Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2019

Beslut

Straffet för köp av sexuell handling av barn förstärks (JuU7)

Regeringen föreslår att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas genom att ministraffet höjs från böter till fängelse och att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Vidare ska brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men riktade dessutom en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ytterligare höja minimistraffet. Riksdagen anser att straffminimum ska höjas från fängelse till fängelse i sex månader.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att straffminimum för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling höjs från fängelse till fängelse sex månader. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Straffet för köp av sexuell handling av barn förstärks (JuU7)

Regeringen föreslår att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas genom att ministraffet höjs från böter till fängelse och att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Vidare ska brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men föreslår dessutom att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ytterligare höja minimistraffet. Utskottet anser att straffminimum ska höjas från fängelse till fängelse i sex månader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:157.

2. Straffskalan för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att höja straffminimum för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling från fängelse till fängelse i lägst sex månader och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:264 av Johan Hedin m.fl. (C),

2019/20:287 av Johan Forssell m.fl. (M),

2019/20:317 av Andreas Carlson m.fl. (KD),

2019/20:362 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 45 och

2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2.

3. Köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 65 0 0 5
SD 60 0 0 2
C 27 0 0 4
V 0 24 0 3
KD 19 0 0 3
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 295 25 0 29