Trafikverkets avgifter

Interpellationsdebatt 28 mars 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 79 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Lars Isacsson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till en dialog med Trafikverket om verkets tolkning av det regelverk som ger Trafikverket möjlighet att ta ut avgifter vid tävlingar som påverkar statlig trafikinfrastruktur. Lars Isacsson har vidare frågat mig om jag kommer att ta initiativ till en lagändring som möjliggör för ideella föreningar att fortfarande ordna arrangemang utan stora avgifter till Trafikverket.

Det är viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att bedriva idrott och annan verksamhet som sker på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur.

Därför fick Trafikverket den 1 september 2022 i uppdrag att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. Trafikverket har redovisat uppdraget den 21 mars 2023. Redovisningen analyseras för närvarande i Regeringskansliet, och jag avser att återkomma i dessa frågor.


Anf. 80 Lars Isacsson (S)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Andreas Carlson för svaret och möjligheten att debattera Trafikverkets höga avgifter, som ställer till med så mycket för idrottsföreningar och bygdeföreningar när de med ideella krafter ska anordna arrangemang som är till glädje och gagn för många.

När den stora skidtävlingen Moraloppet avgjordes i skidspåren runt Mora tvingades IFK Mora att betala 17 000 kronor till Trafikverket för att tävlingen passerar två av Trafikverkets vägar. Skidåkarna passerar vägen under en kvart, och sedan öppnar vägen igen. IFK Mora har vakter och lastmaskiner som sköter allting, men så enkelt var det inte. Föreningen fick först betala 14 000 kronor för att Trafikverket skulle sätta upp varningsskyltar. Efter det fick föreningen en faktura på 2 900 kronor för att det skulle placeras snö på vägen - snö som lastmaskinerna snabbt lade ut och sedan tog bort under det att vägvakter höll vägen fri.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

För IFK är det nu frågan om det är värt att köra det här skidloppet om det kostar 17 000 kronor att använda Trafikverkets väg i en kvart. Tvärtom mot tidigare hävdar nu Trafikverket att en arrangör enligt lag alltid ska betala när väg ska användas, och det är dessutom stora ersättningskrav.

Samma öde riskerar att drabba andra föreningar, till exempel de föreningar som anordnar midsommarfiranden runt om i Dalarna. I Dalarna har byarna ordnat midsommarfirande sedan urminnes tider. Det är en trevlig tradition både för de boende i byarna och för många besökare, som träffas för att resa majstången.

Ett exempel är firandet i Tibble. Där står majstången mitt i korsningen mellan Sågmyravägen och Bygattu. Troligtvis kommer nu Tibble-Lycka byförening att få betala cirka 20 000 kronor till Trafikverket för sitt midsommarfirande. Föreningen har i alla år ordnat med vägbom, skyltar och vakter, och det har gått bra. Som läget ser ut nu har bygdeföreningen meddelat att de inte kan ha en publik majstångsresning. De har inte råd att betala, och de vill inte bryta mot lagen.

Trafikverket baserar sin nya, mer rigida hållning på att de efter revision har fått kritik för att de inte har tagit ut dessa höga avgifter av föreningar. Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om statsrådet skulle kunna ta initiativ till en dialog med Trafikverket och om statsrådet skulle kunna ta initiativ till en lagändring. I sitt svar hänvisar Andreas Carlson till en utredning som Tomas Eneroth, tidigare infrastrukturminister, den 1 september 2022 gav Trafikverket i uppdrag att genomföra.

Fru talman! Min fråga till statsrådet är nu om statsrådet i dag kan berätta något om vilka av Trafikverkets förslag för att underlätta och förenkla för verksamhet som bedrivs på statlig infrastruktur som han ser som mest intressanta.

(Applåder)


Anf. 81 Mathias Bengtsson (KD)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Detta är en väldigt viktig fråga. De nya avgifterna ställer från och med årsskiftet till det för föreningslivet. Det handlar om ideella idrottsföreningar och byföreningar. Det är både idrottsevenemang och midsommarfiranden som hotas.

Kommer man från Dalarna är det kanske allra mest provocerande när det rör just midsommaren. Det är ju en tradition som fanns långt innan det fanns statliga vägar och som dalfolk har firat långt innan det fanns myndigheter som kunde sätta käppar i hjulet för dem.

Det är förstås en orimlig ordning. Det är djupt beklagligt att denna oro över huvud taget ska behöva finnas och att Tibble byförening, som Lars Isacsson nämnde, ska behöva ha ett möte där man funderar på att ställa in midsommarfirandet. Det är naturligtvis helt orimligt. Därför är det väldigt välkommet att regeringen nu har den här frågan på bordet och avser att agera.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Men vi kommer inte heller ifrån att detta framkom redan i februari 2022, för över ett år sedan, när regeringen var socialdemokratisk. Då hänger frågan lite i luften: Varför agerade inte Socialdemokraterna när denna nya tolkning aviserades i februari?

Den dåvarande regeringen hade all tid i världen på sig att stilla den oro som idrotts- och byföreningar kände. Men månaderna gick. Mars kom och ingenting hände. April kom och regeringen satt på händerna. Maj och juni kom. Vi firade midsommar förra året, och regeringen hade all information och hade kunnat agera, men ingenting hände. Juli och augusti var det samma sak. Det är först i valrörelsen i september som Socialdemokraterna av vad som tycks vara väljartaktiska skäl väljer att agera för att få bort frågan från debatten.

I det läget gav Socialdemokraterna Trafikverket sex månader att ta fram lösningar på den här frågan. Sex månader innebär att det går över årsskiftet, och den nya tolkningen implementeras och skapar dessa avgifter för till exempel IFK Mora. Hade man skyndsamt velat lösa frågan hade man kunnat ge Trafikverket mycket kortare tid, men sex månader visar också att det rör sig om någon sorts väljartaktiska skäl. Det duger inte!

Det är välkommet att regeringen nu agerar, men frågan faller tillbaka på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Varför agerade man inte för att stilla byföreningarnas, hembygdsföreningarnas och idrottsföreningarnas oro när frågan dök upp? Varför satt man på händerna i sex månader?


Anf. 82 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Låt mig igen understryka att det är viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att bedriva idrott och annan verksamhet som sker på eller påverkar statlig trafikinfrastruktur. Jag hör också engagemanget i kammaren i den här debatten, och det uppskattar jag.

Men även jag noterar att den tidigare socialdemokratiska regeringen kände till Trafikverkets ändrade arbetssätt redan i februari 2022. Jag noterar också att Isacssons partis företrädare i den tidigare regeringen valde att inte göra något förrän i september 2022. Först då gavs Trafikverket i uppdrag att utreda frågan under sex månader - en måhända orimligt lång tid med tanke på de 14 sidor som levererades i rapporten häromdagen.

Med tanke på hur angelägen den här frågan är, inte bara för idrottsrörelsen utan även för enskilda föreningar, är den tidigare regeringens senfärdiga agerande häpnadsväckande. Men jag kan försäkra kammaren och alla som följer den här debatten i kväll om att mitt parti och den här regeringen tar ansvar. Hela Sverige ska fungera. Vi är väl införstådda med problematiken.

Jag uppskattar också att Trafikverket kunde slutföra utredningen något tidigare än utsatt datum. Vi arbetar redan nu för att hitta en långsiktig lösning. Trafikverkets förslag har ju, såvitt jag har kunnat bedöma hittills, också uppskattats av Riksidrottsförbundet och Cykelförbundet. Det har tagits väl emot. Det är förstås en del i den analys och beredning av frågan som vi nu gör i högt tempo i Regeringskansliet. Detta är en brådskande fråga.

Fru talman! Ledamoten Isacsson frågar mig vilket som är det mest intressanta av Trafikverkets förslag. Det är sex olika förslag som Trafikverket har i sin redovisning. Det mest intressanta och det som jag tror att många ser som det mest angelägna på kort sikt är det förslag som finns i redovisningen om "att regeringen beslutar att uppsättning av vägmärken ska bli kostnadsfritt för ideella föreningar och organisationer under 2023, samt att regeringen beslutar om hur detta ska hanteras för 2024 och framåt. Möjliga alternativ som bör övervägas är om det även fortsättningsvis ska vara kostnadsfritt för ideella organisationer, alternativt om utökade ekonomiska bidrag eller någon form av stödförordning ska införas." Det är ett av de sex förslagen som är intressanta och som vi nu analyserar i Regeringskansliet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi tog emot det häromdagen. Det är i dag den 28 mars. Trafikverket skulle ha slutredovisat uppdraget om några dagar, den sista mars. Det är alltså positivt att vi redan nu har detta på bordet. Vi har kunnat starta arbetet.

Jag förstår att det finns en oro, men den beror mycket på senfärdigheten från den förra regeringen. Man visste om detta i februari 2022 och gav uppdraget i september 2022.

Nu kan vi lägga detta bakom oss. Jag uppskattar enigheten i kammaren och att det nu finns ett stöd för att vi ska kunna ha goda förutsättningar för att bedriva idrott och annan verksamhet som sker på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. Vi kommer att återkomma. Det kommer vi att göra så fort vi kan. Vi jobbar skyndsamt. Det är en prioriterad fråga.


Anf. 83 Lars Isacsson (S)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag uppskattar att vi i mångt och mycket verkar vara eniga.

Jag har också tagit del av Trafikverkets utredning. Jag blev imponerad av den, särskilt av viljan att komma till rätta med problemet och konkretionen i lösningarna.

I utredningen berättar Trafikverket att många arrangemang bedrivs på eller påverkar allmänna statliga vägar, att de är viktiga för den svenska folkhälsan och att de är en del av ett rikt föreningsliv i Sverige. De berättar vidare att arrangemangen har ökat i såväl antal som omfattning under senare år. Det är cirka 1 000 arrangemang som bedrivs årligen på allmänna statliga vägar. Exempel på arrangemang är lokala vår, höst- och julmarknader, bilcruising, skidtävlingar och midsommarfirande.

Det finns färdiga förslag. Jag tänker lyfta några av dem som jag ser skulle ha stor positiv påverkan för små ideella föreningar. När det gäller min fråga till statsrådet blir jag glad över att det förslag som han lyfter är det som jag också tycker är bäst och som skulle kunna ge resultat snabbast. Det är förslaget om att regeringen ska besluta att uppsättning av vägmärken ska bli kostnadsfritt för ideella föreningar och organisationer under 2023 samt att regeringen ska besluta om hur detta ska hanteras för 2024 och framåt.

Det finns två andra som är bra. Det är förslaget om att regeringen ska ge Polismyndigheten i uppdrag att utreda om det är möjligt för fler än bara polisen att dirigera trafiken, exempelvis som flaggvakter. Och det är förslaget om att regeringen ska besluta att handläggningsavgiften för handläggning av ansökningar hos myndigheter i samband med arrangemang på statlig väg ska tas bort för ideella organisationer.

Nu finns detta underlag, men föreningarna kan inte vänta. Jag är glad över att statsrådet säger att regeringen kommer att lämna besked snarast och särskilt för de förslag som gäller för 2023.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sedan vänder jag mig till ledamoten Mathias Bengtsson, bänkkamraten från Dalarna, som också är engagerad i frågan och till statsrådet: Jag förstår att det ingår i det politiska att man ska säga vems fel det var och vem som var saktfärdig. Jag kan konstatera att den förra regeringen och statsrådet Eneroth beslutade om det här i september. Jag tror att de som lyssnar på detta från bland annat Tibble by är mer intresserade av vad vi kommer att göra framåt. Och jag kan garantera att jag hade ställt samma interpellation om det hade varit en socialdemokratisk infrastrukturminister.

Jag har en till fråga till statsrådet som handlar mer om tidsplanen. När ska Trafikverkets analys och färdiga förslag behandlas? Jag undrar särskilt över förslaget om att lösa detta för 2023, vilket skulle lugna många arrangörer.


Anf. 84 Mathias Bengtsson (KD)

Fru talman! Civilsamhällets insatser är ovärderliga och borde naturligtvis stödjas i stället för att förstöras. Civilsamhällets insatser är otroligt viktiga för tradition, trygghet och framåtanda. Därför är det väldigt glädjande att Kristdemokraterna nu tar tag i frågan för att lösa den.

Det är ett glädjande besked som ministern ger - att de ideella föreningarna kan andas ut och lita på att regeringen arbetar i högt tempo för att komma till rätta med frågan.

Jag uppskattar att Lars Isacsson ställer denna interpellation så att vi får debattera midsommar i kammaren. Jag uppskattar också Socialdemokraternas engagemang i frågan, så att vi kan få ett brett stöd för de lösningar som behöver till. Men vi kommer inte ifrån att engagemanget framstår som något nyvaket.

Det finns en fråga som är relevant för väljarna: Varför agerade inte Socialdemokraterna i god tid? Om den tidigare regeringen hade agerat hade ju inte IFK Mora behövt betala 17 000 kronor för att stänga av två länsvägar i 30 minuter, och Tibble byförening hade inte behövt ha möten om att ställa in firandet. Det är alltså en relevant fråga att ställa utifrån vad Socialdemokraternas politik i praktiken i regeringsställning leder till.

Nu blir det i stället så, som med mycket annat, att Kristdemokraterna får städa upp i regeringsställning efter en socialdemokratisk regering. Vi gör det när det kommer till elförsörjningen. Vi gör det när det kommer till tryggheten. Vi gör det med sjukvården, och vi gör det med midsommarfirandet.

Jag ser fram emot att följa hur skyndsamt regeringen och Kristdemokraterna arbetar för att stilla oron i Dalarna.


Anf. 85 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Ja, vi analyserar som sagt de olika förslagen. Apropå tidsplan är det några av förslagen som kanske tarvar lite mer analys än andra. Men detta är en skyndsam fråga, och jag har pekat ut vad som är mest intressant, som Isacsson frågade om i förra inlägget.

Vi jobbar på. Vi har högt tempo. Det är en prioriterad fråga. Vi får helt enkelt återkomma när vi har gjort analysen av de olika förslag som finns i Trafikverkets rapport.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag tycker att det är väldigt positivt att man slår fast värdet av det ideella engagemanget och av att ge goda förutsättningar för föreningslivet i Sverige. Oavsett om det är cykeltävlingar eller andra arrangemang är detta något att vara väldigt stolt över. Det handlar just om vårt civilsamhälle och det engagemang som finns, som betyder mycket för att skapa gemenskap och främja folkhälsa och som är en viktig del av kulturen - det har också ledamöterna från Dalarna visat på här i kammaren i kväll, fru talman, när det kommer till midsommarfirandet.

Man kan vara förvissad om att regeringen arbetar hårt med frågan. Jag ser fram emot att återkomma.


Anf. 86 Lars Isacsson (S)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret och för debatten! Detta är ingen liten fråga. Det handlar om Sveriges civilsamhälle. Det handlar om föreningars möjlighet att bedriva verksamhet både för hälsa och för gemenskap. Det handlar om tradition och förnyelse på lokal nivå. Detta är ofta drivet av folkrörelser. Det handlar också om att det är små föreningar på landsbygden, som Tibble byförening, som drabbas hårt ekonomiskt när arrangemangen riskerar att ställas in.

Människor på landsbygden är ofta vana vid att ta tag i saker själva. De vet att den statliga och kommunala servicen är sämre än i en storstad eller i en tätort men att mycket kompenseras av ideellt arbete. Detta behöver vi bejaka och inte ta bort förutsättningarna för.

Jag tar igen exemplet med midsommarfirandet i Tibble by, i Leksand, i Dalarna. Midsommarfirandet med majstångsresning på Tibbletorsdagen förra året direktsändes i Sveriges Television. I år riskerar det att ställas in.

De ideella krafterna i bygdeföreningar och idrottsföreningar som gör en stor insats när det gäller folkhälsa och kulturarv borde hyllas för sina insatser och inte tas för givna. Nu är nog känslan att staten jäklas - ursäkta uttrycket - i stället för att stötta.

Men det finns ett mycket bra förslag från Trafikverket. De ser problemet och har konkreta förslag till regeringen för att lösa det. Det är upp till regeringen att fatta beslut.

När ledamoten Mathias Bengtsson, KD, säger att KD ska städa upp och tar elstödet som exempel blir jag lite orolig för hur det ska gå. Däremot litar jag på att statsrådet Andreas Carlson nu kommer att fixa detta.

(Applåder)


Anf. 87 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Tack för den här dialogen i kammaren i kväll! Tack för engagemanget, och tack också för förtroendet! Som jag sa tidigare ser jag fram emot att återkomma.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:266 Trafikverkets avgifter

av Lars Isacsson (S)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

När den stora skidtävlingen Moraloppet avgjordes i skidspåren runt Mora tvingades IFK Mora punga ut med 17 000 kronor till Trafikverket. Tävlingen passerar två av Trafikverkets vägar. Skidåkarna passerar vägen under en kvart och sedan öppnar vägen igen. IFK Mora har vakter och lastmaskiner som sköter allt. Men så enkelt var det inte för Trafikverket. Föreningen betalade först 14 000 kronor för att Trafikverket skulle sätta ut varningsskyltar, två veckor före loppet. Det står tillfälliga skyltar mellan vägarna. Efter det fick föreningen en faktura på 2 900 kronor, för att det skulle placeras snö över vägen (som lastmaskinen snabbt lade ut och sedan tog bort medan vägvakter höll vägen fri). 

För IFK Mora är det nu fråga om det är värt att köra skidloppet om det kostar 17 000 kronor bara att få använda Trafikverkets väg en kvart. Tvärtom mot tidigare så hävdar nu Trafikverket att en arrangör enligt lagen alltid ska betala om en väg ska användas. Det är dessutom stora ersättningskrav Trafikverket har på den som vill använda någon av deras vägar. 

Samma öde riskerar nu att drabba andra föreningar, till exempel de föreningar som ordnar midsommarfirande i Dalarna. I Dalarna har byarna ordnat midsommarfirande sedan urminnes tider. Det är en tn trevlig tradition där boende i byarna och många besökare träffas för att resa majstången. Ett exempel är firandet i Tibble. Där står majstången mitt i korsningen mellan Sågmyravägen och Bygattu. Troligen kommer nu Tibble-Lycka byförening att få betala cirka 20 000 kronor till Trafikverket för sitt midsommarfirande. Föreningen har i alla år ordnat med vägbom, skyltar och vakter, och det har gått bra. 

Precis som Tibble kommer också Vinäs i Mora att drabbas av nya avgifter till Trafikverket. Trafikverket baserar sin nya mer rigida hållning med att de efter revision fått kritik för att de inte tar ut dessa höga avgifter av föreningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

  1. Kommer statsrådet att ta initiativ till en dialog med Trafikverket om verkets tolkning av regelverket?
  2. Kommer statsrådet att ta initiativ till en lagändring som möjliggör för ideella föreningar att fortfarande ordna arrangemang utan stora avgifter till Trafikverket?