Sök

Avdelning
Hoppa till filter

178 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2016/17, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

  Svensk författningssamling 2016:705

  Inledande bestämmelser 1 § /Upphör att gälla U:2024-07-01/ I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för
  Utfärdad
  2016-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:168
 • Dokument & lagar

  Skuldsaneringsförordning (2016:689)

  Svensk författningssamling 2016:689

  Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om förfarandet enligt skuldsaneringslagen (2016:675) och lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare. Ansökningsformulär 2 § Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla formulär som en
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1337
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Svensk författningssamling 2016:676

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företagare (F-skuldsanering). F-skuldsanering innebär att en gäldenär delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:999
 • Dokument & lagar

  Skuldsaneringslag (2016:675)

  Svensk författningssamling 2016:675

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skuldsanering. Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. I lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare finns
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:998
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer

  Svensk författningssamling 2016:660

  1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen. 2 § Regionens ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:355
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

  Svensk författningssamling 2016:659

  Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionens ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:969
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik

  Svensk författningssamling 2016:623

  Innehåll 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik samt till 2 a kap. och 2 b kap. taxitrafiklagen (2012:211). Förordning (2019:197). Tillståndsmyndighet 2 §
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1195
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

  Svensk författningssamling 2016:605

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Återkrav av olagligt statsstöd 2 § Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen (2013:388)
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:294
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

  Svensk författningssamling 2016:602

  1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt - 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045), - 10 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster, - 14 kap. 1 och 2 §§ lagen (2022:482) om elektronisk
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:696
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

  Svensk författningssamling 2016:576

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:321
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

  Svensk författningssamling 2016:561

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG,
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1134
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

  Svensk författningssamling 2016:538

  1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. 2 § Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. 3 § Post- och
  Utfärdad
  2016-05-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:519
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

  Svensk författningssamling 2016:534

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag syftar till att främja utbyggnad av bredbandsnät. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk
  Utfärdad
  2016-05-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:504
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

  Svensk författningssamling 2016:533

  1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. 2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om
  Utfärdad
  2016-05-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1137
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

  Svensk författningssamling 2016:526

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i 8 eller 9 § hos Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i ärenden angående ansökan om licens för läkemedel, om behandlingen av personuppgifterna är helt eller delvis
  Utfärdad
  2016-05-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:489
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

  Svensk författningssamling 2016:448

  1 § Stöd i form av bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat utnyttjande av spetsteknik för hållbar stadsutveckling. Såväl de miljömässiga som sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling ska därigenom
  Utfärdad
  2016-05-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:901
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

  Svensk författningssamling 2016:443

  1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision. De termer som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. 2 § Finansinspektionen ska underrätta
  Utfärdad
  2016-05-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1353
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

  Svensk författningssamling 2016:429

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över vissa revisionsklienter. Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
  Utfärdad
  2016-05-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:676
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:423) om effektreserv

  Svensk författningssamling 2016:423

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2003:436) om effektreserv. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förenlighet med statsstödsregler 2 § Om ett avtal som avses i 1 § första stycket lagen (2003:436) om
  Utfärdad
  2016-05-19
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

  Svensk författningssamling 2016:417

  Förutsättningar för ersättning 1 § Staten betalar ersättning för personskada enligt denna lag till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix, om vaccinet har tillhandahållits som ett led i den
  Utfärdad
  2016-05-19
Bevaka via RSS