Inventering av nyckelbiotoper

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 maj 2017

Interpellation: Inventering av nyckelbiotoper

Interpellation 2016/17:365 av Jens Holm (V)

Interpellation 2016/17:365 Inventering av nyckelbiotoper

av Jens Holm (V)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för vårt nationella miljökvalitetsmål Levande skogar. Målet är att skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. För att målet ska nås krävs att skyddet av våra kvarvarande skogar med rik biologisk mångfald stärks och att miljöhänsynen förbättras vid avverkningar. På DN Debatt den 9 mars framgår att Skogsstyrelsen nu inför en paus i inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper i kommuner som sträcker sig från norra Värmland upp till Kiruna. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Att upptäcka och värna dessa områden är av stor betydelse för att bromsa den utarmning av biologisk mångfald som under lång tid skett som ett resultat av vårt skogsbruk. Skogsstyrelsens svårigheter att tillämpa nyckelbiotopsbegreppet i nordvästra Sverige anges av generaldirektören Herman Sundqvist i artikeln som skäl för att införa en nyckelbiotopspaus. Skogsstyrelsen förutsätter att skogsbruket hanterar pausen på ett ansvarsfullt sätt och att de undantar skogar med höga naturvärden i det aktuella området, även om de inte klassats som nyckelbiotoper.

Vänsterpartiet anser att Skogsstyrelsens beslut är oacceptabelt med nuvarande premisser. Vi ifrågasätter inte att det föreligger svårigheter för myndigheten att tillämpa begreppet i området. Men att därifrån ge skogsbruket ansvaret för dessa områden, med höga värden för växt- och djurliv, är historielöst och många steg tillbaka för de landvinningar vi i Sverige trots allt uppnått i naturvårdsarbetet. Det är därutöver ett beslut som ensidigt gynnar skogsbrukets ekonomiska intressen. En mängd områden med lämpliga livsmiljöer för hotade arter riskerar nu att avverkas. I ett läge när vi behöver stärka våra ansträngningar för att bevara och öka kunskapen om våra skyddsvärda områden väljer myndigheten att förlita sig på ”frihet under ansvar” för skogsbolagen. Detta trots att erfarenheten hittills har visat att en sådan rådande inriktning utarmat den biologiska mångfalden.

Detta riskerar att försvåra möjligheterna att nå ett flertal av våra nationella miljökvalitetsmål, till exempel Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

Med anledning av det ovannämnda vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att försäkra sig om att anmälan om samråd enligt miljöbalken sker vid skogsbruksåtgärder i nordvästra Sverige med mycket stor betydelse för flora och fauna, trots att inventering och avgränsning av nyckelbiotoper har pausats i dessa områden?