Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU55

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 april 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55)

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag med anledning av coronaviruset:

 • Arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt.
 • Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
 • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får möjligheten att öka avsättningen till periodiseringsfonder som gäller beskattningsåret 2019.
 • Om den ökade avsättningen till periodiseringsfonder för 2019 innebär att en för hög preliminärskatt har betalats kommer skatten att betalas tillbaka.
 • Det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019-17 januari 2021.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De allra flesta av de ändrade reglerna börjar gälla den 6 april 2020.

Riksdagen godkände också en ändrad inkomstberäkning för år 2020. Som en följd av regeringens nya förslag på skatteområdet väntas statens lånebehov öka med 35 miljarder kronor och effekten på den offentliga sektorns sparande bedöms till cirka -24 miljarder.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gjorde ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer: 3
Betänkande 2019/20:FiU55

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02

Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55)

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag med anledning av coronaviruset:

 • Arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt.
 • Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
 • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får möjligheten att öka avsättningen till periodiseringsfonder som gäller beskattningsåret 2019.
 • Om den ökade avsättningen till periodiseringsfonder för 2019 innebär att en för hög preliminärskatt har betalats kommer skatten att betalas tillbaka.
 • Det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019-17 januari 2021.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De allra flesta av de ändrade reglerna ska börja gälla den 6 april 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en ändrad inkomstberäkning för år 2020. Som en följd av regeringens nya förslag på skatteområdet väntas statens lånebehov öka med 35 miljarder kronor och effekten på den offentliga sektorns sparande bedöms till cirka -24 miljarder.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-04-02
Debatt i kammaren: 2020-04-03

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Elisabeth Svantesson (M)

Fru talman! Just nu kämpar många för sina liv eftersom de har smittats av coronaviruset. Och vi här inne tänker alldeles särskilt på dem.

Andra har blivit sjuka, men sjukdomen har inte drabbat deras kroppar så hårt. De har isolerat sig hemma och väntar på att bli friska.

Många jobbar just nu med att göra allt de kan för att hindra smittan. Många vårdar de sjuka: undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och ambulansförare runt om i Sverige. Många fler jobbar i frontlinjen med att göra allt de kan för att underlätta för dem som nu har blivit sjuka.

Vi påverkas alla av krisen på olika sätt, fru talman. Men en sak är klar, nämligen att det är en allvarlig tid, och det kommer med all sannolikhet att bli värre innan det blir bättre. Men jag är övertygad om att vi kan klara detta tillsammans.

Fru talman! Det här är först och främst en mänsklig kris, och det allra viktigaste just nu är självklart att minska smittspridningen. Där får vi alla göra vår del. Men det är också en tid då de sjuka ska få den vård de behöver.

Men smittan påverkar också i allra högsta grad ekonomin. Konsekvenserna av coronaviruset slår med full kraft rakt in i många företag. Intäkterna försvinner och mattan dras undan. Därför behöver vi i Sveriges riksdag göra allt vi kan för att rädda så många svenska jobb och företag som det bara är möjligt. Jag säger det igen: De beslut vi fattar i dag och de närmaste dagarna och veckorna kommer att påverka hela 20-talet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Vi jobbar just nu snabbt i riksdagen, fru talman. Det lagförslag som normalt kanske tar någon månad att gå igenom tog först en vecka och nu bara ett par dagar. Samtidigt finns många utanför huset som gärna skulle se att det går ännu snabbare. Jag tänker på alla dem som har förlorat jobbet. Jag tänker på taxichaufförerna, kaféägarna, hotellägarna och många fler företagare som ser sina intäkter minska med 90-95 procent. Jag tänker på de familjeföretag som efter flera generationer nu riskerar att gå i konkurs vilken dag som helst. Berättelserna är otaliga, och det är nattsvart på många håll.

Fru talman! Vi har fattat många viktiga beslut de senaste dagarna för att rädda jobb och företag. Tillsammans har vi i riksdagen agerat för Sveriges bästa. Men mer kommer att behövas.

I dag ska vi fatta beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för företag. Det är bra, och jag är glad att regeringen och stödpartierna delvis har gått Moderaterna till mötes eftersom det här innebär ett direktstöd till Sveriges företag. Det är en bra början, men det kunde ha varit ännu bättre. Jag är övertygad om att det inte räcker i det läge vi just nu befinner oss i.

Fru talman! Vi moderater kräver i den följdmotion som vi har lagt på riksdagens bord att arbetsgivaravgifterna tillfälligt slopas helt. Nu är inte tid för tveksamhet. Nu är inte tid för försiktighet. Krisen händer just nu. Konkurserna står som spön i backen. Tusentals människor förlorar sina jobb. Bara förra veckan varslades 18 000 människor. Det är nu som vi kan rädda jobb och förhindra massarbetslöshet och förhindra en djup recession när krisen är över.

Finansministern tvekar om att göra mer i dagsläget. Hon menar att det behövs resurser för att stimulera ekonomin även i nästa steg. "Krisen kan vara lika lång som ett Vasalopp. Då behöver man energi också från Eldris och in i mål. Den sista milen", säger hon.

Jag delar bilden som finansministern har av att det behövs resurser till att starta om ekonomin när den akuta krisen är över. Men frågan är vilken ekonomi vi ska starta om. Ska det vara en svensk ekonomi där flera näringar nästan har försvunnit, en ekonomi med massarbetslöshet? Det kommer att bli så mycket dyrare både på ett mänskligt plan och på ett ekonomiskt plan än att vi nu gör allt vi kan.

Jag har dessutom lite svårt att se att den kris som många företag och människor nu upplever kan jämföras med ett Vasalopp med fina spår. Nej, det som händer just nu, när vi är här, är att många upplever att de står på ett par skidor i mycket, mycket brant nerförsbacke, i en fruktansvärd hastighet, och de är oroliga för stupet i slutet av backen. Och det är vår uppgift, här inne, att förhindra den katastrofen - att se till att backen inte blir så brant utan att man ges möjlighet att stanna.

Ett sätt att mildra krisen är att rädda jobb och företag genom mer direkta stöd. Där är vi nu, mina vänner. Här skiljer sig Moderaternas och regeringens förslag åt avsevärt.

Med regeringens förslag får medelstora företag sammantaget tillbaka bara några procent av arbetsgivaravgifterna. Med Moderaternas förslag får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften. Med regeringens förslag får inga företag, inte ens de riktigt små, tillbaka mer än två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna. Med Moderaternas förslag får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Det betyder att för ett genomsnittligt litet företag är Moderaternas direktstöd och injektion dubbelt så stor. För ett medelstort företag - fru talman, många medelstora företag har nu enorma utmaningar - är förslaget tio eller tjugo gånger så stort som regeringens förslag. Det skulle göra skillnad på riktigt. Det skulle hindra att fler företag nu åker mot stupet.

Fru talman! Jag är övertygad om att i den akuta situationen krävs akuta åtgärder. Det behövs nu en injektion rakt in i svensk ekonomi till de svenska företag som nu kämpar. Vi kan förhindra massarbetslöshet och djup recession, om vi gör det som är rätt nu. Det är därför vi moderater föreslår i reservation 1 att riksdagen ska slopa arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna.

Jag yrkar bifall till reservation 1.

(Applåder)


Anf. 2 Dennis Dioukarev (SD)

Fru talman! Det har i denna talarstol den senaste tiden flera gånger konstaterats att världen, Europa och Sverige står inför stora ekonomiska prövningar. En hel generation entreprenörer och företagare riskerar att slås ut. Det blir konkurser, uppsägningar och minskad handel med arbetslöshet och kraftiga bnp-tapp som följd.

Vi står nu inför en både utbuds- och efterfrågechock, samtidigt som den medicinska lösningen bedöms ligga i en avmattad realekonomi. Det är således en sällsynt, allvarlig och komplicerad situation som vi har att hantera. Det är inget nytt i denna talarstol att vi går mot sämre tider.

Frågan som bör ställas i sammanhanget är hur käpprätt åt skogen det egentligen ska gå. Hur säkerställer regeringen att denna recession inte utvecklas till ett ekonomiskt Harmagedon?

Jag tror att alla parter i denna församling är överens om att staten måste tillåtas att gå med underskott för att finansiera kraftfulla åtgärder. Sveriges statsskuld är låg, statsfinanserna är tillfredsställande och de politiska förutsättningarna finns för en mer offensiv strategi.

Sverigedemokraterna anser att satsningar på 10-20 procent av bnp är motiverade, vilket dessutom skulle vara mer i nivå med andra länder. Alternativkostnaden är annars lägre pensioner, sämre vård, psykisk ohälsa, ökad otrygghet och en helt enkelt påtagligt lägre levnadsstandard för befolkningen.

Regeringen har presenterat flera stimulanspaket för att mildra effekterna av denna kris. Vad vi har att ta ställning till i dag är den extra ändringsbudget som föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna, allmänna löneavgiften och egenavgiften. Det är ett steg i rätt riktning som regeringen tar, men vår bedömning är att vi måste gå hela vägen. Vi har inte råd med halvmesyrer just nu; det kommer att straffa sig i längden.

Naturligtvis har olika åtgärder olika förutsättningar att implementeras med precision och snabbhet, men det som Moderaterna föreslår i sin motion är det som Sverigedemokraterna i grova drag förespråkat och presenterat i vårt särskilda yttrande. Det är också det som är nästa logiska steg i sammanhanget under dessa extrema förhållanden. Politiken måste leverera kraftfulla åtgärder som så långt det är möjligt skyddar företagen och deras anställda mot plötsliga inkomstbortfall, annars går vi mot omfattande uppsägningar. Vi gör oss själva en otjänst när vi sparar på krutet i tider som dessa. Den bästa tiden för att rädda jobben är alltid i går.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Därför måste arbetsgivaravgifterna, löneavgiften och egenavgiften slopas helt under en begränsad period för att skapa tydliga långsiktiga spelregler som undanröjer osäkerheten för företagen och ger dem andrum att hantera negativa kassaflöden.

Dessutom måste detta omfatta alla anställda, för vad hjälper det Västsveriges största privata arbetsgivare - som nu i coronakrisen börjat producera och tillverka sjukvårdsmaterial i lastbilsfabriken - att avgiften slopas från den 31? Vad hjälper det dem som jobbar vid bandet? Inte alls om man tvingas till massuppsägningar.

Åtgärderna måste vara av så generell karaktär som möjligt för att fylla sitt syfte som träffsäker krishantering, och för småföretagen måste de vara enkla och utan administrativt krångel.

Fru talman! Mycket av det som SD förespråkat före och efter krisens begynnelse, såsom utvidgad och höjd a-kassa, minimal ränta på skatteanstånd och åtminstone en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna, har visat sig vara åtgärder som det finns bred politisk enighet kring. Nu återstår bara att se om förd politik kan röra sig mot en mer offensiv strategi än i dagsläget.

Jag yrkar bifall till reservation 1.


Anf. 3 Ali Esbati (V)

Fru talman! Det här är den fjärde extra ändringsbudgeten som vi diskuterar. Också en femte har kommit. Regeringen har vidtagit en mängd andra åtgärder, och andra beslut har fattats.

Det är viktigt att från positionen som företrädare för oppositionspartiet Vänsterpartiet säga i riksdagens kammare att regeringens agerande under krisen hittills i all huvudsak har varit snabbt, kraftfullt och rimligt.

Jag kan också känna stor stolthet över att vårt land, våra institutioner och våra invånare på det hela taget har kunnat visa några av sina bästa och mest beundransvärda sidor under den oerhört allvarliga pandemi som drabbat hela världen med full kraft. Enorma insatser görs nu framför allt inom sjukvården trots ett pressat utgångsläge, särskilt här i Stockholm efter åratal av underbemanning och marknadsexperiment. Även inom andra välfärdstjänster, i civilsamhället och i grannskap utförs varje dag och varje timme ett ovärderligt arbete.

Också vårt lands öppna och demokratiska styrelseskick, inklusive riksdagen, måste stå pall vid kris. För riksdagens del har det inneburit att kunna hantera alla de ärenden som behöver hanteras med särskild vikt lagd på de beslut som måste fattas med direkt anledning av krisen, inte minst de extra ändringsbudgetar som regeringen avlämnat.

Min bedömning är att det i huvudsak varit möjligt för såväl regeringspartier och samarbetspartier som oppositionspartier att agera vettigt i det här läget. Det betyder att både värna den konstitutionella rollen som granskare av regeringsmakten och bärare av de i allmänna val uttryckta åsiktsskillnaderna i befolkningen och samtidigt agera konstruktivt och lägga omedelbar partipolitisk poängjakt åt sidan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

För vår del har detta inneburit att lägga fram förslag för att lösa samhällsproblem och samarbeta för att förbättra innehållet i de beslut som riksdagen fattat. Det har också gett tydliga resultat vid flera tillfällen, exempelvis att finansutskottet enades om begränsningar för utdelningar och bonusar i samband med erhållande av statliga stöd. Det har också inneburit att vi accepterat sådant som vi under andra omständigheter hade velat skruva på eller delvis avvisa.

Fru talman! De ekonomisk-politiska åtgärder som riksdagen beslutar om under dessa speciella omständigheter är av den karaktären och framför allt av den magnituden att de kommer att prägla vårt land, vår ekonomi och vår arbetsmarknad under lång tid framöver. För Vänsterpartiet är det avgörande att det som genomförs faktiskt får de effekter som åtgärderna motiveras med - och att stöd och bördor fördelas rättvist. Det är vår skyldighet att på så sätt bevaka vanligt folks intressen i den här tiden.

I den extra ändringsbudget som vi debatterar i dag finns det tyvärr ett stort och kostsamt förslag som vi i Vänsterpartiet inte kan ställa oss bakom av de skälen. Det gäller den kraftiga, generella nedsättning av arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften som föreslås. Jag vill innan jag förklarar närmare varför understryka att de övriga förslagen här, som gäller anstånd med moms för mindre företag och möjligheten att kraftigt öka avsättning till periodiseringsfond, är åtgärder som vi i rådande läge stöder.

Fru talman! Att göra svepande nedsättningar av arbetsgivaravgifterna är en åtgärd som prövats på flera sätt i relativ närtid och som visat sig vara dokumenterat ineffektiv. Jag vet att särskilt regeringens samarbetspartier har haft väldiga förhoppningar knutna till den här sortens åtgärder. Men det är inte ett tillräckligt bra skäl att använda närmare 30 miljarder kronor på det här sättet.

Jag tror att det är viktigt för allmänheten att se vad detta handlar om. Det är alltså i praktiken en mycket stor pengaöverföring till alla företag med anställda. Det är inte, till skillnad från exempelvis systemet med korttidspermitteringar, kopplat till krav på att de anställda är kvar. Det är inte ett stöd som kopplas till någon form av omställningskrav. Det är inte heller en överföring som i högre utsträckning går till företag vars verksamhet påverkas extra mycket av den här krisen. Många företag inom vissa branscher har på sina håll snarare fått ökad efterfrågan, men också de kommer att få det här stödet från skattemedlen.

Som jag påpekade inledningsvis har Vänsterpartiet hittills stött alla de åtgärder som regeringen lagt fram. Vi ser det som helt nödvändigt att staten i den här situationen tar ansvar för att hjälpa också branscher och företag att överleva. Det handlar om kunnande som byggts upp, om investeringar som gjorts och om sysselsättning som annars kan försvinna i onödan och göra oss alla fattigare som samhälle.

Det är också en rad stöd som i rekordfart har tagits fram till företagen. Det handlar om sjuklöneansvaret, som staten tar på sig - vilket är utmärkt. Det handlar om korttidspermittering, som jag nämnde, där staten går emellan och tar en del av notan. Det handlar om flera typer av krediter, garantier och anstånd i mångmiljardklassen. Gott så! Vi har röstat för dem. Jag ska också säga att vi inte alls utesluter ytterligare stöd riktade till företagen vid behov. Men då måste det handla om förslag där effekterna kan antas stå i proportion till kostnaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Så till frågan om prioriteringar och balans i sammansättningen. Det är klart att massor av människor som inte är i den direkta målgruppen för krediter och stöd till företagsägare är i stort behov av olika typer av hjälp som ligger närmare deras privatekonomier och vardagsbekymmer.

Regeringen har lagt fram förslag på förbättringar i a-kassan, väldigt mycket i linje med de krav som Vänsterpartiet presenterat. Det är mycket välkommet och mycket viktigt. Regeringen presenterade i går förslag på mer pengar till kommunsektorn. Det är självklart och bra, men det är också ganska långt ifrån vad som behövs. Konjunkturinstitutet gör bedömningen att ökat stöd i storleksordningen 20 miljarder behövs för att behålla nivåerna för 2019 - och då vet vi vilken slitig verklighet det innebar för de anställda i välfärden redan före coronakrisen.

Fru talman! Någon ordning måste det ändå vara även i krispaketstider. Den sociala och klassmässiga balansen i nödlösningar och stimulansåtgärder kan inte vara så skev som den riskerar att ytterligare bli med den här bredpensliga överföringen i 25-30-miljardersklassen till företagsägare. De pengarna hade kunnat göra större nytta om de exempelvis riktats branschvis. Det finns alltid problem med gränsdragningar, men sådana får man göra såväl i livet i allmänhet som i krispolitiken i synnerhet. De hade också gjort större nytta för att långsiktigt öka sysselsättningen i välfärdssektorn, vilket hade varit nödvändigt redan utan de hårda erfarenheterna av en pandemi men nu blir alltmer uppenbart angeläget.

Vi hade från Vänsterpartiets sida likväl kunnat diskutera lösningar som ändå inbegrep nedsatta arbetsgivaravgifter och egenavgifter i någon form - om det funnits något som omedelbart vägde upp på andra sidan. Man kunde ju tänka sig - utan att jag för den skull ska stå och förhandla i talarstolen - en ordning där dessa ändringar visserligen görs men klart och tydligt kopplas till beslut om samtidiga eller senare justeringar på inkomstsidan. Vi skulle kunna kalla den finansieringen för, säg, värnskatt. Eller så skulle vi äntligen göra nödvändiga justeringar av de alldeles orimligt låga kapitalskatterna i Sverige.

Detta handlar om att vi ska hålla ihop som samhälle, och då måste vi också bära bördor och risker någorlunda solidariskt, efter förmåga och behov. Alla de som bär upp samhället med sitt slit i dag, som utsätter sig för risker för att de måste och som har förbisetts alltför länge kan inte också bli sittande med räkningen för räddningspaket och stimulansmedel.

Detta sammantaget, fru talman, gör att Vänsterpartiet alltså avvisar regeringens förslag i den form det nu ligger på riksdagens bord, gällande just sänkta arbetsgivaravgifter. Det innebär att jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation nr 2.


Anf. 4 Jakob Forssmed (KD)

Fru talman! Sverige är i ett svårt, allvarligt läge. Vi är många som har nära som drabbats på ett eller annat sätt av epidemin. Världen är i ett svårt läge. Vi kan nu höra allt tydligare rapporter om hur människor också drabbas på ett väldigt kraftigt och påtagligt sätt i låginkomstländer. Detta kommer att påverka vår värld under lång tid framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Vi ser med tacksamhet på alla som gör stora insatser i dessa tider - de som jobbar i vården och äldreomsorgen, de som är ambulansförare och de som jobbar i den offentliga förvaltningen för att se till att allt kan fungera på bästa möjliga sätt i detta svåra läge. Vi vill göra vad vi kan för att underlätta för dessa personer.

Vi ser också att coronakrisen inte tar paus i ekonomin. Varje morgon uppdateras vi om nya företag som varslar personal, säger upp visstidsanställda och anpassar sin kostym efter en efterfrågekrasch som inte synts i modern historia och som påverkar produktionskapaciteten väldigt påtagligt. Bara i mars månad varslades 36 800 personer, elva gånger fler än en vanlig marsmånad. Siffrorna för april har vi inte fått, men vi vet att vi inte kan förvänta oss någon bra statistik där heller.

Regeringens förslag i den proposition vi diskuterar i dag och det betänkande som finansutskottet har tagit fram kommer förhoppningsvis att underlätta situationen något och göra att fler kan behålla jobbet. Men Sverige är i en synnerligen besvärande situation just nu, som kräver åtgärder som står i proportion till denna djupa lågkonjunktur.

Jag menar att det finns en stor fara i att vänta eller tveka när det gäller att skruva upp åtgärder till den nivå som nu krävs. Jag tycker mig höra en retorik - jag hoppas att det framför allt är en retorik - som går ut på att vi nu måste spara och ha kvar resurser för att återstarta ekonomin så småningom. Risken är stor att det inte finns så mycket att återstarta om vi inte nu vidtar mer kraftfulla åtgärder för att rädda företag och jobb och se till att vi inte drabbas av massarbetslöshet, som vi vet skapar utanförskap och ohälsa som följer människor under lång tid. Detta är väldigt viktigt att nu försöka undvika.

Det finns förslag i propositionen som är väldigt bra. Det handlar om den förstärkta periodiseringsfonden och anstånd med betalning av moms. Detta är bra förslag som kan erbjuda lättnader för egenföretagare.

Tyngdpunkten ligger dock på sänkta arbetsgivaravgifter för företag och sänkta egenavgifter för egenföretagare. Det är förstås i detta läge välkommet med kostnadsminskningar för personal och att åtgärder kommer på plats som delvis kan komplettera förslaget om permitteringsstöd. Men det finns också tydliga problem med avgränsningen, som jag tycker att regeringen snarast bör återkomma till och justera. Det handlar om begränsningen på 30 anställda och hur den är gjord.

Denna ekonomiska kris, som vi känner den, slår relativt brett men har också en väldigt koncentrerad effekt i vissa branscher. Det gäller exempelvis hotell och restaurang, besöksnäring och många mindre företag inom detaljhandel, där kundunderlaget i stort sett försvunnit på grund av restriktioner och uppmaningar från myndigheter. Många av dessa företag har heller ingen e-handel som kan kompensera eller dämpa efterfrågebortfallet.

Därför är det enligt Kristdemokraterna särskilt viktigt att de åtgärder som vidtas tydligt träffar de grupper och företagare som har det särskilt svårt och att begränsningarna i utformningen inte omöjliggör att dessa företag kan få del av stödet. Den utformning som regeringen har valt riskerar att bli både delvis för bred och delvis för snäv på organisationsnivå. Jag ska försöka förklara varför.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

I restaurangbranschen, till exempel, har företag valt olika modeller för att organisera sig. Det kan vara med ett och samma organisationsnummer eller med en franchisemodell med fristående företag. Max hamburgare, till exempel, som sysselsätter väldigt många personer i Sverige, är organiserat under samma organisationsnummer medan McDonalds till merparten är organiserat via franchise med egna företag. Enligt regeringens förslag torde detta innebära att Max kan få sänkt arbetsgivaravgift för totalt 30 av sina tusentals anställda medan McDonalds kan få sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda per franchisetagare.

Förutom att detta blir en ganska märklig effekt, där man träffar fel, innebär det också en kraftig konkurrenssnedvridning som man, om det är möjligt, ska försöka undvika. Max har 6 000 anställda, i snitt 39 anställda per restaurang. Men eftersom de alla ingår i samma bolag kommer bara 30 av dessa 6 000 att omfattas av regeringens arbetsgivaravgiftssänkning. Det utgör ungefär en halv procent av Max hela arbetsstyrka. Ni kan själva räkna ut hur detta slår för McDonalds - på ett helt annat sätt, med en helt annan kostnadsavlyftning.

Samtidigt är sänkta arbetsgivaravgifter relativt trubbigt i detta läge. Även dagligvaruhandlare omfattas, som inte upplever samma kris som andra branscher, liksom bank och försäkring. Jag förstår att det här finns en avvägning att göra mellan snabbhet och effektivitet i förslagen; jag har full respekt för detta. Men en alternativ utformning skulle kunna vara att selektera arbetsgivaravgifterna på branschnivå och göra en större sänkning samt att även inkludera ålderspensionsavgiften för att få en större träffsäkerhet i detta läge. Jag tycker att det finns skäl för regeringen att överväga att bättre koncentrera insatsen. Då kan stödet riktas mer till de branscher och sektorer där de ekonomiska konsekvenserna är som störst.

Fru talman! Jag är dock rädd för att detta inte kommer att räcka. Jag tror att denna situation är unik, och jag ser, som jag inledde med att säga, stora risker i att regeringen nu inte gör tillräckligt. Jag menar att den enskilt viktigaste åtgärden handlar om att kraftigt bygga ut permitteringsstödet. Det är träffsäkert, och det är uppenbart att det behövs. Flera branscher och många företag har nu ett efterfrågefall och ett intäktsfall som är långt större än 60 procent - uppemot 90-95 procent - av intäkterna.

Ska man i det här läget mota massarbetslöshet och företagsdöd måste korttidspermitteringarna förstärkas. Vi måste förändra reglerna kring detta så att företag inte tvingas säga upp tillfälligt anställda, som redan är utsatta på arbetsmarknaden, för att kunna få del av permitteringsstödet.

Fru talman! Vi har ett mycket svårt och allvarligt läge. Regeringen har vidtagit många åtgärder som har varit bra och välavvägda, men vi har nu ett stort behov av att göra mer och göra rätt och att se till att de åtgärder som vi genomför träffar och gör det de ska, nämligen att rädda så många jobb och företag som möjligt. Då menar jag att det brådskar väldigt mycket och att det nu finns en stor fara i att vänta med ytterligare och mer omfattande åtgärder.

Jag yrkar bifall till Kristdemokraternas reservation nr 3.


Anf. 5 Fredrik Olovsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Fru talman! Världen och Sverige är i ett väldigt svårt och utsatt läge. Coronavirusets spridning och det ökade antalet insjuknade oroar förstås oss alla. Men även om effekterna på liv och hälsa nu är mycket allvarliga och står i centrum för vad vi alla funderar över slår också den ekonomiska krisen nu med full kraft mot individer, företag och offentlig verksamhet. Därför behövs många och kraftfulla åtgärder för att omfatta alla de aktörer och verksamheter som nu drabbas.

Det är också mycket stora insatser som nu görs för att stärka alla dessa viktiga delar i vårt samhälle. De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera stora och omfattande krispaket för att skydda svenska jobb, svenska företag och svensk välfärd. Tillsammans har vi också här i kammaren kunnat rösta igenom flera av de förslagen. Jag uppskattar mycket det gemensamma ansvarstagande och samarbete som vi har kunnat visa prov på i finansutskottet under den här tiden. Jag tror också att det är precis detta som våra medborgare väntar sig av sina politiska ledare i en svår tid.

Det finns nu också skäl att påminna om att detta är ett arbete i många olika delar.

För det första får inte pengar stå i vägen för sjukvårdens arbete med att hindra smittspridning och att ta hand om dem som insjuknar. Därför gav vi tidigt besked om att staten kommer att ta de extraordinära kostnader för sjukvård som kommuner och regioner kommer att få under den här svåra tiden. Därtill presenterade vi i går ytterligare 15 miljarder ovanpå det som tidigare har aviserats till våra kommuner och regioner för att säkra välfärd och annan kritisk samhällsservice.

Personalen, som nu gör så stora insatser inom vård, skola och omsorg, är viktigare än någonsin. Därför ska också kommunsektorn ha de resurser som krävs för att stötta lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

För det andra krävs nu insatser för att skydda svenska jobb och företag. Det är precis det vi ska göra här i dag. Genom rejält sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter i fyra månader lyfter vi bort kostnader för alla företag, men utformningen gör att det kommer att få störst effekt för små och medelstora företag. Detta är en viktig åtgärd för att minska pressen på alla dem som har sett kunder försvinna och efterfrågan snabbt vika.

Vi förstärker i dag också möjligheterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag att öka avsättningar till periodiseringsfonder. Vi föreslår också att den som redovisar mervärdesskatt, moms, helårsvis ska få anstånd, precis som andra har fått tidigare. Detta är insatser som framför allt riktar sig mot de mindre företagen och innebär att de kan få bättre likviditet i ett svårt och ansträngt läge.

Redan tidigare har vi presenterat kraftfulla insatser för jobb och företag. Staten tar över sjuklöneansvaret från arbetsgivarna. I går beslutade vi om ett nytt system för korttidsarbete, där staten hjälper företagen att hålla kvar de anställda genom att vi tar på oss merparten av lönekostnaden. Vi har dessutom beslutat om en företagsakut som ska hjälpa och stötta små och medelstora företag med lån där staten tar den stora kreditrisken. Vi har också presenterat stöd för sänkta hyreskostnader för företag i särskilt utsatta branscher.

Fru talman! Trots allt detta står vi inför en väldigt svår och tuff situation. Människor kommer att förlora sina jobb trots alla insatser. Därför ökar vi också tryggheten och förbättrar möjligheterna till omställning för dem som blir av med sitt arbete eller som redan har blivit av med sitt jobb. Det gör vi genom att sänka trösklarna in i arbetslöshetsförsäkringen, så att även de med otrygga anställningar och de som inte har jobbat så många timmar kan få del av försäkringen samtidigt som vi höjer ersättningen. Möjligheterna att få stöd för omställning tillbaka till jobb ska också förstärkas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Det är ett allvarligt läge, och prognoserna framåt är mycket osäkra. Vi ska jobba vidare för att bromsa smittspridning och för att sjukvården ska ha mer resurser. Vi ska värna svenska jobb och företag men också öka tryggheten för dem som blir av med arbetet.

Men vi kommer att ta oss igenom det här. Självklart är det så. Det kommer en morgondag som är ljusare. Då ska vi ta krafttag för att sätta ny fart på Sverige igen.

Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 6 Johan Hedin (C)

Fru talman! Vi befinner oss i ett en global kris, där coronavirusets spridning leder till stora utmaningar.

Givetvis är det först och främst en fråga om liv och hälsa. Runt om i landet görs nu stora ansträngningar för att hindra en alltför snabb smittspridning, för att förstärka hälso- och sjukvården och för att skydda riskgrupper.

De ekonomiska effekterna är redan uppenbara. Samhället påverkas ekonomiskt i snabb takt, och vi behöver bemöta detta med kraftfulla åtgärder för att stötta i grunden livskraftiga svenska företag som nu har stora problem.

Alla måste hjälpas åt, och vi kommer att klara detta tillsammans. Ni kan lita på att vi kommer att göra allt vi kan för att Sverige ska ta sig igenom denna kris.

De åtgärder vi i dag ska fatta beslut om följer på ett antal redan beslutade åtgärder. Vi beslutar nu om korttidspermitteringar för att minska företagens lönekostnader. Staten lyfter av kostnader för sjuklöner. Möjlighet till likviditetsförstärkningar införs via skattekontot.

Vi kan konstatera att omfattningen av dessa åtgärder är historisk. Vi kan också konstatera att det kommer att behövas ytterligare åtgärder.

Fokus just nu ligger givetvis på att säkra liv och hälsa. Men det vi också arbetar med, nära nog dygnet runt, är det vi i dag beslutar om, nämligen att steg för steg säkra svenska företags förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Det handlar om att säkra svensk ekonomi och svenska jobb.

Fru talman! Dagens extra ändringsbudget ger nu förutsättningar för att ytterligare bidra till stärkt likviditet i företagen. I det läge vi befinner oss vet jag att många företagares fokus är på att klara den löpande driften. Då måste vi göra vad vi kan för att bidra till att stärka likviditeten. Bland annat sänkta socialavgifter är oerhört viktigt eftersom det direkt minskar företagens utgifter. Det är pengar som i nuläget behöver användas för att säkra företagets överlevnad. Omfattningen på de skattesänkningar som genomförts hittills saknar motstycke i historien.

Tyvärr kan vi konstatera att mycket av det hårda arbetet ligger framför oss. Men med gemensamma krafter är jag övertygad om att vi kommer att klara detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 7 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet till alla dem som är ute i frontlinjen just nu i denna coronakatastrof - alla de som räddar och skyddar liv och alla de som tar hand om våra barn och våra mest sköra personer. Men det handlar också om alla er som sliter för att rädda era företag och därmed det svenska välståndets framtid.

Jag tycker också att vi i denna tid bör skänka en tanke till de finansministrar och regeringar som städade upp i Sverige efter den ekonomiska kris som orsakades av den svenska, hemmasnickrade spekulationsekonomin och som drabbade Sverige med absolut kraft i början av 1990-talet. Det regelverk som då skapades innebär att vi i dag har möjlighet att rädda välfärden och människors ekonomi och även stötta alla de hundratusentals företagare som drabbats brutalt i denna allt annat än hemmasnickrade pandemi.

Detta gör att vi i dag med vår fjärde ändringsbudget för 2020 - det är knappast den sista - kan fokusera än mer på företagsamheten i Sverige och därmed det framtida svenska välståndsskapandet.

Det finns mängder av svåra avvägningar i detta: Vad ska göras och när? Det hänvisades tidigare till vasaloppsmetaforen. Jag har kört Vasaloppet några gånger och till och med en gång blivit utsatt för det så kallade repet. Det är inte roligt, för då får man inte fortsätta. Det måste vi undvika. Vi måste ha krut i ladorna, och det kommer att vara stigningar hela vägen fram till slutet. De blir jobbigare och jobbigare, men vi ska klara det.

Vi måste ha resurser hela vägen, för det kommer att pågå länge. Det kan inte ha undgått någon som har lyssnat på myndigheter och regeringsföreträdare de senaste dagarna.

Det finns också moraliska dilemman. Vi har haft en period av enormt växande värden på fastighetsmarknaden. Vi har haft ett årtionde av enorm tillväxt på våra börser med enorma värdeökningar, vilket har lett till att vi har haft diskussioner om de ökade klyftorna. Klyftorna har aldrig ökat så mycket som de tio senaste åren.

Man kan också säga att klyftorna aldrig har minskat så mycket som den senaste månaden. Det är en enorm effekt, men det är väl ingen som önskar det vi ser just nu.

Det jag vill komma till med detta, fru talman, är att vi måste se till att ansvaret delas mellan företag som är beredda att använda alla sina resurser för att rädda sin mycket livskraftiga verksamhet, staten och andra offentliga myndigheter, kommuner och regioner som skjuter till det vi kan och individer som gör vad de kan för att hjälpa till i krisen. Vi befinner oss i det här tillsammans. Det finns ingen annan väg.

Man kan väl säga att de insatser som vi har fattat beslut om tidigare, till exempel permitteringsstöd och hyresstöd med tillhörande villkor, måste granskas noga. Jag vill upprepa statsministerns svar och inlägg från frågestunden här i kammaren i går, där han säger: "Vi gör naturligtvis så gott vi kan. Alla regler som införs är vi beredda att se över: Blev det bra? Eller behöver vi justera reglerna på något sätt?"

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Så är det ju. Det här går fort. Det är en balansgång mellan att göra exakt rätt och att sitta och oroa sig och inte få någonting på plats. Därför måste vi noga hålla ögonen på inte minst hyresstödet till företag som är svårt pressade av höga hyreskostnader som en stor del av sin kostnadsbas och inte fastna i formaliteter om tidigare beslutade aktieutdelningar för några udda preferensaktier, eller vad det nu kan vara.

Vi måste noga följa att fastighetsägarna i Sverige, ofta stora bolag med uppblåsta balansräkningar, möter svenska företag i svensk handel när det gäller detta. Vi ska komma ihåg att vi förr eller senare måste se korrigeringar här. Hyresnivåerna i förhållande till företags omsättning är i den svenska handeln dubbelt så höga som de är i USA och Storbritannien, vilket naturligtvis är ohållbart. Vi måste se till att landa mjukt när det gäller detta, och det här är ett tillfälle att göra det.

Det vi liberaler hör i våra kontakter med företag där ute är att en del hyresvärdar fattar detta. Man är redan på banan och har faciliterat och genomfört sänkningarna. Andra är mer nervösa och väntar på regelverket. Ytterligare några vägrar fortfarande blankt.

Detta är någonting som vi måste ta till oss och se till att genomföra så att hela stödet kommer fram. Val av hyresvärd och beroende på om de aggressivt har expanderat och aggressivt har blåst upp sina balansräkningar med en enorm belåningsgrad kan inte vara avgörande för om företag inom handeln i dag ska kunna överleva eller inte.

Jag tycker även att vi bör titta noga på permitteringsnivåerna. Samma sak gäller där, inte minst inom handeln där verksamheten går rätt ned i källaren och möjligtvis närmar sig 10 procent av tidigare omsättning. Vad ska ett stort antal personer som jobbar 40 procent göra? Det är väldigt svårt. Vid en snabbare stängning kan de här företagen överleva och människor behålla jobbet.

Fru talman! Liberalerna stöder såklart förslaget i detta betänkande och denna ändringsbudget, som framför allt riktas in på de mindre företagen. Jag kan dock konstatera att jag tyvärr inte tror att det är årets sista ändringsbudget.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 8 Karolina Skog (MP)

Fru talman! Den kris som vi befinner oss i slår som en storm mot alla delar av samhället. Det är en kris för hälsan, och självklart är de som är direkt berörda av detta först och främst i våra tankar.

Många människors arbeten och företag står också på spel. Varslen ökar i rekordtakt, och osäkerheten för framtiden hos många känns självklart i maggropen. Samtidigt ser vi att människor ställer upp för varandra, inte minst för att skydda våra riskgrupper.

De åtgärder vi vidtar för att minska smittspridningen slår särskilt hårt mot mindre företag i Sverige. Därför ska jag i dag uppehålla mig vid just deras villkor och vad vi gör för att mildra detta för dem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

Det krävs en kraftfull och effektiv politik som gör att så många företag som möjligt klarar sig igenom denna storm och kan behålla sina anställda i så hög grad som möjligt. Tidigt presenterades en rad generella åtgärder som kan påverka även de mindre företagens möjligheter att klara sig genom krisen, till exempel att staten tog över sjuklöneansvaret och att det gavs möjlighet att skjuta fram skatteinbetalningar.

Redan från mars månad och fram till och med den 30 juni sänks arbetsgivaravgifterna för alla företag med upp till 30 anställda. Det är en modell för sänkning av arbetsgivaravgifterna som snabbt kommer ut till företagen och som börjar gälla retroaktivt redan från förra månaden. Vi kan dra ut det över tid i fyra månader, och det är pricksäkert eftersom det självklart blir av störst värde för de mindre företagen.

Detta gör det till en betydligt mer pricksäker och snabb modell än den som exempelvis Moderaterna lägger fram här. För mig är det självklart att lägga fokus på de mindre företagen i detta läge, inte minst eftersom de branscher som drabbas absolut hårdast präglas av just mindre företag.

Vi gör det nu också möjligt för företag som betalar in och redovisar sin skatt bara en gång om året, det vill säga företag som redovisar moms upp till 1 miljon kronor, att få anstånd på skatten som de andra.

Regeringen tar också fram en statlig lånegaranti riktad till just små och medelstora företag. Det kommer att göra så att fler har möjlighet att få lån. Om man har staten i ryggen kan man också få bättre lån från banken.

Ett program för hyresrabatter tas fram, där stat och hyresvärd delar på kostnaden, vilket kan sänka kostnaden för företagen.

För att egenföretagare ska klara den här krisen behövs riktade åtgärder för just dem. Därför vidtar vi några särskilda åtgärder. Bland annat gör vi det enklare att lägga ett företag vilande och samtidigt ta ut a-kassa under tiden.

Det är också värt att nämna att i tider som dessa är det med ordinarie regelverk möjligt dels att minska inbetalningar på sitt studielån, dels att skjuta fram eller låta bli att amortera på sina lån. Det kan också påverka den reella ekonomin för ett mindre företag mycket.

Vi kan också se att myndigheter ställer om sin verksamhet. Kommuner och regioner gör allt de kan för att gynna det lokala näringslivet ute i landet.

Att bekämpa pandemin har direkta effekter på hälsa, liv och ekonomi. Ingen av oss vet hur länge de här restriktionerna måste finnas på plats. Ingen vet hur lång tid det kommer att ta för vår ekonomi att återhämta sig. Vi måste alla vänja oss vid tanken att det kan ta lång tid.

Parallellt med dessa akuta insatser måste vi också klara av att höja blicken och tänka framåt och börja förbereda oss för det arbete som tar vid efter den akuta krisen. Då kommer fler insatser att behövas för att skapa hållbara förutsättningar för våra företag och för att nystarta svensk ekonomi. Sverige ska nämligen även i framtiden vara ett småföretagarland. Den tjänstesektor och besöksnäring som nu har så stora påfrestningar är viktiga byggstenar i vår ekonomi. Och de sociala företagen gör så otroligt viktiga insatser i vårt samhälle. Omvärlden kommer framgent också att bjuda oss på utmaningar. De mindre företagens insatser är avgörande för att vi ska bygga en robust ekonomi framåt.

Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Fru talman! När jag blickar ut över Sverige ser jag att en hållbar ekonomi handlar om en god tradition av samförstånd och samarbete, pliktkänsla och villighet att ta i när det behövs. Det gör att vi faktiskt har möjligheter att ta oss genom denna kris tillsammans.

Jag yrkar självklart bifall till förslaget i utskottets betänkande.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 5.)

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings-stämmor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-04-03
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Ändrad beräkning av statens inkomster för 2020Riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster för 2020.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:151 punkt 6 och avslår motion

  2019/20:3548 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.Lagstiftning som ligger till grund för den ändrade inkomstberäkningenRiksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare,
  2. lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare,
  3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  5. lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:151 punkterna 1-5 och avslår motionerna

  2019/20:3548 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

  2019/20:3554 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

  2019/20:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).
  • Reservation 1 (M, SD)
  • Reservation 2 (V)
  • Reservation 3 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V00423
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt27217294
  Ledamöternas röster