Vårändringsbudget för 2017

Proposition 2016/17:99

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-18
Bordlagd
2017-04-18
Hänvisad
2017-04-19
Motionstid slutar
2017-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:99

Vårändringsbudget för 2017

Regeringens proposition 2016/17:99

Vårändringsbudget för 2017

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2017.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 9 9

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

7

Diagramförteckning ..............................................................................................................

8

1

Förslag till

Förslagspunkter (22)

 • 1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2 och 4.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 i Stockholm (avsnitt 4.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning enligt 2 får avräknas mot intäkterna från försäljningen (avsnitt 4.3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 6:4 Svensk författningssamling under utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 5.5).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för finansiering av tillsyns-verksamheten (avsnitt 5.8).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 5.12).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om medlemskap i Cancer Core Europe och att under 2017-2021 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år (avsnitt 5.12).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om förvärv av aktier i Infrafrontier GmbH till ett belopp om högst 20 000 kronor och att under 2017-2019 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 500 000 kronor per år (avsnitt 5.12).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 5.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 5.13).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 5.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Elbusspremie under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 5.15).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.16).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Transportstyrelsen under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.16).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 5.17).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 5.17).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2017 (avsnitt 4.4 tabell 4.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.