Kollektivanslutningen och organisationsanslutningen till politiska partier

Motion 1990/91:K233 av Hans Leghammar m.fl. (mp)

av Hans Leghammar m.fl. (mp)
Enligt 2 kap. 2
§ RF är varje medborgare gentemot det allmänna
skyddad mot tvång att ge tillkänna sin åskådning i politiskt,
religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. I andra
bestämmelser i regeringsformen och i vallagen skyddas
valhemligheten både mot det allmänna och mot enskilda. Vi
ser detta som grundläggande värderingar i en politisk
demokrati. Den enskilde skall självklart slippa att uppge
vilket parti han eller hon vill tillhöra eller inte tillhöra.
Detta bryter sedan länge Sveriges socialdemokratiska
arbetarparti emot genom tillämpningen av
kollektivanslutning. Flertalet av partiets medlemmar har
inte själva tagit ställning till sitt medlemskap utan
registrerats som medlemmar genom majoritetsbeslut av
fackliga organisationer. Det finns också många medlemmar
som inte ens själva vet om att de är medlemmar. De som i
efterhand reserverar sig och kräver utträde, tvingas att
uppge att de inte vill vara med i SAP. Att kollektivansluta
människor på detta vis anser vi vara ett brott emot
demokratins grunder och emot den enskildes personliga
ansvar och självbestämmande i åsiktsfrågor. SAP:s
kongress beslöt 1987 om försök med nya anslutningsformer
till partiet. Fackföreningar kommer dock att alltjämt ha viss
möjlighet att kollektivansluta medlemmar till
socialdemokraterna.
Alla möjligheter till kollektivanslutning måste därför
avskaffas. Detta krav har tidigare framförts från flera håll i
riksdagen, dock utan att det lett till något slutgiltligt
avskaffande av kollektivanslutning till politiska partier. Vi
anser därför att lagstiftning är den enda framkomliga vägen
för att förhindra kollektivanslutning.
Organisationsanslutning
Vi vill också skarpt ta avstånd ifrån att någon kategori
människor enskilt eller i grupp kan tvingas ansluta sig till ett
visst parti.
Med detta menar vi att det inte skall vara möjligt att
ansluta en organisation eller fackförening till politiskt parti
igenom organisationsmedlemskap. När detta förekommer
så tvingas även här den enskilde att uppge att han eller hon
inte vill att så blir fallet genom att reservera sig emot sådana
beslut eller att begära utträde ur organisationen ifråga.
Därigenom kan en medlem även här tvingas att uppge
ett politiskt ställningstagande emot ett parti på ett sätt som
enligt vår mening inte skall behöva vara nödvändigt i en
politisk demokrati.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lag så att
kollektivanslutning till politiska partier helt förbjuds,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att fristående organisation inte får anslutas till politiskt
parti.

Stockholm den 22 januari 1991

Hans Leghammar (mp)

Claes Roxbergh (mp)

Per Gahrton (mp)

Åsa Domeij (mp)

Lars Norberg (mp)

Anna Horn af Rantzien (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)
Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06
Yrkanden (4)