Vårändringsbudget för 2017

Betänkande 2016/17:FiU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2017 samt förslag på ändrad användning av anslag. Förslaget innebär att statens inkomster beräknas öka med 0,5 miljarder kronor 2017. Anvisade medel beräknas öka med 6,6 miljarder kronor.

Utöver regeringens förslag anser riksdagen att ändamålet för anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområdet Försvar och samhällets beredskap ska specificeras. Det bör framgå att inköp av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet. Detta mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-30
Justering: 2017-06-15
Trycklov: 2017-06-16
Reservationer: 1
Betänkande 2016/17:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2017-05-30

Ändringar i statens budget för 2017 (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2017 samt förslag på ändrad användning av anslag. Förslaget innebär att statens inkomster beräknas öka med 0,5 miljarder kronor 2017. Anvisade medel beräknas öka med 6,6 miljarder kronor.

Utöver regeringens förslag anser finansutskottet att ändamålet för anslaget Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområdet Försvar och samhällets beredskap ska specificeras. Det bör framgå att inköp av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet. Detta mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-06-20
Debatt i kammaren: 2017-06-21
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:FiU21, Vårändringsbudget för 2017

Debatt om förslag 2016/17:FiU21

Webb-tv: Vårändringsbudget för 2017

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-06-21
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Vårändringsbudget för 2017

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslagRiksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 21 och avslår motion

  2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.Utgiftsområde 1 Rikets styrelseRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 6:4 Svensk författningssamling inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 4.Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskapRiksdagen

  a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,

  b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,

  c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 5-7.Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorgRiksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för finansiering av tillsynsverksamhet.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 8.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningRiksdagen

  a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

  b. bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om medlemskap i Cancer Core Europe och att under 2017-2021 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år,

  c. bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om förvärv av aktier i Infrafrontier GmbH till ett belopp om högst 20 000 kronor och att under 2017-2019 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 500 000 kronor per år.      Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 9-11.Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritidRiksdagen

  a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

  b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 12 och 13.Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvårdRiksdagen

  a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård,

  b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Elbusspremie inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 14 och 15.Utgiftsområde 22 KommunikationerRiksdagen
  a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer,
  b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 16 och 17.Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedelRiksdagen
  a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
  b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 18 och 19.Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster för 2017Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2017 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 20.Ändringar i skatte- och avgiftsreglerRiksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 1.Försäljning av fastighetRiksdagen
  a. godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 i Stockholm,
  b. godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning enligt ovan får avräknas mot intäkterna från försäljningen.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 2 och 3.Godkännande av ändrade beställningsbemyndigandenRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida belopp och inom den tidsperiod i enlighet med utskottets förslag i bilaga  6.   Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 22 och avslår motion

  2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S104009
  M20738
  SD04106
  MP23002
  C10183
  V18003
  L40141
  KD10141
  -0210
  Totalt1534312033
  Ledamöternas röster
 2. Beskattning av fastigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

  lägger skrivelse 2016/17:38 till handlingarna.