Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Utredningar om faderskap bör förenklas (CU7)

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Riksdagen anser också att regeringen bör gå vidare med att se över möjligheten att registrera testamenten i ett register i offentlig regi, och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Riksdagens tillkännagivanden kommer från motioner som lämnades in under allmänna motionstiden 2018, totalt cirka 50 stycken. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag om bland annat överförmyndare och gode män samt vårdnad och umgänge.

Utskottets förslag till beslut: Bifall helt eller delvis till motioner med förslag om tillkännagivanden till regeringen om utredningar om faderskap för ogifta respektive testamentsregister. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-03-05, 2019-03-26

Utredningar om faderskap bör förenklas (CU7)

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom en digital bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Det anser civilutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Civilutskottet anser också att regeringen bör gå vidare med att se över möjligheten att registrera testamenten i ett register i offentlig regi, och vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Utskottets förslag om tillkännagivanden kommer från motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2018, totalt cirka 50 stycken. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om bland annat överförmyndare och gode män samt vårdnad och umgänge.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.