Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Debatt om förslag 11 maj 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 4

Anf. 23 Margareta Cederfelt (M)

Fru talman! Låt mig inledningsvis tacka tjänstemännen vid OSSE-delegationens sekretariat. Tack vare deras insatser har vi inom delegationen kunnat vara aktiva och delta på ett kvalificerat sätt i OSSE:s parlamentariska församling. Jag vill också tacka mina kollegor i delegationen för deras insatser. Vi har alla varit aktiva och deltagit i de verksamheter som OSSE-delegationen genomfört.

OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är världens största säkerhetsorganisation med 57 medlemsländer. Geografiskt spänner den från Vancouver i väst till Vladivostok i öst. Organisationen har ett långt förflutet. Redan 1975 bildades det som var embryot till OSSE, Europeiska säkerhetskonferensen, för förhandlingar mellan öst och väst. OSSE:s parlamentariska församling tillkom 1992, och därefter har utvecklingen gått vidare.

Det är viktigt att det finns en parlamentarisk församling inom OSSE. Vi som parlamentariker är valda av folket. Vi har en möjlighet att arbeta i ett brett perspektiv för säkerhetsfrågor, ett perspektiv som också är förankrat i våra respektive länder och går ända ned i våra valkretsar. I en orolig tid som denna är det viktigt med förankring i samhället.

OSSE:s verksamhet utgår från Helsingforsöverenskommelsen. Alla medlemsländer har antagit och godkänt att de ska följa OSSE:s medlemskriterier. Det har dock visat sig att detta kan tolkas på många olika sätt, för långtifrån alla OSSE-länder följer den ordning för demokrati och mänskliga rättigheter som vi känner.

Inom OSSE:s parlamentariska församling arbetar vi enligt de tre pelare som finns och som också är synonyma med de tre kommittéerna. Det är kommittén för säkerhetspolitik, kommittén för ekonomi och miljö och kommittén för mänskliga rättigheter.

Den svenska delegationen är aktiv i samtliga tre kommittéer. Vi tar del i debatten och driver frågor. Låt mig nämna några frågor där Sverige har varit aktivt och kommer att fortsätta att vara aktiva.

I den säkerhetspolitiska kommittén handlar det om de utdragna konflikterna inom OSSE-området. Här försöker vi på olika sätt bidra till att bryta dessa konflikter. Det gäller Moldavien och Transnistrien, Georgien och Sydossetien, Azerbajdzjan samt även Nagorno-Karabach där Armenien och Azerbajdzjan är involverade.

Jag vill särskilt nämna den ryska aggressionen mot Ukraina. Det gäller den illegala annekteringen av Krim men också vad som pågår i de sydöstra delarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och samar-bete i Europa (OSSE)

Den svenska OSSE-delegationen följer upp hur utvecklingen går. Vi talar om vad vi tycker är fel, och vi driver på genom att använda de instrument som finns inom OSSE.

Vad vi också har lyft upp i den första kommittén är kvinnors medverkan i fredsbyggande arbete. Ska vi ha långvariga reella fredsprojekt måste också kvinnor delta.

Låt mig ge en liten bild av hur det ser ut i OSSE med dess 57 medlemsländer. I de nationella OSSE-delegationerna är 23 procent av delegationsmedlemmarna kvinnor. I ett flertal delegationer, varav ett stort antal är europeiska, finns inte en enda kvinna. Det är givetvis inte bra. I den svenska delegationen är såväl kvinnor som män representerade.

I den andra kommittén handlar arbetet framför allt om miljö, ekonomisk tillväxt och korruption. Jag vill nämna några ord om korruption. I de valobservationer där OSSE PA medverkar finns en fråga som alltid återkommer när det är ett val som inte fungerar, och det handlar om korruption som genomsyrar samhället från dess minsta detalj upp till högsta nivå. Det är en fråga som jag anser att OSSE borde lägga ned mycket större arbete på att bekämpa, för korruption är ett gissel.

Den tredje kommittén handlar om mänskliga rättigheter. Där finns några stora frågor som genomsyrar debatten. Det handlar om demokrati, som jag nämnde tidigare, men det handlar också om utvecklingen i Turkiet, där allt fler kränkningar av mänskliga rättigheter sker, och om respekten för det tryckta och fria ordet. Låt mig nämna att i Turkiet är fler än 100 000 hemsidor på internet blockerade och inte tillgängliga, och där finns fängslade journalister och oliktänkande. Detta är inte acceptabelt.

Något som vi också har lyft upp i den tredje kommittén är hur det ser ut när det gäller politiska fångar i Vitryssland. Ett tag såg det ut som att president Lukasjenko släppte politiska fångar, vilket man brukar göra inför varje val, men nu återkommer rapporter om nya fängslanden. Under året har det redan skett avrättningar - dödsstraff förekommer i Vitryssland. Detta är inte förenligt med OSSE:s kriterier för medlemskap.

I detta sammanhang vill jag också nämna flyktingfrågan. Den är oerhört viktig. Som vi ser det inom OSSE handlar det dels om perspektivet med mänskliga rättigheter, dels om att bevaka att också flyktingar kan leva ett säkert liv och får sina rättigheter bevakade. Det handlar även om att de grundläggande orsakerna till att människor väljer att fly ska motarbetas. Det handlar om krig och om att det ska bli mer fred. Det handlar om att det ska finnas möjlighet till ekonomisk tillförsikt och tro och hopp inför framtiden. Detta är något som vi inom OSSE arbetar för.

Vad gör vi då? Jag nämnde valobservationer, som nog är det som OSSE:s parlamentariska församling är mest känd för. Förra året, 2016, var valåret i kvadrat. Vi genomförde åtta nationella valobservationer. Därtill kom ytterligare några valobservationer som handlade om ett andra val.

Vi har varit i Kazakstan, Vitryssland, Ryssland, Georgien, Montenegro, Moldavien, USA och Makedonien. Stundtals kändes det som att vi var ett resande cirkussällskap, men detta är viktigt, fru talman. Valobservationerna är oerhört viktiga, för de bidrar till att utveckla demokratin.

Organisationen för säkerhet och samar-bete i Europa (OSSE)

Vi har inom OSSE en speciell metodologi som vi följer och som bygger på observationer. Vi samarbetar med Odihr, Europarådet, Natos parlamentariska församling och Venedigkommissionen, för det är flera parametrar ska falla på plats.

Vi säger inte: Det här var fel. Vi säger: Det här kan ni göra bättre, detta är viktiga frågor som inte har fungerat och vi hjälper gärna till.

Inom OSSE:s parlamentariska församling finns ett informellt samarbete med våra nordisk-baltiska grannar. Där lyfter vi upp de frågor som är viktiga ur ett nordiskt och baltiskt perspektiv.

Jag har anmält åtta minuter, fru talman. Jag vill avsluta med att yrka bifall till vår moderata reservation. Jag vill säga ett par ord om varför vi har skrivit den. Det handlar om att det i oroliga tider, när många insatser behövs, är väldigt lätt att den verksamhet vi bedriver inom OSSE:s expanderar. Därför tycker vi att det är viktigt att se till vilka uppgifter som OSSE:s parlamentariska församling ska prioritera. Detta måste granskas, för det är bättre att göra det vi ska göra bra än att expandera verksamheten och göra mycket men inte göra detta lika bra.

(Applåder)

(forts. § 11)


Anf. 106 Anna Wallén (S)

Frågestund

Organisationen för säkerhet och samar-bete i Europa (OSSE)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utrikesutskottets förslag och avslag på reservationerna.

OSSE:s parlamentariska församling är en viktig plats för politisk dialog. Temat för OSSE:s sommarmöte 2016 var Tillit byggs av dialog. Det råder stora spänningar i världen men också i vårt närområde, och i dessa tider av politiska spänningar krävs dialog.

I den parlamentariska församlingen fortgår olika former av initiativ för att främja avspänning, dialog och konflikthantering men också transparens och arbete för att främja demokrati och se till att de länder som är med i OSSE lever upp till de statuter som finns inom OSSE.

Det finns anledning att vara stolt över Sveriges bidrag till OSSE som helhet men också till OSSE:s parlamentariska församling. Vi är finansiellt en av de största bidragsgivarna till OSSE:s parlamentariska församling. Men Sverige och vi riksdagsledamöter som är en del av OSSE:s parlamentariska församling är också en väldigt aktiv grupp. Vi är, som Margareta Cederfelt tidigare nämnde, flitiga valobservatörer som reser till när och fjärran för att bidra till länders demokratiska utveckling.

Jag har det senaste året observerat val i Vitryssland, Ryssland och Armenien. I midsommar är vi fyra ledamöter som reser till Mongoliet för att där observera presidentvalet.

Det är ett hårt arbete att vara valobservatör. Det är mycket briefingar och kunskapsinhämtande innan vi ger oss ut på valdagen. Vid valen jobbar vi ibland nästan ett dygn i sträck. Vi är med från det att vallokalerna öppnar till dess att de stänger och när rösterna räknas. Numera ser man inte så mycket oegentligheter i vallokalerna, men det är väldigt mycket som sker innan. Många medier är censurerade, och politiska partier kommer ofta inte till tals.

Senast, i Armenien, upplevde vi också påtryckningar utanför vallokalerna. Det rapporterade vi, men då alla rapportörer från hela landet sedan rapporterade samma oegentligheter förstod vi att det är ett system.

Den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling är den mest aktiva när det gäller att vara ute och observera val. Det är kanske den del av OSSE:s parlamentariska arbete som internationellt sett vinner störst respekt och som vi är mest kända för. Det finns i dag egentligen ingen annan organisation som lever upp till den standard och omfattande systematik som vi har inom OSSE:s parlamentariska församling.

Som jag sa tidigare är jag mycket stolt över den svenska delegationen. Många ledamöter är flitigt ute och observerar val, men de är också väldigt aktiva i den parlamentariska församlingens arbete. Sverige har en viktig roll under höst, vinter- och sommarmötena, där de politiska diskussionerna äger rum. Vi slåss för kvinnors rättigheter och hbtq-personers rättigheter. Det är viktigt när många länder vill begränsa dessa människors friheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och samar-bete i Europa (OSSE)

I går var det veterandag här i riksdagen. Tidigare riksdagsledamöter återvände för en dag av politiska samtal om dåtid och framtid - väldigt fina och viktiga diskussioner. Jag träffade flera tidigare ledamöter från OSSE-delegationen. Det är både vi ledamöter i dag och tidigare generationer som har byggt upp den viktiga verksamheten.

Det är tydligt att OSSE och OSSE:s parlamentariska församling har fått en mycket viktig roll. I ett läge där arenor för kontakter och dialog blir allt färre är det nu många från länder med både frusna och pågående konflikter som verkligen ser OSSE som platsen för dialog, och det är viktigt att ta vara på det.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till delegationens ordförande Kent Härstedt och till delegationens vice ordförande Margareta Cederfelt för väl utfört arbete. Jag vill tacka hela delegationen för att ni på ett så fint sätt representerar Sveriges riksdag. Och sist men inte minst: Ett fantastiskt stort tack till den fina personalen på riksdagens internationella kansli!


Anf. 107 Andre vice talman Björn Söder (SD)

Herr talman! I detta betänkande behandlar utrikesutskottet redogörelsen från Sveriges delegation i OSSE:s parlamentariska församling för det arbete som bedrevs förra året.

Förutom det mycket viktiga arbete som flera av delegationens medlemmar utfört, och som vi hört tidigare talare redogöra för, har vi deltagit i de årliga möten som hålls inom ramen för OSSE:s parlamentariska församling. Och det är inte en liten församling. Parlamentariker från de 57 medlemsstaterna träffas tre gånger årligen, ett vintermöte, en sommarsession och ett höstmöte.

Inför sommarsessionen, som förra året ägde rum i Georgien, hade man som ledamot möjlighet att lägga fram tilläggsförslag, så kallade supplementary items. För att ett tilläggsförslag ska behandlas under sessionen krävs att 20 ledamöter från fyra länder stöder det med sin namnteckning. Varje ledamot har också rätt till ett begränsat antal underskrifter, och man måste därför välja vilka förslag man eventuellt vill stödja.

Inför sessionen lanserades från svensk sida två tilläggsförslag, varav ett var från mig. Det handlade om att blåsa nytt liv i Minsköverenskommelsen mellan Ukraina och Ryssland.

Jag ville med mitt tilläggsförslag påminna om att det hade gått över ett år sedan de båda parterna i februari 2015 hade ingått avtal, det så kallade Minsk II-avtalet, om att avsluta konflikten i Donbassregionen i östra Ukraina och att nya omständigheter var gällande. Det var omständigheter som då var gällande sedan ett år tillbaka.

Dessa omständigheter inkluderade bland annat:

att återupptagandet av fredsförhandlingarna om Syrien i mars 2016 skulle kunna leda till ett fredsmomentum även för andra konflikter och användas av OSSE för att få parterna till förhandlingsbordet

att försämrade ekonomiska utsikter i Europa men även i resten av världen skulle kräva nya fredsinitiativ för att stimulera den övergripande tillväxten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och samar-bete i Europa (OSSE)

Med mitt tilläggsförslag ville jag att OSSE:s parlamentariska församling skulle uppmana OSSE att övervaka genomförandet av Minsk II-avtalet och uppmana organisationen och alla dess medlemsstater att utnyttja de gynnsamma omständigheterna på regional, europeisk och global nivå för att sätta fart på genomförandet av Minsk II-avtalet med målet att få slut på konflikten i östra Ukraina och bit för bit bygga upp förtroendet mellan parterna.

Mitt tilläggsförslag var välbalanserat, då det å ena sidan innehöll en uppmaning till Ryssland att upphöra med militärt stöd i östra Ukraina och å andra sidan en uppmaning till Ukraina att förhindra eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna begångna av de irreguljära förbanden.

Jag kan konstatera att mitt tilläggsförslag borde vara så formulerat att det utifrån de diskussioner som vi har haft inom den svenska OSSE-delegationen skulle kunna få stöd av mina kollegor från Moderaterna och Socialdemokraterna. Tyvärr var det ingen av mina svenska kollegor som stödde mitt förslag, vilket jag bara kan beklaga - särskilt med tanke på att man när jag var nyinvald i delegationen var noga med att framhålla vikten av att stödja förslag från i första hand svenska kollegor, i andra hand nordiska och i tredje hand övriga. Jag är övertygad om att det inte var innehållet i mitt förslag utan vem som stod bakom det som avgjorde att det svenska stödet tyvärr uteblev.

Däremot fick jag stöd från kollegor från sex andra länder, men tyvärr saknades ett tillräckligt antal underskrifter totalt sett. De som stödde mitt förslag var såväl socialistiska som konservativa och liberala ledamöter, vilket vittnar om att förslaget var välbalanserat.

Jag hoppas att vi inom den svenska delegationen fortsättningsvis kan stödja varandra i likhet med den princip som man redogjorde för när jag var ny men som man uppenbarligen inte själv använder sig av.

Det återstår att se inför detta års sommarsession, där jag lagt fram ett tilläggsförslag om vikten av att OSSE:s medlemsstater är i framkant för att utveckla nya sätt att observera val där man använder ny röstningsteknik och att medlemsstaterna tar del av utvecklingen av den nya tekniken. Det är ett lika okontroversiellt förslag som det är angeläget. Jag hoppas därför på tillräckligt stöd denna gång. Men om detta lär jag återkomma i samband med nästa års redogörelse.

Jag vill avslutningsvis, herr talman, ändå rikta ett tack till övriga kollegor i den svenska delegationen. Jag tycker att vi har ett bra samarbete och ett bra samarbetsklimat. Jag vill också tacka de tjänstemän som är knutna till delegationens arbete.


Anf. 108 Pernilla Stålhammar (MP)

Herr talman! OSSE:s 53 medlemsstater utgör världens största regionala säkerhetsorganisation, från USA och Kanada i väst till Ryssland, Kazakstan och Mongoliet i öst.

Efter järnridåns fall såg framtidsutsikterna för ett gott och fredligt samarbete mellan alla dess forna trätobröder bättre ut än någonsin tidigare. OSSE skulle vara den institution som skulle säkerställa en gemensam agenda för hur vi skulle återuppbygga förtroende och tillit över hav och sund, hur vi skulle fånga upp tidigare varningssignaler och gemensamt hantera risker och konflikter. OSSE blev också ett regionalt organ under FN och firade 2016 sitt 25-åriga samarbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Organisationen för säkerhet och samar-bete i Europa (OSSE)

Samtidigt tycks engagemanget dags dato tyvärr vara svalare - detta i samma stund som relationerna mellan länder som Ryssland, Turkiet, EU-länderna och USA är mer komplexa än på många decennier. Mänskliga rättigheter utmanas, yttrandefriheten kvävs, det civila samhällets utrymme krymper och demokratibegreppet tänjs och urvattnas på allt fler håll i vår omvärld.

Men, mina vänner, det är när samarbetet är som svårast som engagemanget för det också är som viktigast. Det är viktigt att vi fortsätter att stödja OSSE:s verksamhet med dess konfliktförebyggande arbete, goda fältnärvaro och breda spektrum av institutioner. Det är viktigt för organisationens insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefriheten och rättsstatens principer.

Herr talman! Sverige är totalt sett en av OSSE:s största frivilliga givare, och det är glädjande att den svenska delegationen, där MP inte ingår men flera andra partier gör det, särskilt har noterats i organisationen för att ha deltagit på samtliga valobservationer som har utförts under perioden. Sverige har varit en av de största bidragsgivarna, såväl ekonomiskt som personalmässigt, till OSSE:s insatser i Ukraina.

Herr talman! Av naturliga skäl har OSSE:s fokus de senaste åren legat på Rysslands aggression. Vi måste fortsätta att fördöma Rysslands olagliga annektering av Krim och dess krigföring i östra Ukraina och uppmana Ryssland att respektera den internationella säkerhetsordningen. Alla länder har rätt att bestämma över sitt eget territorium och vilka länder man vill samverka med, och inga länder har rätt att ockupera annat lands mark. Den internationella säkerhetsordningen måste alltid respekteras.

För våra baltiska grannländer spelar Sveriges strategiska vägval en avgörande roll för säkerheten - såväl den faktiska som den upplevda - i närområdet, framför allt i Östersjön. Därför är det också avgörande att vi fortsätter att värna dessa relationer länder sinsemellan och verkar för att OSSE trots alla svårigheter fortsätter det viktiga arbete som behöver göras för säkerhet och gemenskap över hela Nordkalotten.

Jag yrkar bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på motionerna.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattade under § 13.)

Beslut

Situationen i Ukraina i fokus i OSSE under 2016 (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församlings redogörelse och regeringens skrivelse om arbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Utskottet noterar bland annat att OSSE:s arbete även under 2016 har varit fokuserat på situationen i Ukraina. Utskottet anser att OSSE:s arbete för fria och rättvisa val är viktigt och betonar vikten av valövervakningar. Utskottet ser positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation har deltagit i samtliga valövervakningar som den parlamentariska församlingen har genomfört under året. Utskottet välkomnar att regeringen och delegationen har bidragit till att jämställdhetsfrågorna har fått en mer framträdande roll på OSSE:s dagordning, bland annat genom att uppmärksamma frågor om könsrelaterat våld.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Redogörelse 2016/17:OSSE1 och skrivelse 2016/17:11 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.