Brott mot förtroendevalda

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Straffet för brott mot förtroendevalda förstärks (JuU6)

Brott som hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda utgör ett hot mot det representativa demokratiska systemet. Utsattheten kan exempelvis leda till att personer lämnar sitt förtroendeuppdrag i förtid eller fattar andra beslut än vad som ursprungligen var tänkt.

Regeringen föreslår därför en ändring i lagen så att straffen för brott som begås mot förtroendevalda, på grund av personens förtroendeuppdrag, förstärks. Det gäller förtroendeuppdrag i stat, kommun, landsting, Sametinget och Europaparlamentet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Dessutom riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Riksdagen vill att regeringen ska utreda om straffen för brott mot andra särskilt betydelsefulla yrkesgrupper för det demokratiska systemet, exempelvis journalister, också bör förstärkas. Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om ett förstärkt straffrättsligt skydd även för andra för det demokratiska systemet särskilt betydelsefulla yrkesgrupper, såsom exempelvis journalister, bör utredas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-14
Betänkande 2019/20:JuU6

Straffet för brott mot förtroendevalda förstärks (JuU6)

Brott så som hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda utgör ett hot mot det representativa demokratiska systemet. Utsattheten kan exempelvis leda till att personer lämnar sitt förtroendeuppdrag i förtid eller fattar andra beslut än vad som ursprungligen var tänkt.

Regeringen föreslår därför en ändring i lagen så att straffen för brott som begås mot förtroendevalda, på grund av personens förtroendeuppdrag, förstärks. Det gäller förtroendeuppdrag i stat, kommun, landsting, Sametinget och Europaparlamentet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Dessutom föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Utskottet vill att regeringen ska utreda om straffen för brott mot andra särskilt betydelsefulla yrkesgrupper för det demokratiska systemet, exempelvis journalister, också bör förstärkas. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motioner i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brott mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:154.

2. Straffskärpning för brott mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 24 och

2019/20:2510 av Hans Rothenberg (M).

3. Ett mer heltäckande straffrättsligt skydd mot system- och demokratihotande brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att utreda frågan om ett förstärkt straffrättsligt skydd för yrkesgrupper som är särskilt betydelsefulla för det demokratiska systemet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:318 av Andreas Carlson m.fl. (KD),

2019/20:1373 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) och

2019/20:3070 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 8.

4. En ny brottsrubricering för brott mot demokratin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2170 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3218 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.