Vissa frågor om personlig assistans

Proposition 1995/96:146

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Bordläggning
1996-03-13
Inlämning
1996-03-13
Hänvisning
1996-03-14
Motionstid slutar
1996-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1995/96:146
Vissa frågor om personlig assistans
Prop.
1995/96:146
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 mars 1996
Lena Hjelm-Wallén
Ingela Thalén
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kost-
nadskontroll och vissa besparingar inom statlig assistansersättning.
Huvuddelen av förslagen avser vissa förtydliganden i lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade samt i lagen (1993:389)
om assistansersättning. Förslagen innebär inte någon förändring av de
grundläggande principerna för personlig assistans. Förslagen bedöms
innebära att den årliga kostnaden för statlig assistansersättning minskas
med 215 miljoner

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:SoU15
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Följdmotioner (16)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.