Vapenfrågor

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU30

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 16 juni 2021

Utskottets förslag

Flera uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU30)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till totalt elva tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området vapenfrågor. Förslagen handlar i korthet om att:

 • Det bör införas en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för vapenlicensärenden
 • Det bör skyndsamt göras en översyn av vapenlagstiftningen
 • Begreppet "synnerliga skäl" i vapenlagen bör förtydligas
 • Licenshanteringsprocessen vid vapenbyte bör förenklas
 • Kraven för vapenlicens bör förtydligas
 • Kravet på särskilda tillstånd för ljuddämpare bör avskaffas
 • Begränsningen av antalet vapen som en jägare får ha, den så kallade vapengarderoben, bör ses över
 • Det bör göras en översyn av reglerna för ett europeiskt skjutvapenpass
 • Det bör göras en översyn av kraven för att få bedriva handel med skjutvapen
 • Tillsynsansvaret för skjutbanor bör utvärderas

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden, handläggningen av vapenlicensärenden, översyn av vapenlagstiftningen, synnerliga skäl i vapenlagen, licenshantering vid vapenbyte, kraven för vapenlicens, avskaffat krav på särskilt tillstånd för ljuddämpare, utökad vapengarderob, europeiskt skjutvapenpass, handel med vapen och tillsynsansvaret för skjutbanor Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-05-06, 2021-04-15

Flera uppmaningar till regeringen om vapenfrågor (JuU30)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till totalt elva tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området vapenfrågor. Förslagen handlar i korthet om att:

 • Det bör införas en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • Regeringen bör arbeta för att förkorta handläggningstiderna för vapenlicensärenden
 • Det bör skyndsamt göras en översyn av vapenlagstiftningen
 • Begreppet "synnerliga skäl" i vapenlagen bör förtydligas
 • Licenshanteringsprocessen vid vapenbyte bör förenklas
 • Kraven för vapenlicens bör förtydligas
 • Kravet på särskilda tillstånd för ljuddämpare bör avskaffas
 • Begränsningen av antalet vapen som en jägare får ha, den så kallade vapengarderoben, bör ses över
 • Det bör göras en översyn av reglerna för ett europeiskt skjutvapenpass
 • Det bör göras en översyn av kraven för att få bedriva handel med skjutvapen
 • Tillsynsansvaret för skjutbanor bör utvärderas

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Förslagspunkter

1. Vapenbrott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 13,

2020/21:1093 av Edward Riedl (M) och

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 1 (SD, KD)

2. Handgranater

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 33.

Reservation 2 (L)

3. Förverkande av magasin

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 3 (SD)

4. Vapensmuggling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 4 (SD, KD)

5. Ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 5 (S, V, MP)

6. Handläggning av vapenlicensärenden

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kortare handläggningstider i vapenlicensärenden och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

bifaller delvis motion

2020/21:2241 av John Widegren (M) yrkande 2.

Reservation 6 (S, V, MP)

7. Översyn av vapenlagstiftningen m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 34,

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 3 och 20 samt

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 10 och

bifaller delvis motionerna

2020/21:1409 av Helena Antoni m.fl. (M) och

2020/21:2816 av Lars Beckman (M).

Reservation 7 (S, MP)

8. Synnerliga skäl i vapenlagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om synnerliga skäl i vapenlagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 8 (S, V, L, MP)

9. Licenshantering vid vapenbyte

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om licenshantering vid vapenbyte och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 26 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 9 (S, V, MP)

10. Krav för vapenlicens

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett förtydligande av bestämmelserna om tillstånd till vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 27 i denna del.

Reservation 10 (S, V, MP)

11. Licenskrav för ljuddämpare

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2241 av John Widegren (M) yrkande 4 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 11 (S, V, MP)

12. Licenskrav för mynningsladdare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 12 (M, SD, KD)

13. Utökad vapengarderob

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utöka den s.k. vapengarderoben och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4 och

bifaller delvis motion

2020/21:2241 av John Widegren (M) yrkande 3.

Reservation 13 (S, V, MP)

14. Utlåning av vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:270 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD).

Reservation 14 (SD)

15. Förvaring av vapen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1394 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 27 i denna del.

Reservation 15 (KD)

16. Europeiskt skjutvapenpass

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt genomföra en översyn av bestämmelserna om europeiskt skjutvapenpass och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:644 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12 och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5 och

bifaller delvis motion

2020/21:1261 av Mats Green (M).

Reservation 16 (S, V, MP)

17. Handel med vapen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av kraven för att få bedriva handel med skjutvapen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:2804 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 17 (S, V, L, MP)

18. Tillsyn av skjutbanor

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att låta utreda tillsynsansvaret för skjutbanor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2789 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2908 av Per Söderlund (SD) och

2020/21:3299 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 18 (S, V, MP)

19. Vapen i Regeringskansliet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:485 av Mikael Oscarsson (KD).

20. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.