Prishöjningar på Gotlandstrafik

Interpellationsdebatt 9 december 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 48 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Hanna Westerén har frågat mig dels vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta så att nästkommande upphandling av linjetrafiken till Gotland bättre uppfyller de transportpolitiska målen och tillgodoser rimliga villkor på landsvägen till Gotland, dels vilka åtgärder jag planerar för att bränslekompensera gotlänningarna för de exceptionella prishöjningarna i Gotlandstrafiken.

Linjetrafiken till Gotland ska tillgodose tillgängligheten för befolkningen på Gotland och är också en förutsättning för att det gotländska näringslivet fortsatt ska kunna utvecklas. Linjetrafiken utgör också en länk i totalförsvarets verksamhet. Jag förutsätter att Trafikverket i den kommande upphandlingen av linjetrafiken till Gotland säkerställer att villkoren i avtalet får den kvalitet och den turtäthet som krävs för att upprätthålla tillgängligheten på en tillfredsställande nivå.

Sverige befinner sig i ett läge där hushållens och företagens ekonomi pressas hårt av bland annat höga priser på drivmedel. Regeringen har därför i höständringsbudgeten för 2022 föreslagit att 200 miljoner kronor ska avsättas 2022 för att kompensera Destination Gotland för de ökade bränslepriserna i enlighet med de avtal som har tecknats mellan Trafikverket och bolaget. Även i budgetpropositionen för 2023 har preliminärt 50 miljoner kronor avsatts för samma ändamål. Det är en utmanande tid som ligger framför oss, och jag följer noga händelseutvecklingen.


Anf. 49 Hanna Westerén (S)

Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret även om dess innehåll lämnar en hel del övrigt att önska. Jag dristar mig också till att säga något som borde vara självklart men som förtjänar att upprepas: Gotland är en del av Sverige, vårt lands enda öregion. Gotland förtjänar en infrastruktur i nivå med övriga landets, och gotlänningarna har rätt att färdas längs vår landsväg havet på rimliga villkor till en rimlig kostnad.

Kostnaderna ökar för alla svenskar just nu, men för gotlänningarna har priset för att bruka landsvägen stigit med närmare 50 procent på ett år. Det är helt enkelt orimligt. De senaste åren har Gotlands befolkning glädjande nog ökat stadigt, till skillnad från hur det är i många andra öregioner i världen. Och precis som resten av Sverige och Europa har Gotland kämpat sig igenom pandemins följder när det gäller liv, hälsa och ekonomi.

Nu slår krigets effekter och den stigande inflationen hårt mot vår landsända. Att i det läget ställas inför katastrofalt höga prisökningar i Gotlandstrafiken lägger sten på börda i en redan svår tid och får direkt kännbara konsekvenser. De höjda biljettpriserna hotar jobb, konkurrenskraft och tillväxt och äventyrar just den inflyttning som vi är beroende av. Men de visar också på det ohållbara i att priset för att använda landsvägen har stigit med närmare 50 procent på ett år.

Det nu gällande avtalet har medfört hög standard, säkra transporter och god turtäthet. Det är emellertid ett avtal som är träffat i en helt annan tid. Det är ett avtal som inte tar höjd för den svåra situation som vi ser just nu. I nästkommande avtal måste ett större gemensamt och statligt ansvar tas för att hålla ihop landet och inte låta gotlänningarna digna under den ekonomiska risken för oron i omvärlden. Det kan inte vara så att en del av Sverige får bära en orimligt stor del av bördan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tar med viss optimism del av statsrådets resonemang kring kommande avtal men häpnar över svaret i fråga om kompensation. Jag vet inte om det är bristfälligt underlag eller duckande från ansvar som föranleder en hänvisning till budgetmedel - 200 miljoner respektive 50 miljoner. De medlen är till för att kompensera Destination Gotland. Det är inte ett ord om kompensation till gotlänningarna. För att vara övertydlig: Det är alltså en uppräkning i nu gällande avtal och medför ingen - jag upprepar "ingen" - skillnad på de biljettpriser som har aviserats inför nästa år. Medlen i fråga kan förvisso medföra att priset inte blir ännu högre, men det, fru talman, är faktiskt en ohederlig argumentation.

Nu vältras hela kostnaden över på gotlänningarna och på företagen. I Gotlands Tidningar i dag säger statsrådet att man gjort det man kan. Trafikverket menar att det är möjligt att kompensera utan att äventyra ingånget avtal. Det är svårt men inte omöjligt. Varför tar inte statsrådet den chansen?

Fru talman! Arbetet med nästa avtal pågår i detta nu. Det är politiken som styr, som sätter ramarna och som avgör om vi kan hålla ihop vårt land eller inte. Den tidigare infrastrukturministern, Tomas Eneroth, var väl förtrogen med de gotländska ståndpunkterna och tydlig med att stor hänsyn ska tas till de gotländska behoven. Trafiken till och från Gotland ska vara enkel, hållbar, prisvärd och snabb. Är infrastrukturministern beredd att göra samma utfästelse? Är han förtrogen med de gotländska ståndpunkterna? Kan vi lita på infrastrukturministern?


Anf. 50 Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fru talman! Tack till statsrådet för debatten; tack också till Hanna Westerén, som har initierat den!

Gotland är Sveriges enda renodlade öregion och en del av Sverige. Sverige är ett land, inte ett företag, och därför kan inte enskilda landsändar läggas ned som en avdelning på ett företag som man tycker kostar för mycket. Staten behöver såklart ta ett ansvar för att landet håller ihop och kan utvecklas i samma takt. Som Hanna Westerén också nämner har Region Gotland sett en ökande befolkning under de senaste åren, och det tror jag inte hade varit möjligt utan en konkurrenskraftig trafik till och från Gotland.

Staten tar sitt ansvar för Gotlands utveckling genom det avtal som Trafikverket har med Destination Gotland, som kör linjetrafiken till och från ön. Det finns många faktorer i det avtalet, men en av de viktigare är att staten står för halva kostnaden för bränslet. Det är bra. Men gaspriserna har de senaste åren varit volatila och höga. Redan under förra året sköt de i höjden, och i februari i år tredubblades de från en redan hög nivå inte minst till följd av kriget i Ukraina.

Ändå fanns det inga pengar i den förra regeringens vårbudget. Kostnaderna för att upprätthålla trafiken hade ökat med ungefär 100 miljoner kronor, men för detta fanns bara ett hål på 100 miljoner i Trafikverkets budget.

Jag tycker att det är bra att den nya regeringen gör vad den kan för att se till att staten nu ska göra sitt. Man tillför 200 miljoner kronor för innevarande år för att upprätthålla finansieringen av Gotlandstrafiken och göra det som staten har åtagit sig i avtalet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I går ställde jag också en fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch här i kammaren. Hon informerade om att när vi andra går på julledighet kommer hon att delta på två ministerrådsmöten i EU för att också långsiktigt försöka att få ned priserna på gas. Det är bra.

Att staten gör sitt är viktigt. Vi gotlänningar är trötta på att vart tionde år i samband med nya upphandlingar få höra förslag som innebär att hastigheten och standarden ska sänkas. Som Hanna Westerén också redogjorde för har Gotland i flera hundra år varit en svensk ö, och vi fortsätter att ha de geografiska utmaningar som vi alltid har haft. Därför är det jobbigt att man så ofta behöver förklara för politiken att vi fortsätter att ligga där vi ligger.

Den kommande upphandlingen kan man säga mycket om. Jag tror att det är viktigt att slå fast att det ska vara samma standard som nu, eller bättre, även i framtiden. Men det finns också en utmaning i att mycket vad gäller den nya upphandlingen redan har lagts fast under den förra mandatperioden och Trafikverkets arbete då. När vi nu går in för landning är det också en fråga hur mycket en minister egentligen kan gripa in i ett pågående ärende utan att anklagas för ministerstyre och få spendera några veckor i KU.

Oavsett detta är det dock glädjande att regeringen har tagit den här frågan på allvar. Med statens budget för 2023 finns det också skyddsvallar för Sverige om nedgången i ekonomin fördjupas. Det är väl avvägt, och jag ser fram emot att fortsätta att diskutera Gotlands förutsättningar för att genom dialog och samtal kunna säkerställa att Gotland fortsätter att vara lika konkurrenskraftigt och tillgängligt som resten av Sverige.


Anf. 51 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Det här är en fråga där det är viktigt med god dialog och att i konstruktiv anda hitta lösningar. Detta handlar om en landsväg som är en livlina och en viktig sträcka inte bara för Gotland utan också för hela fastlandet utifrån totalförsvarspolitiska och också livsmedelsförsörjningsskäl eftersom Gotland har många viktiga gröna näringar och livsmedelsproducenter på ön. Detta nämnde jag i mitt svar.

Det var i den andan som jag i går hade ett möte med den delegation som var i Stockholm från regionen. I medierna såg jag att de skulle vara i trafikutskottet och hörde själv av mig till vår kristdemokratiska representant i regionstyrelsen. Vi fick till en sittning i god anda. Hela presidiet, regionstyrelsen, regiondirektören, företrädare för LRF Gotland och Tillväxt Gotland var på mötet.

För att svara på interpellantens fråga är jag väl förtrogen med de gotländska ståndpunkterna och tycker också att det är en styrka att det finns en bred enighet över partigränserna på Gotland kring detta. Kvaliteten är viktig, och det är därför jag säger att jag förutsätter att Trafikverket i den kommande upphandlingen av linjetrafiken till Gotland säkerställer att villkoren i avtalet får den kvalitet i form av bland annat snabba båtar och den turtäthet som krävs för att upprätthålla tillgänglighet på en tillfredsställande nivå samtidigt som avtalet bidrar till de transportpolitiska målen och klimatmålen. Gotland ska vara tre timmar och inte fem timmar bort.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Precis som Jesper Skalberg Karlsson är inne på kan ju en opposition uppmuntra ett statsråd att gå in och detaljstyra och försöka att rätta till ingångna avtal, eller hur man nu vill se det utifrån ett oppositionsperspektiv. Men den dagen man gör det kommer samma opposition eller en annan del av oppositionen att kunna rikta väldigt kraftig kritik mot en, just för att man går utöver sina befogenheter som statsråd.

Därför är det så viktigt att slå fast att det är Trafikverket som både äger och har tecknat avtalet med Destination Gotland. De kan inte göra vilka justeringar som helst i nuvarande avtal, eftersom det skulle kunna innebära att hela upphandlingen i så fall behöver göras om.

Vid mötet med den gotländska delegationen som leddes av Hanna Westeréns partikollega Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande på Gotland, fick jag från henne och från delegationen information om att man har god dialog och upprättad kontakt med Trafikverket både inom nuvarande avtal och kanske framför allt i arbetet med kommande avtal och upphandlingen av det. Givetvis kommer pris- och bränslekostnadsfrågorna då att aktualiseras för att kunna hantera situationer som den nuvarande på ett sätt som innebär att målen med avtalet upprätthålls. Det förutsätter jag.

Jag har varit i kontakt med Destination Gotland, och jag har själv pratat med landshövdingen på Gotland. Han, liksom Jesper Skalberg Karlsson och även delegationen i går, har bjudit in mig till Gotland. Jag ser fram emot fortsatta samtal i den här debatten men även fortsatt dialog framöver.


Anf. 52 Hanna Westerén (S)

Fru talman! Statsrådet talar här i dag om hela landet och vikten av att hålla ihop. Han sa även i samband med sitt tillträde att den regering som han ingår i ämnar föra en politik för hela landet.

Jag tycker att vi har fått en viss vana vid att regeringen kanske säger en sak före valet och sedan gör en helt annan sak efter valet. Men jag måste ändå fråga: Ingår inte Gotland i hela landet? I ärlighetens namn, fru talman, är det ju så att inget av de förvisso bristfälliga bränslestöd som nu rullas ut av regeringen träffar de trafikanter som använder havet som sin landsväg.

Vi gotlänningar kan inte ta bilen till fastlandet. Våra företag kan inte flytta över transporterna till järnvägen. Färjetrafiken är vår livsnerv. Att hänvisa till att man tillför medel för att uppfylla ett redan ingånget avtal är djupt otillräckligt, fru talman, och svarar inte på frågan om hur Sverige ska kunna hålla ihop om skillnaderna mellan transportslagen blir så här stora. Bränslestöd ska utgå för att resa mellan till exempel Mullsjö och Mariestad men inte för att resa mellan Visby och Oskarshamn. Det ansvaret är regeringens.

Det finns faktiskt fler perspektiv att beakta som också har lyfts här tidigare, bland annat det totalförsvarspolitiska. Gotland är en del av Sverige och inte obetydligt, sett till vårt geografiska läge. Då tycker jag att det är anmärkningsvärt att inte ägna mer möda åt att säkra den viktiga infrastrukturen till och från Gotland. Det är att spela ett högt spel med konsekvenser som inte bara äventyrar Gotland utan hela landet.

Perspektivet hela landet ska givetvis också betonas i regionalpolitiskt hänseende. Ansvaret vilar tungt på varje regering att använda hela verktygslådan klokt för att hålla ihop vårt fantastiska land och främja sund konkurrens och rättvisa landsdelar emellan.

Att säkra infrastrukturen och därmed främja försörjningsförmåga, jobb, konkurrenskraft och tillväxt är en klok väg att gå. Hur anser statsrådet att Gotlands totalförsvarspolitiska roll kan stärkas när infrastrukturen så tydligt äventyras? Hur ska hela landet kunna leva om en del av landet lämnas att härbärgera enorma kostnadsökningar för att kunna ta sig till och från den delen av landet och även för att driva näringsverksamhet på Sveriges största ö?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Sverige har transportpolitiska mål som rör viktiga gemensamma nyttor i termer av funktionalitet, klimatavtryck och leverans. Prisökningarna i Gotlandstrafiken står rimligtvis i direkt strid med de transportpolitiska målen, och det måste få ett slut. Gotland kan inte gång på gång komma till statsmakten med mössan i hand och vädja om anständiga villkor för att få trafikera vår väg över havet. Jag skulle verkligen önska att Andreas Carlson vore beredd att vara med och samla det politiska Sverige för att se till att prisökningarna upphör nu.

Nästa upphandling måste bli mer träffsäker och säkra att Gotlands livsviktiga infrastruktur faktiskt skapar rättvisa villkor för Gotland både på lång och på kort sikt.


Anf. 53 Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fru talman! Det blir tydligt i debatten att många gör vad de kan för att komma ifrån situationen med höga biljettpriser i Gotlandstrafiken. Jag ska nämna några.

Finansministern har presenterat 200 miljoner till Gotlandstrafiken under innevarande år. Näringsministern reser till ministermötena i Bryssel för att sänka priserna på gas på EU-nivå. Försvarsministern har presenterat ett vinterpaket till Ukraina för att vi ska få slut på det förskräckliga kriget, som också påverkar oss i Sverige ekonomiskt när priserna på LNG skjuter i höjden. Infrastrukturministern har träffat både en delegation från Region Gotland och även samtalat med representanter för Destination Gotland. Destination Gotland har i sin tur under året bytt bränsle från dyr LNG till ganska dyr men inte lika dyr gasoil som ett sätt att komma ned i bränslekostnader.

Med den här uppräkningen, fru talman, vill jag säga att ingen gillar situationen som råder med de höga bränslepriserna och därmed de höga biljettpriserna. Men det är välkommet att vi ser en bred samling i regeringen, i oppositionen och även bland dem som trafikerar linjen Gotland-Nynäshamn-Oskarshamn göra vad de kan för att resenärerna ska skyddas från de höga priserna, som hade kunnat vara ännu högre om inte alla gjorde vad de kunde.

Slutligen vill jag säga till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att min inbjudan till Gotland står fast. Den är ärligt menad. Det kommer alltid att finnas gott om gotlänningar, jag själv inkluderad, som vill prata med regeringen om Gotlands förutsättningar på ett sätt som genom dialog och samtal för oss framåt. I det sammanhanget måste man också säga att Gotland är lika fint på vintern och våren som det är på sommaren.


Anf. 54 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Hur ska regeringen agera, är frågan som hänger kvar i Hanna Westeréns inlägg. Det stämmer att regeringen har tillskjutit medel. De kommer inte av sig själva, utan detta bygger på att de läggs in i budget och att man fattar beslut för att hedra det avtal som finns.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det går att göra politiska poänger. Jag förstår att det kan finnas ett värde i en politisk debatt att försöka ta fram de partipolitiska skillnaderna och dra fram den politiska retoriken. För att få saker att gå framåt är det snarare fråga om en konstruktiv dialog, som jag själv hade i går med representanter från hela det politiska fältet. Alla politiska partier var inte med vid mötet, utan det var regionstyrelsens presidium, regiondirektören och de jag har nämnt tidigare. Vi resonerade gemensamt om behov och möjliga vägar framåt. Detta är viktigare och har en betydligt bättre plats just nu i den här situationen, det vill säga utifrån den dialog som Jesper Skalberg Karlsson och jag har haft där prioriteringarna och behoven framkommer med mycket stor tydlighet. Ingen kan tveka om hans engagemang och intresse för att få fram en lösning.

Om man vill fortsätta att gå den politiska vägen kan man framhålla att Trafikverket undertecknade avtalet under den förra regeringen.

Jag kommer inte att gå dit i dag. Vi måste ha en konstruktiv ton i detta. Det är därför jag har sagt, fru talman, att jag förutsätter att Trafikverket, som tecknar avtalet, i arbetet med kommande upphandling kommer att aktualisera pris- och bränslekostnader på ett nytt sätt för att kunna hantera en situation som den nuvarande som innebär att målen med avtalet upprätthålls.

Om man hade velat polarisera och ha en partipolitisk debatt hade andra debattörer kunnat anmäla sig till kammardebatten och fråga vad den förra regeringen gjorde för att säkerställa att de intentionerna låg till grund för det förra avtalet. Men det är ingen som har gjort det. Det hedrar Jesper Skalberg Karlsson och många andra i debatten, och vi ska ha det som utgångspunkt för den fortsatta dialogen.

Det mycket tuffa ekonomiska läget drabbar alla i Sverige på olika sätt, drabbar gotlänningarna, och får en påverkan på företag och hushåll. Nuvarande situation är exceptionell när det gäller bränslepriser. Det är därför vi står här i dag och diskuterar frågan. Men hur ska vi ta oss vidare? Regeringen har i detta läge fattat dessa beslut för att hedra avtalet, men det finns en förväntan på att inför upphandling och arbete med nästa avtal också ta höjd för sådana situationer.

Det är Trafikverket som äger avtalet. Det är tydligt. Det är också därför det är viktigt att regionen har en dialog med just Trafikverket.

Jag ser fram emot att besöka ön, och jag tackar för att Jesper Skalberg Karlsson upprepar inbjudan. Jag kan nog ge ett löfte att vi inte ska behöva vänta till sommaren innan vi ses på Gotland.


Anf. 55 Hanna Westerén (S)

Fru talman! Om statsrådet låter sig nöja med att hänvisa till de medel som finns i avtalet, mitt i en kostnadskris, som inte kunde ha förutsetts när avtalet tecknades, låter statsrådet sig också nöja med att gotlänningarna ska finna sig i att priset för att trafikera vår landsväg på ett år stiger med närmare 50 procent. Ingen lindring är i sikte. Det är så jag uppfattar beskedet.

Fru talman! Taket är inte nått. Fler prisökningar kan bli fallet. Jag förstår att det är statsrådets, och därmed regeringens, besked till gotlänningarna att ingen kompensation är att vänta. Då ska alltså gotlänningarna ensamma bära bördan av de ökande priserna. Jag tycker att det är orättfärdigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

År 2027 träder ett nytt avtal i kraft, och jag vill än en gång efterfråga ambitionerna från statsrådet och regeringen. Jag saknar svaren om ambitionerna.

Jag vet att en gotländsk delegation har mött riksdagens trafikutskott och statsrådet själv i absolut närtid. De har varit tydliga med de gotländska ståndpunkterna och belyst de katastrofala konsekvenserna av prishöjningarna. Och jag finner det anmärkningsvärt att de ambitioner jag hittills har hört är så låga i stället för att berätta att politiken styr. Den kompensation som faller ut går till bolaget, inte till gotlänningarna.

Jag har inte hört ett ord om prisnivån. Jag har inte hört ett ord om hur vi ska klara det här tillsammans. Jag hörde något om en regering för hela landet, men där ingår uppenbarligen inte Gotland. Det är tydligt men likväl skamligt.

Från Gotlands sida är sista ordet inte sagt - det kan jag gå i god för. Gotland förtjänar otroligt mycket bättre än så.


Anf. 56 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Tack, Hanna Westerén, för engagemanget!

Jag har varit tydlig: att kunna ta sig till och från Gotland på rimliga villkor är av största betydelse. Linjetrafiken är både landsvägen och livsnerven för Gotland. Det handlar om möjligheten att ta sig till och från fastlandet. Det handlar om förutsättningar för de viktiga besöksflödena, och det handlar om varuförsörjning till och från fastlandet. Det handlar om totalförsvaret. Det handlar om självförsörjningsgraden. Det handlar om viktiga värden som regeringen förstås prioriterar.

Det handlar också, som Hanna Westerén varit inne på, om geografi. Men jag tycker att det blir nästan lite löjligt att stå i kammaren och avkrävas svar på om jag tycker att Gotland tillhör landet eller inte. Det är väl självklart. Men om det är så att Hanna Westerén behöver ett svar på den frågan kommer jag att svara på det.

När vi säger att hela Sverige ska fungera innebär det inte att vi exkluderar Gotland. Om det underlättar för Hanna Westerén att förstå budskapet ska jag säga att hela Sverige, vilket innefattar Gotland, ska fungera.

Det är därför arbetet inför kommande avtalsperiod är så viktigt. Det är också därför det är viktigt med den konstruktiva anda som jag mötte när jag träffade delegationen i går och att det är den som är utgångspunkten snarare än att peka på olika initiativ historiskt sett. Då hade jag kunnat hålla den förra regeringen ansvarig, men det tänker jag inte göra.

Nu har vi en exceptionell situation. Vi har en tuff vinter framför oss med ett ekonomiskt läge som slår brett över hela landet. Det inkluderar också Gotland. Jag har stor sympati för detta, för att det är en utmanande tid som vi är i och kommer att möta. Det är därför det är viktigt för regeringen att arbeta för att hela Sverige ska fungera.

Jag förutsätter att Trafikverket tar detta i beaktande i arbetet med det nya avtalet. Det arbetet är påbörjat.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:70 Prishöjningar på Gotlandstrafik

av Hanna Westerén (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I dag, den 30 november 2022, stod det klart att operatören av Gotlandstrafiken, Destination Gotland AB, från och med årsskiftet höjer priserna i Gotlandstrafiken med cirka 30 procent och därtill inför så kallad dynamisk prissättning för resenärer folkbokförda på Gotland. Totalt har priserna då gått upp med närmare 50 procent det senaste året. Inget annat trafikslag har haft lika rekordartade prisökningar. De aviserade förändringarna är enligt ansvarig myndighet inom avtalsram, men det är också helt uppenbart att gällande avtal inte är skrivet för vare sig kris eller krig och att de prisökningar vi nu ser knappast kan ha förutsetts av någon. Det här är ohållbart och kräver ett större statliga ansvar för att Gotland ska kunna fortsätta växa och utvecklas och inte minst bidra till bland annat vår svenska försörjningstrygghet.

Likväl har vi transportpolitiska mål i Sverige, och Gotland är en del av Sverige. Havet är vår landsväg, och det är av yttersta vikt att vårt land hålls ihop och att resor till och från Gotland kan ske med rimlig turtäthet, under prismässigt pålitliga former och med stadigt minskande klimatavtryck. Gotländska hushåll är i likhet med många andra runt om i Sverige oerhört pressade ekonomiskt och beroende av så mycket förutsägbarhet som möjligt i en osäker tid. Detsamma gäller givetvis också för gotländska näringsidkare som är beroende av funktionella och konkurrenskraftiga transporter till och från ön. 

År 2027 träder ett nytt avtal för färjetrafiken till och från Gotland i kraft. Det är av yttersta vikt att regeringen tar ansvar för utformningen av det, för de gotländska ståndpunkterna och för att resenärer inte ska belastas orimligt hårt för att trafikera vår landsväg.

Av dessa skäl vill jag ställa följande frågor till statsrådet Andreas Carlson:

  1. Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att nästkommande upphandling bättre uppfyller de transportpolitiska målen och tillgodoser rimliga villkor på landsvägen till Gotland?
  2. Bränslekompensation är för närvarande på allas läppar, och därför undrar jag vilka åtgärder statsrådet planerar för att bränslekompensera gotlänningarna för de exceptionella prishöjningarna i Gotlandstrafiken.