Överklaganden av valen 2022

Valprövningsnämnden tog emot sammanlagt drygt 400 överklaganden efter valen den 11 september 2022. Av dessa gällde cirka 150 stycken valet till riksdagen, 150 valen till kommunfullmäktige och 110 valen till regionfullmäktige.

Valprövningsnämnden avslutade sitt arbete med de inkomna överklagandena den 22 mars 2023.

Huvuddelen av de överklaganden som nämnden tog emot rörde följande frågor:

 • köer vid röstmottagningsställen
 • felaktigheter i samband med rösträkning
 • felaktig avprickning i röstlängd
 • saknade valsedlar på röstmottagningsställe
 • bristande ordning vid röstmottagningsställe
 • presentation av valundersökning och preliminärt valresultat
 • valmaterial riktat till personer med synnedsättning
 • valbarhet.

Valprövningsnämnden fann i de flesta av fallen att det inte hade förekommit något fel i samband med valen.

I tre fall som gällde sammanräkning av personröster fann nämnden att det förekommit fel och att dessa påverkat valresultaten. Nämnden upphävde därför i dessa fall länsstyrelsens beslut för valen till kommunfullmäktige i tre kommuner och förordnade om nya sammanräkningar.

Även i några andra fall har Valprövningsnämnden funnit att det förekommit fel. Nämnden har emellertid bedömt att dessa fel inte har haft någon påverkan på valutgången. Exempel på sådana fel:

 • felaktig avprickning i röstlängd
 • felaktig redovisning av personröster
 • valkuvert som stoppats i fel valurna
 • uteblivet material för brevröstning från utlandet
 • saknade valsedlar på röstmottagningsställe
 • valmaterial riktat till personer med synnedsättning.

Samtliga beslut från Valprövningsnämnden publiceras och finns sökbara per år och kategori.

Valprövningsnämndens beslut

Om sidan

Publicerad