Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

Motion 2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-05-03
Bordlagd
2017-05-04
Granskad
2017-05-04
Hänvisad
2017-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2016/17:3725

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.

Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.2 i motionen.

Motivering

Tabell 1.1

Tusental kronor

Ut-gifts-om­råde

An-slags-num-mer

Beslutad ram/anvisat anslag

Föränd­ring av ram/

anslag

Ny ram/Ny anslagsnivå

Avvikelse

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.2 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.