Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2015

Beslut

Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10)

Riksdagen har gett regeringen fyra uppdrag, så kallade tillkännagivanden, inom planering och byggande. Riksdagen uppmanade regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad. Den särskilda regel som gäller bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för studentbostäder, enligt förslaget. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att

  • utreda hur regler kan utformas om privat initiativrätt när detaljplaner ska tas fram
  • utarbeta ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid
  • utreda möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Riksdagens tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om planering och byggande. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om privat initiativrätt till detaljplan. Bifall till en motion om reduktion av bygglovsavgiften och till en motion om tillgänglighetskrav för studentbostäder. Delvis bifall till en motion om riktvärden för trafikbuller. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-04-16, 2015-03-19, 2015-03-10

Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag, så kallade tillkännagivanden, inom planering och byggande. Civilutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att höja huvudnivån för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder från 55 till 60 decibel vid bostadens fasad. Den särskilda regel som gäller bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för studentbostäder, enligt förslaget. Dessutom vill civilutskottet att regeringen

  • utreder hur regler kan utformas om privat initiativrätt när detaljplaner ska tas fram
  • utarbetar ett förslag om att bygglovsavgiften ska minska om en kommun inte meddelar beslut i tid
  • utreder möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder.

Civilutskottets ställningstaganden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om planering och byggande. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.