Åtgärder för levande hav

Betänkande 2010/11:MJU5

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav och 3 följdmotioner med 31 yrkanden. Därutöver behandlar utskottet 29 yrkanden från allmänna motionstiden 2010.

I skrivelsen redovisar regeringen det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. En central utgångspunkt är att arbetet med olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet effektiviseras, samordnas och integreras. Regeringen framhåller att det krävs en större helhetssyn på vattenarbetet som sådant, varigenom havs- respektive
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-16 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-22 Trycklov: 2010-11-22 Bordläggning 1: 2010-11-29 Bordläggning 2: 2010-11-30 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-12-01 Avgörande: 2010-12-01 Beslut: 2010-12-01 Behandling: 2010-12-01

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (36 anföranden)