställa riksdagens beslut i det här avseendet.

Ett annat utskottsinitiativ som Vänsterpartiet presenterat, i det fallet tillsammans med Miljöpartiet, har dock inte fått stöd av övriga partier i utskottet. Det tycker jag är mycket beklagligt. Det gäller frågan om kompensation till hushållen för höga elpriser.

Regeringen presenterade ett lite hastigt ihopsatt förslag om detta, som är det som återfinns i den här extra ändringsbudgeten. Vi var tidigt ute och sa att ett sådant förslag behövs och är bra. Men det är ganska slående att förslaget tar alltför liten hänsyn till många hushålls ekonomi. Det är också ett faktum att elpriset har varit väldigt olika i olika delar av landet, de så kallade elprisområdena.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Det var mot den bakgrunden som vi utarbetade ett konkret förslag som hade varit möjligt att bifalla utan omsvep om bara den politiska viljan hade funnits i utskottet.

Förslaget skulle ha inneburit ett mer träffsäkert stöd och att de hushåll som drabbats ekonomiskt hårdast skulle få ett bättre ekonomiskt stöd. I jämförelse med regeringens förslag skulle det dels betyda att det skulle gå att få stöd med början vid en lägre förbrukning än i dag, något som alltså skulle komma fler hushåll med lägre inkomster till del, dels att det skulle vara högre ersättning i elprisområde 3 och 4 och en något lägre i elprisområde 1 och 2, vilket bättre skulle återspegla de faktiska problem som hushållens ekonomi har drabbats av.

Ett viktigt tillägg i vårt förslag är ett kompletterande stöd till låginkomsthushåll och hushåll med mycket små marginaler, där även en liten ökning av kostnaden för el slår hårt. Det stödet skulle innebära ett tillfälligt tillägg i form av ett schablonbelopp till bostadsbidraget och bostadstillägget för såväl ålderspensionärer som personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Slutligen innebar vårt förslag ett konverteringsstöd till hushåll som vill ersätta sin direktverkande el med fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump. Jag noterade för övrigt att föregående talare från Centerpartiet talade sig varm för just detta men utan att vilja stödja själva förslaget.

Sammantaget handlar det alltså om ett stöd som både hade varit mer träffsäkert, haft en bättre fördelningsprofil och varit mer framtidsinriktat. Jag tycker att det är väldigt synd att varken regeringen eller högeroppositionen har sett de här aspekterna som viktiga i utformningen av ett bra elprisstöd. I övrigt kan man läsa mer om Vänsterpartiets ställningstaganden gällande förslaget i betänkandet i vårt särskilda yttrande.

Jag vill också säga något mer allmänt om den ekonomiska pandemihanteringen.

Från Vänsterpartiets sida har vi presenterat mer samlade svar i samband med budgetpropositionerna och de ekonomiska vårpropositionerna. Där har vi kunnat konstatera att det finns en påtaglig obalans i åtgärdernas utfall. Det är inte i sig dåligt att omfattande företagsstöd har konstruerats och betalats ut; vi har också i de flesta fall efterfrågat, stött eller föreslagit dessa stöd.

Samtidigt som företagen har fått stora stöd har dock personalen inom sjukvården, äldreomsorgen, Arbetsförmedlingen med mera fått dras med en kronisk underfinansiering. Det här handlar både om stora underlåtelsesynder och om en skillnad i vems problem som så att säga är mer synligt för politiska beslutsfattare. Det är uppenbart inte bara som i exemplet med elpriskompensationen nu senast utan också i utskottets hantering över tid att det har varit mycket svårare att få gehör för stöd till människor som redan i utgångspunkten har det svårare i samhället.

Det här tänker jag på när jag nu oftare hör det uttryckas att sådant som har att göra med budget och statsfinanser snarast bör återgå till det normala. I viss mån menar jag att det finns goda skäl att vissa saker inte utan vidare ska återgå till det normala. Vi har nu återkommande sett att staten genom beslut i riksdagen kan och bör agera när behoven är uppenbara, och det finns delar av det regelverk och den praxis som har vuxit fram gällande budgetprocessen sedan 90-talet som det finns skäl att fundera mer öppet kring mot bakgrund av erfarenheterna från den mer extraordinära hantering som har rått de senaste åren.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Det handlar då inte om att exempelvis generellt ta lättare på beredningskrav, utan det handlar snarare om att reflektera mer över de fördelar som kan finnas med en större dynamik och flexibilitet i riksdagens hantering av budgetfrågor, som det i grunden och konstitutionellt är riksdagen som äger. Det kan vi säkert återkomma till i andra sammanhang framöver.

Avslutningsvis är det viktigt att peka på att vi har ett ekonomisk-politiskt system som helt enkelt är mer benäget och har lättare att få syn på människor med starkare socioekonomisk ställning och då har närmare till att agera. Det är det normala. Det är en högst problematisk normalitet eller kontinuitet som skulle behöva belysas, analyseras och förändras. Människor i vanliga LO-yrken, människor med osäkra anställningar och därmed små marginaler och människor som lider av sjukdomar, som har slitit ut sig på jobbet eller som tvingas till långtidsarbetslöshet ska kunna räkna med att bli bättre sedda och i ordets bästa mening bättre representerade i riksdagen. Det är en uppgift som jag och vi i Vänsterpartiet ser som grundläggande i vårt arbete framöver.


Anf. 6 Jakob Forssmed (KD)

Fru talman! Det är krig i Europa. Vi står med Ukrainas frihetsälskande folk. Jag tänker på dem som jag har träffat genom åren som har kämpat för sin frihet och för sin demokrati, och jag tänker på den stora muralmålningen på Självständighetstorget: Freedom is our religion.

Det är så man känner i dag. Det är friheten som står på spel, och vi ska på alla sätt göra vad vi kan humanitärt, finansiellt, försvars- och säkerhetsmässigt för att stötta Ukraina i det här läget. Vi ska också använda vår kraft och det vi kan för att markera mot att en tyrann vill bestämma över ett annat folk och bestämma att ett annat land inte ska få finnas.

Med det sagt, fru talman, har vi vår frihet att i vårt parlament diskutera de åtgärder vi finner mest lämpliga i de lägen som vi befinner oss i. Det ska vi göra här i dag med den extra ändringsbudgeten. Det handlar om viktiga frågor för att ta oss den sista biten genom pandemin men också för att se de brister som åskådliggörs i det här förslaget och rusta oss för framtiden.

Som en tidigare talare sa hade vi hoppats att det här var en slutpunkt för krishanteringen på ett tag. Nu blir det förmodligen inte så, utan vi kommer också att behöva hantera andra kriser.

I det här betänkandet finns det saker som är bra, och det finns saker som är mindre bra. Jag börjar med det jag tycker är väldigt bra och angeläget, och det handlar om att vi nu skjuter till pengar till civilsamhällets arbete bland utsatta och bland dem som har haft det kanske tuffast i den här pandemin. Där har föreningslivet, ideella organisationer, kyrkor och samfund outtröttligt försökt att sträcka ut en hand men inte fått den uppbackning som jag tycker att man borde ha fått genom pandemin.

Detta rättar vi delvis till genom den här ändringsbudgeten. Jag är glad att det fanns så stor uppbackning för det kristdemokratiska utskottsinitiativet och att regeringen har gått det till mötes med den proposition man lade på riksdagens bord så att det arbetet, och även arbetet för att barn och unga ska kunna få en mer aktiv och bättre fritid, nu kan stärkas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Vi har sett att många barn och ungdomar har trillat ur körverksamhet, scoutverksamhet och inte minst idrottsrörelsen under pandemin. Det har lett till stillasittande, men det har också lett till att färre barn finns i sammanhang med närvarande vuxna. Det är en väldigt viktig skyddsfaktor, och det är kanske de barn som behöver dessa sammanhang bäst som i störst utsträckning har trillat ur. Därför är jag glad att det finns resurser i den här budgeten som vi kristdemokrater har varit med och drivit fram för att se till att idrottsrörelsen och föreningslivet kan göra insatser för att få tillbaka barn och ungdomar in i de här sammanhangen.

Fru talman! I betänkandet finns också ett förslag på elpriskompensation. Vi kristdemokrater har tillsammans med moderater, liberaler och andra drivit fram att regeringen har agerat. Hade regeringen agerat i tid hade man också kunnat utforma det här på ett bättre sätt genom att slopa skatten under vintermånaderna så att de som samsover och nu drar ned sina värmesystem maximalt hade kunnat få tidigare besked och även en bättre och mer träffsäker kompensation.

Med regeringens förslag är det miljontals hushåll som blir utan stöd, inte minst hushåll med en något lägre förbrukning än dem som förbrukar mest men ofta med små ekonomiska marginaler. Utifrån vårt perspektiv fanns det inget skäl att sätta golvet på det sätt som regeringen gjorde.

Regeringen och Socialdemokraterna säger att det inte hade gått att genomföra en skattelättnad. Nej, men det hade varit möjligt att använda det utbetalningssystem som regeringen föreslår och basera det på inbetald elskatt, kanske gånger två - ett slags återbäring på den skatt man har betalat in. Det skulle nå alla hushåll, det skulle vara mer träffsäkert och det skulle också nå fram till företag och inte minst organisationer som även de har haft höga elräkningar och som i en del fall nu tvingas begränsa verksamheten på grund av de höga elräkningarna.

Det här är naturligtvis en konsekvens både av europeiska förändringar och av förändringar i vårt eget elproduktionssystem, där fungerande kärnkraft har lagts ned och vi har fått svart på vitt att det har haft konsekvenser för de svenska priserna på el.

Här behöver vi tänka mycket tillsammans och ta fram skarpa förslag för att få en bättre fungerande elproduktion, ett bättre fungerande elnät och en bättre fungerande elmarknad så att vi kan komma bort från detta slags företeelse. Vi vill inte uppleva fler sådana vintrar, i varje fall inte på grund av beslut i Sverige. Vi kan inte garantera att vi kommer att vara förskonade från saker och ting framöver med tanke på vad vi ser i vår omvärld, men vi ska inte bidra till att förvärra situationen on our own watch.

Fru talman! Låt mig också säga något om företagsstöden - stöden till alla de kämpande företagarna och alla de anställda som har sett med oro på sina jobb under pandemin - och om det vi ändå har kunnat göra genom dem. Jag är glad för samarbetet i riksdagen. Jag är glad för att vi har kunnat driva fram en hel del stöd som har varit nödvändiga. Men för en del har de inte varit tillräckliga.

Jag är besviken på regeringen när det gäller hanteringen av korttidsstödet, framför allt för att man under hela pandemin valt att exkludera tidsbegränsade anställningar. Flera expertorgan har redan pekat på att det har fått betydande konsekvenser, såsom högre arbetslöshet och sämre kontakt med arbetsmarknaden inom vissa branscher där sådana kontrakt och anställningsformer är vanligare. Det är väldigt beklagligt. Jag hoppas att den utvärdering som ska komma på plats kan göra att vi får ett bättre korttidsstöd i framtiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

När regeringen nu slopar karenstiden och möjliggör för fler företag att söka korttidsstöd byter man system. Man går till det ordinarie korttidsstödet med långt sämre villkor för företagarna än det som har funnits genom hela pandemin. Från att staten har kompenserat för tre fjärdedelar av kostnaderna går man ned till en tredjedel. Man exkluderar återigen familjeföretagare och vårdföretagare från att få del av stödet. Jag vet att det finns en del stöd i andra stödformer, men för vissa har detta stöd fungerat. Och det har varit det enda stöd som har fungerat. Jag beklagar att man inte orkar hålla i dessa stödinsatser hela vägen under pandemin.

Fru talman! Slutligen är jag ändå glad för att vi i utskottet kunde få ett brett stöd för det kristdemokratiska utskottsinitiativet om att förlänga den tid som företagen får på sig för att betala tillbaka de skatter och avgifter de har fått anstånd med under pandemin. Vi vet att många företagare, inte minst i besöksbranschen, har varit oroliga för att behöva både betala in ordinarie skatter och avgifter och beta av det anstånd som de har fått.

Nu får de extra tid på sig för att kunna göra detta. Det är väldigt bra. Det skapar en långsiktighet, och det gör det möjligt att rädda fler jobb och företag och att ta Sverige och de hårt kämpande företagen och anställda genom den sista delen av pandemin. Det handlar ju om att få företag som nu har svåra likviditetsproblem att klara sig längre fram.

Fru talman! Detta var kanske den sista extra ändringsbudgeten med anledning av pandemin. Men vi får säkert anledning att diskutera hur Sverige ska hantera den nu uppkomna säkerhetspolitiska situationen i Europa och de ekonomiska bekymmer som kommer att följa av detta längre fram.

(Applåder)


Anf. 7 Mats Persson (L)

Fru talman! Vi behöver stå starka och enade i vår solidaritet med Ukrainas folk. Vi måste förstå att Putins ambitioner inte slutar med de fasansfulla invasioner som vi har sett i dag. I dag är det Ukraina. I morgon kan det vara Baltikum. Bomberna som faller i Kiev är närmare Sverige än Paris. Det är krig i vårt närområde.

Nu måste vi med gemensamma krafter agera kraftfullt med de tuffast tänkbara sanktionerna mot Ryssland och visa vårt stöd för Ukraina. Det handlar om att på bred front markera och också införa tydliga sanktioner som biter och får effekt på den ryska regimen. Det första som behöver ske är att Ryssland omedelbart utesluts ur bankernas internationella betalningssystem Swift.

Fru talman! Invasionen i Ukraina visar att det har funnits en naivitet kring Ryssland. Den har inte bara visat sig i försvarspolitiken och säkerhetspolitiken utan också i energipolitiken och beroendet av den ryska gasen. Det finns två problem med rysk gas. Det ena är att den är rysk. Det andra är att det är gas. Strategiska misstag i delar av Europa och Sverige gör att vår kontinent i dag är svagare än nödvändigt och är beroende av den ryska gasen. Det märker vi i de elpriser som vanligt folk just nu möter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Vi har gjort strategiska misstag i vår egen energipolitik här i Sverige. Det har gjort att vi under vintern har kunnat läsa om människor som får ta banklån för att betala elräkningen och människor som skruvat ned värmen på elementen och får frysa. Det finns människor som ser att en allt större del av pensionen måste användas till att betala elen.

Det finns en direkt koppling till det energipolitiska haveri som har skett i Sverige. Socialdemokraterna och Miljöpartiet - ivrigt påhejade av Vänsterpartiet och Centerpartiet - är ansvariga för den situation som vi har just nu. Minns att dessa fyra partier här i kammaren röstade nej till att agera för att behålla reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2! Det motsvarar 13 terawattimmar energiproduktion. Det är årsförbrukningen för 2,4 miljoner lägenheter. Det sa man aktivt nej till här i kammaren.

Kopplingen är väldigt tydlig. Detta märks direkt i plånboken hos vanliga svenskar. Och för vanligt folk blir elräkningen en chock. Det är något man gråter över och blir ilsken över. För många blir det också påtagligt svårt att klara av att betala räkningen.

Det stannar dock inte där. Under kalla vinterdagar då det inte blåser måste vi numera importera el från kontinenten eller starta oljekraftverket i Karlshamn. Det är ett fullkomligt haveri för klimatet, och det svider i plånboken för vanligt folk. Det är ett haveri.

Fru talman! I december förslog därför Liberalerna att man skulle vidta åtgärder såsom sänkt elskatt. Våra borgerliga kamrater i Moderaterna och Kristdemokraterna har föreslagit liknande alternativ. Sammantaget handlar förslagen om att sänka elskatten för att kompensera för elpriset och för att det gynnar alla som har en elräkning att betala.

Den socialdemokratiska regeringen vägrar dock att lyssna. I stället presenterade man i ren panik ett förslag om ett elbidrag. Det är ganska klassiskt för Sverige. Vi har höga skatter och kompenserar det genom att dela ut bidrag till folket. Problemet är bara att det här bidraget är ett lotteri, eftersom 3 miljoner svenskar inte får något stöd över huvud taget. Det är otroligt! Alla svenskar har ju märkt hur elpriserna ökar, men 3 miljoner får inget stöd alls. Faktum är att detta stöd är utformat på ett sätt som i realiteten gör att ingen som bor i lägenhet i Sverige får stöd.

Fru talman! Det här är ett orättvist förslag. Det tar dessutom inte hänsyn till att man betalar olika mycket för elen beroende på i vilken del av Sverige man bor. Där jag själv bor, i Lund, betalar man ungefär 400 procent mer för elen än vad en motsvarande villaägare i Luleå gör. Men man får över huvud taget inte någon kompensation för det genom det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord. Företagare får ingen ersättning.

Det här är med andra ord ett förslag som inte är rättvist, eftersom alla inte får del av det, och som dessutom inte tar hänsyn till att man betalar olika mycket för sin elräkning. Elpriserna är 400 procent högre i södra Sverige än i norra Sverige.

Fru talman! I betänkandet hanterar riksdagen också ett antal företagsstöd. Där visar sig svensk politik och riksdagen från sin allra bästa sida. Där har vi en relativt bred enighet; Socialdemokraterna är emot förslagen, men vi andra är eniga om att genomföra mer kraftfulla stöd för att rädda jobb och småföretagare i Sverige.

Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, för-stärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Det sker bland annat genom ett initiativ från Liberalerna som agerade i utskottet tillsammans med Vänsterpartiet. Därigenom kommer nu riksdagen att stå bakom att vi ska förbättra stöden för företag i evenemangsbranschen och för hotell som har haft svårt att få del av stöden. Vi förlänger skatteanstånden, vilket är viktigt för många av de företag som har drabbats brutalt hårt av coronakrisen och har stora behov av att skjuta upp sin skatt. Det här är viktiga insatser för att vi ska säkra jobben i Sverige och stå på småföretagens sida i ett läge där företagande aldrig har varit viktigare.

Fru talman! Allra sist - utvecklingen i Ukraina och med Rysslands invasion i Ukraina ställer nya frågor till svensk politik. Den naivitet som har funnits när det gäller Ryssland och till viss del också Kina blir i det här läget alldeles uppenbar. Att Sverige tillsammans med en del andra länder har blivit beroende, direkt eller indirekt, av den ryska gasen försätter Sverige i ett mycket allvarligt läge och i en unikt svår situation.

Det krävs insatser här och nu. Vi lär få återkomma längre fram med fler insatser och åtgärder för att möta det nya politiska, säkerhetspolitiska och ekonomiska läget.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 10.)

Apoteks- och läkemedelsfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-02-24
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20220224FiU44, Beslut

Beslut 2021/22:20220224FiU44

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

 • Protokoll 2021/22:72 Torsdagen den 24 februariProtokoll 2021/22:72 Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2022

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Ändringar i statens budget för 2022Riksdagen
  a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt regeringens förslag med den ändringen att den nya ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv ska vara 14 248 901 tusental kronor,
  b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:113 punkterna 5 och 6.Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budgetRiksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall med den ändringen att uttrycket "24 månader" i 1 c § ska bytas ut mot "36 månader",
  2. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (lagförslag 2.2),
  3. lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,
  4. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (lagförslag 2.4) med den ändringen att ordet "för" i punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna före ordet "fortfarande" ska utgå.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:113 punkterna 2-4 och bifaller delvis proposition 2021/22:113 punkt 1.Utvärderingar av regeringens förslagRiksdagen avslår motion

  2021/22:4398 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1-3.
 2. Utformningen av stöd till olika branscher

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utformningen av stöd till olika branscher och tillkännager detta för regeringen.