Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2016

Beslut

Ökat rättssäkerhet i patentsystemet (NU22)

Ett enhetligt patentskydd och en patentdomstol kommer att införas i EU, som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan 26 EU-länder. Nu anpassas de svenska lagarna till de kommande EU-reglerna. Förslagen syftar till att öka rättssäkerheten på patentområdet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen får bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner om immaterialrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2015. Förslagen i motionerna handlar bland annat om företagens hantering av immateriella tillgångar, patentskydd och åtgärder för att skydda patent, åtgärder för att stärka och skydda upphovsrätten samt ersättning för privatkopiering. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-21
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-19
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:NU22

Ökat rättssäkerhet i patentsystemet (NU22)

Ett enhetligt patentskydd och en patentdomstol kommer att införas i EU, som ett resultat av ett fördjupat samarbete mellan 26 EU-länder. Nu anpassas de svenska lagarna till de kommande EU-reglerna. Förslagen syftar till att öka rättssäkerheten på patentområdet. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringen får bestämma när de nya reglerna ska börja gälla.

Näringsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om immaterialrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2015. Förslagen i motionerna handlar bland annat om företagens hantering av immateriella tillgångar, patentskydd och åtgärder för att skydda patent, åtgärder för att stärka och skydda upphovsrätten samt ersättning för privatkopiering. Utskottet säger nej bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-25
Debatt i kammaren: 2016-05-26
4

Beslut

Beslut: 2016-05-26
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
2. lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837),
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:124 punkterna 1-3.

2. Åtgärder för att stärka företagens hantering av immateriella tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7.

3. Patentskydd och åtgärder för att värna patent

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:565 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:640 av Olle Thorell m.fl. (S),

2015/16:704 av Lotta Finstorp (M) och

2015/16:1491 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

4. Åtgärder för att stärka och värna upphovsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1181 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M),

2015/16:2437 av Ola Johansson och Per Lodenius (båda C),

2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 76 0 8
SD 42 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 180 121 0 48


5. Privatkopieringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:977 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:1245 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M).

6. Följerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1136 av Niclas Malmberg (MP) yrkandena 1-3.

7. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2872 av Markus Wiechel (SD).