Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Budgetpolitiken styrs av två mål. Fastställda utgiftstak för de statliga finanserna ska hållas samtidigt som överskotten i de offentliga finanserna i genomsnitt ska motsvara 2 % av BNP över en konjunkturcykel. Kampen för full sysselsättning står högst upp på dagordningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:100 yrkandena 1-3. Skrivelse 2002/03:101 läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-05-08, 2003-05-15, 2003-05-20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Budgetpolitiken styrs av två mål. Fastställda utgiftstak för de statliga finanserna ska hållas samtidigt som överskotten i de offentliga finanserna i genomsnitt ska motsvara 2 % av BNP över en konjunkturcykel. Kampen för full sysselsättning står högst upp på dagordningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.