Till innehåll på sidan

Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Proposition 2004/05:110

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Registrering
2005-03-17
Inlämning
2005-03-17
Bordläggning
2005-03-17
Hänvisning
2005-03-18
Motionstid slutar
2005-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Regeringens proposition 2004/05:110

Upphovsrätten i informationssamhället

Prop.

– genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

2004/05:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 10 mars 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utvecklingen av den digitala tekniken har medfört att upphovsrättsligt skyddade verk kan kopieras snabbt och enkelt och överföras mellan olika länder, t.ex. via nätverk som Internet, på ett helt annat sätt än tidigare. Detta är bakgrunden till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen godkänner WIPO-fördraget om upphovsrätt (avsnitt 13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:LU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner WIPO-fördraget om framföranden och fonogram med en förklaring enligt artikel 3.3 i detta fördrag i förening med artikel 5.3 i den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag, upprättad i Rom den 26 oktober 1961 (Romkonventionen), att Sverige inte avser att ge skydd på grundval av utgivningskriteriet (avsnitt 13).
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:LU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:LU27
  Utskottets förslag
  Delvis bifall, Bifall, Delvis bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4
  Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:LU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.