Till innehåll på sidan

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Proposition 2015/16:67

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-12-09
Bordlagd
2015-12-09
Hänvisad
2015-12-10
Motionstid slutar
2015-12-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:67

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den

Prop.

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i

2015/16:67

landet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 december 2015
Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnas förslag till en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Lagen innebär en befogenhet för regeringen att i vissa fall vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet. Det föreslås att om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet får regeringen,

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.