Åtgärder mot institutionaliserad korruption

Motion 2020/21:601 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och banta public service och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort presstödet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att halvera partistöden och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stödet till genusvetenskap och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka anslagen till universitet och högskolor där antivetenskapliga ideologier ges näring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Brå och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta ideella och ekonomiska föreningar myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Sida och tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimera Sveriges engagemang i FN och tillkännager detta för regeringen.
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda ekonomiskt stöd från det offentliga till föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster och certifieringar av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan och tillkännager detta för regeringen.
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar och tillkännager detta för regeringen.
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av ambassadörer och tillkännager detta för regeringen.
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om lobbyistregister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ligger mycket bra till i internationella jämförelser vad gäller korruption. Detta stämmer bra om man ser på sådant som man normalt förknippar med korruption, så som mutor, förskingring, otillbörliga upphandlingar och riggade val. Sverige är dock plågat av annan sorts korruption som är djupt institutionaliserat.

 

Detta visar sig bland annat genom en indirekt, men högst påtaglig, ideologisk styrning av en lång rad samhällsbärande institutioner så som myndigheter, public service och stora delar av utbildningsväsendet. Samtidigt strömmar pengar från det offentliga till fickorna på organisationer som sysslar med opinionsbildning. Från mak­tens sida har man på detta sätt lagt ut opinionsbildningen på entreprenad. Samtidigt börjar postmoderna antivetenskapliga ideologier få ett allt starkare grepp om akademien.

Sverige har en rad stora – i vissa fall existentiella – problem som blir allt mer påtagliga. Många av dessa problem hade varit betydligt mer hanterbara om vi haft en friare debatt. Som ett led i att vitalisera den svenska demokratin, bekämpa den institutionaliserade korruptionen och få de bästa idéerna att konkurrera på en fri marknad av idéer menar jag att man som en början bör genomföra följande åtgärder:

 1. Reformera och banta public service till en bråkdel så att fler röster, perspektiv och narrativ kan konkurrera.
 2. Ta bort presstödet. Systemet är omodernt och understödjer politiska strömningar på ett otillbörligt sätt. 
 3. Halvera partistöden. Ett stort partistöd skapar ett osunt oberoende för de politiska partierna gentemot medlemmar och väljare.
 4. Återinför tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism.
 5. Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stöd till genus­vetenskap.
 6. Skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel från det offentliga, där det inte är tillåtet att beakta ovidkommande faktorer som inte har med projekten att göra, så som klimat och genus.
 7. Sänk anslag till universitet och högskolor som inte förmår hålla tillbaka anti­vetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik från att infiltrera fakulteterna.
 8. Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten.
 9. Lägg ner B. Brottsförebyggande rådet har i decennier levererat desinformation utifrån ett förljuget politiskt narrativ som kommit i vägen för nödvändiga politiska beslut. 
 10. Frånta myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag till samtliga ideella eller ekonomiska föreningar som uppbär sådant, så som Folkbildningsrådet och Krav.
 11. Lägg ner Allmänna arvsfonden.
 12. Lägg ner Sida. Miljardbelopp försvinner årligen i korruption och organisationen saknar förmåga och vilja att komma till rätta med problemen.
 13. Minimera Sveriges engagemang i FN och styr om det internationella engagemanget till transparenta insatser och samarbeten som är moraliskt försvarbara.
 14. Förbjud i lag ekonomiskt stöd från det offentliga till ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 15. Förbjud i lag att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster, certifieringar och liknande av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 16. Frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan.
 17. Reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar så att tillsättningsprocessen blir transparent och meritbaserad och inte missbrukas för politruker och som förhandlingsvaluta. Flytta utnämningsmakten till riksdagen.
 18. Reglera tillsättning av ambassadörer där ett krav ska vara att man arbetat med diplomati i ett antal år innan man kan bli aktuell som ambassadör.
 19. Inför lag om lobbyistregister.

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)
Behandlas i betänkande (17)